Kajian Kes Di Premis Kejuruteraan Minyak Dan Gas By En Mohd Zubairy Shamsudin

925 views

Published on

COSH 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian Kes Di Premis Kejuruteraan Minyak Dan Gas By En Mohd Zubairy Shamsudin

 1. 1. HUBUNGKAIT FAKTOR BUDAYA KESELAMATANTERHADAP KEKERAPAN KEMALANGAN, ANALISIS TINGKAHLAKU TIDAK SELAMAT DAN ANALISIS KEKERAPAN KEMALANGAN: KAJIAN KES DI PREMIS KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS OLEH MOHD ZUBAIRY SHAMSUDIN mohdzubairy@unisel.edu.my Penyelidik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 2. 2. 1. PENGENALAN • Kajian ini dijalankan disalah sebuah syarikat yang terlibat dalam fabrikasi kejuruteraan minyak dan gas di Malaysia. • Terlibat dalam pembinaan struktur plantar, pemasangan paip, pembinaan kapal dan sebagainya.
 3. 3. 3. HALATUJU KAJIAN 1. Mengenalpasti pola tingkahlaku tidak selamat 2. Mengenalpasti kekerapan kemalangan dalam setahun (Julai 2008 hingga Julai 2009) 3. Menganalisis pola kelakuan tidak selamat dan kekerapan kemalangan 4. Mengenalpasti hubungkait persepsi pekerja terhadap budaya keselamatan dengan kekerapan kemalangan. 5. Mencadangkan penambahbaikan dan kawalan yang boleh diambil.
 4. 4. 2. KENYATAAN MASALAH Sektor pembuatan menyumbang kekerapan kemalangan yang tertinggi. 800 709 700 Manufacturing Faktor penyumbang: Tingkahlaku Tidak Selamat & Mining & Quaryying 600 Persepsi Pekerja Construction 500 Agriculcuture, Forestry, Logging & Fishing Utility 400 Transport, Storage & Communication 300 Wholesale & Retail Trade 244 Hotel & Restaurant 200 Financial, Insurance, Real Estate & Business Services 100 Public Services & Statutory Bodies 50 51 39 18 22 26 0 12 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 1 0 0 NPD PD Death Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP 2009 Fabrikasi minyak dan gas berada di dalam sektor industri pembuatan.
 5. 5. Jenis kecederaan untuk setiap kategori kemalangan yang kerapkali berlaku dalam Industri.
 6. 6. 4. SKOP KAJIAN • Lokasi kajian: Premis Fabrikasi Kejuruteraan Minyak dan Gas • Perkara kajian: 1. Kelakuan tidak selamat 2. Rekod kemalangan 3. Soalselidik pekerja (menyentuh aspek persepsi budaya keselamatan)
 7. 7. 5. KAEDAH KAJIAN • Mengumpul dan Mengkaji: 1. Rekod kemalangan dan, 2. rekod kelakuan tidak selamat (Julai 2008 hingga Julai 2009) • Borang soal selidik kepada para pekerja 1. Data demografi (Umur) 2. Persepsi pekerja terhadap budaya keselamatan • Menggunakan analisis berstatistik untuk mengkaji hubungan antara 2 pembolehubah. 1. Analisis khi kuasa dua (χ2 )
 8. 8. 6. DAPATAN KAJIAN Tren Tingkahlaku Tidak Selamat (Taburan Kekerapan) P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 JUMLAHJulai 2008 12 9 126 45 13 12 217Ogos 2008 13 17 45 32 27 43 177Sept 2008 15 15 37 23 15 54 159Oktober 2008 23 14 23 47 17 35 159November 2008 66 15 85 23 23 103 315Disember 2008 69 11 17 14 30 31 172Januari 2009 69 13 18 21 15 62 198Feb 2009 230 105 55 14 15 72 491Mac 2009 48 80 51 28 Tren tingkahlaku tidak selamat 13 46 266 meningkat bermula Februari hinggaApril 2009 48 22 54 52 14 49 239 Julai 09.Mei 2009 25 32 43 139 20 57 Faktor penyumbang: Puncak fasa 316Jun 2009 108 40 55 perkembangan projek (peak phase) 145 23 53 424Julai 2009 86 52 57 159 35 64 453Jumlah 812 425 666 742 260 681 3586
 9. 9. Analisis Pola Tingkahlaku Tidak Selamat (Taburan Kekerapan Mengikut Kategori)Kategori Jenis Kategori Jumlah 1 Tidak mematuhi pemakaian kelengkapan perlindungan diri PPE 531 2 Gagal mematuhi prosedur 244 3 Tiada/Penyeliaan tidak sempurna 732 4 Menggunakan peralatan dengan cara yang salah 386 5 Menggunakan peralatan yang tidak selamat 327 1) Aspek penyeliaan tempat kerja Bergurau senda semasa bekerja/tidak fokus tidak diendahkan. Projek berada 6 333 di dalam fasa puncak 7 Gagal melindungi/memberi amaran/isyarat perkembangan (peak phase). 267 8 Menggunakan peralatan yang rosak 431 9 Jalan pintas 234 10 Memberi arahan yang salah 101Jumlah 3586
