Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
2. PERATURAN BILIK SAINS
1 2.1 Mengamalkan
peraturanbili...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
1 dan 2 1.1 Memahami
kemahiran
prosessains.
1.1.5 Merama...
memerhatikanhubungannyadenganpembolehubahbergerak
balas.Padamasayangsamapembolehubahyang laindimalarkan.)
MINGGU
STANDARD
...
1.2.5 Menyimpanperalatandanbahan
sainsdenganbetul danselamat.si
B5D2E1
Menyimpanperalatandanbahansainsdenganbetul danselam...
5
3.2 Mengetahui
tentang
perkumuhandan
penyahtinjaan
manusia.
3.2.1 Menyatakanmaksudperkumuhan
melalui pemerhatianmenerusi...
3.3.3 Membuatinferenstentang
kepentingangerakbalasmanusia
terhadaprangsangan.
3.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui
lakaran,...
 melambatkangerakbalas
terhadaprangsangan
3.5.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui
lakaran,TMK, penulisanataulisan
MINGGU
STAN...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
3. PROSES HIDUP TUMBUHAN
10 dan 11
5.1 Mengetahui
bahagi...
5.2.3 Menyatakanprosesfotosintesis
menghasilkankanjidanoksigen
B2D10E2
Menyatakanprosesfotosintesismenghasilkankanji danok...
MINGGU STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
6. PENGUKURAN
14 dan 15
6.1 Memahami ukuran
panjang
6.1....
6.1.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui
lakaran,TMK, penulisanataulisan
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDA...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
18 dan 19 6.3 Mengaplikasikan
pengetahuantentang
isipadu...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
20 6.4 Memahami
ukuranisi padu
cecair
6.4.1 Menyukatisi ...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
21 6.5 Mengaplikasikan
pengetahuantentangisi
padupepejal...
6.6.4 Mengukurjisimobjekdengan
menggunakanalatdanunitpiawai yang
sesuai dengankaedahyangbetul
6.6.5 Menjelaskanpemerhatian...
6.7.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui
lakaran,TMK, penulisanataulisan
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDA...
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
7. SIFATBAHAN
27 7.1 Memahami
sumberasas
bagi bahan
untu...
Petroleum Plastik Baldi
Kainsintetik Payung
7.1.2 Mengelaskanobjek berdasarkan sumber
asasnya.
7.1.3 Menjelaskanpemerhatia...
7.2.6 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehan
penembusancahayaiaitulegap,lutcahayadanlut
sinardenganmenjalankanaktivi...
8.1.4 Menyatakancara mencegahpengaratanseperti
mengecat,menyalut,menyadurdanmenyapu
minyakataugris
8.1.5 Menaakul kepentin...
34 9.2 Mengetahui saiz
relatif antaraBumi,
Bulandan Matahari
9.2.1 Menyatakan anggaran saizrelatif Bumi
berbandingdenganMa...
9.3.3 Meramalkankeadaandi Bumi jikajaraknya
lebihjauhdenganMatahari
9.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,
TMK, penu...
10.1.4 Menyatakanteknologi merupakansalahsatu
aplikasi pengetahuansainsuntukmengatasi had
keupayaanmanusia.
