SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
TEORITEORI
SIGMUND FREUDSIGMUND FREUD
KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA
1. Personaliti manusia
 ID
 EGO
 SUPEREGO
1. Teori Topografikal
 Sedar
 Pra sedar
 Tidak Sedar
1. Interaksi Id, Ego dan Superego
 Kerisauan realiti
 Kerisauan moral
 Kerisauan neurotik
KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA
4. Helah Bela Diri
 Represi
 Rasionalisasi
 Projeksi
 Regresi
 Undoing
 Penyaluran
 Penyangkalan
 Pembentukan reaksi
 Sublimasi
 Introjeksi
 Pampasan
KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA
5. Perkembangan Personaliti
 oral
 anal
 falik
 pendaman
 kejantinaan
PANDANGAN FREUDPANDANGAN FREUD
TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA
2. Naluri manusia
 Sistem yang paling banyak tenaga akan
berkuasa mengawal tingkahlaku dan
kehidupan manusia.
 
Libido / Eros
Tenaga
Thanatos
SISTEM TENAGASISTEM TENAGA
(PSIKI)(PSIKI)
1. Libido (tenaga kehidupan)
 Merupakan tenaga hidup / naluri hidup yang berusaha
melanjutkan zuriat manusia
 Tidak terbatas pada seks sahaja tetapi meliputi usaha-
usaha ke arah mengembang, membina dan mendorong
manusia ke arah kreativiti
 Merupakan tenaga penggerakkan atau motivasi yang
mendorong manusia ke arah mencari keseronokan dan
mengelakkan kesakitan
Contoh :
Seks, mengembangkan dirinyaSeks, mengembangkan dirinya
SISTEM TENAGASISTEM TENAGA
(PSIKI)(PSIKI)
2. Thanatos (tenaga kematian)
 Merupakan tenaga mati / naluri mati
yang terjelma dalam bentuk dorongan-
dorongan agresif
 Cuba menyakiti diri sendiri / bunuh diri
atau orang lain
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
 ID
 Komponen biologi
 EGO
 Komponen psikologi
 SUPEREGO
 Nilai-nilai moral masyarakat
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
o ID
 Wujud sejak lahir lagi sebagai sistem biologi
 Punca utama bagi tenaga jiwa dan pusat semua
naluri
 Bertindak secara melulu dan tidak mempunyai
sistem organisasi yang teratur. Sifat memaksa.
 Prinsip keseronokan (keseimbangan atau
homeostatik)
 Tidak pernah matang dan membesar
 Bertindak secara tidak logik, tidak bermoral
iaitu memuaskan nafsu naluri semata-mata
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
 Dalam usaha Id untuk mendapatkan
keseronokan dan menggelak kesakitan, ia
menggunakan 2 proses:
1. Gerakan pantulan
 Wujud sejak lahirlagi
contoh :
 Bersin, kerlipan mata, sentakan kaki
 Ia bertindak secara automatik untuk
mengurangkan ketegangan.
 Tindakan-tindakan berlaku secara fizikal
dan saraf semata-mata.
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
2. Proses utama atau primer
 Proses psikologi untuk mengurang
ketegangan dengan membayangkan
objek yang dapat mengurangkan
ketegangan
contoh :
 Lapar membayangkan makanan.
 Boleh terbawa-bawa dalam mimpi
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
o EGO
 Mengawal personaliti seseorang
 Akan mengawal tindakan-tindakan yang
hendak dilakukan, memilih persekitaran-
persekitaran yang sesuai serta menentukan
naluri mana / cara yang akan dipuaskan
 Prinsip realiti (segala tindakan
dipertimbangkan)
 Sebagai orang tengah di antara desakan-
desakan Id, penentuan-penentuan superego
dan keadaan-keadaan persekitaran
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
o EGO
 Berfikiran waras, logik dan rasional
 Bertindak melalui proses sekunder di
mana pemikiran yang logik dan rasional
bagi merancang atau melaksanakan
sesuatu tindakan untuk mengurangkan
ketegangan
 Mempunyai kuasa atau kawalan ke atas
fungsi kognitif / intelektual
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
o SUPEREGO
 Komponen sosial atau moral
 Sebagai penentu apakah tingkahlaku itu
baik / buruk @ betul / salah
 Bersifat idealistik dan perfectionist
 Bertindak untuk menyekat Ego dari
menuruti Id dan mendorong Ego untuk
menerima nilai-nilai dan matlamat-
matlamat moral
STRUKTURSTRUKTUR
PERSONALITIPERSONALITI
 Fungsi-fungsi utama Superego:
i. Menyekat desakan-desakan Id terutama
sekali yang berbentuk seks (tidak dapat
diterima masyarakat)
ii. Memujuk Ego untuk menggantikan
matlamat realistik dengan matlamat
moral
iii. Berusaha ke arah mencapai
kesempurnaan
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
PERSONALITIPERSONALITI
MANUSIAMANUSIA
1) Id
2) Ego
3) Superego
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
PERSONALITIPERSONALITI
MANUSIAMANUSIA
1) Id
 Bahagian personaliti tidaksedar,
sentiasa mencari kepuasan serta-
merta dan keseronokan
 Didorong oleh tenaga Libido
 Tempat menyimpan semua
desakan asas dan keinginan
manusia
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
PERSONALITIPERSONALITI
MANUSIAMANUSIA
1) Id
 Ciri-ciri yang negatif :
 

PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
PERSONALITIPERSONALITI
MANUSIAMANUSIA
2) Ego
 Tumbuh pada usia bayi 6 bulan
 Bahagian personaliti yang dapat
menggunakan realistikdan logik
 Membuat pemikiran dan penilaian di
antara apa yang boleh dibuat oleh Id
dan apa yang tidakboleh dibuat
 Mengawal keinginan Id supaya tidak
melanggarnilai-nilai dan norma-norma
masyarakat
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
PERSONALITIPERSONALITI
MANUSIAMANUSIA
3) Superego
 Bahagian personaliti yang
bermoral dan berkembang secara
beransur-ansurdaripada didikan
moral dan agama daripada orang
tua
 Akan menghantarmaklumat nilai
moral kepada Ego untuk
bertindakdan mengawal Id
PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI)
ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN
SUPEREGOSUPEREGO
 Interaksi Id, Ego dan Superego
 Merupakan unsurpenting dalam
pembentukan personaliti seseorang
yang meliputi :

cara-cara bertingkahlaku

cara berfikir
PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI)
ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN
SUPEREGOSUPEREGO
 Dalam perhubungan ini :
 Id pendesak
 Ego pengatur
 Superego pemerhati serta
mengurus Id
dan Ego
PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI)
ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN
SUPEREGOSUPEREGO
 Jika : Ego gagal mengawal Id atau tidak
dapat menyalur Ego mengikut had-
had realiti dan moral ia akan
didenda
 Jika : Ego berjaya mengawal kehendak
Id, ia akan diberi ganjaran
 (rasa lega dan tenang)
 Dalam usaha ego mengawal, menapis dan
memenuhi keinginan / dorongan Id akan
wujud kerisauan
Id
Ego Superego
Ketenanga
n
Kerisauan
Realistik Neurotik Moral
Id
mengatasi
Ego
Superego
mencela Ego
Contoh Contoh Contoh
Takut gagal
dalam ujian
Tiba-tiba
rasa risau
Rasa malu,
serba salah
3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN :
1) Kerisauan realiti
 Adanya suatu ancaman nyata yang
wujud atau yang dijangka akan
berlaku
Contoh :

Takut gagal dalampeperiksaan
3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN :
2) Kerisauan moral
 Terhasil daripada nurani seseorangerhasil daripada nurani seseorang

Orang mempunyai hati nuraniOrang mempunyai hati nurani
(conscience) yang mantap mudah rasa(conscience) yang mantap mudah rasa
bersalah bila melakukan sesuatu yangbersalah bila melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai moralbertentangan dengan nilai-nilai moral
atau nilai-nilai masyarakatatau nilai-nilai masyarakat
Contoh :

Menipu orang tua - rasaMenipu orang tua - rasa
bersalahbersalah
3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN :
3) Kerisauan neurotik
 Timbul dari rasa bimbang yang iaimbul dari rasa bimbang yang ia
tidak dapat mengawal naluri-tidak dapat mengawal naluri-
nalurinya sehingga menyebabkan ianalurinya sehingga menyebabkan ia
melakukan sesuatu di luarmelakukan sesuatu di luar
kawalannyakawalannya

Kerisauan yang seringkali tidak dapatKerisauan yang seringkali tidak dapat
dicari puncanyadicari puncanya

