SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
EPM‫منابع‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫سامیکس‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬
‫منبع‬:‫مایکروسافت‬ ‫وبالگ‬
‫از‬ ‫تر‬ ‫هوشمند‬ ‫راهکاری‬PPM
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫عملکرد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سریع‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫که‬
‫می‬‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫اتمام‬
‫برسانند‬.
‫راه‬‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اپ‬ ‫اندازی‬‫را‬ ‫سرور‬ ‫پراجکت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬‫آسان‬‫ت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫وانایی‬
‫افزایش‬ ‫را‬ ‫پورتفولیو‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬‫می‬‫دهد‬.
‫تنوع‬‫جستجو‬ ‫متورهای‬ ‫بین‬ ‫انتخاب‬‫تف‬ ،‫اکسپلورر‬ ‫اینترنت‬ ‫تا‬ ‫کروم‬ ‫گوگل‬ ‫از‬‫که‬ ‫ندارد‬ ‫اوتی‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کدام‬.‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫در‬‫به‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫متقابلی‬ ‫همکاری‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫روز‬.
‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫منظم‬ ‫را‬ ‫کارها‬.
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫باشید‬ ‫بروز‬‫شو‬ ‫باخبر‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬‫ید‬.
‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬‫بروید‬ ‫پیش‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫و‬.
‫اپلیکیشن‬ ‫امکانات‬ ‫با‬PWA‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫کارآمد‬ ‫را‬ ‫کارها‬.
‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تیم‬‫خ‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫کاری‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫هرجا‬‫ود‬
‫باشید‬ ‫باخبر‬.‫اع‬ ‫وظایف‬ ،‫اسناد‬ ،‫پروژه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫و‬ ‫ضا‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫تقویم‬.
‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫پورتفولیویی‬‫پروژه‬
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫دید‬‫کلی‬‫مشترک‬‫بین‬‫پروژه‬‫و‬‫فعالیت‬‫افراد‬‫تیم‬‫بدست‬‫آورید‬
‫تا‬‫فعالیت‬‫های‬‫افراد‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫این‬‫پلتفرم‬‫هماهنگ‬‫کنید‬.
‫ایده‬‫ها‬‫را‬‫بررسی‬‫و‬‫ارزش‬‫گذاری‬،‫کنید‬‫نیازهای‬‫پروژه‬‫و‬‫افراد‬‫تیم‬‫را‬
‫ارزیابی‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫کنید‬.
