Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran

32,613 views

Published on

semoga bertambah lebih ilmu dengan berkongsi..

Published in: Education, Technology

Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran

 1. 1. KUMPULAN 5<br />PERBEZAAN INDIVIDU DAN PEMBELAJARAN<br />MAZNI BINTI MATZIN<br />FARHANA BINTI JASNI<br />HASLINA BINTI IBRAHIM<br />FATIN AMALINA BINTI AWANG HAMID<br />
 2. 2. SKOP PERBINCANGAN<br />
 3. 3. TOPIK (1) <br />PERBEZAAN INDIVIDU<br />
 4. 4. DEFINISI PERBEZAAN INDIVIDU<br />Ketidaksamaandalamaspekperkembangansecarafizikal, mental, emosidansosialdikalanganindividu.<br />Selainitu, dapatdiperhatikanciri-ciritertentuseperti:<br />Temperamen<br />Tahaptenaga<br />Polapersahabatan<br />Hubunganibubapadgnanak-anak.<br />
 5. 5. <ul><li>TEMPERAMEN</li></ul>Tretpersonaliti, emosionalitidanpolatingkahlaku yang<br />sebahagiannyadiwarisidaripadaibubapa.<br /><ul><li>TAHAP TENAGA</li></ul>Keadaanfizikalseseorangdarisegibertenagadanberstamina<br />semasaterlibatdalamsesuatuaktiviti.<br /><ul><li>POLA PERSAHABATAN</li></ul>Merujukkepadaktivitipersahabatandalamkumpulanrakannya.<br />Cth:<br />Hubunganperapatan(vertikal)<br />ikatankasihsayangdenganibubapadanamatistimewadalam<br />hidupnya. <br />Hubunganmendatar(horizontal)<br />Hubungandengankawan-kawan<br />
 6. 6. PANDANGAN TOKOH<br /><ul><li>Papalia(2001), manusiaberbazadarisegijantina, berat, bentukbadan, kesihatantahaptenagapersonalitidanemosi.Faktorpersekitaran pula, sepertigayahidupkeluarga, sosio-ekonomikeluarga, sekitarsekolahdandirumah, komunitimasyarakat.
 7. 7. Slavin (1997), mengaitkanperbezaanindividudengankontekspengajarandanpembelajaran.Beliaumengatakankepelbagaianpelajarterdapatdalamtahapprestasi, kadarbelajar, gayakognitif, etnik, budaya, kelassosial, bahasa, jantina, bakatdanminat.</li></li></ul><li>KOGNITIF/MENTAL <br />JANTINA<br />FIZIKAL<br />PERSONALITI<br />ASPEK –ASPEK PERBEZAAN INDIVIDU<br />EMOSI<br />SOSIAL<br />TINGKAH LAKU<br />BAHASA DAN BANGSA<br />
 8. 8. JANTINA<br /><ul><li>Masyarakat Asia:</li></ul>kanak-kanaklelakiberani, dianggapketuakeluarga,<br />harapanygtinggi.<br /><ul><li>Sekolah</li></ul>muridlelakilebihnakaldankurangberdisiplin, <br />manakalamuridperempuanlebihrajindan<br />berdisiplinsertaberjayadalampelajaran. <br /><ul><li>MaccobydanJacklin (1974) kecergasanlisanmuridperempuanlebihbaikdaripadalelaki, manakalamuridlelakilebihkepadakecerdasanruang. </li></li></ul><li>FIZIKAL<br />Sheldon (1942) mengkategoritemperamenkpd 3 <br />kategori.<br /><ul><li>Endomorf (bertubuhbulat)</li></ul>Sukabergaul, relaksdanmementingkandirisendiri<br />tetapimudahdiserangtekananperasaan.<br /><ul><li>Mesomorf (tubuhbadanototygkuat)</li></ul>Bersifatasertif, bertenaga, kuatbersukan<br /><ul><li>Ektomorf (kurusdantinggi)</li></ul>Bersifatbimbang, sukabersendirian, pendiamdan<br />mudahdiserangpenyakitskizofrenia.<br />
 9. 9. KOGNITIF<br /><ul><li>Individuadalahberbezadrsegikebolehankognisi (menaakul, berfikirlogik, berbahasa, mengiradanberimaginasi).