10.1.5 Menjela...
10.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,
TMK, penulisanataulisan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpt sains tahun 4 kssr

271 views

Published on

 • Be the first to comment

Rpt sains tahun 4 kssr

 1. 1. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 2. PERATURAN BILIK SAINS 1 2.1 Mengamalkan peraturanbiliksains 2.1.1 Mematuhi peraturanbiliksains DIINTERGRASIKAN DALAMPdP 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK 1 dan 2 1.1 Memahami kemahiran prosessains. 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas 1.1.3 Mengukurdan menggunakannombor 1.1.4 Membuatinferens B3D1E1 - Memerhati (Menggunakanderiapenglihatan,pendengaran, sentuhan,rasa ataubauuntukmengumpulkan maklumattentangobjekdan fenomena B3D1E2 - Mengelas (Menggunakanpemerhatianuntukmengasing dan mengumpulkan objekataufenomenaberdasarkan ciriyangsama) B3D1E3 - Mengukurdanmenggunakannombor (Membuatpemerhatiansecarakuantitatif denganmenggunakan nomborataualatberunitpiawaiataualat yangdiseragamkan sebagaiunitrujukan) B3D1E4 - Membuatinferens (Membuatkesimpulan awalyang munasabah,yangmungkinbenar atautidakbenaruntukmenerangkan sesuatuperistiwaatau pemerhatian) PENGENALAN KEPADA SAINS
 2. 2. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 1 dan 2 1.1 Memahami kemahiran prosessains. 1.1.5 Meramal 1.1.6 Berkomunikasi 1.1.7 Menggunakanperhubunganruang dan masa 1.1.8 Mentafsirdata 1.1.9 Mendefinisisecaraoperasi 1.1.10 Mengawal pembolehubah B3D1E5 - Meramal (Membuatjangkaantentang sesuatuperistiwa B3D1E6 - Berkomunikasi (Menerima,memilih,menyusundanmempersembahkanmaklumat atauidea dalambentuktulisan,lisan,jadual,graf,rajah atau model) B5D1E1 - Menggunakanperhubunganruangdanmasa (Memerihalkanperubahan parametersepertilokasi,arah,bentuk, saiz,isipadu,beratdanjisim denganmasa) B6D1E1 - Mentafsirdata (Memberipeneranganyang rasionaltentangobjek,peristiwaatau poladaripadadatayangdikumpulkan) B5D1E2 - MendefInisi secaraoperasi (Memberitafsirantentangsesuatukonsepdenganmenyatakan perkarayangdilakukandandiperhatikan) B4D1E1 - Mengawal pembolehubah (Mengenalpastipembolehubahdimanipulasikan,pembolehubah bergerakbalasdanpembolehubahyangdimalarkan. Dalamsesuatu penyiasatansatupembolehubahdimanipulasikanuntuk PENGENALAN KEPADA SAINS
 3. 3. memerhatikanhubungannyadenganpembolehubahbergerak balas.Padamasayangsamapembolehubahyang laindimalarkan.) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 1.1.11 Membuat hipotesis 1.1.12 Mengeksperimen B4D1E2 - Membuathipotesis (Membuatsuatupernyataanumumtentanghubungan antara pembolehubahyangdifikirkanbenarbagimenerangkan sesuatu perkaraatauperistiwa. Pernyataan inibolehdiujiuntukmenentukan kesahihannya) B6D1E2 - Mengeksperimen (Merancangdanmenjalankanpenyiasatanuntukmengujisesuatu hipotesis,mengumpulkandata,mentafsirkan datasehingga mendapat rumusandaripada penyiasatanitu) 2 1.2 Memahami kemahiran manipulatif 1.2.1 Menggunadan mengendalikan peralatandanbahan sainsdenganbetul 1.2.2 Mengendalikanspesimendengan betul dancermat 1.2.3 Melakarspesimen,peralatandan bahansainsdengantepat 1.2.4 Membersihkanperalatansains dengancara yang betul B3D2E1 Menggunadan mengendalikanperalatandanbahansainsdengan betul B3D2E2 Mengendalikanspesimendenganbetul dancermat B4D2E1 Melakarspesimen,peralatandanbahansainsdengantepat B4D2E2 Membersihkanperalatansainsdengancarayang betul PENGENALAN KEPADA SAINS
