Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skor a set 2 kertas 1 (1)

1,606 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skor a set 2 kertas 1 (1)

 1. 1. JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK PENGAJIAN AM SKOR A 2007 SET 2 KERTAS 1 Disediakan olehGuru-guru Pengajian Am Negeri Perak Mac 2007
 2. 2. 1. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan Konsep Kerajaan Konfederasi? I Kerajaan Pusat mempunyai kuasa autonomi II Kuasa pemerintahan Kerajaan Pusat amat terhad III Kuasa Kerajaan Pusat terletak sepenuhnya dalam tangan Raja IV Kebanyakan kuasa kerajaan terletak dalam tangan Kerajaan Negeri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV2. • Mengelakkan penyalahgunaan kuasa • Menghasilkan sistem pemerintahan negara yang cekap Pernyataan di atas merujuk kepada A Fahaman Demokrasi C Doktrin Pengasingan Kuasa B Perlembagaan Persekutuan D Konsep Demokrasi Berparlimen3. Yang manakah benar tentang ciri-ciri bagi jenis kerajaan yang berikut? Persekutuan Kesatuan Konfederasi A Memiliki autonomi bagi Pembahagian kuasa tidak Berasaskan semua perkara jelas Perlembagaan B Berasaskan perjanjian Kerajaan pusat Memiliki autonomi bagi memegang semua kuasa semua perkara C Kerajaan Pusat mempunyai Kerajaan Negeri Berasaskan kuasa membatal mempunyai kuasa yang Perlembagaan yang lebih longgar D Memiliki autonomi Kerajaan Pusat Berasaskan Perjanjian perundangan bagi perkara mempunyai semua kuasa tertentu4. Yang manakah antara berikut padanan yang tepat tentang cara untuk mendapat kewarganegaraan Malaysia Kuatkuasa undang-undang Pendaftaran Kemasukan A Seorang wanita rakyat Seorang doktor dari Lahir pada tahun 1970 England dan suaminya Myanmar dan bekerja di di Kuala Lumpur, ibu warganegara Malaysia Malaysia selama 12 tahun bapa warganegara Malaysia B Seorang doktor dari Seorang wanita rakyat Seorang doktor dari Myanmar dan bekerja di England dan suaminya Myanmar dan bekerja Malaysia selama 12 tahun warganegara Malaysia di Malaysia selama 12 tahun C Lahir pada tahun 1970 di Seorang wanita rakyat Seorang doktor dari Kuala Lumpur, ibu bapa England dan suaminya Myanmar dan bekerja warganegara Malaysia warganegara Malaysia di Malaysia selama 12 tahun D Lahir pada tahun 1970 di Seorang doktor dari Seorang wanita rakyat Kuala Lumpur, ibu bapa Myanmar dan bekerja di England dan suaminya warganegara Malaysia Malaysia selama 12 tahun warganegara Malaysia 2
 3. 3. 5. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah merujuk kepada mereka yang layak mendapat taraf kewarganegaraan Malaysia secara kuatkuasa undang-undang? I Isteri kepada seorang warganegara II Lelaki yang berkahwin dengan warganegara Malaysia III Orang yang dilahirkan di Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia IV Orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia A I dan II C II dan III B II dan IV D III dan IV6. Fungsi utama Jabatan Perdana Menteri ialah I menggubal dasar kerajaan II memperinci dasar-dasar kerajaan III merancang dan menyelaraskan dasar negara IV menentukan pelaksanaan dasar negara oleh kementerian A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV7. Antara yang berikut yang manakah benar tentang Institut Makroelektronik Malaysia Berhad? I Membantu meninggikan mutu pengeluaran II Menyediakan sistem pangkalan data efektif III Menjadi organisasi penyelidikan dan pembangunan IV Menjadi penasihat kepada kerajaan dalam bidang teknologi A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV8. Antara yang berikut yang manakah benar tentang jawatan menteri? I Dilantik oleh Perdana Menteri II Terdiri daripada ahli Dewan Rakyat sahaja III Memegang portfolio sesebuah kementerian IV Jawatannya boleh dilucutkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV9. Menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong Pernyataan di atas merujuk kepada A Kabinet C Kementerian B Parlimen D Perdana Menteri10. Antara yang berikut yang manakah benar tentang peluasan kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan terhadap bidang kuasa Kerajaan Negeri ? I Menetapkan hari kelepasan negeri II Memberi nasihat dan bantuan teknikal III Mengawal belanjawan Kerajaan Negeri IV Memeriksa kegiatan-kegiatan jabatan negeri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 3