Ditakuti sebab ia bersifat tidak sedarDitakuti sebab ia bersifat tidak sedar
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Ada 2 bentuk asas Helah Bela
Diri :
 Menyangkal
 Mengherot-berotkan kenyataan
 memutarbelitkan kenyataan
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Repressi :
 Menyingkirkan semua perasaan dan
pemikiran yang mengancam alam
sedar alam tidak sedar
‫٭‬ Penyangkalan:
 Penafian atau penolakan akan adanya
realiti untuk mengawal emosi dan
fikiran
 Tidak dapat terima kematian orang yang disayangi
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Pembentukan reaksi :
 Mempertahankan diri dari suatu
ancaman dengan memperlihatkan
reaksi yang bertentangan dengan
bentuk ancaman itu
 Orang sedih yang amat sangat ketawa
 Benci pada orang tunjuk sayang
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Projeksi :
 Membalikkan desakan atau keinginan-
keinginan yang tidak dapat diterima
oleh dirinya kepada orang lain
 Bukan saya jahat tetapi mereka yang jahat, irihati
kepada saya
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Penyaluran :
 Melepaskan desakan-desakan kepada
sasaran lain yang lebih selamat
 Marahkan ketua dilepaskan pada isteri
 Marah bos tumbuk meja
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Rasionalisasi :
 Memberi alasan-alasan mengapa ia
gagal untuk mempertahankan egonya
 Gagal dalam peperiksaan
‫٭‬ Sublimasi :
 Melepaskan agresif ke jalan yang
dapat diterima masyarakat
 Lepas perasaan kepada bidang seni
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Regressi :
 Kembali ke peringkat awal
perkembangan di mana ia rasa
selamat
 Takut menangis seperti budak
‫٭‬ Introjeksi :
 Mengambil ciri-ciri atau nilai orang lain
untuk dijadikan nilai atau ciri dirinya
 Tiru Micheal Jackson
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Pampasan :
 Untuk mengimbangi sesuatu
kelemahan yang ada pada diri
seseorang itu dengan suatu
kelebihan lain
 Rupa cantik tetapi bodoh cuba jadi
penyanyi atau pelakon terkenal
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Undoing :
 Cuba memperbaiki sesuatu yang rosak
dengan harapan mengurangkan rasa
bersalah
 Beli emas atau melancong dengan isteri dan anak-
anak
‫٭‬ Fantasi :
 Sukaberkhayal
 Jadi penyanyi hebat, Superman dll
HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI
‫٭‬ Konversi :
 Satu proses di mana suatu konflik
psikologis diubah atau dialih kepada
fiziknya sehingga menimbulkan
keluhan fiziknya
 “Little Man Syndrome”
FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12
BULAN)BULAN)
 O ralincorporate
 O ralaggressive
FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12
BULAN)BULAN)
 O ralincorporate
 Bila terjadi lekatan di peringkat ini ciri-ciri
bayi apabila dewasa kelak:
 Banyak makan
 Mengunyah
 Banyak cakap
 Suka merokok
 Banyak minum
FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12
BULAN)BULAN)
 O ralagressive
 Bila gigi tumbuh tindakan
baru yang bersifat agresif
 Oral agresif berlaku ketika mengigit
susu ibunya.
FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12
BULAN)BULAN)
 O ralagressive
 Ciri-ciri bayi terlekat di peringkat ini akan
memperlihatkan tindakan-tindakan:
 Mudah putus asa
 Liar dan agresif
 Suka bertengkar dan menyindir
 Buat komen-komen yang menyakitkan
hati
 Cemburu
 Bertindak kejam
 Suka mengeksplotasi atau manipulasi
orang untuk jadi dominan
FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3
TAHUN)TAHUN)
 Kuasa yang ada pada kanak-
kanak ketika itu dan cara
ibubapa mendesak menjadi asas
perkembangan personaliti anak
dewasa kelak
 Ada 2 kemungkinan yang
berlaku:
1. Anal Aggressive
2. Anal Retentive
FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3
TAHUN)TAHUN)
 Personaliti Anal Aggresive
• Orang tua yang ketat kawalan atau rigid
peraturan dalam usaha melatih anak
membuang airbesar, anak akan bertindak
agresif (dengan menaburnajis merata-rata)

Tingkahlaku permusuhan dan sadis

Kejam dan zalim

Panas baran

Tidak terurus atau teratur

Memandang orang lain seperti benda yang
boleh dimiliki
FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3
TAHUN)TAHUN)
 Personaliti Anal Retentive
• Bila orang tua beri perhatian buang airbesar
dengan betul kemungkinan kanak-kanak
salah anggap kepentingan aktiviti ini. Bila
dewasa, personaliti anak :-

Gemar kumpul harta

Degil

Kedekut

Rigid dan mementingkan susunan yang
teratur

Terlalu kemas

Terlalu teliti dan cermat
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Oedipus Complex
 Electra Complex
 Perkasian (Castration anxiety)
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Lekatan di peringkat Perkasian akan
menghasilkan seorang dewasa yang :-
 Sentiasa cuba menarikperhatian wanita tetapi
kesukaran untukmenjalinkan hubungan yang
lebih matang
 Memerlukan pengiktirafan dan penghargaan
yang berterusan di atas ciri-ciri diri mereka yang
unikdan menarik
 Mempunyai sikap gopoh dan kasar, sombong dan
yakin kepada diri sendiri
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Lekatan pada wanita di peringkat Electra
Complex akan menghasilkan seorang dewasa
yang :-
 Sentiasa mempamerkan sifat kewanitaannya
secara berlebihan untukmenarikperhatian
 Memikat lelaki dengan menggunakan segala
bakat dan daya penarikyang dimiliki
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Pada fasa falik, fokus dan tumpuan perhatian
adalah di sekitar syahwat
 Bibit-bibit keseksualan mula timbul
 Pada peringkat ini:
 Kanak-kanakmeneroka alat-alat seks mereka,
tubuh badan
 Khayalan-khayalan mengenai seks
 Kanak-kanakmula menerima ketentuan-
ketentuan moral melalui ibubapa.

