SlideShare a Scribd company logo

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس(

D
D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس( ترجمه: دکتر فریده مشایخ پست الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس(

1 of 4
Download to read offline
‫گزارش‬
)‫کنفرانس‬ ‫(بیانیه‬
‫عا‬ ‫آموزش‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫لی‬
‫مطلوب‬ ‫آیندۀ‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫برابری‬ :‫عمل‬ ‫تا‬ ‫گفتار‬ ‫از‬
41
)
9
-
11
‫ژوئن‬
2015
‫پاریس‬ ،‫یونسکو‬ ،
(
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ :‫ترجمه‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫مقدمه‬
‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫سیاست‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫منظور‬
‫توسعه‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬
،‫همه‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬
150
‫سیاست‬ ‫از‬ ‫نفر‬
‫عمل‬ ‫بازیگران‬ ‫و‬ ‫راهبران‬ ،‫گذاران‬
‫دانشگاه‬ ‫معاونان‬ ‫و‬ ‫رؤسا‬ ‫شامل‬ ،‫گرا‬
‫هیئت‬ ،‫ها‬
‫های‬
‫کرسی‬ ‫رؤسای‬ ،‫دانشجویان‬ ،‫علمی‬
‫نمایندگان‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬ ‫های‬
«
‫شورای‬
‫بین‬
‫آموزش‬ ‫المللی‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باز‬
( »
ICDE
‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ )
‫بین‬ ‫های‬
‫از‬ ‫غیردولتی‬ ‫المللی‬
55
‫مرکزی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کشور‬
‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پاریس‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬
9
‫تا‬
11
‫ژوئن‬
2015
(
19
‫تا‬
21
‫خردادماه‬
1394
‫با‬ ‫یونسکو‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫مجمع‬ ‫یک‬ ‫در‬ )
‫همیاری‬
«
‫بین‬ ‫شورای‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫المللی‬
»
‫شرک‬
.‫کردند‬ ‫ت‬
‫مقوله‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
:‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬
‫دسترسی‬
،
‫برابری‬
‫و‬
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬
،
‫به‬
‫شکل‬ ‫برای‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫عنوان‬
‫گیری‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نو‬ ‫نگاه‬
‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
15
‫سال‬
‫ۀ‬
‫(از‬ ‫بعد‬
2015
‫تا‬
2030
‫شرکت‬ ،)
‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫کنندگان‬
‫برای‬ ‫آینده‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬
‫به‬ ،‫کشورها‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫تحقق‬
‫بر‬ ،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫ویژه‬
«
‫تا‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
2030
»
.‫نمودند‬ ‫تاکید‬
‫پیشرفت‬ ‫رغم‬ ‫به‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آموزش‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬
‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نابرابری‬ ‫هنوز‬ ،‫جهانی‬
‫قابل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫فاصله‬
‫مالحظه‬
،‫است‬ ‫مشهود‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫میان‬ ‫ای‬
‫هم‬
‫و‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬
‫هم‬
.‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬
‫عواملی‬
‫مانند‬
‫چالش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫دانشجویی‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫همگانی‬ ‫تقاضای‬ ،‫هزینه‬
‫بوجود‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫آورده‬
‫ایچون‬ ‫کنفرانس‬ ‫بیانیه‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫با‬
(
Icheon
( ‫کینگدائو‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫در‬ )
Qingdao
‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ،‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ )
‫فوریت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ ،‫آموزش‬
‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
«
‫دسترس‬ ‫در‬
»
42
،
«
‫تامین‬
‫پذیر‬
»
43
‫با‬ ‫و‬
«
‫کیفیت‬
»
44
‫برای‬ ‫را‬
15
( ‫آینده‬ ‫سال‬
2030
-
2015
‫پیش‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ )
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بینی‬
15
‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫تعداد‬ ،‫آینده‬ ‫سال‬
4
/
99
‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
2000
‫به‬
414
‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
2030
‫افزایش‬ .‫یابد‬ ‫افزایش‬
41
Online, Open and Flexible Higher Education form the Future We want. From Statements to Action: Equity,
Access , and Quality Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris.
42
accessible
43
affordable
44
quality higher education
‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫جنوب‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ .‫باشد‬
،‫پذیر‬
‫راهبردهای‬ ‫مجموعه‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متنوع‬ ‫بسترهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬
‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ،‫کنند‬
‫می‬ ‫مطرح‬ ،‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫برابری‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ،‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تقاضای‬ ‫به‬
