Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' di JAWI

1,438 views

Published on

Slaid dari Kursus Asas Perundangan dan Hak-hak Wanita anjuran MIZAN dengan kerjasama HIKMAH Wilayah & FAME

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' di JAWI

 1. 1. Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' Disediakan dengan kerjasama:• Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Y.B Mejar Jenera! Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharom (B) Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
 2. 2. PENDAHULUA N Pengurusan institusi kekeluargaan yang cemerlang merupakan nadi dalam pembangunan modal insan dalam kemajuan sesebuah masyarakat. Bidang ini, mencakupi urusan pemantapan ilmu dan kemahiran menjadi suami isteri yang cemerlang, pengurusan sumber tenaga sokongan berbentuk kewangan dan fizikal yang sistematik. Di samping itu juga, khidmat sokongan proses pernikahan, kaunseling dan kehakiman Islam yang cekap amatlah diperlukan bagi mewujudkan sistem penyampaian yang berkesan serta berupaya mewujudkan pengurusan rekod yang efisyen.Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini merupakan salah satu usaha pemantapan bidang khidmat sokongan proses pernikahan, kaunseling dan mahkamah serta pengurusan rekod. Keberhasilan yang diharapkan juga adalah agar agensi bukan kerajaan yang berada bersama masyarakat dapat mengambil manfaat dan rujukan ketika memberi perkhidmatan kepada masyarakat.Sasaran utama Buku Panduan ini adalah untuk dijadikan sebagai satu dokurnen panduan awal yang jelas dan mudah kepada rnasyarakat yang memerlukan perkhidrnatan di Jabatan Agama Islam dan juga di Mahkamah Syariah. Di samping itu juga, ia boleh dijadikan penanda aras keberkesanan proses penyarnpaian perkhidmatan oleh kedua-dua agensi berkenaan. Akhirnya, rnaklumbalas rnasyarakat yang lebih rnembina boleh diperolehi dan aktiviti penambahbaikan proses penyarnpaian perkhidmatan boleh dilaksanakan secara lebih efisyen.
 3. 3. ' . •.... PERUTUSAN MENTER! DI JABATAN PERDANA MENTER! Alhamdulillah, dengan limpah inayahNya, Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Mahkamah Syariah ini telah berjaya dieda.rkan sebagai garis panduan asas kepada masyarakat. Allah S.W.T. telah berfirman: "Kemudian, apabila mereka (hampir) habis tempoh idahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka (ruju') dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu (semasa kamu merujukkan atau melepaskannya) dan hendaklah kamu (yang menjadi saksi) menyempumakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan JaranganNya), nescaya Allah akan menga?akan baginyajalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya)", (At-Talaq 65:2) Ayat suci di atas telah memaparkan satu proses dan prosedur asas kepada salah satu urusan munakahat, iaitu masalah talak dan ruju'. Ini dengan jelas, walaupun tanpa memerlukan kita menyemak sebarang kitab-kitab tafsir, menunjukkan betapa pentingnya sesuatu urnsan munakahat itu mempunyai proses dan prosedur yang teratur. Munakahat mempunyai dua sisi, iaitu sisi hukum dan sisi peraturan perundangan. Hukum adalah perkara asas sah dan batal, halal dan ha.ram sesuatu urusan munakahat. Manakala sudut perundangan pula adalah pelengkap kepada pentadbiran hukum tadi, dan termasuk dalam tuntutan taat kepada Ulul-Amri (pemerintah). Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini, diterbitkan atas maksud bagi memudahkan masyarakat Islam untuk berurusan dengan ehwal munakahat: nikah, talak dan ruju'. Buku ini mendokong komitmen bagi menjunjung hukum hakam agama dan memantapkan lagi proses munakahat berkenaan sama ada di peringkat jabatan agama mahupun di peringkat mahkamah syariah. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) di atas daya usaha untuk menyediakan kandungan buku ini. Tidak lupajuga kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang telah membiayai penerbitan dan percetakannya. Akhirnya, dengan izinAllab S.W.T., buku ini tersedia untuk dirnanfaatkan oleb masyarakat seluruhnya. "Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masin berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali''. (Hud 11:88) Sekian, terima kasih. Y.B. MEJAR JENERAL DATO' SERI JAMIL KHIR BIN HJ BAHAROM (B) ii