 4. 4. 1.2.5 Menyimpanperalatandanbahan sainsdenganbetul danselamat.si B5D2E1 Menyimpanperalatandanbahansainsdenganbetul danselamat MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 1. PROSES HIDUP MANUSIA 4 3.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang proses pernafasan manusia 3.1.1 Menyatakanmanusiabernafas menggunakanhidung,trakeadanpeparu melalui pemerhatianmenerusi pelbagai media 3.1.2 Melakarlaluanudara semasa menarikdanmenghembusnafas 3.1.3 Memerihalkanpergerakandada denganmeletakkantangandi dada semasamenarikdanmenghembusnafas 3.1.4 Mengitlak bahawakadar pernafasan bergantungkepadajenisaktiviti yang dilakukanmelalui pemerhatianpada pergerakandada 3.1.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B1D3E1 Menyatakanmanusiabernafasmenggunakan hidung,trakeadan peparu B3D3E1 Melakarlaluanudara semasamenarikdanmenghembusnafas B4D3E1 Memerihalkanpergerakandadasemasamenarikdanmenghembus nafas B4D3E2 Mengitlakbahawakadarpernafasanbergantungkepadajenisaktiviti yang dilakukanmelaluipemerhatianpadapergerakandada SAINS HAYAT
 5. 5. 5 3.2 Mengetahui tentang perkumuhandan penyahtinjaan manusia. 3.2.1 Menyatakanmaksudperkumuhan melalui pemerhatianmenerusi pelbagai media B1D4E1 Menyatakanmaksudperkumuhan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 5 3.2.2 Mengenal pasti organdan hasil perkumuhaniaitu:ginjal menghasilkanair kencing, kulitmenghasilkanpeluh, peparumenghasilkankarbon dioksidadan wap air 3.2.3 Menyatakanmaksudpenyahtinjaan dan hasil nyahtinjamelaluipemerhatian menerusi pelbagai media 3.2.4 Menyatakankeperluanmanusia menjalani perkumuhandanpenyahtinjaan 3.2.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B2D4E1 Mengenal pasti organdan hasil perkumuhan B1D4E2 Menyatakanmaksudpenyahtinjaandanhasil nyahtinja B3D4E1 Menyatakanmengapamanusiaperlumenjalani perkumuhandan penyahtinjaan 6 3.3 Memahami manusia bergerak balasterhadap rangsangan 3.3.1 Menyatakanmanusiabergerakbalas apabilaorganderiamenerimarangsangan denganmenjalankanaktiviti 3.3.2 Memberi contohgerakbalas manusiaterhadaprangsangandalam kehidupanharian B2D5E1 Menyatakanmanusiabergerakbalasapabilaorganderia menerima rangsangandan memberi contohdalam kehidupanharian B2D5E1 Menyatakanmanusiabergerakbalasapabilaorganderia menerima rangsangandan memberi contohdalamkehidupanharian SAINS HAYAT
 6. 6. 3.3.3 Membuatinferenstentang kepentingangerakbalasmanusia terhadaprangsangan. 3.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B3D5E1 Membuatinferenstentangkepentingangerakbalasmanusiaterhadap rangsangan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 7 3.4 Memahami pewarisan manusia 3.4.1 Menyatakananak mewarisi ciri ibubapaseperti warnakulit,keadaan rambut,dan rupa denganmenjalankan aktiviti 3.4.2 Memerihalkanciri padaanakboleh diwarisi daripadaketurunan 3.4.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B2D6E1 Memerihalkanciri padaanakbolehdiwarisi daripadaketurunan B3D6E1 Menyatakanciri-ciri ibubapayangdiwarisi olehanak 7 dan 8 3.5 Memahami tabiat yang bolehmengganggu proseshidupmanusia 3.5.1 Menyatakantabiatyang menggangguproseshidupseperti :  makanmakanan yangtidak seimbang.  merokok.menghidugam.  menyalahgunakandadah.  minumminumanberalkohol 3.5.2 Menerangkankesantabiatyang menggangguproseshidupseperti:  memudaratkankesihatan.  mengganggutumbesaran. B2D7E1 Menyatakantabiat-tabiat yangmengganggu proseshidupmanusia B3D7E1 Menerangkankesantabiatyangmenggangguproseshidupmanusia SAINS HAYAT