 10. 10. Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkanujiankecerdasanbernamaStanford-BinetIntelligece Test.
 11. 11. Lewis Terman (1916) mengubahsuaialatujianBinetdanmemperkenalkanujian IQ (Intelligence Quotient) .</li></li></ul><li>PERSONALITI<br />Personalitimelambangkanciri-cirikeperibadian<br />seseorang(gayabercakap, tingkahlaku, gaya<br />berfikir, gayabertindakdangayabekerja).<br /><ul><li>Carl Jung membahagikanpersonalitikepadaekstrovert, introvert danambivert.</li></li></ul><li>EMOSI<br /><ul><li>Cara seseorangmenzahirkanperasaansamaadasecarasedarataupuntidak.</li></ul>Cth:<br />Sensetif<br />Marah<br />Gembira<br />Sedih<br />Suka<br />
 12. 12. SOSIAL<br /><ul><li>Tahappergaulanseseorangindividudenganmasyarakatsekelilingnya.Disekolah guru bolehmengetahuipolapersahabatandenganmenggunakansimbol-simbolberikut:</li></ul>Bintang – murid popular menerimaundian 10 dpdmuridygmenyukkainya.<br />klik– bentukpersahabatan 2 ataulebihmuridmemilihantarasatusama lain.<br />Rantai – persahabatanygmemilihkawansecaratersusun A,B,C danseterusnya.<br />Pencilan – Muridtidakmengundisesiapadanorang lain tidakmemilihnya.<br />Singkiran – Muridmengundiorang lain danorang lain tidakmemilihnya.<br />
 13. 13. BAHASA DAN BANGSA<br /><ul><li>Dalamsesebuahnegaraberlakupercampuranpelbagaietnikdanbangsaakibatdrpmigrasi. RamaiahlipsikologiAmerikaberpendapattibamasanyadiperkenalkankurikulumberbilangbudayadanbahasadalamsubjeksilangbudaya.</li></li></ul><li>FAKTOR MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU<br /><ul><li>PENGARUH GENETIK</li></ul>Fizikal<br />Mental<br />Emosi<br /><ul><li>PENGARUH PERSEKITARAN</li></ul>Keluarga<br />Rakansebaya<br />Kebudayaandankepercayaan<br />Sumberteknologi<br />Guru dansekolah<br />
 14. 14. KECERDASAN<br />
 15. 15. KONSEP KECERDASAAN SECARA AM<br />Kecerdasaanbermaksudkebolehanbelajarmengenai,belajardaripada, memahamidanberinteraksidenganpersekitaransebagaicontoh:<br />Penyesuaianterhadappersekitaran/perubahan<br />Kapasitidankebolehanuntukmenimbailmu<br />Kapasitiuntukmemperolehpenaakulandanpemikiranabstrak<br />Kebolehanuntukmemahamihubunganantaraindividu<br />Kebolehanmenilai<br />Kapasitiuntukpemikiranaslidanproduaktif.<br />
 16. 16. KONSEP KECERDASAAN <br />Istilah“ kecerdasan “ muladiperkenalkanoleh Sir Francis Galton. Galton meyakinibahawakebolehanintelekseseorangadalahbersifatpenurunan. Walaupunbeliaugagalmembinasebuahujiankecerdasantetapibeliaulah yang memperkenalkankonsep “ kecerdasan”.<br />Menurutkamusdewan,1991:264 (dalamSidekMohd Noah,1998) kecerdasaanbermaksudkesempurnaanuntukberfikir, mengertidan lain-lain seperti ; kepandaian,kepintarandankecerdikan. <br />,<br />
 17. 17. DEFINISI KECERDASAN BERDASARKAN TEORI:<br />Binet (1905), memberikanertikecerdasansebagaikesanggupan yang membolehkanseseorangitumenyesuaikandiridankebolehandalammemberikanpertimbangan yang kritikalterhadapdirisendiri.<br />Galton (1869), Cartell (1890) dan Hall (1844-1924)- Bersetujubahawakecerdasanadalahdiwarisi. Perkembangandarjahkecerdasan (IQ) menusiapadadasarnyaditentukandantidakbolehberubah. Orang yang bijakdatangnyadarikeluarga dan keturunan yang bijak juga.<br />