 10. 10. Analisis Kekerapan Kemalangan Jenis Kemalangan Kekerapan Kemalangan nyaris 30 Kemalangan kecil (First Aid) 25 Kemalangan kecederaan (RWC & MTC) 12 Kemalangan kebakaran 12 Kemalangan kerosakan harta/aset 5 Kemalangan tumpahan minyak/bahan kimia 3 Jumlah 87
 11. 11. Taburan Kekerapan Kemalangan Mengikut BulanBulan KekerapanJulai 2008 4Ogos 2008 8September 2008 6Oktober 2008 3November 2008 10 P ola kekerapan kemalangan meningkat. FaktorDisember 2008 menyumbang: Projek berada di dalam fasa puncak 6 perkembangan (peak phase)Januari 2009 6Februari 2009 7Mac 2009 5April 2009 6Mei 2009 9Jun 2009 12Julai 2009 5Jumlah 87
 12. 12. Segitiga Kemalangan Bird 1969
 13. 13. Analisis hubungkait kekerapan kemalangan dengan kekerapan tingkahlaku tidak selamat Kiraan nisbah nilai benar kajian (30 Hubungkait Kekerapan Kemalangan Nyaris Dengan Kekerapan: Tingkahlaku Tidak Selamat 3586) mewakili 0.04 % daripada kiraan nisbah berdasarkan petunjuk 600 : 3000 (Petunjuk Teori Segitiga Bird 1969) segitiga (717 : 3586) teori 717 : 3586 (Kiraan nisbah berdasarkan Petunjuk Teori Segitiga) 30 : 3586 (Kiraan nisbah nilai benar kajian) Kiraan nisbah nilai benar kajian (25 Hubungkait Kemalangan Kecil Dengan Kekerapan Tingkahlaku Tidak Selamat daripada : 3586) mewakili 2.08 % kiraan nisbah berdasarkan petunjuk 10 : 3000 (Petunjuk Teori Segitiga Bird 1969) segitiga (12 : 3586) teori 12 : 3586 (Kiraan nisbah berdasarkan Petunjuk Teori Segitiga) 25 : 3586 (Kiraan nisbah nilai benar kajian) Hubungkait Kekerapan Tingkahlaku Tidak Selamat Dengan Kiraan nilai benar kajian (12 : Kekerapan Kemalangan Kecederaan (RWC & MTC) 3586) mewakili 11.79 % daripada kiraan nisbah berdasarkan petunjuk 1 : 3000 (Petunjuk Teori Segitiga Bird 1969) teori segitiga (1 : 3586). 1 : 3586 (Kiraan nisbah berdasarkan Petunjuk Teori Segitiga) 12 : 3586 (Kiraan nisbah nilai benar kajian)
 14. 14. Apakah signifikannya dapatan ini?Tingkahlaku tidak selamat lebih berpotensiuntuk menyebabkan kemalangan jenis RWCdan MTC (12%)Tingkahlaku tidak selamat juga berpotensimenyebabkan kemalangan jenis FAC tetapidengan peratusan yang kecil (2%).Kemalangan nyaris lebih berpotensi untukberlaku disebabkan oleh keadaan tidakselamat berbanding kelakuan tidak selamat. Keputusan ini bukan menjadi PENYEBAB utama hubungkait tingkahlaku tidak selamat dengan kemalangan, tetapi sebagai penanda aras berdasarkan teori segitiga Bird.
 15. 15. Analisis Hubungkait Persepsi Pekerja Terhadap Faktor Budaya Keselamatan Dengan Kekerapan Kemalangan Jadual a Jadual b Lingkungan Kekerapan Peratusan (%) Umur Jantina Kekerapan Peratusan (%) 24 ke bawah 30 25 Lelaki 118 97 25 hingga 30 27 22 31 hingga 40 45 37 Wanita 3 3 41 hingga 50 14 12 Jumlah 121 100 51 hingga 60 5 4 Jumlah 121 100 Taburan kekerapan WANITA Jadual c diabaikan. Kemalangan Kekerapan Peratusan (%) Tempat Kerja Tidak Pernah 85 70Jadual a,b&c: Taburan kekerapan mengikut jantina,umur dan pengalaman kemalangan. Pernah 36 30 Jumlah 121 100
 16. 16. Ujian Khi Kuasa Dua H0 Hipotesis P (Tolak atau Tidak Kesimpulan boleh ditolak)Umur 0.00 Ditolak Terdapat hubungkait antaraH0: Umur tidak mempunyai hubungkait dengan dua pembolehubahkemalangan individu.Latihan 0.13 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Latihan tidak mempunyai hubungkait dengan antara dua pembolehubahkemalangan individu.Tekanan Kerja 0.31 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Tekanan Kerja dan Produksi tidak mempunyai antara dua pembolehubahhubungkait dengan kemalangan individu.Komunikasi 0.68 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Komunikasi tidak mempunyai hubungkait antara dua pembolehubahdengan kemalangan individu.Penglibatan Pekerja Terhadap Keselamatan 0.32 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Penglibatan Pekerja Terhadap Keselamatan antara dua pembolehubahtidak mempunyai hubungkait dengan kemalanganindividuKesedaran Terhadap Kemalangan dan 0.12 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitProgram Siasatan/pencegahan Kemalangan antara dua pembolehubahH0: Kesedaran Kemalangan dan ProgramSiasatan/pencegahan Kemalangan tidakmempunyai hubungkait dengan kemalanganindividu Aras kesignifikanan: 0.05