 4. 4. PERUTUSAN KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA Alhamdulillah dan syukur kepada Allah S.W.T. di atas anugerah kelangsungan hidup yang dikurniakan ke atas semua dapat meneruskan usaha-usaha yang diamanahkan serta tanggungjawab kita setakat ini dengan baik dan berkesan. Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini diterbitkan khusus sebagai panduan kepada orang ramai untuk mengetahui aliran pengurusan kes-kes perceraian di Mahkamah Syariah serta tempoh masa proses-proses yang terlibat dari mula hingga kes diselesaikan. Saya percaya dengan adanya buku panduan ini orang ramai akan lebih mengenali secara lebih dekat mengenai pengurusan kes di Mahkamah Syariah. Usaha yang dilakukan ini adalah bagi menyahut aspirasi negara serta rakyat melalui gagasan 1 Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Saya percaya usaha kita untuk mengurangkan tunggakan kes akan beroleh kejayaan seandainya semua pihak memberikan kerjasama untuk melicinkan pengurusan kes serta mengelakkan penangguhannya. Dalam kesempatan ini sukacita juga saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Penyediaan Panduan ini yang telab berjaya menghasilkan buku panduan ini. Semoga Allah S.W.T. mernberikan petunjuk serta hidayah dan seterusnya memberkati usaba kita ini. Y.A.A TAN SRI IBRAHIM LEMBUT iii
 5. 5. PERUTUSAN PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadratA!lah S.W.T kerana dengan limpah dan Inayah-Nya maka terhasillah Bukn Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' yang secara rasminya dibukukan. Antara tujuan dan matlamat penghasilan Carta ini adalah untuk memberikan kefahaman dan maklumat yang tepat kepada masyarakat di Wilayah-wilayah Persekntuan berkaitan dengan proses permohonan Kebenaran Berkahwin dan Proses Pendaftaran Nikah, Cerai dan Ruju' di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekntuan. Selain daripada itu, dengan pendedahan yang dibuknkan ini, akan memudahkan serta mempercepatkan proses pengeluaran Sijil Nikah, Cerai dan Ruju' kepada masyarakat. Dengan menjadikan buku ini sebagai panduan, masa pelanggan dapat ditingkatkan dimana pelanggan akan mendapat maklumat yang bertepatan dengan kehendak dan keinginan mereka sebelum meneruskan kehendak tersebut ke peringkat seterusnya. Di samping itu, menj adi hasrat murni J abatan membantu memenuhi kehendak dan keinginan pelanggan yang berurusan dengan pihak Jabatan seterusnya dapat membantu dalam memastikan mutu perkhidmatan yang dilaksanakan oleh Jabatan ditingkatkan ke tahap yang terbaik dari semasa ke semasa. Menyedari bahawa masji d adalah merupakan tempat tumpuan dan pusat kegiatan masyarakat Islam di Wilayah Persekntuan, maka setiap carta yang dibuknkan ini akan dipamerkan di seluruh masjid di Wilayah Persekutuan sebagai rujukan dan panduan kepada masyarakat Islam secara keseluruhannya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menyediakan Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini. Akhirnya, saya harapkan agar semua pihak mendapat manfaat daripada Carta yang dibukukan ini dan semoga segala usaha yang dilakukan dan dilaksanakan mendapat keredaan Rabbul 'Alamin. Sekian, Wassalam. DATO' CHE MAT BIN CHE ALI iv