 7. 7.  melambatkangerakbalas terhadaprangsangan 3.5.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 7 dan 8 3.6 Menyayangi diri sendiri dengan amalan budayahidupsihat 3.6.1 Mempraktikkanbudayahidupsihat dalamkehidupanseharian DIINTERGRASIKAN DALAMPdP 2. PROSES HIDUP HAIWAN 9 4.1 Mengetahui organ pernafasan haiwan 4.1.1.Mengenal pasti organpernafasan bagi haiwanmelalui pemerhatian haiwan sebenar atau pelbagai mediaiaitu:  paru-paru contoh kucing,burung, buaya,katak,paus  insang contohikan,berudu, ketam,udang  kulitlembapcontohkatak,cacing  spirakel contohlipas,belalang, rama-rama,beluncas 4.1.2 Menyatakan terdapathaiwanyang mempunyai lebihdari satuorgan pernafasanseperti katak 4.1.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B2D8E1 Mengenal pasti organ-organpernafasanbagi haiwan B2D8E2 Menyatakanhaiwanyangmempunyai lebihdari satuorgan pernafasan SAINS HAYAT
 8. 8. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 3. PROSES HIDUP TUMBUHAN 10 dan 11 5.1 Mengetahui bahagian tumbuhanyang bergerak balasterhadap rangsangan 5.1.1 Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang bergerakbalasterhadaprangsangan denganmenjalankanpenyiasataniaitu:  akar bergerakbalasterhadapair  akar bergerakbalasterhadap graviti.  pucuk, daundan bunga bergerak balasterhadapcahaya  daunbergerakbalasterhadap sentuhan 5.1.2 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B4D9E1 Mengenal pasti bahagiantumbuhanyangbergerakbalasterhadap rangsangannya 12 5.2 Menganalisis pengetahuan tentangproses fotosintesis 5.2.1.Menyatakantumbuhanmembuat makanansendiri denganmenjalankan prosesfotosintesismelalui pemerhatian menerusi pelbagai media 5.2.2 Menyatakanprosesfotosintesis memerlukankarbondioksida,air,cahaya matahari dan klorofil melaluipemerhatian menerusi pelbagai media B1D10E1 Menyatakantumbuhanmembuatmakanansendiri melalui proses fotosintesis B2D10E1 Menyatakanapa yang diperlukanolehtumbuhanbagi proses fotosintesis SAINS HAYAT
 9. 9. 5.2.3 Menyatakanprosesfotosintesis menghasilkankanjidanoksigen B2D10E2 Menyatakanprosesfotosintesismenghasilkankanji danoksigen MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 13 5.2 Menganalisis pengetahuan tentangproses fotosintesis 5.2.4 Membuatinferenstentang kepentinganfotosintesisterhadap hidupanlain 5.2.5 Menaakul mengapatumbuhantidak perlubergerakseperti haiwan 5.2.6 Menjelaskan pemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B4D10E1 Membuatinferenstentangkepentinganfotosintesisterhadaphidupan lain B4D10E2 Menaakul mengapatumbuhantidakbergerakseperti haiwan SAINS HAYAT
 10. 10. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 6. PENGUKURAN 14 dan 15 6.1 Memahami ukuran panjang 6.1.1 Menyatakanpanjangialahukuran jarak antara dua titik 6.1.2 Mengukurpanjangdengan menggunakanalatyangtidakpiawai seperti: jengkal,hasta,depadantapakkaki, klipkertas,pensel,kapurtulis,penyedut minuman,benang,tali dananakmancis 6.1.3 Menyatakanpanjangbolehdiukur denganmenggunakanalatpiawai seperti pembaris,pitapengukurdanbenangserta pembarisdenganmenjalankanaktiviti 6.1.4 Menyatakanunitpiawai ukuran panjangdalamsistemmetrikiaitu millimeter(mm),sentimeter(cm),meter (m) atau kilometer(km) 6.1.5 Mengukurpanjangdengan menggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul. B1D11E1 Menyatakanmaksudpanjangdanunitpiawai bagi luas B3D11E1 Mengukurpanjangdenganmenggunakanalatyangtidakpiawai B3D11E2 Menyatakanpanjangbolehdiukurdenganmenggunakanalatpiawai B1D11E1 Menyatakanmaksudpanjangdanunitpiawai bagi luas B5D11E1 Mengukurpanjangdenganmenggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul SAINS FIZIKAL