 4. 4. 11. Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi jabatan? I Mengawal perbadanan awam kerajaan II Melaksanakan program kementerian yang berkaitan III Menjalankan dan menyelaraskan cawangan peringkat negeri dan daerah IV Menjalankan rancangan program kemajuan dan pembangunan negara A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV12. Unit Perancang Ekonomi menjadi urusetia kepada I Majlis Perancang Negara II Majlis Kewangan Negara III Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan IV Jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV13. • Membuat laporan tentang akaun • Mengaudit akaun persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan Penyataan di atas merujuk kepada A Bank Negara C Menteri Kewangan B Juruaudit Negara D Majlis Kewangan Negara14. Antara agensi yang berikut, yang manakah berkaitan dengan Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan? I Lembaga penapisan Filem II Jabatan Arkib Negara III Jabatan Pendaftaran Negara IV Jabatan Muzium dan Antikuiti A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV15. Antara yang berikut, yang manakah syarat-syarat perlantikan Perdana Menteri ? I Ahli Dewan Rakyat II Memperoleh warganegara melalui pendaftaran III Mendapat kepercayaan majoriti Dewan Rakyat IV Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas cadangan Dewan Rakyat A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 16. Antara yang berikut, jawatankuasa manakah yang menyelaraskan pentadbiran peringkat negeri? I Jawatankuasa Tindakan Negeri II Jawatankuasa Kemajuan Negeri III Jawatankuasa Keselamatan Negeri IV Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV 4
 5. 5. 17. Antara yang berikut, yang manakah fungsi Unit Perancang Ekonomi Negeri? I Menasihati Kerajaan Negeri mengenai ekonomi II Menyelaraskan projek-projek pembangunan negeri III Mendapat peruntukan untuk projek-projek Kerajaan Negeri IV Memastikan dasar-dasar kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV18. • Melantik majistret mengikut nasihat Hakim Besar Malaya • Melantik ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat Ketua Menteri Penyataan di atas merujuk kepada tugas A Ketua Menteri C Yang di-Pertua Negeri B Menteri Besar D Sultan dan Yang di-Pertua Negeri19. • Memastikan tanah rizab Melayu dibangunkan dengan sempurna • Membuat dasar pentadbiran kerajaan negeri Penyataan di atas merujuk kepada bidang tugas A Sultan atau Raja C Dewan Undangan Negeri B Pejabat Menteri Besar D Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 20. • Tidak boleh mengundi dalam Majlis Raja-raja • Boleh didakwa di mahkamah atas sifat peribadi Penyataan di atas merujuk kepada A Menteri Besar C Sultan atau Raja B Ketua Menteri D Yang di-Pertua Negeri21. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber tambahan hasil Kerajan Negeri Sabah dan Sarawak? I Hasil duti setem II Hasil daripada cukai jualan III Hasil daripada bayaran elektrik IV Hasil duti eksport balak dan hasil hutan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV22. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keistimewaan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia? I Ahli Exco memegang satu portfolio negeri II Ahlinya dipilih oleh Ketua Menteri atau Menteri Besar III Meluluskan Rang Undang-Undang dan Ordinan Negeri IV Menggubal dan melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Negeri A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 5