Superego mula tumbuh.
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Masalah perkembangan psikoseksual:
 Ibubapa gagal melayan kehendak-
kehendakanak
 Lekatan di peringkat ini akan menjelma
semula di dalamkehidupan dewasa
mereka
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Kegagalan orang tua melayan anak akan
menghasilkan:
 Rigid
 Mengalami konflikyang serius
 Perasaan bersalah
 Konsep dan nilai kendiri yang rendah
 Ingin balas dendam
FASA FALIKFASA FALIK
(3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)
 Masalah Seks:
 Takut untukmendampingi lawan jenis
 Rigid
 Boleh mengakibatkan mati atau lemah
syahwat berpunca sebab-sebab psikologi
FASA LATENSIFASA LATENSI
(5 – 12 TAHUN)(5 – 12 TAHUN)
 Proses membesardan
kematangan, penguasaan bahasa
yang sempurna, hubungan
dengan orang lain
 Bersifat Narcissistic
 Suatu bentuk orientasi yang
tertumpu kepada dirinya sahaja
FASA LATENSIFASA LATENSI
(5 – 12 TAHUN)(5 – 12 TAHUN)
 Melalui proses pemasyarakatan, anak
mendapat pengalaman-pengalaman
untuk memainkan peranan semasa
dewasa nanti
 Merupakan peringkat yang tenang
tanpa sebarang kerisauan atau
kegelisahan yang boleh menjejaskan
personaliti di masa akan datang
FASA GENITAL /FASA GENITAL /
SYAHWATSYAHWAT (12 TAHUN)(12 TAHUN)
 Umur akil baligh
 Menyedari tanggungjawab dan rol sebagai
kanak-kanak, remaja dan dewasa
 Lebih matang, bebas dari pengaruh ibubapa
 Suka menjalinkan hubungan erat dan rapat
dengan rakan sebaya
FASA GENITAL /FASA GENITAL /
SYAHWATSYAHWAT (12 TAHUN)(12 TAHUN)
 Mempunyai nilai-nilai sosial, nilai altrulstik dan
nilai-nilai yang berorientasikan masyarakat
 Era kasih sayang, suka bekerja dan mendapat
kepuasan
• Kepuasan amat penting kerana dapat memberi
kestabilan dan rasa selamat
 Membuat perancangan dan persediaan bagi
zaman dewasa

More Related Content

What's hot

Carl roger sp
Carl roger spCarl roger sp
Carl roger sp
Ben PHu
 
TEORI Skinner and pavlov
TEORI Skinner and pavlovTEORI Skinner and pavlov
TEORI Skinner and pavlov
Nahzatul Akma
 
Bab 1 psikologi perkembangan manusia
Bab 1 psikologi perkembangan manusiaBab 1 psikologi perkembangan manusia
Bab 1 psikologi perkembangan manusia
Asmaroni Rahman
 
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
TEORI-TEORI PERKEMBANGANTEORI-TEORI PERKEMBANGAN
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
Ieta Sa'ad
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasser
adeendra
 

What's hot (20)

Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
 
teori gestalt therapy
teori gestalt therapyteori gestalt therapy
teori gestalt therapy
 
Carl roger sp
Carl roger spCarl roger sp
Carl roger sp
 
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdfEDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
 
TEORI Skinner and pavlov
TEORI Skinner and pavlovTEORI Skinner and pavlov
TEORI Skinner and pavlov
 
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
 
Perkembangan moral
Perkembangan moral Perkembangan moral
Perkembangan moral
 
Konsep kendiri
Konsep kendiriKonsep kendiri
Konsep kendiri
 
Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
 
Bab 1 psikologi perkembangan manusia
Bab 1 psikologi perkembangan manusiaBab 1 psikologi perkembangan manusia
Bab 1 psikologi perkembangan manusia
 
Teori Personaliti Humanistik dan Sosiokognitif
Teori Personaliti Humanistik dan SosiokognitifTeori Personaliti Humanistik dan Sosiokognitif
Teori Personaliti Humanistik dan Sosiokognitif
 
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
TEORI-TEORI PERKEMBANGANTEORI-TEORI PERKEMBANGAN
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
 
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendirifaktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
 
Slide definisi personaliti
Slide definisi personalitiSlide definisi personaliti
Slide definisi personaliti
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasser
 
Teori tingkah laku ivan pavlov
Teori tingkah laku ivan pavlovTeori tingkah laku ivan pavlov
Teori tingkah laku ivan pavlov
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 
EDUP3103 : TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON
EDUP3103 : TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSONEDUP3103 : TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON
EDUP3103 : TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON
 
Teori personaliti
Teori personalitiTeori personaliti
Teori personaliti
 

Viewers also liked (12)

Teori emosional emotif terapi
Teori emosional emotif terapi Teori emosional emotif terapi
Teori emosional emotif terapi
 
Pendekatan konseling psikoanalisis
Pendekatan konseling psikoanalisisPendekatan konseling psikoanalisis
Pendekatan konseling psikoanalisis
 
Sigmund freud full
Sigmund freud fullSigmund freud full
Sigmund freud full
 
Teori REBT
Teori REBTTeori REBT
Teori REBT
 
Rational emotive behavior therapy (rebt)
Rational emotive behavior therapy (rebt)Rational emotive behavior therapy (rebt)
Rational emotive behavior therapy (rebt)
 
Ppt pendekatan psikoanalisis
Ppt pendekatan psikoanalisisPpt pendekatan psikoanalisis
Ppt pendekatan psikoanalisis
 
Nota psikoanalitik
Nota psikoanalitikNota psikoanalitik
Nota psikoanalitik
 
Psikoanalisis
PsikoanalisisPsikoanalisis
Psikoanalisis
 
Psikoanalisis (freud)
Psikoanalisis (freud)Psikoanalisis (freud)
Psikoanalisis (freud)
 
Teknik rebt
Teknik rebtTeknik rebt
Teknik rebt
 
Teori Psikoanalisa (sigmund freud)
Teori Psikoanalisa (sigmund freud)Teori Psikoanalisa (sigmund freud)
Teori Psikoanalisa (sigmund freud)
 