 11. 11. 6.1.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 16 dan 17 6.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentangluas 6.2.1 Menyatakanluasialahbesarnyasesuatu permukaan 6.2.2 Mengukurluaspermukaansatuobjek menggunakanalatpengukurpiawai seperti kertaspetakberukuran1cm x 1cm 6.2.3 Menyatakanunitpiawai bagi luasdalam sistemmetrikiaitumilimeterpersegi (mm2 ), sentimeterpersegi (cm2 ),meterpersegi (m2 ) dan kilometerpersegi(km2 ) 6.2.4 Mengiraluaspermukaansegiempat tepatdan segiempatsamamenggunakan rumus: Luas = panjangx lebar 6.2.5 Menganggarkanluaspermukaanbentuk tidaksekata denganmenggunakankertas petak1cm x 1 cm 6.2.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B1D12E1 Menyatakanmaksudluasdan unitpiawai bagi luas B3D12E1 Mengukurluaspermukaansatuobjekmenggunakanalatpengukur piawai B1D12E1 Menyatakanmaksudluasdan unitpiawai bagi luas B3D12E2 Mengiraluaspermukaansegiempattepatdansegiempatsama menggunakanrumus B4D12E1 Menganggarkanluaspermukaanbentuktidaksekata SAINS FIZIKAL
 12. 12. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 18 dan 19 6.3 Mengaplikasikan pengetahuantentang isipaduobjek 6.3.1 Menyatakanisi paduialahbesarnya sesuaturuang 6.3.2 Mengukurisi padusatu kotaklohong denganmenggunakanalatpengukurpiawai seperti kubusberukuran1cmx 1cm x 1cm 6.3.3 Menyatakanbahawaunitisi padu dalam sistemmetrikialahmilimeterpadu(mm3 ), sentimeterpadu(cm3 ) danmeterpadu(m3 ) 6.3.4 Mengiraisi padu kubusdankuboid menggunakanrumus: Isipadu = panjang x lebar x tinggi 6.3.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B1D13E1 Menyatakanmaksudisi padudan unitpiawai bagi isi padu B3D13E1 Mengukurisi padusatu kotaklohongdenganmenggunakanalat pengukurpiawai B1D13E1 Menyatakanmaksudisi padudan unitpiawai bagi isi padu B3D13E2 Mengiraisi padu kubusdankuboidmenggunakanrumus SAINS FIZIKAL
 13. 13. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 20 6.4 Memahami ukuranisi padu cecair 6.4.1 Menyukatisi paducecair dalamsatu bekasmenggunakanalatpenyukatisi padu tidakpiawai seperti sudu,gelas,cawan, mangkuk,jagdan botol 6.4.2 Menyukatisi paducecair menggunakan alat penyukatisi padupiawai seperti silinder penyukat,bikar,kelalangdanbekas bersenggat 6.4.3 Menyatakanunitpiawai isi paducecair dalamsistemmetrikialahmililiter(ml) atau sentimeterpadu(cm3 ),liter(l) danmeter padu(m3 ) 6.4.4 Menyukatisi paducecair dengan menggunakanalatdanunitpiawai yangsesuai dengankaedahyangbetul 6.4.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B3D13E3 Menyukatisi paducecair dalamsatu bekasmenggunakanalat penyukatisi padutidakpiawai B4D13E1 Menyukatisi paducecair menggunakanalatpenyukatpiawai B1D13E1 Menyatakanmaksudisi padudan unitpiawai bagi isi padu B5D13E1 Menyukatisi paducecair denganmenggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul SAINS FIZIKAL