 6. 6. 23. Antara yang berikut, yang manakah jawatan-jawatan yang dilantik oleh Yang di- Pertua Negeri? I Mufti II Majistret III Hakim Mahkamah Sesyen IV Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV24. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keistimewaan Dewan Undangan Negeri? A Pemecatan ahli Dewan boleh dibuat melalui tribunal B Tiada seorang pun dikenakan prosiding atas kenyataannya C Kesahan segala prosiding Dewan tidak boleh dipertikaikan D Keanggotaan Dewan Undangan Negeri terdiri daripada ahli Exco25. Ketua Setiausaha Negara Ketua-ketua Setiausaha Kementerian X Antara yang berikut, yang manakah benar tentang X? I Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong II Penjawat awam dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri III Pengerusi jawatankuasa penyelarasan agensi-agensi peringkat negeri IV Boleh mengambil bahagian dalam persidangan semua Dewan Undangan Negeri A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV26. I Memungut cukai pintu Kerajaan Tempatan II Memungut cukai tanah III Mengurus pasar dan gerai IV Menyediakan perumahan awam Berdasar penyataan di atas, manakah yang menjadi tanggungjawab Kerajaan Tempatan? A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kerajaan Persekutuan27. Kerajaan Negeri 6 Kerajaan Tempatan
 7. 7. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas? I Berkuasa membuat dasar bagi Kerajaan Tempatan II Berkuasa membatalkan kadar kutipan cukai yang ditetapkan oleh Kerajaan Tempatan. III Berkuasa penuh terhadap Kerajaan Negeri mengenai semua hal pentadbiran kecuali hal ehwal agama Islam. IV Berkuasa menentukan kadar bayaran royalti yang patut dibayar oleh Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV28. • Satu bentuk kerajaan yang berasingan. • Bertujuan untuk memudah dan melicinkan pentadbiran awam kawasan setempat. Berdasar penyataan diberi, yang manakah perkhidmatan yang disediakan oleh pihak yang berkaitan di atas I Mengadakan klinik awam II Menyediakan perumahan awam III Membina kolam renang dan gimnasium IV Memberikan perkhidmatan pembersihan longkang A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV29. Membina longkang Membina gerai makan Bandar X Membina tapak pekan sehari Membina pondok menunggu bas Rajah di atas merujuk kepada tanggungjawab A Kementerian Kerja Raya B Pihak Berkuasa Tempatan C Perbadanan Pembangunan Bandar D Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan30. 7
 8. 8. I Memajukan projek-projek II Meyediakan beberapa kemudahan pembangunan tanah di kawasannya rekreasi dan perkhidmatan kepada penduduk setempat Kerajaan Tempatan Memberi peluang kepada penduduk Membantu kerajaan negeri dalam IV tempatan melibatkan diri dalam III menyediakan tapak perumahan dan pentadbiran kawasan mereka sendiri tapak perindustrianAntara berikut di atas, yang manakah merupakanfungsi sesebuah Kerajaan Tempatan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV31. Antara yang berikut ,yang manakah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia? I Kewarganegaran II Harta pusaka III Perceraian IV Bahasa Kebangsaan A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV32 • Menyemak dasar kerajaan • Meluluskan perbelanjaan kerajaan Penyataan di atas merujuk kepada fungsi A Parlimen C Perbendaharaan B Bank Negara D Jabatan Perdana Menteri33. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ahli Kabinet? I Perlu bertindak secara kolektif II Dilantik olah Perdana Menteri III Merupakan ahli Majlis Parlimen IV Memengang jawatan sehingga umur 56 tahun A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV34. En. Ramesh ialah seorang calon pilihan raya bagi kawasan Parlimen X. Dia tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya yang telah diumumkan dan ingin membuat rayuan. Rayuan itu harus dibuat kepada A Mahkamah Khas C Suruhanjaya Pilihan Raya B Mahkamah Tinggi D Pengerusi parti yang diwakilinya35. Antara yang berikut yang manakah kuasa Dewan Negara dalam proses penggubalan undang-undang? I Menolak rang undang-undang yang dibentangkan II Melewatkan kelulusan rang undang-undang yang dibentangkan III Membatalkan kelulusan rang undang-undang yang dibentangkan 8