Teori pemusatan klien
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan klien
 

Similar to Teori Sigmund Freud

N4. (konstran)
N4. (konstran)N4. (konstran)
N4. (konstran)
profhariko
 
Psikoanalisis shamil
Psikoanalisis shamilPsikoanalisis shamil
Psikoanalisis shamil
Shamil Damai
 
Paradigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisisParadigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisis
Muarief1123
 
Paradigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisisParadigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisis
Muarief1123
 
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatanPengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
Rosly Darasid darasid
 
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Operator Warnet Vast Raha
 
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Operator Warnet Vast Raha
 
Paper dokmatika III
Paper dokmatika IIIPaper dokmatika III
Paper dokmatika III
MelkiasAdu
 

Similar to Teori Sigmund Freud (20)

3. kepribadian
3. kepribadian3. kepribadian
3. kepribadian
 
(konstran)
(konstran)(konstran)
(konstran)
 
N4. (konstran)
N4. (konstran)N4. (konstran)
N4. (konstran)
 
Psikoanalisis shamil
Psikoanalisis shamilPsikoanalisis shamil
Psikoanalisis shamil
 
Citra diri etika profesi
Citra diri etika profesiCitra diri etika profesi
Citra diri etika profesi
 
Paradigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisisParadigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisis
 
Paradigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisisParadigma psikoanalisis
Paradigma psikoanalisis
 
Struktur kepribadian
Struktur kepribadianStruktur kepribadian
Struktur kepribadian
 
Struktur kepribadian
Struktur kepribadianStruktur kepribadian
Struktur kepribadian
 
Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2
 
Pelatihan Pengembangan Diri Auditor ( Buku-1 KPA )
Pelatihan Pengembangan Diri Auditor ( Buku-1 KPA )Pelatihan Pengembangan Diri Auditor ( Buku-1 KPA )
Pelatihan Pengembangan Diri Auditor ( Buku-1 KPA )
 
transactional analysis/ ERIC BERNE
 transactional analysis/ ERIC BERNE transactional analysis/ ERIC BERNE
transactional analysis/ ERIC BERNE
 
Psikologi Kepribadian
Psikologi KepribadianPsikologi Kepribadian
Psikologi Kepribadian
 
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatanPengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
Pengurusan emosi, kognitif dan tingkah laku pengawal keselamatan
 
Pertemuan ke-3 Sigmund Freud
Pertemuan ke-3 Sigmund FreudPertemuan ke-3 Sigmund Freud
Pertemuan ke-3 Sigmund Freud
 
CATATAN PSIKIATRI TANDA DAN GEJALA , KOAS
CATATAN PSIKIATRI TANDA DAN GEJALA , KOASCATATAN PSIKIATRI TANDA DAN GEJALA , KOAS
CATATAN PSIKIATRI TANDA DAN GEJALA , KOAS
 
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
 
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
Pb 1. perkembangan kepribadian akbid paramata muna
 
Pp ki iv ~ teori kepribadian edit
Pp ki iv ~ teori kepribadian  editPp ki iv ~ teori kepribadian  edit
Pp ki iv ~ teori kepribadian edit
 
Paper dokmatika III
Paper dokmatika IIIPaper dokmatika III
Paper dokmatika III
 

More from Fathmalyn Abdullah

More from Fathmalyn Abdullah (20)

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
 
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10  Halangan Dalam KaunselingBab 10  Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8  Kemahiran Asas KaunselingBab 8  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7  Kemahiran Asas KaunselingBab 7  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6  Kemahiran Asas KaunselingBab 6  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
 
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan JurnalFalsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
 