‫جریان‬‫کاری‬‫و‬‫روند‬‫پیشرفت‬‫کارکنان‬‫را‬‫مشاهده‬‫کنید‬‫فرآیند‬‫انجام‬‫وظایف‬‫را‬
‫بررسی‬‫و‬‫برای‬‫افزایش‬‫مدیریت‬‫بر‬‫پروژه‬‫و‬‫نیروی‬،‫کار‬‫روند‬‫کار‬
‫و‬‫استاندارد‬‫هایی‬‫در‬‫محیط‬‫شیرپوینت‬‫تعیین‬‫کنید‬.
‫سازمان‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫مدیریت‬‫بهینه‬‫منابع‬‫سازمان‬
‫بر‬‫نحوه‬‫عملکرد‬‫اعضای‬
‫تیم‬‫نظارت‬‫کنید‬‫زیرا‬‫حتی‬
‫ریزترین‬‫تغییرات‬‫و‬‫پیشرفتی‬
‫در‬‫کار‬‫هر‬‫نیرو‬‫در‬‫محیط‬‫شیرپوینت‬‫در‬‫دسترس‬‫مدیران‬‫پروژه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.
‫مدیریت‬‫بهتر‬‫کارهایی‬‫که‬‫توسط‬‫تیم‬‫شما‬‫انجام‬‫می‬،‫شود‬‫دریافت‬‫دیدگاه‬‫های‬‫مخ‬‫تلف‬
‫اعضای‬‫تیم‬‫از‬‫طریق‬‫لیست‬‫کارها‬‫در‬‫شیرپوینت‬‫و‬‫بررسی‬‫آن‬‫در‬‫محیط‬PWA.
‫سنجش‬‫و‬‫بررسی‬‫دقیق‬‫بهره‬‫وری‬‫هر‬‫منبع‬‫و‬‫مدیریت‬‫بهتر‬‫منابع‬‫و‬‫هماهنگی‬‫آن‬‫ب‬‫ا‬
‫استراتژی‬‫مد‬‫نظرتان‬
‫اطالعات‬‫بی‬‫وقفه‬‫از‬‫روند‬‫پیشرفت‬‫کار‬‫اعضای‬‫تیم‬‫در‬‫اختیار‬‫تیم‬‫مدیریت‬‫قرار‬‫م‬‫ی‬‫گیرد‬
‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫خالصه‬‫و‬‫قابل‬‫درکی‬‫در‬‫اختیار‬‫مدیر‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.
‫با‬ ‫تر‬ ‫هماهنگ‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫عملکرد‬EPM
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫با‬EPM‫همکاری‬‫افراد‬‫سازمان‬‫منظم‬‫تر‬‫می‬‫شود‬.‫در‬‫محیطی‬‫با‬‫امنیت‬‫اطالعات‬‫درون‬
‫سازمانی‬،‫باال‬‫افراد‬‫یک‬‫سازمان‬‫با‬‫یکدیگر‬‫تعامل‬‫دارند‬‫و‬‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫ب‬‫ا‬‫هم‬‫به‬
‫اشتراک‬‫می‬‫گذارند‬.
‫سهولت‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫یکدیگر‬‫و‬‫اطالع‬‫از‬‫این‬‫که‬‫افراد‬‫تیم‬‫چه‬‫کاری‬‫را‬‫در‬‫حال‬‫حاض‬‫ر‬
‫انجام‬‫می‬،‫دهند‬‫کارها‬‫در‬‫چه‬‫مرحله‬‫ای‬‫هستند‬‫و‬‫چه‬‫اسناد‬‫و‬‫اطالعاتی‬‫بین‬‫تیم‬‫ها‬
‫انتقال‬‫داده‬‫می‬،‫شوند‬‫امکان‬‫مدیریت‬‫بهتری‬‫به‬‫تیم‬‫می‬‫دهد‬.
‫ظرفیت‬‫جستجو‬‫در‬‫شیرپوینت‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫انجام‬‫کارهای‬‫روزانه‬‫و‬‫یافتن‬
‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫آسان‬‫تر‬‫و‬‫کارآمد‬‫تر‬‫می‬‫کند‬.
‫کارایی‬‫افراد‬‫تیم‬‫و‬‫نظارت‬‫بر‬‫تقویم‬‫ساعتی‬‫کارمندان‬‫بیش‬‫تر‬‫می‬،‫شود‬‫حضو‬‫ر‬‫آن‬‫ها‬‫و‬
‫میزان‬‫پیشرفت‬‫پروژه‬‫در‬‫درون‬‫سازمان‬‫مهم‬‫ترین‬‫مزایای‬EPM‫محسوب‬‫می‬‫شود‬.
‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫ارتباطات‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫برقراری‬‫ارتباط‬‫بی‬‫وقفه‬‫در‬‫محیطی‬‫جدید‬‫به‬
‫زبان‬‫فارسی‬‫برای‬‫مکالمه‬‫و‬‫گفتگو‬‫با‬‫اعضای‬‫تیم‬‫که‬
‫سرعت‬‫کارها‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫دهد‬.
‫دسترسی‬‫آسان‬‫به‬‫افراد‬‫در‬‫شیپوینت‬‫و‬‫مشاهده‬
‫وضعیت‬‫حضور‬‫شخص‬‫در‬LYNC(‫محیطی‬‫کامال‬‫فارسی‬