.‫نماید‬
‫ماموریت‬ ‫از‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ،‫آموزش‬
‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫در‬ ‫حساس‬ ‫های‬
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬
‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫آموزش‬ .‫رود‬
‫عهده‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬ ،‫شهروندی‬ ‫برای‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫جمعیت‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬
‫شماره‬ ‫پیشنهادی‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬
4
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬
«
‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬
‫فرصت‬
‫ها‬
‫سال‬ ‫تا‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬
2030
.»
‫نظام‬
‫انعطاف‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫ظرفیت‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫برخط‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫پذیر‬
‫راه‬ ‫باید‬ ،‫دانشجویان‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫زیرساخت‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫ساز‬
‫های‬
‫هزینه‬
-
‫مدار‬ ‫و‬ ‫دیپلم‬ ،‫گواهینامه‬ ‫اعطای‬ ‫برای‬ ‫اثربخشی‬
‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫سطوح‬ ‫تخصصی‬ ‫ک‬
‫مانند‬ ،‫غیررسمی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
‫درس‬
( ‫برخط‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫گسترده‬ ‫های‬
Moocs
)
45
.‫گردد‬ ‫فراهم‬ ،
‫عمل‬ ‫برای‬ ‫فراخوان‬
‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫مطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫برای‬ ،‫را‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫تحول‬ ،)‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫(در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬
‫این‬
‫ت‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫که‬
‫فناوری‬ ‫بالقوه‬ ‫وانایی‬
‫انس‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬
‫درآورده‬ ‫فعل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫انی‬
.‫خواهانیم‬
‫برنامه‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫کل‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫تنوع‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫پاسخ‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫پذیر‬
‫در‬ ‫نگر‬
‫نظام‬
.‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫فرص‬ ‫دادن‬ ‫هدر‬ ‫برای‬ ‫وقت‬
‫ت‬
.‫است‬ ‫عمل‬ ‫وقت‬ ‫اکنون‬ .‫نیست‬ ‫ها‬
‫دولت‬ ‫از‬
‫می‬ ‫ها‬
:‫تا‬ ‫خواهیم‬
1
-
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫سهم‬
‫چالش‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پذیر‬
‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫کالن‬ ‫های‬
‫دوره‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬
2015
-
2030
.‫نمائید‬ ‫شناسایی‬
2
-
‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫به‬
‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫اثربخش‬ ‫های‬
‫الز‬ ‫های‬
‫نظام‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫م‬
‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫انعطاف‬
‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫بپردازند‬ ،‫عالی‬ ‫آموزشی‬ ‫سطوح‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫برابری‬ ‫اصول‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫پذیر‬
‫طی‬ ‫در‬ ‫باید‬ )‫انتفاعی‬ ‫و‬ ‫(غیرانتفاعی‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬
15
.‫شود‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫آینده‬ ‫سال‬
3
-
‫نی‬ ،‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬
‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫از‬
‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬
‫شبکه‬ ‫های‬
‫توسعه‬ ‫باال؛‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫ای‬
‫هیئ‬
،‫علمی‬ ‫ت‬
‫شرکت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫بازیگران‬ ‫همکاری‬ ‫تشویق‬ ‫برای‬ ‫دستورالعمل‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫های‬
‫پذیر‬ ‫مورد‬ ،‫دارد‬ ‫باکیفیت‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫زیربنای‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ،‫تجاری‬
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ش‬
‫دولت‬
:‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫ها‬
4
-
‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫به‬
‫مدرسان‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫برانگیزاندن‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ )‫(ناب‬ ‫تعالی‬ ‫فرهنگ‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬
‫حرفه‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬
‫صالحیت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫حرفه‬ ‫های‬
‫نظام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫ای‬
‫با‬ ،‫برخط‬ ‫های‬
‫ز‬
‫انعطاف‬ ‫و‬
‫صالحیت‬ ‫ارتقای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫پذیر‬
‫فناوری‬ ‫های‬
‫اطالعات‬ ‫های‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬
،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫مدرسان‬
‫ویژه‬ ‫مسئولیت‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ .‫بپردازند‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫نوآوری‬ ‫تضمین‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫ای‬
‫صالحیت‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫مدرسان‬ ‫شدن‬ ‫متعهد‬ ‫در‬
‫آنان‬ ‫های‬
‫ظرفیت‬ ،
‫برعهده‬ ‫مدرسان‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنان‬ ‫سازی‬
.‫دارد‬
5
-
‫سیاست‬
‫یادگیرنده‬ ‫رویکردهای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
–
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫محور‬
‫ارتقاء‬ ‫پذیر‬
.‫کنند‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫دهند‬
6
-
‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اولویت‬
‫از‬ ‫استفاده‬
‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬
-
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ )‫(پداگوژی‬ ‫یادگیری‬
‫دوره‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫بالقوه‬ ‫امکانات‬
‫آماده‬ ‫های‬
،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫آنان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫سازی‬
‫از‬
45
Massive Open Online Courses(MOOCs)
‫طریق‬
«
‫یادگیری‬ ‫شناسایی‬
‫داوطلبان‬ ‫پیشین‬ ‫های‬
»
46
‫دانش‬ ‫راهنمایی‬ ‫نیز‬ ‫و‬
‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫(برای‬ ‫جویان‬
.‫کنند‬ ‫حمایت‬ )‫یادگیری‬
7
-
‫مهارت‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اصالح‬ ‫چنان‬ ‫را‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬
‫الزم‬ ‫های‬
‫اشتغال‬ ‫برای‬
‫مهارت‬ ‫و‬ ‫زایی‬
‫امکان‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫های‬
‫برنامۀ‬ .‫نماید‬ ‫پذیر‬
‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫درسی‬
‫حمایت‬
( ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شود‬
OER
)
47
‫زبان‬ ‫و‬
‫فرهنگ‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬
8
-
‫به‬
‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫قضاوت‬ ‫منظور‬
‫صالحیت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫پرورش‬ ‫های‬
،‫ها‬
‫به‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫جای‬
«
‫آموزش‬ ‫شیوه‬
»
48
‫به‬ ،
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
49
.‫کنند‬ ‫توجه‬
9
-
‫الز‬ ‫حمایتی‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫در‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫عملکرد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫م‬
‫نظام‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫های‬
.‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬
10
-
‫روش‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫از‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
.‫کنند‬ ‫حمایت‬ ‫پذیر‬
:‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫هیئت‬
11
-
‫مهارت‬ ‫در‬
‫پد‬ ‫های‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫توانمند‬ ،‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اگوژیک‬
‫پذیر‬
.‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫آمادگی‬
12
-
‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ‫شوند؛‬ ‫برخوردار‬ ‫الزم‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫های‬
‫گر‬ ‫یاد‬ ‫چگونه‬ ‫توانائی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
.‫محتوا‬ ‫تدریس‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فتن‬
13
-
‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬ ،‫تدوین‬ ،‫خلق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫باکیفیت‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫تشویق‬ ،‫یادگیرندگان‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫نیازهای‬
‫نشانگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باز‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ی‬
.‫باشند‬ ‫کوشا‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫پذیر‬
:‫باید‬ ‫دانشجویان‬
14
-
‫نظام‬ ‫با‬ ‫اثربخش‬ ‫تعامل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫حمایت‬ ‫پذیر‬
.‫شوند‬
‫دانشجویانی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬
‫در‬ ‫که‬
.‫دارند‬ ‫چالش‬ ‫یادگیری‬
‫گروه‬
‫ساخت‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫مهارت‬ ‫ن‬
‫شوند‬ ‫داده‬ ‫یاری‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫های‬
.‫شود‬ ‫اکتفا‬ ‫آنان‬ ‫نخستین‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نه‬
15
-
‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫پرورش‬ ‫با‬
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫الزم‬ ‫های‬
‫اشتغال‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عنوان‬
‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫زایی‬
.‫شوند‬ ‫توانمند‬
‫بین‬ ‫همکاری‬
‫المللی‬
‫دولت‬ ‫فراخوان‬
‫ساز‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مان‬
‫میان‬ ‫های‬
-
:‫برای‬ ‫دولتی‬
16
-
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫پیامدهای‬ ‫مداوم‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫پذیر‬
.
17
-
‫شمال‬ ‫همیاری‬ ‫ارتقای‬
-
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫جنوب‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬
‫همی‬ ‫با‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫یافته؛‬ ‫توسعه‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اری‬
18
-
:‫به‬ ‫توجه‬