 6. 6. PERKARA MUKA SURAT v 1. Pendahuluan 2. Perutusan Y.B. Mejar Jenera! Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharom (B) ii Menteri di Jabatan Perdana Menteri 3. Perutusan Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman iii Syariah Malaysia 4. Perutusan Pengarah j abatan Agama Islam Wilayah Persekutuan iv 5. Carta 1 Proses Permohonan Kebenaran Berkahwin/ Poligami di Dalam 2 dan Luar Wilayah Persekutuan 6. Carta2 Proses Permohonan Wali Hakim 3 7. C arta3 Proses Permohonan W ali Enggan 4 8. C arta4 Proses Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara 5 9. Carta 5 Proses Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Poligami Tanpa 6 Kebenaran (Dalam dan Luar Negara) 10 . C arta6 Proses Permohonan Kad Nikah 7 11. Carta 7 Proses Perkhidmatan Rundingcara Keluarga 8 12 . C arta8 Proses Permohonan Pendaftaran Cerai 11 13. Carta,9 Proses Pendaftaran Ruju' 12 14 . Carta 10: Proses Kes Permohonan Cerai (Secara Talaq dengan Persetujuan 14 Bersama) 15. Carta 11: Proses Kes Permohonan Cerai (T anpa Persetujuan Bersama) 15 16 . Carta 12: Proses Kes Perceraian Secara Ta'Iiq atau Fasakh 17 17 . Carta 13: Proses Perceraian Secara Tebus Talaq 19 18. Carta 14 : Proses Pengesahan Laf az Perceraian di Luar Mahkamah 20 19 . Senarai Nama dan Alamat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 21
 7. 7. • ... CARTA ALIRAN PROSES NIKAH, CERAI DAN R UJU ' JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kompleks Pusat Islam, Jalan Perdana, 50676 KUALA LUMPUR. Tel: 03-2274 9333 Faks: 03-2273 1575 Email: webmaster@jawi.gov.my website: www.jawi.gov.my I
 8. 8. CARTA I PROSES PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN I POLIGAMI DI DALAM DAN LUAR WILAYAH PERSEKUTUAN a. Pemohon serah: 1. Borang l; ii. Dokumen sokongan; dan iii. Perintah/Penghakiman daripada Mahkamah Syariah (bagi permohonan perkahwinan poligami) KAUNTER BPPK KAUNTER BPPK b. Semakan oleh pegawai 10 minit TIDAK c. Pemohon membuat bayaran: 1. RM25.00 bagi pernikahan Persekutuan; atau 11. RMS.DO bagi pemikahan Persekutuan 15 minitKAUNTER BPPK dalam Wilayah l luar Wilayah d. Serah snrat kebenaran berkahwin kepada pemohon 5 minitKAUNTER BPPK Nottu- 1. 2. 3. Sahagian Perkahwinan dan Pembangunan Ke/uarga (BPPK) Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuatkuasakan. Borang dan maklumat diperlukan bo/eh didapati di Zaman sesawang (website) JAWI di: wwwjawi.gov.my 2
 9. 9. h ah n: am CARTA2 PROSES PERMOHONAN WALi HAKIM a. Pemobon serab: 1. Borang l; ii. Borang Permobonan Wali Hakim; dan iii. dokumen berkaitan KAUNTER BPPK b. Semakan oleh pegawai 10 minit KAUNTER BPPK TIDAK c. Soal selidik dijalankan oleb Pendaftar Nik.ab Cerai Ruju' (NCR) 20 minit BILIK PENDAFTAR NCR • Notaz- 1. 2. 3. Nikah, Cerai, Ruju '(NCR). Permohonan Wali Hakim bagi kes saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab dan wa/i ghaib. Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuatkuasakan. 3 BILIK PENDAFTAR d. Pendaftar NCR menyediakan laporan untuk pemohon 10 minit ... NCR bawa ke Mahkamah Syaria e. Pemohon memperoleh Kebenaran BerkahwinMAHKAMAH SYARIAH daripada Mabkamah Syariab KAUNTER f . Pemohon menyerabkan Kebenaran Berkahwin 5 minit BPPK daripada Mahkamab Syari g. Pemohon membuat bayara I. RM25.00 bagi pernikahan dal Wilayah 15 minit Persekutuan; atau 11. RMS.00 bagi pernikahan luar Wilayah Persekutuan KAUNTER b. Serah surat kebenaran berkabwinkepada pemohon 5m init BPPK