 18. 18. PANDANGAN TRADISIONAL<br />Kecerdasaanlebihmerujukkepadakecerdasaanjenislogikal/metamatikaldanlinguistik/verbal sepertimana yang diberikeutamaandanpenekananolehinstitusipendidikan.<br />Guru hanyamemberitumpuankepadakedua-duajeniskecerdasaantersebutdalamproses P&P bilikdarjah, pengujian, pengkuhandanpemberianganjaran.<br />
 19. 19. UJIAN MENGUKUR KECERDASAAN<br />Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkanujian<br />kecerdasanbernamaStanford-BinetIntelligece Test.<br />Lewis Terman (1916) mengubahsuaialatujianBinet<br />danmemperkenalkanujian IQ (Intelligence Quotient) .<br />Ahli-ahlipsikologitidakbersetujupendapat<br />menyatakanbahawakecerdasanadalahsamadgn<br />kreativiti.<br />
 20. 20. PANDANGAN MODEN<br />Teorikecerdasaan (Triarchic Sternberg)<br />Teorikecerdasaanpelbagai (Gardner)<br />Teorikecerdasaanemosi (Goleman)<br />
 21. 21. TEORI KECERDASAAN (Triarchic Sternberg)<br />Robert J. Sternberg dilahirkan pada 8 Disember 1949 di Pennsylvania dan berkerakyatanAmerika. <br />Bidang yang diceburiadalahsebagaipsychometriciandanmerupakanDekanbagiFakultiSenidanSainsdiUniversiti Tufts. Beliauadalahbekas professor dalampsikologidanpendidikandiUniversiti Yale.<br />Menurutbeliau, tingkahlaku yang cerdasmunculhasildaripadaimbangantigakebolehaniaitukebolehananalitikal, kebolehankreatifdankebolehanpraktikal.<br />
 22. 22. Kebolehananalitikal<br />-merupakankebolehanmenilai, menganalisis&<br />membandingbezamaklumat yang diterima<br />2. Kebolehankreatif<br />-merupakankebolehanmerekacipta, membuat<br />penerokaandansebagainya.<br />Kebolehanpraktikal<br />-satutindakan yang membenarkanindividu<br />mengaplikasisesuatu yang telahdipelajari.<br />
 23. 23. TEORI KECERDASAAN PELBAGAI (Gardner)<br />Teoriinidiperkenalkanoleh Dr. Howard Gardner padatahun 1983. <br />Beliaumerupakanprofesordalambidangpendidikandi Harvard Universiti. <br />Menurut Gardner, kaedah lama untukmengukurtahapkecerdasanmanusia, iaituberdasarkanujian IQ adalahterlaluterhad.<br />Beliaumencipta 8 jeniskecerdasan yang berbezasebagaisatucarauntukmengukurpotensikecerdasanmanusia, kanak-kanakdandewasa. <br />
 24. 24. LAPAN JENIS KECERDASAAN<br />1. PERKATAAN (linguistic intelligence)<br />2. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence)<br />3. GAMBAR (spatial intelligence)<br />4. MUZIK (musical intelligence)<br />
 25. 25. 5. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence)<br />6. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence)<br />7. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence), and/or<br />8. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence)<br />
 26. 26. 1. KECERDASAN VERBAL - LINGUISTIK<br /><ul><li>Kemampuanmenggunakanperkataansecaraberkesansamaadasecaralisanatautulisan, termasuk– kebolebanmemanipulasikanayat, gayabahasadanpengucapandenganbaikdansempurna.