‫شده‬‫توسط‬‫تیم‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫سامیکس‬)‫و‬
‫امکان‬‫مکالمه‬‫فوری‬.
‫همکاری‬‫و‬‫پیگیری‬‫کارها‬‫با‬‫افزودن‬‫افراد‬‫به‬‫میتینگ‬‫ها‬‫و‬‫جلسات‬‫آنالین‬‫یا‬‫به‬
‫گروه‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫دسترسی‬‫سریع‬‫تر‬‫به‬‫هر‬‫فرد‬‫در‬‫هرکجا‬
‫حتی‬‫بیرون‬‫از‬‫دفتر‬‫کار‬.
‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫تصمیمات‬‫بر‬‫پایه‬‫داده‬‫ها‬‫گرفته‬‫می‬‫شوند‬‫با‬‫کمک‬
EPM‫و‬‫دسترسی‬‫آسان‬‫به‬‫داده‬‫های‬‫نرم‬‫افزار‬
‫و‬‫کارهای‬‫انجام‬‫شده‬‫توسط‬‫افراد‬،‫تیم‬‫می‬‫توان‬
‫بهتر‬‫و‬‫با‬‫آمارهای‬‫دقیق‬‫تر‬‫مدیران‬‫و‬‫سهام‬‫داران‬
‫سازمان‬‫را‬‫در‬‫جریان‬‫امور‬‫قرار‬‫داد‬.‫تنظیم‬‫و‬‫هدایت‬
‫طرح‬،‫ها‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬‫کارهای‬‫شرکت‬‫و‬‫بررسی‬‫وضعیت‬
‫منابع‬‫و‬‫نحوه‬‫کارکرد‬‫آن‬‫در‬‫اپلیکیشن‬PWA‫که‬
‫مرکز‬‫تمامی‬‫منابع‬‫شرکت‬‫است‬،‫در‬‫اختیار‬‫سازمان‬
‫مربوطه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫دشبورد‬‫های‬
‫خالصه‬‫از‬‫وضعیت‬‫سازمان‬،‫می‬‫توانید‬‫برای‬‫تصمیم‬
‫گیری‬‫دید‬‫کلی‬‫تری‬‫از‬‫سازمان‬‫خود‬‫به‬‫دست‬‫آورید‬.
‫دسترسی‬‫آسان‬‫و‬‫سریع‬‫به‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫سازمان‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫مختلف‬
‫مانند‬‫بررسی‬‫نمودارها‬‫و‬‫گراف‬‫های‬‫برنامه‬‫و‬‫آمارهای‬‫کلی‬‫از‬‫روند‬‫پیشروی‬
‫پروژه‬‫ها‬‫در‬‫محیط‬‫اکسل‬.
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫مدیر‬‫سایت‬
‫به‬‫آسانی‬‫میزان‬
‫دسترسی‬‫افراد‬‫را‬‫به‬‫سایت‬‫پروژه‬‫کنترل‬‫می‬‫کند‬.
‫افزایش‬‫دسترسی‬‫تیم‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬‫سازمان‬‫طبق‬‫نیاز‬‫یک‬‫برنامه‬‫و‬‫پروژه‬‫ا‬‫ز‬
‫طریق‬‫شیرپوینت‬‫به‬‫راحتی‬‫امکان‬‫پذیر‬‫است‬.‫این‬‫هماهنگی‬‫تیم‬‫ها‬‫برای‬
‫واگذاری‬‫پروژه‬‫مشخص‬‫به‬‫تیم‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬EPM‫در‬‫دسترس‬‫مدیر‬‫سایت‬‫قرار‬
‫می‬‫گیرد‬.‫مدیریت‬‫میزان‬‫دسترسی‬‫هر‬‫تیم‬‫و‬‫حتی‬‫شرکای‬‫مورد‬‫اعتماد‬
‫سازمان‬‫با‬‫این‬‫امکان‬‫شیرپوینت‬‫سریع‬‫تر‬‫قابل‬‫اجرا‬‫است‬.
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫در‬‫پلتفرم‬‫انعطاف‬‫پذیر‬
‫مدیریت‬‫پروژه‬‫سازمانی‬EPM
‫به‬‫سرعت‬‫نوآوری‬‫و‬‫پیشرفت‬
‫ایجاد‬‫کنید‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اپ‬‫های‬
‫جدید‬‫شیرپوینت‬‫به‬‫نیازهای‬‫سازمان‬‫خود‬‫پاسخ‬‫دهید‬.
‫آپ‬‫های‬‫مورد‬‫نیازتان‬‫را‬‫توسعه‬‫دهید‬‫و‬‫به‬‫سیستم‬‫نرم‬‫افزاری‬‫مورد‬‫نظرتان‬
‫متصل‬‫کنید‬.
‫از‬‫ارتباط‬‫یکپارچه‬‫بین‬‫پراجکت‬،‫سرور‬‫شیرپوینت‬،LYNC‫و‬‫آفیس‬‫استفاده‬
‫کنید‬‫و‬‫امکانات‬‫و‬‫سرعت‬‫عمل‬‫خود‬‫را‬‫باال‬‫ببرید‬.
‫تکمیلی‬ ‫های‬ ‫ماژول‬EPM‫سامیکس‬