 10. 10. CARTA3 PROSES PERMOHONAN WALIENGGAN a. Pemohon mendapatkan perintah/penghakiman kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah MAHKAMAH SYARIAH b. Pemohon serah: 1. Borang l; ii. Perintah kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah; dan iii. dokumen berkaitan KAUNTER BPPK 10 minitc. Semakan oleh pegawai KAUNTER BPPK TIDAK� � YA d. Pemohon membuat bayaran: 1. RM25.00 bagi pemikahan dalam Wilayah Persekutuan; atau ii. RMS.00 bagi pernikahan luar Wilayah Persekutuan 15 minitKAUNTER BPPK KAUNTER BPPK 5 minite. Serah surat kebenaran berkahwin kepada pemohon Notat- Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuatkuasakan. 4
 11. 11. ' CARTA4 PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN LUARNEGARA Pemohon melengkapkan borang dan serah: 1. borang pendaftaran pemikahan luar negara; 11. dokumen berkaitan; dan ll l . Borang 5 daripada Bahagian Penguatkuasa JAWI (bagi perkahwinan tanpa kebenaran) 10 minit b. Semakan oleh pegawai 15 minit KAUNTER BPPK TIDAK c. Tetapkan tarikh panggilan soal selidik dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja 5 minitKAUNTER BPPK d. Soal selidik dijalankan pada tarikh yang ditetapkan 30 minitBILIK PENDAFTAR NCR MAHKA MAH SYARIAH e. Pasangan melafazkan ta'liq di hadapan Pendaftar Nikah Cerni Ruju' (NCR) 10 minitBILIK PENDAFTAR NCRPemohon mendapatkan perintah I penghakiman sah nikah dan perintah daftar daripada Mahkamah Syariah dan menyerahkan ke Kauoter BPPK. f. Kelulusan/pengesahan permohonan oleh Ketua Pendaftar NCR 5 minitBILIK KETUA PENDAFTAR NCR 15 minitg. Bayaran RM20.00 untnk Sijil NikahKAUNTER BPPK h. Seraban Sijil Nikah dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja KAUNTER BPPK 5 t � a.KAUNTER BPPK
 12. 12. CARTAS PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN POLIGAMI TANPA KEBENARAN (DALAM DAN LUAR NEGARA) a. Pemobon mendapatkan perintab/pengbakimanMAHKAMAH SYARIAH sab nikah dan perintah daftar daripada Mabkamab Syariah b. Pemohon melengkapkan borang dan serah: 10 minitKAUNTER BPPK 1. borang pendaftaran yang disediakan; 11. dokumen berkaitan; m. perintab/penghakiman daripada Mabkamah Syariah; dan iv , Borang 5 daripada Bahagian Penguatknasa JAWI (bagi perkabwinan poligami tanpa kebenaran) c. Semakan oleh pegawai 15 minit KAUNTER BPPK BILIK PENDAFTAR NCR d. Pasangan melafazkan ta'liq di hadapan Pendaftar Nik.ah Cerai Ruju' (NCR) 10 minit KAUNTER BPPK e. Bayaran RM25.00 untuk Sijil Nikah 15 minit f. Serahan Sijil Nikah dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja KAUNTER BPPK 6
 13. 13. CARTA6 PROSES PERMOHONAN KADNIKAH a. Suami dan isteri badir melengkapkan borang yang disediakan 5 minit KAUNTER BPPK b. Semakan oleb pegawai 5 minitKAUNTER BPPK YA c. Proses mengambiJ gambar pasangan 10 minitKAUNTER BPPK KAUNTER BPPK l d. Terima bayaran RM28.00, pengeluaran kemaskini rekod bayaran resit dan 15 minit e. Memasukkan data dan serab Kad Nikab kepada pasangan 30 minitKAUNTER BPPK 7
 14. 14. CARTA7 PROSES PERKHIDMATAN RUNDINGCARA KELUARGA A. Suami dan isteri bersetuju untuk bercerai (makluman). Pasangan dinasihatkan terns ke Mahkamah Syariah untuk mendaftarkan permobonan perceraian. Pasangan perlu membawa dokumen berikut: 1. kad pengenalan dan saJinan; 11. surat nikab asal dan salinan; dan ur. dokumen-dokumen berkaitan Penjelasan lanjut berkenaan dokumen-dokumen berkaitan boleh merujuk kepada Mahkamab Syariah Wilayab Persekutuan (MSWP): 1. MSWP Kuala Lumpur di talian: 03-2273 3788; 11. MSWP Putrajaya di talian: 03-8880 4500; 111. MSWP Labuan di talian: 087-410857; atau iv. Melayari laman sesawang (website) di www.mswp.gov.my