 27. 27. Contohaktiviti: Perbahasan, perbendaharaankata, ucapan formal, penulisankreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenakadanbercerita.</li></ul>KERJAYA: <br />Sasterawan: Penulis, Penyajak, Penceramah, Pensyarahdalambidang<br />sastera.<br />
 28. 28. 2. KECERDASAN LOGIK - MATEMATIK <br /><ul><li>Kebolehanmenggunakannombor, menaakul, mengenalpastipolaabstrak, perkaitan, sebabdanakibat (logik).
 29. 29. Melibatkanpemikiransaintifik, termasukpemikiransecaraheuristik, induktifdandeduktif, membuatinferens, mengkategori, generalisasi, perhitungandanpengujianhipotesis.
 30. 30. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, penyelesaianmasalah, pengurusangrafikdanpengiraan.</li></ul>KERJAYA: Ahli matematik, Saintis, Jurutera, Akauntan<br />
 31. 31. 3. KECERDASAN FIZIKAL - KINESTATIK <br /><ul><li>Berkaitandenganpergerakandankemahiranfizikalsepertikoordinasi, keseimbangandankelenturanbadan.
 32. 32. Menggunakananggotabadanuntukmeluahkan idea danperasaan.
 33. 33. Contohaktiviti: Tariankreatif, drama, main peranan, aktivitijasmani, latihanfizikal, pemainsukandansenipertahanandiri.</li></ul>KERJAYA: Atlitsukan, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis.<br />
 34. 34. 4. KECERDASAN VISUAL - SPATIAL <br /><ul><li>Kebolehanmenciptagambaran mental danmengamatidunia visual. Berkepekaanterhadapwarna, garis, rentukdanruang.
 35. 35. Contohaktiviti: melukis, mengecat, skemawarna, garisrentukdanruang, menciptagambaran mental, imaginasiaktif,petaminda, menvisualsecara spatial danmengorientasidiridalammatriksruang.</li></ul>KERJAYA: Pelukis, pengukir, arkitek.<br />
 36. 36. 5. KECERDASAN MUZIKAL-RITMA <br /><ul><li>Kemampuanuntukmenggemari, mendiskriminasidanmeluahkanperasaanmelaluimuzik. Kecendenmganinitermasukkepekaanterhadapritma, melodiataukelangsingansuatuhasilmuzik.
 37. 37. Contohaktiviti: Persembahanmuzik, bunyivokal, bunyi instrumental, nyanyiandan drama lagu</li></ul>KERJAYA: Komposer, penyanyi, penggubahlagu, pemainmuzik.<br />
 38. 38. 6. KECERDASAN INTRAPERSONAL <br /><ul><li>Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.
 39. 39. Contohaktiviti: Teknikmetakognisi, strategipemikinm, prosesemosi, prnktis mind fullness, taakulantahaptinggi, disiplindiridanamalanpemusatan.</li></ul>KERJAYA: Pengarang, Penyajak, Ahlifalsafah, AhliMotivasi, PakarKaunseling, AhliPsikologi<br />
 40. 40. 7. KECERDASAN INTERPERSONAL <br /><ul><li>Kemampuaninteraksisosial
 41. 41. Contohaktiviti: kornunikasiantaraindividu, latilhanempati, latihankolaboratif, rnernberimaklurnbalas, strategipernbelajarankooperatifdansediabekerjasama</li></ul>KERJAYA: Ahlipolitik, Peniaga, Pengacara, Usahawan<br />
 42. 42. 8. KECERDASAN NATURALIS <br /><ul><li>Mengenali, menyusundanmengkategorikanpelbagaipola,bentukflora dan fauna</li></ul>KERJAYA: Petani, Ahlibotani, Ahlibiologi, Perancang Bandar, Geologist<br />
 43. 43. KECERDASAN EMOSI (EQ)<br />