 9. 9. IV Tidak boleh membuat sebarang pindaan ke atas rang undang-undang yang dibentangkan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV36. X ialah Ahli Dewan Undangan Negeri . Berdasarkan pernyataan di atas X juga boleh menjadi I ahli Dewan Rakyat I Pengarah Jabatan II ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri II ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV37. Komponen X Dewan Undangan Negeri Raja atau Yang Dipertuan Negeri Komponen X ialah A Pihak Berkuasa Tempatan C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri B Badan Perundangan Negeri D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri38. Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kabinet Negeri Y Dewan Undangan Negeri X Majlis Negeri Antara yang berikut, X dan Y dalam jadual di atas diwakili oleh A Majlis Negeri dan Dewan Negeri B Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri C Dewan Undangan Negeri dan Kabinet Negeri D Dewan Undangan Negeri dan Majlis Tertinggi39. • Dilantik selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja • Boleh memegang jawatan sehingga 65 tahun • Mendapat saraan mengikut undang-undang yang diluluskan Parlimen Penyataan di atas merujuk kepada pelantikan A ahli Dewan Negara C ahli Suruhanjaya Pilihan Raya B ahli Dewan Rakyat D ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri40. Diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Diwartakan sebagai warta kerajaan 9
 10. 10. X X merujuk kepada proses a. menguatkuasakan undang-undang yang digubal untuk diguna pakai B mengisytiharkan sesuatu undang-undang bertulis persekutuan sebagai tidak sah C mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan sebagai tidak sah di sisi undang-undang D menolak undang-undang negeri yang berlawan dengan undang-undang Persekutuan41. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh ? Mahkamah Perusahaan Mahkamah Buruh A Kes cuti pekerja Kes pembuangan pekerja oleh majikan B Kes pembayaran gaji Kes pertikaian antara pekerja dan majikan C Kes pertikaian individu Pembayaran gaji pekerja yang berpendapatan melebihi RM1000 D Kes pembuangan pekerja Pembayaran gaji pekerja yang berpendapatan tidak oleh majikan melebihi RM100042. • Menentukan kesahan Dewan Undangan Negeri • Memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong Penyataan di atas merujuk kepada bidang kuasa A Mahkamah Khas C Mahkamah Rayuan B Mahkamah Tinggi D Mahkamah Persekutuan43. •Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-raja • Sebelum perlantikan seseorang hakim, lain daripada Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri hendaklah meminta fikiran Ketua Hakim Negara Perlantikan di atas adalah untuk I Hakim Besar Malaya II Hakim-hakim Mahkamah Tinggi III Hakim-hakim Mahkamah Sesyen IV Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan A I dan III C II dan III B I dan IV D III dan IV44. 10
 11. 11. • Mendengar semua kes rayuan sivil dan jenayah daripada Mahkamah Majestret • Membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh warganegara asing di atas kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia Pernyataan di atas merujuk kepada bidang kuasa A Mahkamah Sesyen C Mahkamah Rayuan B Mahkamah Tinggi D Mahkamah Persekutuan45. • Menghantar pesalah ke pusat pemulihan • Menempatkan pesalah di bawah jagaan keluarga • Mengenakan ikatan jamin untuk satu-satu tempoh tertentu Antara yang berikut, yang manakah keputusan mahkamah yang melibatkan pesalah yang akan dikenakan tindakan di atas? I • Umur – 17 tahun • Kesalahan – Mencuri II • Umur – 19 tahun • Kesalahan – Mencuri III • Umur – 12 tahun • Kesalahan – Membunuh IV • Umur – 15 tahun • Kesalahan – Memiliki dadah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV46. Perlembagaan Persekutuan Mahkamah Antara yang berikut, yang manakah kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaaan Persekutuan kepada mahkamah? I Mentafsir perlembagaan dan undang-undang II Melaksana perlembagaan dan undang-undang III Mengesahkan perlembagaan dan undang-undang IV Menggubal atau meminda perlembagaan dan undang-undang A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV47. Antara yang berikut, yang manakah penyataan yang benar tentang bidang kuasa Mahkamah Sesyen? I Mengendalikan kes-kes rayuan II Membicarakan kesemua kesalahan jenayah III Mengeluarkan writ atau saman yang bersabit dengan tuntutan sewa IV Memeriksa rekod kes sivil mahkamah yang lebih rendah daripadanya A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 11