 15. 15. B. Suami atau isteri ingin bercerai a. Terima aduan daripada suami atau isteri dengan melengkapkan borang yang disediakan dan disertakan sij ii nikah asal serta kad pengenalan 5 minit KAUNTE R BPPK b. Semakan borang dan mengenalpasti masalah oleh pegawai 10 minit KAUNTE R BPPK TIDAK c. Rundingcara dijalankan 40 minitBILIK RUNDINGCAR A TIDAK + - 5 minitBILIK RUNDINGCAR A d. Tetapkan tarikh rundingcara ulangan TUTUP FAIL ] e. Rundingcara ulangan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan 40 minit TUTUP FAIL YA TUTUP FAIL f. Pegawai rnndingcara sediakan laporan rnndingcara untuk suarni atau isteri bawa ke Mahkamah Syariah 20 minitBILIK RUNDINGCAR A ., g. Suami atau isteri mohon penceraianMAHKAMA H SYARIAH 9
 16. 16. c. Pasangan ingin mendapatkan khidmat nasihat keluarga a. Terima aduan daripada suami atau isteri serta melengkapkan borang yang disediakan dan bawa bersama sijil nikah asal serta kad pengenalan 5 minitKAUNTE R BPPK b. Semakan borang dan mengenalpasti masalah oleh pegawai 15 minitKAUNTE R BPPK YA c. Rundingcara dijalankan 40 minitBILIK RUN DI NGAN TUTUP FAIL d. Tetapkan tarikh rundingcara ulangan 5 minit BILIK RUNDINGCAR A TUTUP FAIL e. Rundingcara ulangan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan 40 minitBILIK RUNDINGCAR A f. Pasangan tidak mahu bercerai (masalah keluarga dapat diselesaikan) dan tutup fail BILIK RUNDINGCAR A
 17. 17. CARTA8 PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN CERAI a. Pemohon mendapatkan Rekod Perceraian daripada Mahkarnah Syariah MAH KA MAH SYARIAH b. Pemohon serah: 1. Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariab; 11. Sijil Nikah asal; ru. Kad pengenalan; dan iv , Borang 5 daripada Bahagian PenguatkuasaJAWI (bagi perceraian berlaku di luar mahkamah) KAUNTER BPPK c. Semakan oleh pegawai 5 minitKAUNTER BPPK YA d. Pemohon membuat bayaran RM20.00 untuk mendapatkan SijiJ Cerai 20 minitKAUNTER BPPK KAUNTER BPPK e. Serahan Sijil Cerai dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 bari bekerja'· 11
 18. 18. CARTA9 PROSES PENDAFTARAN RUJU' a. Pemohon mendapatkan Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariah MAHKAMA H SYARIAH b. 1. ii. Pemohon melengkapkan borang dan serah: Borang Permohonan Ruju'; Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariah; 5 minit KAUNTE R BPPK iii. Sijil Nikah Asal; dan iv. Borang 5 daripada Bahagian Penguatkuasa JAWI (bagi perceraian yang berlaku di luar mahkamah) 5 minit ·c. Semakan oleh pegawaiKAUNTE R BPPK d. Sesi soal selidik oleh Pendaftar Nikah Cerai Ruju' (NCR) 10 minitBILIK PENDAFTA R NCR MAHKA MAH SYARIAH e. Pastikan sama ada pemohon boleh ruju' dalam tempoh edah 5 minit BILIK PENDAFTA R NCR PERMOHONA N NIKAH BARU f. 5 minitLafaz ruju' di hadapan Pendaftar NCRBILIK PENDAFTA R NCR g. Pemohon buat bayaran: 1. RM20.00 untuk Pendaftaran Cerai; dan ii. RM20.00 untuk Pendaftaran Ruju' Serahan Surat Ruju' dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja I 5 minit KAUNTE R BPPKPemohon serah Perintah I Penghakirnan daripada Mahkamah Syariah ke kaunter BPPK h. Nota:- Pemohon perlu mendapat pengesahan Mahkamah Syariah sekiranya ruju 'dilakukan di luar pejabat Pendafiar NCR 12
 19. 19. CARTA ALIRAN PROSESPERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Aras 2, 3 &4, Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62677 PUTRAJAYA. Tel: 03-8886 4800 Faks: 03-8889 1627 www.jksm.gov.my 13
 20. 20. CARTA IO PROSES KES PERMOHONAN CERAI (SECARA TALAQDENGAN PERSETUJUAN BERSAMA) Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:- i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing). bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing). daftar kes cerai di kaunter, terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuksuami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). KAUNTER MAH KAM AH ii) iii) iv) 10 minit b. Suami dan isteri:- i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Mahkamah mendapatkan persetujuan perceraian daripada suami dan isteri Suarni