 14. 14. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 21 6.5 Mengaplikasikan pengetahuantentangisi padupepejal 6.5.1 Mengiraisi padu pepejal berbentuk sekataseperti kubusmenggunakan kaedahsesaranair danmenggunakan rumus 6.5.2 Mengiraisi padu pepejal berbentuk tidaksekatamenggunakankaedah sesaranair 6.5.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan B5D13E2 Mengiraisi padu pepejal berbentuksekata menggunakankaedah sesaranair dan menggunakanrumus B4D13E2 Mengiraisi padu pepejal berbentuktidaksekatamenggunakankaedah sesaranair 22 6.6 Memahami ukuran jisim 6.6.1 Menyatakanjisimialahkuantiti jirim dalamsesuatuobjek 6.6.2 Mengenal pasti alatpengukurjisim seperti neracatuasatau neraca tigaalur 6.6.3 Menyatakanunitpiawai jisimdalam sistemmetrikialahmiligram(mg),gram(g) dan kilogram(kg) B1D14E1 Menyatakanmaksudjisim,unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B1D14E1 Menyatakanmaksudjisim,unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B1D14E1 Menyatakanmaksudjisim,unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B5D14E1 SAINS FIZIKAL
 15. 15. 6.6.4 Mengukurjisimobjekdengan menggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul 6.6.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan Mengukurjisimobjekdenganmenggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 23 dan 24 6.7 Memahami ukuran masa 6.7.1 Menyatakanmasa ialahtempoh antara dua ketika 6.7.2 Menyatakanmasa bolehdiukur berasaskanperistiwayangberulang secara seragamseperti titisanair,ayunan bandul dandenyutannadi 6.7.3 Mengenal pasti alatpengukurmasa seperti jammatahari,jampasir,jamair, nyalaanlilin,jamrandikdanjamdigital 6.7.4 Menyatakanunitpiawai masaialah saat (s),minit(min),jam(j),hari,bulan dan tahun 6.7.5 Mengukurmasa dengan menggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul B1D15E1 Menyatakanmaksudjisim, unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B2D15E1 Menyatakanmasa bolehdiukurberasaskanperistiwayangberulang secara seragam B1D15E1 Menyatakanmaksudjisim, unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B1D15E1 Menyatakanmaksudjisim, unitpiawai jisimdanmengenal pasti alat pengukurjisim B5D15E1 Mengukurmasa denganmenggunakanalatdanunitpiawai yang sesuai dengankaedahyangbetul SAINS FIZIKAL
 16. 16. 6.7.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran,TMK, penulisanataulisan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 25 6.8 Merekacipta alat mengukur masa 6.8.1 Menciptaalat untukmengukurmasa 6.8.2 Memerihalkanciptaanyang dihasilkanmelaluilakaran,TMK,penulisan atau lisan B6D15E1 Menciptaalat dan memerihalkanciptaanmengukurmasa B6D15E1 Menciptaalat dan memerihalkanciptaanmengukurmasa 26 6.9 Menganalisis pengetahuantentang pengukuran menggunakanunit,alat dan kaedahyangbetul. 6.9.1 Membandingdanmembezakan ukuranyang dibuat menggunakanalat piawai dantidakpiawai dengan menjalankanaktiviti 6.9.2 Menaakul kepentinganmengukur menggunakanalatpengukur dengan kaedahyangbetul B4D16E1 Membandingdanmembezakanukuranyangdibuat menggunakan alat piawai dantidakpiawai B5D16E1 Menaakul kepentinganmengukurmenggunakanalatpengukur dengankaedahyangbetul SAINS FIZIKAL
 17. 17. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 7. SIFATBAHAN 27 7.1 Memahami sumberasas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek 7.1.1 Mengenal pasti sumberasasbagi bahan yang digunakanuntuk membuatobjek Sumber asas Bahan Contoh Objek Tumbuhan Kayu Meja Kapas Baju Getah Tayar Haiwan Kulit Beg tangan Bulu Baju sejuk Sutera Selendang Batuan Logam Paku Tanih Cerminkaca B2D17E1 Mengenal pasti sumberasasbagi bahan yangdigunakan untukmembuatobjek SAINS BAHAN