‫گردهمایی‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬
‫منطقه‬ ‫های‬
‫جهت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ای‬
‫سیاست‬ ‫یابی‬
‫گذاری‬
.

‫برنامه‬ ‫ارتقای‬
‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫دکتری‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬
‫شبکه‬ ‫کار‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬
‫و‬ ‫ای‬
‫مصورسازی‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬
50
‫فعالیت‬
‫شبکه‬ ،‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ها‬
.

‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫درباره‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫همیاری‬ ‫تقویت‬
.‫پذیر‬
46
recognition of prior learning
47
Open Educational Resources(OER)
48
mode of study
49
learning outcomes
50
visualization
*
*
*
‫شرکت‬
‫کنندگان‬
51
‫سیاست‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬
‫پاریس‬ ‫گذاری‬
:
-
‫دولت‬ ‫از‬
‫دست‬ ‫و‬ ‫های‬
‫ملت‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫اندرکاران‬
‫ها‬
‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تقاضا‬
‫چالش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫و‬ ‫موجود‬ ‫های‬
‫مرتبط‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫تائید‬ ‫با‬
.‫آورند‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫عاجل‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬
-
‫یونسکو‬ ‫از‬
‫می‬ ‫درخواست‬
‫کنند‬
‫بین‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫تا‬
‫اقدامات‬ ‫(و‬ ‫کند‬ ‫پخش‬ ‫مناسب‬ ‫اقدامات‬ ‫برای‬ ‫المللی‬
.)‫نماید‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫مناسب‬
-
‫می‬ ‫متعهد‬
‫دولت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫سا‬ ،‫نهادها‬ ،‫ها‬
‫زمان‬
‫شرکت‬ ،‫ها‬
‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫دهند‬ ‫انتقال‬ ‫ها‬
-
‫و‬ ‫یونسکو‬ ‫از‬
«
‫بین‬ ‫شورای‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫المللی‬
»
‫می‬ ‫تقاضا‬
‫کنند‬
‫تجربه‬ ‫گردآوری‬ ‫با‬ ‫تا‬
‫نسبت‬ ‫موفق‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫به‬
‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬
.‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬
51
( ‫اینجانب‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬
)
‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫مفاد‬ ‫اشاعه‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫لذا‬ ،‫بودیم‬ ‫کنفرانس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بازرگان‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ‫وآقای‬
Ad

Recommended

دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 

More Related Content

Similar to (بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس(

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
E learning
E learningE learning
E learningsnaseri
 
Farhang higher education institute
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education instituteASDPII
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
Farakhan weblog1
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1danesh_fd
 
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان kimiyaabedini
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهtarasad
 
گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش tarasad
 
تحصیل در چین
تحصیل در چینتحصیل در چین
تحصیل در چینHamid Hedayati
 

Similar to (بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس( (20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
E learning
E learningE learning
E learning
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 
Farhang higher education institute
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education institute
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
Farakhan weblog1
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1
 
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
 
ict literacy
ict literacy ict literacy
ict literacy
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
 
گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش
 
تحصیل در چین
تحصیل در چینتحصیل در چین
تحصیل در چین
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (8)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار تا عمل: برابری، دسترسی و پیامدهای یادگیری با کیفیت )9-11 ژوئن 2015، یونسکو، پاریس(