melafazkan cerai talaq satu (1) Mahkamah:- i) sahkan lafaz cerai suami. ii) keluarkan perintah perceraian Suami dan isteri terima rekod perceraian Suami dan isteri bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai MAH KAM AH c. d. e. 45 minit f. g. ' h. Suami dan isteri:- i) serah rekod cerai kepada JabatanAgama bersama dokumen asal berikut:- JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI • • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian• ii) bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) Jabatan Agama Islam:- i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai 1. 14
 21. 21. CARTAll PROSES KES PERMOHONAN CERAI (TANPA PERSETUJUAN BERSAMA) Tempoh Masa Mahkama h a. Suami atau isteri:- i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (rnengikut format borang negeri masing-masing). bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing). daftar kes cerai di kaunter. terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). KAUNTER MAH KAM AH �. ii) iii) iv) 10 minit ' b. Mahkarnah serahkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoli tidak melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan). Suami dan isteri:- i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Suami atau isteri tidak bersetuju bercerai Mahkamah lantik Jawatankuasa Pendamai MAH KAM AH c. d. e. ' f. Suami dan isteri:- i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan.JAWATANKUASA PENDAMAI ii) beri keterangan kepada Jawatankuasa Pendamai. Jawatankuasa Pendamai:- i) mengadakan proses perdamaian. ii) kemukakan laporan bertulis dan syor kepada Hakim sama ada wujud perdamaian atau tidak. g. . Catalan: Proses Perdamaian dijalankan dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan. 15
 22. 22. Tempoh Masa Mahkamah h. Mahkamah buat keputusan hasil laporan dan syor Jawatankuasa Pendamai 10 Minit MAH KAM AH SUAMI DAN ISTERI SETUJU CERAI (Suami lafaz cerai) [Rujuk Carta 10 (c)] SUAMI ATAU ISTERI TIDAK SETUJU CERAI Kes dirujuk ke Proses Majlis Hakam. SUAMI DAN ISTERI SETUJU BERDAMAI (Kes dibatalkan) 1. Mahkamah lantik Hakam untuk ja lankan proses Majlis Hakam 15 MinitMAH KAM AH j. Suami dan isteri:- i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ii) beri keterangan kepada Hakam. k. Hakam:- i) dapatkan kuasa talaq ii) maklumkan keputusan kepada Hakim PROSES HAKAM Catatan: Proses Maj/is Hakam mengambil masa tidak melebihi tiga (3) bu/an. l. Mahkamah perakukan keputusan Hakam m. Suami atau Hakam lafaz ceraiMAH KAM AH 45 Minitn. o. Mahkamah keluarkan perintah perceraian Suami dan isteri i) terima rekod perceraian. ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai. p. Suami dan isteri:- i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikur- JABATAN AGA MA ISLAM NEGERI • • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian • ii) bayar yuran daftar cerai ( mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) q. Jabatan Agama Islam:- i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai 16
 23. 23. CARTA12 PROSES KES PERCERAIAN SECARA TA'LIQ ATAU FASAKH Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:-i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (rnengikut format borang negeri masing-masing), bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-rnasing). daftar kes cerai di kaunter. terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuksuami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didafiarkan). KAUNTER MAH KAM AH ii) iii) iv) 10 minit b. Mahkamah serahkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes didafiarkan). c. Suarni dan isteri:- i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. MAH KAM AH d. Suami atau isteri maklumkan