 12. 12. 48. • Seseorang hakim tidak boleh didakwa atas sebab kata-kata dan perbuatannya semasa menjalankan tugas • Kelakuan seseorang hakim tidak boleh dibincangkan dalam mana- mana Majlis Parlimen kecuali dengan suatu usul yang tersendiri Penyataan di atas merujuk kepada A Kebebasan badan kehakiman C Prinsip keadilan badan kehakiman B Ketertinggian badan kehakiman D Pengasingan kuasa badan kehakiman49. Encik X diperintah mahkamah untuk berkhidmat di pusat kebajikan Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada perintah yang dikenakan kepada Encik X? A Sapina C Injunksi B Certiorari D Mandamus50. Mahkamah Bumiputera Sarawak Mahkamah Bumiputera Residen X Y Mahkamah Ketua Kampung Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul? I Mahkamah Pegawai Daerah II Mahkamah Daerah Bumiputera III Mahkamah Daerah Kecil Bumiputera IV Mahkamah Pegawai atau Ketua Bumiputera X Y A I III B II IV C III I D IV II51. Antara yang berikut, yang manakah dasar kerajaan yang jelas bertujuan untuk meningkatkan produktiviti? I Dasar Pensyarikatan II Dasar Sosial Negara III Dasar Perindustrian Berat IV Pelan Induk Perindustrian III A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 12
 13. 13. 52. • Pemakaian tanda nama • Mengadakan pengisytiharan harta • Kumpulan meningkatkan mutu kerja Penyataan di atas merujuk kepada A Dasar Penswastaan C Dasar Pensyarikatan Malaysia C Dasar Pandang ke Timur D Dasar Kepimpinan Melalui Teladan53. Antara yang berikut, yang manakah merupakan matlamat pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran? I Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan II Mengembangkan kebudayaan, sosial, dan politik negara III Menerapkan sikap bekerja yang positif untuk meningkatkan produktiviti IV Membentuk masyarakat yang bermaruah, beridentiti, dan disegani oleh masyarakat lain. A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV54. • Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara • Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan Pernyataan di atas merujuk kepada A Dasar Produktiviti C Dasar Pelajaran Kebangsaan B Dasar Wawasan Negara D Dasar Pembangunan Nasional55. Strategi X Merangsang pertumbuhan ekonomi negara Antara yang berikut, yang manakah merupakan strategi X ? I Memperkukuh daya saing negara II Membangunkan semula sektor pertanian III Memiliknegarakan syarikat-syarikat asing IV Mengawal kemasukan pelaburan langsung asing A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV56. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri Dasar Sogoshosha Malaysia? I Mempunyai rangkaian antarabangsa II Memperluas penyertaan agensi awam III Mengutamakan pengeksportan bahan mentah IV Mengendalikan barang dagangan yang banyak A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV 13
 14. 14. 57. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang tujuan pelaksanaan Dasar Kependudukan? I Menggalakkan pertumbuhan petempatan baru II Memperkukuh kedudukan politik dan keselamatan negara III Mengawal keseimbangan bilangan penduduk antara kaum IV Menyediakan sumber tenaga manusia yang cukup bagi pembangunan negara A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV58. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan objektif Dasar Penswastaan? I Memajukan sumber tenaga manusia II Mengurangkan perbelanjaan kerajaan III Menambahkan bilangan bumiputera dalam sektor perdagangan IV Menjalin kerjasama urusniaga antara sektor awam dan sektor swasta A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV59. • meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan • mewujudkan nilai dan etika kerja positif Penyataan di atas merujuk kepada objektif A Dasar Penswastaan C Dasar Sosial Negara B Dasar Persyarikatan D Dasar Pandang ke Timur60. • Penekanan terhadap nilai kekeluargaan • Pengagihan ekonomi yang seimbang Penyataan di atas merujuk kepada matlamat A Wawasan 2020 C Dasar Pembangunan Nasional B Dasar Kependudukan D Dasar Kebudayaan Kebangsaan61. Antara yang berikut, agenda yang manakah telah dikemukakan oleh Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Komanwel? I Meningkatkan kualiti alam sekitar II Mengharamkan penggunaan senjata nuklear III Ekologi dan alam sekitar antarabangsa dipertahankan IV Kerjasama dan penyelarasan antarabangsa dalam kajian saintifik A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV62. Antara yang berikut, yang manakah merupakan matlamat penubuhan Pergerakan Negara- Negara Berkecuali? I Menyebarkan maklumat ekonomi II Mengehadkan pengeluaran senjata kimia III Mengelakkan campur tangan hal ehwal sesebuah negara IV Memupuk persefahaman dalam kalangan negara anggota A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 14