 • 1. ‫گزارش‬ )‫کنفرانس‬ ‫(بیانیه‬ ‫عا‬ ‫آموزش‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫لی‬ ‫مطلوب‬ ‫آیندۀ‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫برابری‬ :‫عمل‬ ‫تا‬ ‫گفتار‬ ‫از‬ 41 ) 9 - 11 ‫ژوئن‬ 2015 ‫پاریس‬ ،‫یونسکو‬ ، ( ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ :‫ترجمه‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫مقدمه‬ ‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سیاست‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫منظور‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ،‫همه‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ 150 ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫عمل‬ ‫بازیگران‬ ‫و‬ ‫راهبران‬ ،‫گذاران‬ ‫دانشگاه‬ ‫معاونان‬ ‫و‬ ‫رؤسا‬ ‫شامل‬ ،‫گرا‬ ‫هیئت‬ ،‫ها‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ‫رؤسای‬ ،‫دانشجویان‬ ،‫علمی‬ ‫نمایندگان‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬ ‫های‬ « ‫شورای‬ ‫بین‬ ‫آموزش‬ ‫المللی‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باز‬ ( » ICDE ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ) ‫بین‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫غیردولتی‬ ‫المللی‬ 55 ‫مرکزی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پاریس‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬ 9 ‫تا‬ 11 ‫ژوئن‬ 2015 ( 19 ‫تا‬ 21 ‫خردادماه‬ 1394 ‫با‬ ‫یونسکو‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫مجمع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ) ‫همیاری‬ « ‫بین‬ ‫شورای‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ » ‫شرک‬ .‫کردند‬ ‫ت‬ ‫مقوله‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ، ‫برابری‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ، ‫به‬ ‫شکل‬ ‫برای‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫عنوان‬ ‫گیری‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نو‬ ‫نگاه‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ 15 ‫سال‬ ‫ۀ‬ ‫(از‬ ‫بعد‬ 2015 ‫تا‬ 2030 ‫شرکت‬ ،) ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫کنندگان‬ ‫برای‬ ‫آینده‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫به‬ ،‫کشورها‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫تحقق‬ ‫بر‬ ،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫ویژه‬ « ‫تا‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ 2030 » .‫نمودند‬ ‫تاکید‬ ‫پیشرفت‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آموزش‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نابرابری‬ ‫هنوز‬ ،‫جهانی‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫فاصله‬ ‫مالحظه‬ ،‫است‬ ‫مشهود‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫هم‬ .‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫عواملی‬ ‫مانند‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫دانشجویی‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫همگانی‬ ‫تقاضای‬ ،‫هزینه‬ ‫بوجود‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫ایچون‬ ‫کنفرانس‬ ‫بیانیه‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫با‬ ( Icheon ( ‫کینگدائو‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫در‬ ) Qingdao ‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ،‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ ) ‫فوریت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ ،‫آموزش‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ « ‫دسترس‬ ‫در‬ » 42 ، « ‫تامین‬ ‫پذیر‬ » 43 ‫با‬ ‫و‬ « ‫کیفیت‬ » 44 ‫برای‬ ‫را‬ 15 ( ‫آینده‬ ‫سال‬ 2030 - 2015 ‫پیش‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ) ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ 15 ‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫تعداد‬ ،‫آینده‬ ‫سال‬ 4 / 99 ‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ 2000 ‫به‬ 414 ‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ 2030 ‫افزایش‬ .‫یابد‬ ‫افزایش‬ 41 Online, Open and Flexible Higher Education form the Future We want. From Statements to Action: Equity, Access , and Quality Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris. 42 accessible 43 affordable 44 quality higher education
 • 2. ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫جنوب‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ .‫باشد‬ ،‫پذیر‬ ‫راهبردهای‬ ‫مجموعه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متنوع‬ ‫بسترهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ،‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫برابری‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ،‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تقاضای‬ ‫به‬ .‫نماید‬ ‫ماموریت‬ ‫از‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ،‫آموزش‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫در‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫آموزش‬ .‫رود‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬ ،‫شهروندی‬ ‫برای‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫جمعیت‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫شماره‬ ‫پیشنهادی‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ 4 ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ « ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ 2030 .» ‫نظام‬ ‫انعطاف‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫برخط‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫پذیر‬ ‫راه‬ ‫باید‬ ،‫دانشجویان‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫زیرساخت‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫ساز‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ - ‫مدار‬ ‫و‬ ‫دیپلم‬ ،‫گواهینامه‬ ‫اعطای‬ ‫برای‬ ‫اثربخشی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫سطوح‬ ‫تخصصی‬ ‫ک‬ ‫مانند‬ ،‫غیررسمی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫درس‬ ( ‫برخط‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ Moocs ) 45 .