pembelaan kepada hak:im. Suami atau isteri tidak ada persetujuan untuk bercerai. Suami dan isteri dapatkan tarikh perbicaraan. e. 15 rninitf. g. Suami dan isteri:- i) lantik peguam ii) sediakan dokurnen perbicaraan dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan. Senarai semak dokumen perbicaraan seperti berikut: PERSEDIAAN SEBELUM PERBICARAAN • • Penyata Tuntutan Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas (jika ada) Jawapan kepada tuntutan balas Dokumen-dokumen/ekshibit-ekshibir berkaitan dengan pernbuktian kes seperti: laporan polis, laporan doktor, resit-resit atau bil-bil dan sebagainya. Fakta-fakta yang dipersetujui dan fakta- fakta yang tidak dipersetujui • • • 17
 24. 24. Tempoh Masa MahkamahG !MAHKAMAH h. Suami atau isteri atau kedua-duanya:- i) hadir bicara pada tarikh dan masa yang ditetapkan beri keterangan kemukakan saksi untuk menyokong keterangan kemukakan dokumen sokongan kemukakan bujah bertulis terima keputusan daripada Hakim ii) iii) iv) v) vi) Catatan: i. Perbicaraan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) bulan. ii. Perbicaraan boleh dijalankan walaupun salah seorang suami atau isteri gaga! hadir KES TUNTUTAN TA'LIQ ATAU FASAKH DITOLAK i. Hakim berikan keputusan 10 minit...._ TUNTUTAN TA'LIQ ATAU FASAKH DISABITKAN j. k. Mahkamah keluarkan perintah perceraian Suami dan isteri:- i) terima rekod perceraian ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai. 45 minit MAHKAMAH 1. Suami dan isteri:- i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikut:- JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI • • Sijil Nikab atau Sijil Ruju' Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian • ii) Bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleb negeri-negeri) m. Jabatan Agama Tslam:• i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai Nota: Bagi suarni a/au isteri yang tidak berpuashati alas keputusan Hakim, boleh membuat rayuan ke peringkat mahkarnah yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan 18
 25. 25. CARTA13 PROSES PERCERAIAN SECARA TEBUS TALAQ Tempoh Masa Mahkamah a. Isteri:- i) Serah Borang Pennohonan Perceraiao yang telah dileogkapkan (mengikut format boraog negeri masiog-masing). ii) bayar yurao pendaftaran (meogikut kadar ketetapan oegeri masiog-masiog). daftar kes cerai di kaunter. terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). iii) iv) '· 10 Minit b. Mahkamah serahkan samao kepada suami (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes di daftarkan). c. Suarni dao isteri :- i) ii) hadir pada tarikh dao masa yang ditetapkao bawa bersama dokumeo asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. maklumkan bersetuju bercerai secara tebus talaq · maklumkao bersetuju dengan jumlah tebus talaq iii) iv) d. Isteri membayar jumlah bayaran tebus talaq kepada suami Suami melafazkao tebus talaq di hadapao Hakim Mahkamab keluarkan perintah perceraian Suami dan isteri :- i) terima rekod perceraian ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai e. f. g. 45 Minit h. Suarni dan isteri:- i) serahr ekod cerai kepadaJ abataoAgama bersama dokumen asal berikut:- • • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' Kad Pengenalao atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Periotah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian• ii) bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkao oleh negeri-negeri) Jabatan Agama Islam:• i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai 1. 19 KAUNTER MAH KAM AH MAH KAM AH . JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI • CTAMAT")