 44. 44. APAKAH KECERDASAN EMOSI???<br /><ul><li>satuperasaanjiwa yang kuat.</li></ul> -kamus Advance Learner’s English-Mallay dictionary (2001) menghuraikanemosisebagaiperasaanapasahaja yang meluap-luap. Contohnyakasihsayang, gembira, takutdansebagainya.<br /><ul><li>MenurutDanialGolemandalambukunya, Emotional Intellegence (1997), emosimerujukkepadasuatuperasaandanpemikirantersendiridibawahkeadaanpsikologikaldanbiologikalsertaadakecenderungan yang berbeza-bezauntukbertindak.</li></li></ul><li>3 KOMPONEN EMOSI…<br />Komponenkognitif– pengalaman yang subjektifdibawahkeadaansedar, termasukaspekpenilaian.<br />Komponenpsikologikal – merangsangdanmembangkitkanbadanfizikal.<br />Komponenbehavorial – ciriekspresiditunjukkansecaraterbuka.<br />Olehitu, emosidigambarkandenganbahasabadanfizikaliaitubukanlisan.<br />
 45. 45. JENIS-JENIS EMOSI<br />MenurutGoleman 1997, <br />Marah (anger)<br />Sedih (sadness)<br />Takut (fear)<br />Gembira (happy)<br />Sayang (love)<br />Hairan (surprise)<br />Benci (disgust)<br />Malu (shame)<br />
 46. 46. J.D. Mayer danP.Salovey (1993), <br />kecerdasanemosisebagaikognitifmasyarakatmerangkumi 3 katogeriutama:-<br />Kebolehanmembezakanemosidiridanorang lain.<br />Kebolehanmengawalemosidiridanmenyelaraskandenganemosiorang lain.<br />Kebolehanmenggunakanmaklumatemosiuntukmembimbingpemikiran.<br />
 47. 47. D. Goleman (1995),<br />Kecerdasanemosidibahagi 5 iaitu:-<br />Kebolehanmemerhatidiri.<br />Kebolehanmengurusemosi.<br />Kebolehanmenggalakdiri.<br />Kebolehanmengawalperasaan yang teruja.<br />Menguasaiteknikmenjalinhubungan interpersonal.<br />
 48. 48. Salovey,<br />Beliaumenggunakankecerdasanperibadi yang dihuraikanoleh Gardner untukmerangkadifinisikecerdasanemosidenganmengembangkankebolehanmerekakepada 5 bidangsepertiberikut:-<br />Kebolehanmemahamiemosidirisendiri.<br />Kebolehanmengurusemosi.<br />Kebolehanmemotivasidiri.<br />Kebolehanmembacaemosiorang lain (empati)<br />Kebolehanmengurushubungan.<br />
 49. 49. TOPIK (2)<br />PEMBELAJARAN<br />
 50. 50. KONSEP PEMBELAJARAN<br />Pembelajaranadalahusahaberterusan yang dilakukanolehsetiapinsanuntukmenguasaiilmu, nilaidankemahiran. <br />Pembelajaranitusendiriadalahsatufungsiberkombinasi &apos;multi-faceted experience&apos;. <br />Prosespembelajaranberlakuapabilaindividumulaberfikirdanmengalamiapajugajenisperubahanhasildaripadapemikirantersebut.<br />
 51. 51. GAYA BERFIKIR<br />
 52. 52. KONSEP BERFIKIR<br />Edward de Bono ( 1976 )- Kemahiranberfikirinimembolehkanmanusiamelihatpelbagaiperspektifuntukmenyelesaikanmasalahdalamsesuatusituasitertentu.<br />Dewey ( 1910 ) menegaskan :- Pemikiran yang dihasilkanadalahkeranaterdapatsituasikeraguanataumasalahtertimbul. Pemikiranmerupakanaktivitipsikologikaldalamsesuatuproses yang dialamiuntukdigunakanmenyelesaikanmasalahdalamsituasi yang dihadapi.<br />
 53. 53. BERFIKIR MENURUT ISLAM, <br />berfikirialahfungsiakal yang memerhatikantenagasupayaotakmanusiadapatbekerjadanberoperasi. Tenagainidiperolehimelaluitafakur.<br />kesimpulannya…“ Pemikiranialahsatuproses yang menggunakanmindauntukmencarimaknadanpenyelesaianterhadapsesuatukeraguanataumasalah yang tertimbuldenganmenggunakanpelbagaicaraiaitumembuatpertimbangandankeputusansertarefleksi yang logikaldanmunasabahterhadapproses yang dialami.<br />
 54. 54. PROSES BERFIKIR<br />Berfikirmelibatkanpengendalianoperasi mental tertentudalammindaseseorang. Operasiterbahagikepada 2 jenisiaitu:<br /> OperasiKognitif- Kemahiranberfikir yang seringkitagunakansetiaphari, sepertimengelas, membanding, membuaturutandan lain-lain.<br />Operasi Meta kognitif- Merupakanoperasi yang mengarahdanmengawalkemahirandalamproseskognitifiaitumemandudanmembimbingsegalaaktivitipemikiranmanusiadiantarakomponen-komponenberfikir.<br />