‫گردد‬ ‫فراهم‬ ، ‫عمل‬ ‫برای‬ ‫فراخوان‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫مطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ،‫را‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫تحول‬ ،)‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫(در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫ت‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫فناوری‬ ‫بالقوه‬ ‫وانایی‬ ‫انس‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫درآورده‬ ‫فعل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫انی‬ .‫خواهانیم‬ ‫برنامه‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫تنوع‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫پاسخ‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫پذیر‬ ‫در‬ ‫نگر‬ ‫نظام‬ .‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫فرص‬ ‫دادن‬ ‫هدر‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫ت‬ .‫است‬ ‫عمل‬ ‫وقت‬ ‫اکنون‬ .‫نیست‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫ها‬ :‫تا‬ ‫خواهیم‬ 1 - ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫سهم‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پذیر‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫کالن‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ 2015 - 2030 .‫نمائید‬ ‫شناسایی‬ 2 - ‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫به‬ ‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫اثربخش‬ ‫های‬ ‫الز‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫انعطاف‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫بپردازند‬ ،‫عالی‬ ‫آموزشی‬ ‫سطوح‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫برابری‬ ‫اصول‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫پذیر‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫باید‬ )‫انتفاعی‬ ‫و‬ ‫(غیرانتفاعی‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ 15 .‫شود‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ 3 - ‫نی‬ ،‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫توسعه‬ ‫باال؛‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫هیئ‬ ،‫علمی‬ ‫ت‬ ‫شرکت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫بازیگران‬ ‫همکاری‬ ‫تشویق‬ ‫برای‬ ‫دستورالعمل‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫های‬ ‫پذیر‬ ‫مورد‬ ،‫دارد‬ ‫باکیفیت‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫زیربنای‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ،‫تجاری‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ش‬ ‫دولت‬ :‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ 4 - ‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫به‬ ‫مدرسان‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫برانگیزاندن‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ )‫(ناب‬ ‫تعالی‬ ‫فرهنگ‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫حرفه‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫صالحیت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫ای‬ ‫با‬ ،‫برخط‬ ‫های‬ ‫ز‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫ارتقای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫مدرسان‬ ‫ویژه‬ ‫مسئولیت‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ .‫بپردازند‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫نوآوری‬ ‫تضمین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫صالحیت‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫مدرسان‬ ‫شدن‬ ‫متعهد‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ، ‫برعهده‬ ‫مدرسان‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنان‬ ‫سازی‬ .‫دارد‬ 5 - ‫سیاست‬ ‫یادگیرنده‬ ‫رویکردهای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ – ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫ارتقاء‬ ‫پذیر‬ .‫کنند‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫دهند‬ 6 - ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ - ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫قائل‬ )‫(پداگوژی‬ ‫یادگیری‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫بالقوه‬ ‫امکانات‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫آنان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫سازی‬ ‫از‬ 45 Massive Open Online Courses(MOOCs)
 • 3. ‫طریق‬ « ‫یادگیری‬ ‫شناسایی‬ ‫داوطلبان‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ » 46 ‫دانش‬ ‫راهنمایی‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫(برای‬ ‫جویان‬ .‫کنند‬ ‫حمایت‬ )‫یادگیری‬ 7 - ‫مهارت‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اصالح‬ ‫چنان‬ ‫را‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫زایی‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫برنامۀ‬ .‫نماید‬ ‫پذیر‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫درسی‬ ‫حمایت‬ ( ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شود‬ OER ) 47 ‫زبان‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬ 8 - ‫به‬ ‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫قضاوت‬ ‫منظور‬ ‫صالحیت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫پرورش‬ ‫های‬ ،‫ها‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫جای‬ « ‫آموزش‬ ‫شیوه‬ » 48 ‫به‬ ، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ 49 .