 26. 26. CARTA14 PROSES PENGESAHAN LAFAZ PERCERAIAN DI LUARMAHKAMAH Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:- i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing). bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing). daftar kes cerai di kaunter. terirna tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). KAUNTER MAH KAM AH ii) iii) iv) 10 minit b. Mabkamah serabkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan). c. Suami dan isteri:- MAH KAM AH i) ii) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. berikan keterangan kepada Hakim tentang dakwaan berlakunya lafaz talaq (Sekiranya suami dan isteri tidak ada persetujuan tentang lafaz, perbicaraan akan dijalankan tidak melebihi 3 bulan). iii) 30 minit LAFAZTALAQ TIDAK DISAHKAN d. Hakim berikan keputusan LAFAZ TALAQ DISAHKAN e. f. Mabkamah keluarkan perintah perceraian Suami dan isteri:- i) terima rekod perceraian ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai 45 Minit MAHKAMAH g. Suami dan isteri:- i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikut:- JABATAN AGAMAISLAM NEGERI • • Sijil Nik.ah atau Sijil Ruju' Kad Pengenala.n atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian• ii) Bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) h. Jabatan Agama Islam:• i) daftar cerai ii) keluarkan sijil ceraiNota: Bagi suami atau isteri yang tidak berpuashati atas keputusan Hakim, boleh membuat rayuan ke peringkat mahkamah yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan20
 27. 27. Senarai nama dan alamat Mahkamah Syariah di Malaysia WILAYAHPERSEKUTUAN Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Bangunan Sulaiman, Jalan Darnansara, 50676 KUALA LUMPUR. Tel: 03-2273 3788 Faks: 03-2273 4305 KEDAH Jabatan Kehakiman Syariah Kedah Dami Aman, Aras 2, Bangunan Mahkamah Syariah, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 06550 Bandar Muazam Shah KEDAH. Tel: 04-700 1980 Faks: 04-700 1989 SELANGOR Mahkamah Syariah Negeri Selangor, Aras 5 & 6, Bangunan Mahkarnah Sultan, Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, SELANGOR. Tel: 03-5519 1309 Faks: 03-5519 1319 SABAH Jabatan Kehakiman Syariah Sabah, Tingkat 2, Wisma MUIS, Blok B, Beg Berkunci No.130, 88739, Kota Kinabalu, SABAH. Tel: 088-253579 Faks: 08-821 9066 KELANTAN Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan, Kornpleks Islam Lundang, 15200 Lundang, Kota Bharu, KELANTAN Tel: 09-748 2206 Faks: 09-743 0476 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, 70000 Seremban, NEGERI SEMBILAN. Tel: 06-763 1241 Faks: 06-764 5426 PERAK Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, Aras 3, Kompleks Mahkamah Syariah Perak, Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100Ipoh,PERAK Tel: 05-501 8403 Faks: 05-242 2458 21
 28. 28. TERENGGANU Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala TERENGGANU. Tel: 09-623 2323 Faks: 09-624 1510 MELAKA Mahkarnah Syariah Negeri Melaka, Blok D, Kompleks Mahkamah Melaka, Lebuh Ayer Keroh, Bukit Beruang, 75450 MELAKA. Tel: 06-233 2061 Faks: 06-231 3913 JOHOR Jabatan Kehakiman Syariah Johor, Bangunan Mahkamah Syariah Negeri Johor, Lot 259 Jalan Abu Bakar, 80100 Johor Bahru, JOHOR. Tel: 07-219 9000 Faks: 07-221 3133 PULAU PINANG Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, No.3, Jalan Batu Gantung, 10450 PULAU PJNANG. Tel: 04-827 1780 Faks: 04-829 6427 PAHANG Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, Jalan Masjid, 25000 Kuantan, PAHANG. Tel: 09-555 1966 Faks: 09-555 4805 PERLIS Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Jalan Pegawai, 01000 Kangar, PERLIS. Tel: 04-977 4846 Faks: 04-977 5107 SARAWAK Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Tingkat 2, Bangunan Mahkamah Syariah Jalan Satok, 93400 Kuching, SARAWAK. Tel: 082-429 810 Faks: 08-224 4576 22

×