 55. 55. JENIS-JENIS PEMIKIRAN<br />PemikiranKonvergen<br />Guilfort 1976,<br />Satujenisdayaberfikir yang membolehkanseseorangmenggunakanpengetahuansediaadadenganintegrasilogikdansusunandemimenghasilkan idea ataujawapan yang lazim. <br />Penyelesaianmasalahjugadilakukanberdasarkanpengetahuan, pengalaman, peraturanprinsip, teori, hukumataurumus yang sediaada. <br /> <br />
 56. 56. Pemikirankonvergentertumpukearahmencarisatujawapanatausatucaratertentu yang dikenalisebagaipemikirantertumpuataupemikiranberpandu (pemikiranpenaakulanataupemikirankritis)<br />Prosespemikiran yang terlibatdalammenjawabsoalaniniialahmenenangkan, menyatakan, membandingdanmembeza.<br />PemikiranKonvergenberdasarkanpengetahuan / pengalamansediaada,jawapan Tunggal danmasalahtertutup.<br />
 57. 57. 2. PemikiranDivergen.<br />Dikenalisebagaipemikiranbercapahdanmemerlukanseseorangituberfikirsecarakreatiftentangsesuatumaklumat. <br />Iamerujukkepadaberfikirdalampenyelesaiansesuatumasalahdariberbagai-bagaisudut. <br />Menurut Davidoff (1976), pemikirandivergenmemerlukanjawapan yang banyakdanpelbagai.<br />
 58. 58. Idea yang terhasiladalahaslidanbernilai. Individu yang berfikirandivergendiangapindividu yang kreatif.<br />Pemikirandivergenjugadikenalisebagaipemikiranmendataratau lateral danmempunyaiunsurinstuisidancelikakalsupayamasalahterbukadapatdiselesaikandenganpelbagaicara yang unikdanluarbiasa.<br />
 59. 59. 3. PemikiranReflektif<br />MenurutBirchall (1992) pemikiranreflektifmemerlukanpenggunaanpengalaman-pengalamansediaadauntukmenimbangkemungkinan-kemungkinantindakanalternatif yang bolehjayauntukmencapaiobjektifpenyelesaianmasalahsertamenetapkankeputusanbagitindakanseterusnya.<br />Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapatpemikiranreflektifadalahberhubungrapatdenganaspek-aspekpemikiran yang lain. <br />
 60. 60. 4. PemikiranKritisdanKreatif<br />PemikiraninimerupakanrenungankembalirefleksiPemikiran Meta kognitif.Iaituperkaitandenganpengalaman-pengalamansediaada.<br />
 61. 61. GAYA PEMBELAJARAN<br />
 62. 62. KONSEP GAYA PEMBELAJARAN<br /><ul><li>Suatu Cara ataustailpembelajaran
 63. 63. Dalamkontekspendidikn: carapelajarmemberitumpuandantindakanuntukmemproses, memperolehimaklumat/ilmu/ pengalamanbaru
 64. 64. Menurutahlipisikologimazhabkognitif: pelbagaicaramembuatpersepsidanmemprosesmaklumatuntukmembentukkonsepdan idea yang sebenar.</li></li></ul><li><ul><li>Peterson (1971): Gaya pembelajaranmerupakanpendekatan yang digemariolehpelajar
 65. 65. Dunn dan Dunn (1978) dalambuku teaching Students Through Their Individual Learning Styles:caraseseorangindividumenumpukanperhatianuntukmemahamidanmengingatisesuatumaklumatataukemahiranbaru.</li></li></ul><li>GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN<br />Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974)  berfokuskepada 18 elemen yang mempengaruhikebolehanbelajarseseorangpelajar. Kesemua 18 elemenitudapatdiklasifikasikankepada 4 kategori, iaitu<br />Persekitaraan<br />Emosional<br />Sosiologikal<br />Fizikal. <br />