More Related Content

Similar to چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان
 نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان
نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان JahangostarParsRaden
 
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2algopars software co.
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)Neda Ansari
 
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزنرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزJahangostarParsRaden
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
Depna project management system
Depna project management systemDepna project management system
Depna project management systemDepna - دپنا
 
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟novin ghalam
 
Project management - behtime
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
 
اتوماسیون اداری
 اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری miladdel
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتAharsoft
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار efazati
 

Similar to چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM (20)

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
Openstack Rally
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack Rally
 
نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان
 نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان
نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان
 
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
 
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزنرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
 
Proxmox
ProxmoxProxmox
Proxmox
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Osm
OsmOsm
Osm
 
Depna project management system
Depna project management systemDepna project management system
Depna project management system
 
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟
بهترین مزایای برنامه نویسی تابعی چیست؟
 
Project management - behtime
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtime
 
Scrum Presentation
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum Presentation
 
اتوماسیون اداری
 اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 

چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM

 • 1. EPM‫منابع‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫سامیکس‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫منبع‬:‫مایکروسافت‬ ‫وبالگ‬
 • 2. ‫از‬ ‫تر‬ ‫هوشمند‬ ‫راهکاری‬PPM ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سریع‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫که‬ ‫می‬‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫اتمام‬ ‫برسانند‬. ‫راه‬‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اپ‬ ‫اندازی‬‫را‬ ‫سرور‬ ‫پراجکت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬‫آسان‬‫ت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫وانایی‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫پورتفولیو‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬‫می‬‫دهد‬. ‫تنوع‬‫جستجو‬ ‫متورهای‬ ‫بین‬ ‫انتخاب‬‫تف‬ ،‫اکسپلورر‬ ‫اینترنت‬ ‫تا‬ ‫کروم‬ ‫گوگل‬ ‫از‬‫که‬ ‫ندارد‬ ‫اوتی‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کدام‬.‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫در‬‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫متقابلی‬ ‫همکاری‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫روز‬.
 • 3. ‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫منظم‬ ‫را‬ ‫کارها‬. ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫باشید‬ ‫بروز‬‫شو‬ ‫باخبر‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬‫ید‬. ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬‫بروید‬ ‫پیش‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫و‬. ‫اپلیکیشن‬ ‫امکانات‬ ‫با‬PWA‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫کارآمد‬ ‫را‬ ‫کارها‬. ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تیم‬‫خ‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫کاری‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫هرجا‬‫ود‬ ‫باشید‬ ‫باخبر‬.‫اع‬ ‫وظایف‬ ،‫اسناد‬ ،‫پروژه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫و‬ ‫ضا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫تقویم‬.
 • 4. ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫پورتفولیویی‬‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫دید‬‫کلی‬‫مشترک‬‫بین‬‫پروژه‬‫و‬‫فعالیت‬‫افراد‬‫تیم‬‫بدست‬‫آورید‬ ‫تا‬‫فعالیت‬‫های‬‫افراد‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫این‬‫پلتفرم‬‫هماهنگ‬‫کنید‬. ‫ایده‬‫ها‬‫را‬‫بررسی‬‫و‬‫ارزش‬‫گذاری‬،‫کنید‬‫نیازهای‬‫پروژه‬‫و‬‫افراد‬‫تیم‬‫را‬ ‫ارزیابی‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫کنید‬. ‫جریان‬‫کاری‬‫و‬‫روند‬‫پیشرفت‬‫کارکنان‬‫را‬‫مشاهده‬‫کنید‬‫فرآیند‬‫انجام‬‫وظایف‬‫را‬ ‫بررسی‬‫و‬‫برای‬‫افزایش‬‫مدیریت‬‫بر‬‫پروژه‬‫و‬‫نیروی‬،‫کار‬‫روند‬‫کار‬ ‫و‬‫استاندارد‬‫هایی‬‫در‬‫محیط‬‫شیرپوینت‬‫تعیین‬‫کنید‬.
 • 5. ‫سازمان‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫بهینه‬‫منابع‬‫سازمان‬ ‫بر‬‫نحوه‬‫عملکرد‬‫اعضای‬ ‫تیم‬‫نظارت‬‫کنید‬‫زیرا‬‫حتی‬ ‫ریزترین‬‫تغییرات‬‫و‬‫پیشرفتی‬ ‫در‬‫کار‬‫هر‬‫نیرو‬‫در‬‫محیط‬‫شیرپوینت‬‫در‬‫دسترس‬‫مدیران‬‫پروژه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬. ‫مدیریت‬‫بهتر‬‫کارهایی‬‫که‬‫توسط‬‫تیم‬‫شما‬‫انجام‬‫می‬،‫شود‬‫دریافت‬‫دیدگاه‬‫های‬‫مخ‬‫تلف‬ ‫اعضای‬‫تیم‬‫از‬‫طریق‬‫لیست‬‫کارها‬‫در‬‫شیرپوینت‬‫و‬‫بررسی‬‫آن‬‫در‬‫محیط‬PWA. ‫سنجش‬‫و‬‫بررسی‬‫دقیق‬‫بهره‬‫وری‬‫هر‬‫منبع‬‫و‬‫مدیریت‬‫بهتر‬‫منابع‬‫و‬‫هماهنگی‬‫آن‬‫ب‬‫ا‬ ‫استراتژی‬‫مد‬‫نظرتان‬ ‫اطالعات‬‫بی‬‫وقفه‬‫از‬‫روند‬‫پیشرفت‬‫کار‬‫اعضای‬‫تیم‬‫در‬‫اختیار‬‫تیم‬‫مدیریت‬‫قرار‬‫م‬‫ی‬‫گیرد‬ ‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫خالصه‬‫و‬‫قابل‬‫درکی‬‫در‬‫اختیار‬‫مدیر‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.
 • 6. ‫با‬ ‫تر‬ ‫هماهنگ‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫عملکرد‬EPM ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫با‬EPM‫همکاری‬‫افراد‬‫سازمان‬‫منظم‬‫تر‬‫می‬‫شود‬.‫در‬‫محیطی‬‫با‬‫امنیت‬‫اطالعات‬‫درون‬ ‫سازمانی‬،‫باال‬‫افراد‬‫یک‬‫سازمان‬‫با‬‫یکدیگر‬‫تعامل‬‫دارند‬‫و‬‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫ب‬‫ا‬‫هم‬‫به‬ ‫اشتراک‬‫می‬‫گذارند‬. ‫سهولت‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫یکدیگر‬‫و‬‫اطالع‬‫از‬‫این‬‫که‬‫افراد‬‫تیم‬‫چه‬‫کاری‬‫را‬‫در‬‫حال‬‫حاض‬‫ر‬ ‫انجام‬‫می‬،‫دهند‬‫کارها‬‫در‬‫چه‬‫مرحله‬‫ای‬‫هستند‬‫و‬‫چه‬‫اسناد‬‫و‬‫اطالعاتی‬‫بین‬‫تیم‬‫ها‬ ‫انتقال‬‫داده‬‫می‬،‫شوند‬‫امکان‬‫مدیریت‬‫بهتری‬‫به‬‫تیم‬‫می‬‫دهد‬. ‫ظرفیت‬‫جستجو‬‫در‬‫شیرپوینت‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫انجام‬‫کارهای‬‫روزانه‬‫و‬‫یافتن‬ ‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫آسان‬‫تر‬‫و‬‫کارآمد‬‫تر‬‫می‬‫کند‬. ‫کارایی‬‫افراد‬‫تیم‬‫و‬‫نظارت‬‫بر‬‫تقویم‬‫ساعتی‬‫کارمندان‬‫بیش‬‫تر‬‫می‬،‫شود‬‫حضو‬‫ر‬‫آن‬‫ها‬‫و‬ ‫میزان‬‫پیشرفت‬‫پروژه‬‫در‬‫درون‬‫سازمان‬‫مهم‬‫ترین‬‫مزایای‬EPM‫محسوب‬‫می‬‫شود‬.