Teori Alfred Adler
Teori Alfred AdlerTeori Alfred Adler
Teori Alfred Adler
 
Teori Rollo May
Teori Rollo MayTeori Rollo May
Teori Rollo May
 
Teori Karen Horney
Teori Karen HorneyTeori Karen Horney
Teori Karen Horney
 

Teori Sigmund Freud

 • 2. KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA 1. Personaliti manusia  ID  EGO  SUPEREGO 1. Teori Topografikal  Sedar  Pra sedar  Tidak Sedar 1. Interaksi Id, Ego dan Superego  Kerisauan realiti  Kerisauan moral  Kerisauan neurotik
 • 3. KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA 4. Helah Bela Diri  Represi  Rasionalisasi  Projeksi  Regresi  Undoing  Penyaluran  Penyangkalan  Pembentukan reaksi  Sublimasi  Introjeksi  Pampasan
 • 4. KONSEPUTAMAKONSEPUTAMA 5. Perkembangan Personaliti  oral  anal  falik  pendaman  kejantinaan
 • 5. PANDANGAN FREUDPANDANGAN FREUD TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA 2. Naluri manusia  Sistem yang paling banyak tenaga akan berkuasa mengawal tingkahlaku dan kehidupan manusia.   Libido / Eros Tenaga Thanatos
 • 6. SISTEM TENAGASISTEM TENAGA (PSIKI)(PSIKI) 1. Libido (tenaga kehidupan)  Merupakan tenaga hidup / naluri hidup yang berusaha melanjutkan zuriat manusia  Tidak terbatas pada seks sahaja tetapi meliputi usaha- usaha ke arah mengembang, membina dan mendorong manusia ke arah kreativiti  Merupakan tenaga penggerakkan atau motivasi yang mendorong manusia ke arah mencari keseronokan dan mengelakkan kesakitan Contoh : Seks, mengembangkan dirinyaSeks, mengembangkan dirinya
 • 7. SISTEM TENAGASISTEM TENAGA (PSIKI)(PSIKI) 2. Thanatos (tenaga kematian)  Merupakan tenaga mati / naluri mati yang terjelma dalam bentuk dorongan- dorongan agresif  Cuba menyakiti diri sendiri / bunuh diri atau orang lain
 • 8. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI  ID  Komponen biologi  EGO  Komponen psikologi  SUPEREGO  Nilai-nilai moral masyarakat
 • 9. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI o ID  Wujud sejak lahir lagi sebagai sistem biologi  Punca utama bagi tenaga jiwa dan pusat semua naluri  Bertindak secara melulu dan tidak mempunyai sistem organisasi yang teratur. Sifat memaksa.  Prinsip keseronokan (keseimbangan atau homeostatik)  Tidak pernah matang dan membesar  Bertindak secara tidak logik, tidak bermoral iaitu memuaskan nafsu naluri semata-mata
 • 10. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI  Dalam usaha Id untuk mendapatkan keseronokan dan menggelak kesakitan, ia menggunakan 2 proses: 1. Gerakan pantulan  Wujud sejak lahirlagi contoh :  Bersin, kerlipan mata, sentakan kaki  Ia bertindak secara automatik untuk mengurangkan ketegangan.  Tindakan-tindakan berlaku secara fizikal dan saraf semata-mata.
 • 11. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI 2. Proses utama atau primer  Proses psikologi untuk mengurang ketegangan dengan membayangkan objek yang dapat mengurangkan ketegangan contoh :  Lapar membayangkan makanan.  Boleh terbawa-bawa dalam mimpi
 • 12. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI o EGO  Mengawal personaliti seseorang  Akan mengawal tindakan-tindakan yang hendak dilakukan, memilih persekitaran- persekitaran yang sesuai serta menentukan naluri mana / cara yang akan dipuaskan  Prinsip realiti (segala tindakan dipertimbangkan)  Sebagai orang tengah di antara desakan- desakan Id, penentuan-penentuan superego dan keadaan-keadaan persekitaran
 • 13. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI o EGO  Berfikiran waras, logik dan rasional  Bertindak melalui proses sekunder di mana pemikiran yang logik dan rasional bagi merancang atau melaksanakan sesuatu tindakan untuk mengurangkan ketegangan  Mempunyai kuasa atau kawalan ke atas fungsi kognitif / intelektual
 • 14. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI o SUPEREGO  Komponen sosial atau moral  Sebagai penentu apakah tingkahlaku itu baik / buruk @ betul / salah  Bersifat idealistik dan perfectionist  Bertindak untuk menyekat Ego dari menuruti Id dan mendorong Ego untuk menerima nilai-nilai dan matlamat- matlamat moral
 • 15. STRUKTURSTRUKTUR PERSONALITIPERSONALITI  Fungsi-fungsi utama Superego: i. Menyekat desakan-desakan Id terutama sekali yang berbentuk seks (tidak dapat diterima masyarakat) ii. Memujuk Ego untuk menggantikan matlamat realistik dengan matlamat moral iii. Berusaha ke arah mencapai kesempurnaan
 • 17. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN PERSONALITIPERSONALITI MANUSIAMANUSIA 1) Id  Bahagian personaliti tidaksedar, sentiasa mencari kepuasan serta- merta dan keseronokan  Didorong oleh tenaga Libido  Tempat menyimpan semua desakan asas dan keinginan manusia
 • 18. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN PERSONALITIPERSONALITI MANUSIAMANUSIA 1) Id  Ciri-ciri yang negatif :   
 • 19. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN PERSONALITIPERSONALITI MANUSIAMANUSIA 2) Ego  Tumbuh pada usia bayi 6 bulan  Bahagian personaliti yang dapat menggunakan realistikdan logik  Membuat pemikiran dan penilaian di antara apa yang boleh dibuat oleh Id dan apa yang tidakboleh dibuat  Mengawal keinginan Id supaya tidak melanggarnilai-nilai dan norma-norma masyarakat