 18. 18. Petroleum Plastik Baldi Kainsintetik Payung 7.1.2 Mengelaskanobjek berdasarkan sumber asasnya. 7.1.3 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan B3D17E1 Mengelaskanobjek berdasarkan sumberasasnya MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 28 dan 29 7.2 Memahami sifat-sifat bahan 7.2.1 Mengenal pasti bahandari segi kebolehan menyerapairsama ada menyerapataukalisair denganmenjalankanaktiviti 7.2.2 Mengenal pasti bahandari segi kebolehan terapungdi atas permukaanairdenganmenjalankan aktiviti 7.2.3 Mengenal pasti sifatbahandari segi kekenyalan denganmenjalankanaktiviti 7.2.4 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehan mengalirkanaruselektrikiaitu konduktoratau penebatelektrikdenganmenjalankanaktiviti 7.2.5 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehan mengalirkanhabaiaitukonduktorataupenebathaba denganmenjalankanaktiviti B3D18E1 Mengenal pasti bahandari segi kebolehanmenyerapair B3D18E2 Mengenal pasti bahandari segi kebolehanterapungdi atas permukaanair B3D18E3 Mengenal pasti sifatbahandari segi kekenyalan B3D18E4 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehanmengalirkan arus elektrik B3D18E5 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehanmengalirkan haba B3D18E6 SAINS BAHAN
 19. 19. 7.2.6 Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehan penembusancahayaiaitulegap,lutcahayadanlut sinardenganmenjalankanaktiviti 7.2.7 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan Mengenal pasti sifatbahandari segi kebolehanpenembusan cahaya MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 30 7.3 Merekacipta objek berdasarkan pengetahuan tentangsifat bahan 7.3.1 Mencipta objekdenganmenggunakan pengetahuantentangsifatbahan 7.3.2 Menaakul pemilihanjenisbahanyang digunakandalammerekaciptaobjek B6D18E1 Menciptaobjekdanmenaakul jenisbahanyangdipilih berdasarkansifatbahan B6D18E1 Menciptaobjekdanmenaakul jenisbahanyangdipilih berdasarkansifatbahan 8. PENGARATANBAHAN 31 dan 32 8.1 Mensintesis pengetahuan tentang pengaratan bahan 8.1.1 Mengenal pasti objekberkaratdantidak berkaratdenganmembuatpemerhatianterhadap objekdi persekitaran 8.1.2 Mengitlakobjekberkaratdiperbuatdaripada besi 8.1.3 Mengeksperimen bagi menentukanfaktoryang menyebabkanpengaratan B1D19E1 Mengenal pasti objekberkaratdantidakberkarat B2D19E1 Mengitlakobjekberkaratdiperbuatdaripadabesi B6D19E1 Mengeksperimenbagi menentukanfaktoryang menyebabkanpengaratan SAINS BAHAN
 20. 20. 8.1.4 Menyatakancara mencegahpengaratanseperti mengecat,menyalut,menyadurdanmenyapu minyakataugris 8.1.5 Menaakul kepentinganmencegahpengaratan. 8.1.6 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan B2D19E2 Menyatakancara mencegahpengaratan B5D19E1 Menaakul kepentinganmencegahpengaratan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 9. SISTEM SURIA 33 9.1 Menganalisis pengetahuan tentang Sistem Suria 9.1.1 Memerihalkanahli dalamSistemSuriaiaitu Matahari, planet,satelitsemulajadi,asteroid, meteor,kometmelalui pemerhatianmenerusi pelbagai media 9.1.2 Membuaturutan planetdalamSistem Suria denganmenjalankanaktiviti 9.1.3 Menyatakanbahawaplanetberputarpada paksinyadanpada masa yangsama beredar mengelilingi Matahari mengikutorbitnyamelalui pemerhatianmenerusi pelbagaimedia 9.1.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan B2D20E1 Memerihalkanahli-ahli dalamSistemSuria B4D20E1 Membuaturutan planetdalamSistem Suria B2D20E2 Menyatakanbahawaplanetberputarpadapaksinyadan pada masa yangsama beredarmengelilingiMatahari mengikutorbitnya BUMI DAN SAINS ANGKASA