 66. 66. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn  berasaskanprinsip-prinsipberikut : <br />Kebanyakanindividumampudanbolehbelajar<br />Setiapindividumempunyaigayapembelajarantertentu. <br />Gaya pembelajaranindividubertindakbalasdenganiklim, sumberdanpendekatanpengajarandanpembelajaran. <br />Melaluiiklim, sumberdanpendekatanpengajarandanpembelajaran yang bersesuaiandengangayapembelajaran, seorangdapatmengoptimumkanprosespembelajarannya. <br />
 67. 67. GAYA PEMBELAJARAN FIELD DEPENDENCE<br />Mempersepsikansecara global<br />Mengkategorikankonsepsecaraumum<br />Berorientasikansosial<br />Lebihdipengaruhiolehkritikan<br />Memerlukanpenentuanmatlamatdanpengukuhanluaran<br />
 68. 68. SyorTugasanPembelajaran FD<br />Sediakansatupersekitaranpembelajaransosialdimanamurid-muridberpeluanguntukberinteraksidenganorang lain<br />Bekalkanbahansokongansepertiadvance organizers <br />Pastikanarahan yang diberijelasdanbersifateksplisit<br />Gunakanbanyakcontohdanilustrasi<br />Utamakankaedahberpusatkanmuriddenganpenekanankepadapengukuhanpositif<br />
 69. 69. GAYA PEMBELAJARAN FIELD INDEPENDENCE<br />Mempersepsikansecaraanalitikal<br />Mengkategorikankonsepsecarakhusus<br />Orientasi yang tidakbersifatperibadi<br />Kurangdipengaruhiolehkritikan<br />Mempunyaimatlamatdanpengukuhan yang ditentukansendiri<br />
 70. 70. Syortugasanpembelajaran FI<br />Menyediakansatupersekitaranpembelajaran yang berdikaridenganmenggunakankaedahinkuiripenemuan.<br />Bekalkanmurid-muriddenganbahanrujukandanbahanresos.<br />Beribimbingan yang minimum<br />
 71. 71. GAYA PEBELAJARAN KOLB<br />TERDAPAT 4 GAYA PEMBELAJARAN <br /> DIVERGER <br />ASSIMILATOR CONVERGER <br /> ACCOMODATOR<br />GAYA PEMBELAJARAN <br />
 72. 72. DIVERGERS<br />Berupayamengasimilasipelbagaimaklumatuntukdijadikansatuentiti yang bersepadu .<br />Bolehmenjanabanyak idea<br />Mempunyaiimiginasi yang tinggi<br />Berfikiranterbuka<br />Bolehberinteraksidenganorang lain<br />SyorTugasanPembelajaran<br />Menyiapkantugasanterbuka<br />Pembelajaranbersifatindividualistik<br />Menyelesaikansituasi-situasi yang kabur<br />
 73. 73. CONVERGERS<br />Cekapmenyelesaikanmasalahterutamanya yang berkaitandengantugasanteknikal<br />Cekapmembuatpenaakulandeduktif<br />Berupayamengaplikasi idea terhadapsituasipraktikal<br />Bersifatprakmatikdan realistic<br />Berfokusdanbolehmembuatkeputusan<br />SyorTugasanPembelajaran<br />Mengesahkankeaslianmaklumat<br />Membuatramalan<br />Menyediakankerangka<br />latihtubi<br />
 74. 74. ASSIMILATOR<br />Bersifatlogikaldantidakberputarbelit<br />Bersistematik<br />Bersifatanalitikaldancekapmelakukantugasanberbentukkuantitatif<br />Cekapdarisegimembinateori<br />Cekapmembinapenaakulaninduktif<br />SyorTugasanPembelajaran<br />Memilihdanmengesahkansumbermaklumat<br />Menganalisis idea utama<br />Membuatramalan<br />Membuatkesimpulan<br />
 75. 75. ACCOMODATOR<br />Berorientasikantindakandanhasil<br />Gemarmenimbapengalamanbaru<br />Sukamengambilrisiko<br />Cenderungkepadabidangkesenian<br />Berfikiranterbukadanberorientasikanmanusia<br />Melibatkandirisecaraperibadi<br />Berupayauntukmenyesuaikandiriterhadapsituasibaru<br />SyorTugasanPembelajaran<br />Menjanacontohperibadi<br />Membericontohkonkrit<br />Mengaplikasimaklumat<br />Menggunakanurutandaripadakonkritkepadaabstrak<br />
 76. 76.