 • 20. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN PERSONALITIPERSONALITI MANUSIAMANUSIA 3) Superego  Bahagian personaliti yang bermoral dan berkembang secara beransur-ansurdaripada didikan moral dan agama daripada orang tua  Akan menghantarmaklumat nilai moral kepada Ego untuk bertindakdan mengawal Id
 • 21. PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI) ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN SUPEREGOSUPEREGO  Interaksi Id, Ego dan Superego  Merupakan unsurpenting dalam pembentukan personaliti seseorang yang meliputi :  cara-cara bertingkahlaku  cara berfikir
 • 22. PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI) ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN SUPEREGOSUPEREGO  Dalam perhubungan ini :  Id pendesak  Ego pengatur  Superego pemerhati serta mengurus Id dan Ego
 • 23. PERHUBUNGAN (INTERAKSI)PERHUBUNGAN (INTERAKSI) ANTARA ID, EGO, DANANTARA ID, EGO, DAN SUPEREGOSUPEREGO  Jika : Ego gagal mengawal Id atau tidak dapat menyalur Ego mengikut had- had realiti dan moral ia akan didenda  Jika : Ego berjaya mengawal kehendak Id, ia akan diberi ganjaran  (rasa lega dan tenang)  Dalam usaha ego mengawal, menapis dan memenuhi keinginan / dorongan Id akan wujud kerisauan
 • 24. Id Ego Superego Ketenanga n Kerisauan Realistik Neurotik Moral Id mengatasi Ego Superego mencela Ego Contoh Contoh Contoh Takut gagal dalam ujian Tiba-tiba rasa risau Rasa malu, serba salah
 • 25. 3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN : 1) Kerisauan realiti  Adanya suatu ancaman nyata yang wujud atau yang dijangka akan berlaku Contoh :  Takut gagal dalampeperiksaan
 • 26. 3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN : 2) Kerisauan moral  Terhasil daripada nurani seseorangerhasil daripada nurani seseorang  Orang mempunyai hati nuraniOrang mempunyai hati nurani (conscience) yang mantap mudah rasa(conscience) yang mantap mudah rasa bersalah bila melakukan sesuatu yangbersalah bila melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moralbertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai masyarakatatau nilai-nilai masyarakat Contoh :  Menipu orang tua - rasaMenipu orang tua - rasa bersalahbersalah
 • 27. 3 JENIS KERISAUAN :3 JENIS KERISAUAN : 3) Kerisauan neurotik  Timbul dari rasa bimbang yang iaimbul dari rasa bimbang yang ia tidak dapat mengawal naluri-tidak dapat mengawal naluri- nalurinya sehingga menyebabkan ianalurinya sehingga menyebabkan ia melakukan sesuatu di luarmelakukan sesuatu di luar kawalannyakawalannya  Kerisauan yang seringkali tidak dapatKerisauan yang seringkali tidak dapat dicari puncanyadicari puncanya  Ditakuti sebab ia bersifat tidak sedarDitakuti sebab ia bersifat tidak sedar
 • 28. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Ada 2 bentuk asas Helah Bela Diri :  Menyangkal  Mengherot-berotkan kenyataan  memutarbelitkan kenyataan
 • 29. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Repressi :  Menyingkirkan semua perasaan dan pemikiran yang mengancam alam sedar alam tidak sedar ‫٭‬ Penyangkalan:  Penafian atau penolakan akan adanya realiti untuk mengawal emosi dan fikiran  Tidak dapat terima kematian orang yang disayangi
 • 30. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Pembentukan reaksi :  Mempertahankan diri dari suatu ancaman dengan memperlihatkan reaksi yang bertentangan dengan bentuk ancaman itu  Orang sedih yang amat sangat ketawa  Benci pada orang tunjuk sayang
 • 31. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Projeksi :  Membalikkan desakan atau keinginan- keinginan yang tidak dapat diterima oleh dirinya kepada orang lain  Bukan saya jahat tetapi mereka yang jahat, irihati kepada saya
 • 32. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Penyaluran :  Melepaskan desakan-desakan kepada sasaran lain yang lebih selamat  Marahkan ketua dilepaskan pada isteri  Marah bos tumbuk meja
 • 33. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Rasionalisasi :  Memberi alasan-alasan mengapa ia gagal untuk mempertahankan egonya  Gagal dalam peperiksaan ‫٭‬ Sublimasi :  Melepaskan agresif ke jalan yang dapat diterima masyarakat  Lepas perasaan kepada bidang seni
 • 34. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Regressi :  Kembali ke peringkat awal perkembangan di mana ia rasa selamat  Takut menangis seperti budak ‫٭‬ Introjeksi :  Mengambil ciri-ciri atau nilai orang lain untuk dijadikan nilai atau ciri dirinya  Tiru Micheal Jackson
 • 35. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Pampasan :  Untuk mengimbangi sesuatu kelemahan yang ada pada diri seseorang itu dengan suatu kelebihan lain  Rupa cantik tetapi bodoh cuba jadi penyanyi atau pelakon terkenal
 • 36. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Undoing :  Cuba memperbaiki sesuatu yang rosak dengan harapan mengurangkan rasa bersalah  Beli emas atau melancong dengan isteri dan anak- anak ‫٭‬ Fantasi :  Sukaberkhayal  Jadi penyanyi hebat, Superman dll