‫کنند‬ ‫توجه‬ 9 - ‫الز‬ ‫حمایتی‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫عملکرد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫م‬ ‫نظام‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫های‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬ 10 - ‫روش‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ .‫کنند‬ ‫حمایت‬ ‫پذیر‬ :‫باید‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫هیئت‬ 11 - ‫مهارت‬ ‫در‬ ‫پد‬ ‫های‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫توانمند‬ ،‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اگوژیک‬ ‫پذیر‬ .‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫آمادگی‬ 12 - ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫با‬ ‫همراهی‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ‫شوند؛‬ ‫برخوردار‬ ‫الزم‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫گر‬ ‫یاد‬ ‫چگونه‬ ‫توانائی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ .‫محتوا‬ ‫تدریس‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فتن‬ 13 - ‫گرفتن‬ ‫درنظر‬ ‫با‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬ ،‫تدوین‬ ،‫خلق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫باکیفیت‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫تشویق‬ ،‫یادگیرندگان‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫نیازهای‬ ‫نشانگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باز‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ی‬ .‫باشند‬ ‫کوشا‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫پذیر‬ :‫باید‬ ‫دانشجویان‬ 14 - ‫نظام‬ ‫با‬ ‫اثربخش‬ ‫تعامل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫پذیر‬ .‫شوند‬ ‫دانشجویانی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫دارند‬ ‫چالش‬ ‫یادگیری‬ ‫گروه‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ن‬ ‫شوند‬ ‫داده‬ ‫یاری‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ .‫شود‬ ‫اکتفا‬ ‫آنان‬ ‫نخستین‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نه‬ 15 - ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫پرورش‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫اشتغال‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عنوان‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫زایی‬ .‫شوند‬ ‫توانمند‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫المللی‬ ‫دولت‬ ‫فراخوان‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مان‬ ‫میان‬ ‫های‬ - :‫برای‬ ‫دولتی‬ 16 - ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫پیامدهای‬ ‫مداوم‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫پذیر‬ . 17 - ‫شمال‬ ‫همیاری‬ ‫ارتقای‬ - ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫جنوب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫همی‬ ‫با‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫یافته؛‬ ‫توسعه‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اری‬ 18 - :‫به‬ ‫توجه‬  ‫گردهمایی‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫منطقه‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫سیاست‬ ‫یابی‬ ‫گذاری‬ .  ‫برنامه‬ ‫ارتقای‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫دکتری‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کار‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مصورسازی‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ 50 ‫فعالیت‬ ‫شبکه‬ ،‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬ .  ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫درباره‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫همیاری‬ ‫تقویت‬ .‫پذیر‬ 46 recognition of prior learning 47 Open Educational Resources(OER) 48 mode of study 49 learning outcomes 50 visualization
 • 4. * * * ‫شرکت‬ ‫کنندگان‬ 51 ‫سیاست‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫پاریس‬ ‫گذاری‬ : - ‫دولت‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫ملت‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫اندرکاران‬ ‫ها‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تقاضا‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫مرتبط‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫تائید‬ ‫با‬ .‫آورند‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫عاجل‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬ - ‫یونسکو‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫کنند‬ ‫بین‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫اقدامات‬ ‫(و‬ ‫کند‬ ‫پخش‬ ‫مناسب‬ ‫اقدامات‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ .)‫نماید‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ - ‫می‬ ‫متعهد‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫سا‬ ،‫نهادها‬ ،‫ها‬ ‫زمان‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دهند‬ ‫انتقال‬ ‫ها‬ - ‫و‬ ‫یونسکو‬ ‫از‬ « ‫بین‬ ‫شورای‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫المللی‬ » ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫کنند‬ ‫تجربه‬ ‫گردآوری‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫نسبت‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫به‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫برخط‬ ‫آموزش‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫پذیر‬ 51 ( ‫اینجانب‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ) ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫مفاد‬ ‫اشاعه‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫لذا‬ ،‫بودیم‬ ‫کنفرانس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بازرگان‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ‫وآقای‬