 15. 15. 63. • Membincangkan masalah tentang hutang negara anggota • Mengurangkan pergantungan ekonomi kepada negara-negara Utara Penyataan di atas merujuk kepada A Kumpulan 15 (G-15) C Dialog Selatan-Selatan B Dialog Utara-Selatan D Pertubuhan Negara-negara Berkecuali( NAM)64. • Menyelesaikan pertelingkahan politik antara negara Islam • Memperjuangkan hak rakyat Palestin Antara yang berikut, yang manakah pertubuhan yang memperjuangkan matlamat di atas? A Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) C Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) D Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)65. Antara yang berikut, yang manakah tujuan Suruhanjaya Selatan-Selatan diwujudkan? I Menyelesaikan pergolakan politik di negara-negara sedang membangun II Mewakili negara-negara sedang membangun dalam Dialog Utara Selatan III Mengeratkan kerjasama perdagangan dan teknikal sesama negara-negara sedang membangun IV Mengurangkan pergantungan ekonomi negara-negara sedang membangun pada negara-negara maju A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV66. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Kumpulan 15 (G-15)? I Mesyuarat pertamanya berlangsung di Kuala Lumpur II Kumpulan ini berusaha untuk menstabilkan politik dunia III Kumpulan ini dianggotai oleh negara-negara perindustrian IV Antara negara anggota ialah Argentina, Jamaica dan Mesir A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV67. • Mengekalkan keamanan dunia • Menghentikan pencerobohan terhadap negara lain Antara yang berikut, yang manakah agensi yang melaksanakan fungsi-fungsi di atas? A Majlis Keselamatan C Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) B Mahkamah Jenayah Antarabangsa D Mahkamah Pengadilan Antarabangsa (ICJ)68. • Bekerjasama dalam mengawal dan menghalang penyakit AIDS • Menggalakkan penggunaan mata wang ASEAN dalam perdagangan intra-ASEAN Penyataan di atas merujuk kepada A Deklarasi Hanoi 1998 C Deklarasi Kuala Lumpur 1971 B Deklarasi Bangkok 1967 D Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) 15
 16. 16. 69. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang konsep ZOPFAN yang diamalkan? I Mewujudkan pertahanan ketenteraan di Asia Tenggara II Menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan III Memperkukuhkan kerjasama sosioekonomi di Asia Tenggara IV Menentukan nasib negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan hak mutlak sendiri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV70. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang matlamat Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)? I Membetulkan ketidaksamaan dalam struktur ekonomi antarabangsa II Menstabilkan tukaran wang asing dan memulihara aturan wang dalam kalangan anggota III Memberi bantuan kewangan sementara kepada negara-negara yang mengalami krisis kewangan IV Menghapuskan jurang perbezaan antara negara-negara membangun dengan negara-negara perindustrian A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV71. Encik X ingin membeli barangan A dan B. Jumlah harga asal bagi kedua-dua barang tersebut adalah RM215.00. Encik X telah diberi potongan harga sebanyak 15% bagi barang A dengan bayaran RM97.80. Berapakah harga asal bagi barang B jika beliau diberi potongan sebanyak 15% dan perlu membayar sebanyak RM193.00 bagi barangan A dan B. A RM95.20 C RM112.00 B RM102.95 D RM172.00 Jumlah pemilikan saham : 200,000 unit Harga saham : RM0.50 seunit Dividen tahunan : 9.8% setahun Tempoh pegangan : 2 tahun Nota: Dividen dan saham tidak pernah dikeluarkan.72. Hitung keuntungan yang diperoleh pada akhir tahun kedua. A RM9600.00 C RM19600.00 B RM9800.00 D RM20560.4073. Dalam satu perbarisan, pelajar disusun dalam 4 barisan J, K, L dan M membentuk satu piramid. Barisan K mempunyai 3 pelajar lebih daripada barisan J. Bilangan pelajar dalam barisan L melebihi barisan K sebanyak 5 orang, manakala bilangan pelajar dalam barisan M melebihi 8 orang daripada barisan L. Sekiranya bilangan pelajar dalam barisan L adalah seramai 96 orang, berapakah jumlah pelajar yang terlibat dalam perbarisan tersebut? 16