 • 37. HELAH BELA DIRIHELAH BELA DIRI ‫٭‬ Konversi :  Satu proses di mana suatu konflik psikologis diubah atau dialih kepada fiziknya sehingga menimbulkan keluhan fiziknya  “Little Man Syndrome”
 • 38. FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12 BULAN)BULAN)  O ralincorporate  O ralaggressive
 • 39. FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12 BULAN)BULAN)  O ralincorporate  Bila terjadi lekatan di peringkat ini ciri-ciri bayi apabila dewasa kelak:  Banyak makan  Mengunyah  Banyak cakap  Suka merokok  Banyak minum
 • 40. FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12 BULAN)BULAN)  O ralagressive  Bila gigi tumbuh tindakan baru yang bersifat agresif  Oral agresif berlaku ketika mengigit susu ibunya.
 • 41. FASA ORALFASA ORAL (1 –12(1 –12 BULAN)BULAN)  O ralagressive  Ciri-ciri bayi terlekat di peringkat ini akan memperlihatkan tindakan-tindakan:  Mudah putus asa  Liar dan agresif  Suka bertengkar dan menyindir  Buat komen-komen yang menyakitkan hati  Cemburu  Bertindak kejam  Suka mengeksplotasi atau manipulasi orang untuk jadi dominan
 • 42. FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3 TAHUN)TAHUN)  Kuasa yang ada pada kanak- kanak ketika itu dan cara ibubapa mendesak menjadi asas perkembangan personaliti anak dewasa kelak  Ada 2 kemungkinan yang berlaku: 1. Anal Aggressive 2. Anal Retentive
 • 43. FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3 TAHUN)TAHUN)  Personaliti Anal Aggresive • Orang tua yang ketat kawalan atau rigid peraturan dalam usaha melatih anak membuang airbesar, anak akan bertindak agresif (dengan menaburnajis merata-rata)  Tingkahlaku permusuhan dan sadis  Kejam dan zalim  Panas baran  Tidak terurus atau teratur  Memandang orang lain seperti benda yang boleh dimiliki
 • 44. FASA ANALFASA ANAL (1 – 3(1 – 3 TAHUN)TAHUN)  Personaliti Anal Retentive • Bila orang tua beri perhatian buang airbesar dengan betul kemungkinan kanak-kanak salah anggap kepentingan aktiviti ini. Bila dewasa, personaliti anak :-  Gemar kumpul harta  Degil  Kedekut  Rigid dan mementingkan susunan yang teratur  Terlalu kemas  Terlalu teliti dan cermat
 • 45. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Oedipus Complex  Electra Complex  Perkasian (Castration anxiety)
 • 46. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Lekatan di peringkat Perkasian akan menghasilkan seorang dewasa yang :-  Sentiasa cuba menarikperhatian wanita tetapi kesukaran untukmenjalinkan hubungan yang lebih matang  Memerlukan pengiktirafan dan penghargaan yang berterusan di atas ciri-ciri diri mereka yang unikdan menarik  Mempunyai sikap gopoh dan kasar, sombong dan yakin kepada diri sendiri
 • 47. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Lekatan pada wanita di peringkat Electra Complex akan menghasilkan seorang dewasa yang :-  Sentiasa mempamerkan sifat kewanitaannya secara berlebihan untukmenarikperhatian  Memikat lelaki dengan menggunakan segala bakat dan daya penarikyang dimiliki
 • 48. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Pada fasa falik, fokus dan tumpuan perhatian adalah di sekitar syahwat  Bibit-bibit keseksualan mula timbul  Pada peringkat ini:  Kanak-kanakmeneroka alat-alat seks mereka, tubuh badan  Khayalan-khayalan mengenai seks  Kanak-kanakmula menerima ketentuan- ketentuan moral melalui ibubapa.  Superego mula tumbuh.
 • 49. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Masalah perkembangan psikoseksual:  Ibubapa gagal melayan kehendak- kehendakanak  Lekatan di peringkat ini akan menjelma semula di dalamkehidupan dewasa mereka
 • 50. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Kegagalan orang tua melayan anak akan menghasilkan:  Rigid  Mengalami konflikyang serius  Perasaan bersalah  Konsep dan nilai kendiri yang rendah  Ingin balas dendam
 • 51. FASA FALIKFASA FALIK (3 – 5 TAHUN)(3 – 5 TAHUN)  Masalah Seks:  Takut untukmendampingi lawan jenis  Rigid  Boleh mengakibatkan mati atau lemah syahwat berpunca sebab-sebab psikologi
 • 52. FASA LATENSIFASA LATENSI (5 – 12 TAHUN)(5 – 12 TAHUN)  Proses membesardan kematangan, penguasaan bahasa yang sempurna, hubungan dengan orang lain  Bersifat Narcissistic  Suatu bentuk orientasi yang tertumpu kepada dirinya sahaja
 • 53. FASA LATENSIFASA LATENSI (5 – 12 TAHUN)(5 – 12 TAHUN)  Melalui proses pemasyarakatan, anak mendapat pengalaman-pengalaman untuk memainkan peranan semasa dewasa nanti  Merupakan peringkat yang tenang tanpa sebarang kerisauan atau kegelisahan yang boleh menjejaskan personaliti di masa akan datang
 • 54. FASA GENITAL /FASA GENITAL / SYAHWATSYAHWAT (12 TAHUN)(12 TAHUN)  Umur akil baligh  Menyedari tanggungjawab dan rol sebagai kanak-kanak, remaja dan dewasa  Lebih matang, bebas dari pengaruh ibubapa  Suka menjalinkan hubungan erat dan rapat dengan rakan sebaya
 • 55. FASA GENITAL /FASA GENITAL / SYAHWATSYAHWAT (12 TAHUN)(12 TAHUN)  Mempunyai nilai-nilai sosial, nilai altrulstik dan nilai-nilai yang berorientasikan masyarakat  Era kasih sayang, suka bekerja dan mendapat kepuasan • Kepuasan amat penting kerana dapat memberi kestabilan dan rasa selamat  Membuat perancangan dan persediaan bagi zaman dewasa