 • 7. ‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫ارتباطات‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫برقراری‬‫ارتباط‬‫بی‬‫وقفه‬‫در‬‫محیطی‬‫جدید‬‫به‬ ‫زبان‬‫فارسی‬‫برای‬‫مکالمه‬‫و‬‫گفتگو‬‫با‬‫اعضای‬‫تیم‬‫که‬ ‫سرعت‬‫کارها‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫دهد‬. ‫دسترسی‬‫آسان‬‫به‬‫افراد‬‫در‬‫شیپوینت‬‫و‬‫مشاهده‬ ‫وضعیت‬‫حضور‬‫شخص‬‫در‬LYNC(‫محیطی‬‫کامال‬‫فارسی‬ ‫شده‬‫توسط‬‫تیم‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫سامیکس‬)‫و‬ ‫امکان‬‫مکالمه‬‫فوری‬. ‫همکاری‬‫و‬‫پیگیری‬‫کارها‬‫با‬‫افزودن‬‫افراد‬‫به‬‫میتینگ‬‫ها‬‫و‬‫جلسات‬‫آنالین‬‫یا‬‫به‬ ‫گروه‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫دسترسی‬‫سریع‬‫تر‬‫به‬‫هر‬‫فرد‬‫در‬‫هرکجا‬ ‫حتی‬‫بیرون‬‫از‬‫دفتر‬‫کار‬.
 • 8. ‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تصمیمات‬‫بر‬‫پایه‬‫داده‬‫ها‬‫گرفته‬‫می‬‫شوند‬‫با‬‫کمک‬ EPM‫و‬‫دسترسی‬‫آسان‬‫به‬‫داده‬‫های‬‫نرم‬‫افزار‬ ‫و‬‫کارهای‬‫انجام‬‫شده‬‫توسط‬‫افراد‬،‫تیم‬‫می‬‫توان‬ ‫بهتر‬‫و‬‫با‬‫آمارهای‬‫دقیق‬‫تر‬‫مدیران‬‫و‬‫سهام‬‫داران‬ ‫سازمان‬‫را‬‫در‬‫جریان‬‫امور‬‫قرار‬‫داد‬.‫تنظیم‬‫و‬‫هدایت‬ ‫طرح‬،‫ها‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬‫کارهای‬‫شرکت‬‫و‬‫بررسی‬‫وضعیت‬ ‫منابع‬‫و‬‫نحوه‬‫کارکرد‬‫آن‬‫در‬‫اپلیکیشن‬PWA‫که‬ ‫مرکز‬‫تمامی‬‫منابع‬‫شرکت‬‫است‬،‫در‬‫اختیار‬‫سازمان‬ ‫مربوطه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫دشبورد‬‫های‬ ‫خالصه‬‫از‬‫وضعیت‬‫سازمان‬،‫می‬‫توانید‬‫برای‬‫تصمیم‬ ‫گیری‬‫دید‬‫کلی‬‫تری‬‫از‬‫سازمان‬‫خود‬‫به‬‫دست‬‫آورید‬. ‫دسترسی‬‫آسان‬‫و‬‫سریع‬‫به‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫سازمان‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫مختلف‬ ‫مانند‬‫بررسی‬‫نمودارها‬‫و‬‫گراف‬‫های‬‫برنامه‬‫و‬‫آمارهای‬‫کلی‬‫از‬‫روند‬‫پیشروی‬ ‫پروژه‬‫ها‬‫در‬‫محیط‬‫اکسل‬.
 • 9. ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫سایت‬ ‫به‬‫آسانی‬‫میزان‬ ‫دسترسی‬‫افراد‬‫را‬‫به‬‫سایت‬‫پروژه‬‫کنترل‬‫می‬‫کند‬. ‫افزایش‬‫دسترسی‬‫تیم‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬‫سازمان‬‫طبق‬‫نیاز‬‫یک‬‫برنامه‬‫و‬‫پروژه‬‫ا‬‫ز‬ ‫طریق‬‫شیرپوینت‬‫به‬‫راحتی‬‫امکان‬‫پذیر‬‫است‬.‫این‬‫هماهنگی‬‫تیم‬‫ها‬‫برای‬ ‫واگذاری‬‫پروژه‬‫مشخص‬‫به‬‫تیم‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬EPM‫در‬‫دسترس‬‫مدیر‬‫سایت‬‫قرار‬ ‫می‬‫گیرد‬.‫مدیریت‬‫میزان‬‫دسترسی‬‫هر‬‫تیم‬‫و‬‫حتی‬‫شرکای‬‫مورد‬‫اعتماد‬ ‫سازمان‬‫با‬‫این‬‫امکان‬‫شیرپوینت‬‫سریع‬‫تر‬‫قابل‬‫اجرا‬‫است‬.
 • 10. ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫پلتفرم‬‫انعطاف‬‫پذیر‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬‫سازمانی‬EPM ‫به‬‫سرعت‬‫نوآوری‬‫و‬‫پیشرفت‬ ‫ایجاد‬‫کنید‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اپ‬‫های‬ ‫جدید‬‫شیرپوینت‬‫به‬‫نیازهای‬‫سازمان‬‫خود‬‫پاسخ‬‫دهید‬. ‫آپ‬‫های‬‫مورد‬‫نیازتان‬‫را‬‫توسعه‬‫دهید‬‫و‬‫به‬‫سیستم‬‫نرم‬‫افزاری‬‫مورد‬‫نظرتان‬ ‫متصل‬‫کنید‬. ‫از‬‫ارتباط‬‫یکپارچه‬‫بین‬‫پراجکت‬،‫سرور‬‫شیرپوینت‬،LYNC‫و‬‫آفیس‬‫استفاده‬ ‫کنید‬‫و‬‫امکانات‬‫و‬‫سرعت‬‫عمل‬‫خود‬‫را‬‫باال‬‫ببرید‬.