 77. 77. Faktor yang mempengaruhigayapembelajaran<br />Ransanganpersekitaran(sunyi, bising, kondusif, formal/tdk formal dll)<br />Ransanganemosi(marah, tenang, gembira, sedih)<br />Ransangansosial(persainganantararakansebaya, keinginanbelajarbersendiri)<br />Ransanganpsikologi (impulsif - reflektif; global –analitik)<br />Ransanganfisiologi(auditori,visual)<br />
 78. 78. IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN KEPADA P&P<br />
 79. 79. 1) KESEDIAAN BELAJAR<br />Setiapmuriddidalamkelasmempunyaipelbagaitahapkecerdasan yangberbeza.Inibermaknakesediaanbelajarmerekajugaberbeza. <br />Perkarainiperludiberipertimbanganoleh guru, agar murid yang mempunyaitahapkesediaanbelajarrendahtidakterabaidanketinggalan .<br />
 80. 80. 2) OBJEKTIF P&P<br />Guru harusmengambilobjektif yang sesuaidenganmuriddalammerangkaobjektif P&P<br />Guru bolehmenyediakanlatihanatauaktiviti yang sesuaidengankumpulan yang berbezakeupayaansupayamurid yang lambattidakterustertinggaldanmurid yang pandaitidakmerasabosan.<br />
 81. 81. 3) TINGKAHLAKU MENGGANGU PEMBELAJARAN<br />Murid-murid yang bermasalahdalampembelajaranseringmempamerkantingkahlaku yang akanmenggangguperhatianorang lain semasa P&P. <br />Contohnya:<br />Bertindakagresif,(bising,vandalisme)<br />Proaktif s(membuatsesuatu yang belumdisuruh)<br />
 82. 82. 4. PERBEZAAN GAYA BELAJAR<br />Perbezaanindividujugamempengaruhigayamurid-muridbelajar. <br /><ul><li>Belajarsambilmendengarmuzik ,
 83. 83. Secara visual
 84. 84. Secaramenyendri
 85. 85. Secaraberkumpulan
 86. 86. Prosesmaklumatsecara global</li></li></ul><li>Sebagaiseorangpendidik, kitaperlupekadanmemahamiperbezaanpelajar, kitajugadigalakkanmenggunakankaedah –kaedahpengajaran yang bersesuaiandengantahappelajarsemasapelaksanaan P&P.<br />
 87. 87. STRATEGI MENAGANI PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN<br />1) Kaedah Kumpulan<br />6) Mempelbagaikanbentukpenilaian<br />2) Pengayaandanpemulihan<br />7) MempelbagaikanStrategi P&P<br /> 3) Pengajaranterancang<br />8) Mempelbagaikan BBM<br />4) PembelajaranKoperatif<br />9) PeneguhanPositif<br />5) P&P individu<br />10) Pengagihantugasmengikutminatdankeupayaan<br />
 88. 88. BIBLIOGRAFI<br /> <br />http://mahirppb.tripod.com/gaya.html<br />http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article100.pdf<br />http://www.scribd.com/doc/18120594/apakah-kecerdasan-itu<br />http://www.scribd.com/doc/14247055/Teori-Kecerdasan-Triarchic-Sternberg-<br />http://www.scribd.com/doc/19007163/KECERDASAN-PELBAGAI<br />

×