 17. 17. Ujian Khi Kuasa Dua H0 Hipotesis P (Tolak atau Tidak Kesimpulan boleh ditolak)Komitmen Organisasi dan Pengurusan 0.02 (0.98) Ditolak Terdapat hubungkait antaraTerhadap Keselamatan dua pembolehubahH0: Komitmen Organisasi dan PengurusanTerhadap Keselamatan tidak mempunyaihubungkait dengan kemalangan individu.Prosedur/arahan dan Undang-undang 0.78 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitKeselamatan antara dua pembolehubahH0: Prosedur/arahan dan Undang-undang Keputusan agak selari denganKeselamatan tidak mempunyai hubungkait kajian Bailey (1989): Kaedahdengan kemalangan individu survei persepsi keselamatanPelanggaran Undang-undang 0.06 Minnessota. Tidak boleh ditolakH0: Perlanggaran Undang-undang tidak Tidak terdapat hubungkaitmempunyai hubungkait dengan kemalangan antara dua pembolehubahindividuBudaya Kerja Selamat 0.42 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Budaya Kerja Selamat tidak mempunyai antara dua pembolehubahhubungkait dengan kemalangan individu.Keutamaan Keselamatan 0.67 Tidak boleh ditolak Tidak terdapat hubungkaitH0: Keutamaan Keselamatan tidak mempunyai antara dua pembolehubahhubungkait dengan kemalangan individu. Aras kesignifikanan: 0.05
 18. 18. Apakah signifikannya dapatan ini? ini?Lingkungan Umur Kekerapan Peratusan (%)24 ke bawah 8 2725 hingga 30 7 2631 hingga 40 5 1141 hingga 50 13 9351 hingga 60 3 60 Pekerja yang berusia lebih cenderung terlibat di dalam kemalangan
 19. 19. Apakah signifikannya dapatan ini? ini? Iltizam majikan merupakan perkara yang perlu dititikberatkan untuk memastikan keselamatan di premis. (ada dinyatakan tanggungjawab majikan di dalam AKKP’94) Iltizam majikan berbentuk:1. Tingkahlaku (kepimpinan melalui teladan)2. Verbal (toolbox, penghargaan dll)3. Non-verbal (medium buletin, video dll)
 20. 20. Apakah signifikannya dapatan ini? ini? Ujian Perbandingan PurataPerbandingan Purata Tidak Pernah PernahPurata Elemen Komitmen Organisasi dan Pengurusan Mengikut Kategori Pengalaman Kemalangan Tempat 3.61 3.55Kerja.Pekerja yang tidak pernah mengalami kemalangan tempat kerja lebihcenderung untuk membenarkan faktor penglibatan majikan berbandingyang pernah terlibat dalam kemalangan tempat kerja.Menunjukkan bahawa pekerja yang tidak pernah terlibat dalam kemalanganberpandangan (persepsi) pihak majikan menekankan aspek iltizam merekadi dalam persekitaran kerja.Pekerja yang pernah terlibat di dalam kemalangan berpandangan pihakmajikan tidak menekankan aspek iltizam mereka di dalam persekitarankerja.
 21. 21. 7. KESIMPULAN DAN CADANGAN Kajian kekerapan tingkahlaku tidak selamat Kesimpulan Cadangan Penyeliaan tempat kerja dan Pengurusan keselamatan tempat pematuhan terhadap pemakaian kerja yang baik. PPE mencatat pola tertinggi. Kempen kesedaran keselamatan dan kesihatan. Kajian kekerapan kemalangan Kemalangan nyaris mencatat Penyediaan tempat kerja selamat. pola kekerapan yang tertinggi. Penyediaan peralatan kerja yang Kemalangan cedera (RWC & sempurna. MTC) mempamerkan kekerapan Penyediaan latihan yang tertinggi: Analisis hubungkait berkesan. Teori segitiga. Kajian Hubungkait Dua hipotesis yang mencatat Iltizam majikan yang tinggi. hubungkait yang signfikan antara Dasar keselamatan yang efektif. 2 pembolehubah. (Umur & Iltizam Program Behavioral Safety (BS) majikan)
 22. 22. Sekian, Terima KasihSelamat Menyambut Ramadhan

×