 21. 21. 34 9.2 Mengetahui saiz relatif antaraBumi, Bulandan Matahari 9.2.1 Menyatakan anggaran saizrelatif Bumi berbandingdenganMatahari 9.2.2 Menyatakan anggaran saizrelatif Bulan berbandingdenganMatahari B3D21E1 Menyatakan anggaran saizrelatif : Bumi denganMatahari, BulandenganMatahari dan BulandenganBumi B3D21E1 Menyatakan anggaran saizrelatif : Bumi denganMatahari, BulandenganMatahari dan BulandenganBumi MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 9.2.3 Menyatakan anggaran saizrelatif Bulan berbandingdenganBumi 9.2.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan B3D21E1 Menyatakan anggaran saizrelatif : Bumi denganMatahari, BulandenganMatahari dan BulandenganBumi 35 9.3 Memahami perbandinganjarak relatif antaraBumi, Bulandan Matahari 9.3.1 Menyatakananggaran jarakrelatif Bumi ke Matahari berbandingjarakBumi ke Bulan 9.3.2 Meramalkankeadaandi Bumi jikajaraknya lebihdekatdenganMatahari B3D22E1 Menyatakananggaran jarakrelatif Bumi ke Matahari dengan jarak Bumi ke Bulan B3D22E2 Meramalkankeadaandi Bumi jikajaraknyalebihdekatdan jikalebihjauhdenganMatahari B3D22E2 BUMI DAN SAINS ANGKASA
 22. 22. 9.3.3 Meramalkankeadaandi Bumi jikajaraknya lebihjauhdenganMatahari 9.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan Meramalkankeadaandi Bumi jikajaraknyalebihdekatdan jikalebihjauhdenganMatahari MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 10. TEKNOLOGI 36 10.1 Menganalisis pengetahuan tentang kepentingan teknologi dalam kehidupan harian manusia 10.1.1 Mengenal pasti aktiviti yangmampudilakukan dan tidakmampudilakukanolehotak,deriadan anggota badandenganmenjalankanaktiviti 10.1.2 Mengitlakmanusiamempunyaihad keupayaandalammelakukanaktiviti 10.1.3 Menjelaskan melaluicontohalatyang digunakanuntukmengatasi hadkeupayaan manusia melalui pemerhatianmenerusi pelbagaimedia B3D23E1 Mengenal pasti aktiviti yangmampudantidakmampu dilakukanolehotak,deriadananggotabadan B4D23E1 Mengitlakmanusiamempunyai hadkeupayaandalam melakukanaktiviti B2D23E1 Menjelaskan melalui contohalatyangdigunakanuntuk mengatasi hadkeupayaanmanusia B2D23E2 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
 23. 23. 10.1.4 Menyatakanteknologi merupakansalahsatu aplikasi pengetahuansainsuntukmengatasi had keupayaanmanusia. 10.1.5 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan Menyatakanteknologi merupakansalahsatuaplikasi pengetahuansainsuntukmengatasihadkeupayaanmanusia 37 10.2 Memahami perkembangan teknologi 10.2.1 Memerihalkanperkembanganteknologi dalam bidang:  Pertanian  Pengangkutan  Pembinaan  Komunikasi  Perubatan 10.2.2 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan B4D24E1 Memerihalkanperkembanganteknologidalambidang pertanian,pengangkutan,pembinaan,komunikasi dan perubatan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 38 10.3 Menganalisis pengetahuan tentangsumbangan teknologi kepada manusia 10.3.1 Menjana ideakebaikandankeburukan teknologi melaluipemerhatian menerusi pelbagai media 10.3.2 Memerihalkankeperluanpenciptaanteknologi baru dalammeneruskankesejahteraankehidupan manusiasejagat 10.3.3 Menaakul kepentinganmenggunakanbahan secara berhemahdalampenghasilanteknologi B3D25E1 Menjanaideakebaikandankeburukanteknologi B4D25E1 Memerihalkankeperluanpenciptaanteknologibarudalam meneruskankesejahteraankehidupanmanusiasejagat B5D25E1 Menaakul kepentingan menggunakanbahansecara berhemahdalampenghasilanteknologi TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
 24. 24. 10.3.4 Menjelaskanpemerhatianmelalui lakaran, TMK, penulisanataulisan

×