 17. 17. A 347 C 379 B 367 D 39174. • 15% daripada ternakan ladang X terdiri daripada kambing dan lembu • Bilangan kambing adalah 2 kali ganda bilangan lembu. • Bilangan ternakan yang lain ialah 5120 ekor Berapakah bilangan lembu di ladang X ? A 903 C 301 B 256 D 45175. Tenaga Nasional Berhad mengenakan bayaran penggunaan elektrik kepada pengguna rumah pada kadar yang berikut : 200 unit pertama ( dalam kilowatt) = 21.8 sen seunit 300 unit kedua = 28.9 sen seunit 300 unit berikutnya = 32 sen seunit Purata penghuni rumah Encik Z menggunakan sebanyak 165 kilowatt seminggu. Berapakah bayaran yang perlu dijelaskan oleh Encik Z untuk penggunaan elektrik bagi jangka masa 30 hari? A RM181.50 C RM196.58 B RM190.74 D RM211.20Soalan 76 berdasarkan Jadual 1 di bawah. Jadual 1 : Perdagangan Utama Malaysia Mengikut Sektor bagi Jun – Mac 2005 Sektor Eksport (%) Import (%) Pertanian 12.0 8.9 Barangan Elektrik dan Elektronik 48.5 44.4 Petroleum 7.3 6.2 Kelengkapan Pakaian 1.7 0.2 Gas Asli 4.4 0.0 Jentera dan Kelengkapan Pengangkutan 4.8 11.5 Bahan Kimia 5.7 7.5 Barang dan Alat Keluaran Kilang yang lain 11.8 14.7 Lain-lain 3.8 6.6 100 100 Jumlah dagangan RM122,576,041 RM97,565,21076. Antara yang berikut yang manakah benar tentang perdagangan Malaysia pada tahun 2005 I Jumlah eksport gas asli adalah RM5 393 345.80 II Imbangan dagangan defisit yang paling tinggi adalah bahan kimia III Kebanyakan barangan dagangan menunjukkan imbangan dagangan defisit IV Imbangan dagangan Malaysia pada keseluruhannya mengalami lebihan sebanyak RM25, 010,831 A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 17
 18. 18. Soalan 77 berdasarkan Jadual 2 di bawah. Jadual 2 : Pengambilan Pelajar Ijazah Pertama Institusi Pengajian Tinggi X Kursus Sesi 2003/2004 Sesi 2004/2005 Pengurusan 328 498 Perubatan 338 237 Pendidikan sains dan teknologi 1073 810 Pengajian Islam 530 410 Kejuruteraan 482 513 Ekonomi 374 450 Pergigian 105 68 Jumlah 3230 298677. Kursus yang manakah menunjukkan peratus perubahan pengambilan pelajar yang tertinggi bagi sesi 2003/2004 dengan 2004/2005 ? A Ekonomi C Kejuruteraan B Pengurusan D Pengajian Islam78. • Waktu di Malaysia awal 12 jam berbanding dengan waktu di Washington D.C. • Penerbangan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke Washington D.C. dan sebaliknya mengambil masa 15 jam. Jika Encik Y tiba di Lapangan Terbang KLIA mengikut waktu tempatan Malaysia pada 12:00 tengahari 11 Mei 2004. Pada pukul beberapakah beliau bertolak balik dari Washington D.C. A. 9:00 pagi 11 Mei 2004 C. 9:00 malam 10 Mei 2004 B. 9:00 pagi 10 Mei 2004 D. 9:00 malam 11 Mei 2004Soalan 79 berdasarkan Carta 1 di bawah.Carta 1 :Eksport dan Import mengikut barangan Pertanian Malaysia pada tahun 2005 Eksport Import Ubat-ubatan Ubat-ubatan Veterinar Jentera Veterinar Jentera 1.39% 8.77% 3.76% 14.76% Ubat serangga Baja 8.11% Ubat 50.44% serangga Baja 33.41% 79.36% RM 344 598.00 RM 963 457.00 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan 18
 19. 19. Malaysia 2004, Jabatan Perangkaan Malaysia) 79. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang eksport dan import barang pertanian Malaysia pada tahun 2005? I Nilai import jentera pertanian lebih tinggi daripada nilai eksport. II Nisbah eksport dan import jumlah dagangan pertanian ialah 1:1.57 III Peratus perbezaan jumlah eksport dan import dagangan pertanian ialah 179.59% IV Nilai dagangan Pertanian bagi tempoh tersebut menunjukkan imbangan dagangan positif A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV80. Lantai sebuah dewan ditutup dengan permaidani yang dibeli dengan harga RM2 940. Jika harga bagi semeter permaidani dengan lebarnya 3 meter ialah RM24.50. Berapakah kemungkinan ukuran dewan tersebut? A 20m X 3m C 12m X 30m B 40m X 3m D 40m X 30m 19

×