Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sakura

989 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sakura

  1. 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2554เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “JUNIORARTIST CONTEST 2011”เรียน ท่านผู้อำานวยการสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” 2. เอกสารแจ้งยืนยันการส่งนักเรียนเข้าประกวด เนื่ อ งด้ ว ย ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ต นาธิ เ บศร์ ร่ ว มกั บ บริ ษั ทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ได้กำาหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST” ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2554 ภายใต้ชื่อตอนที่ว่า “ฮีโร่น้อย ร่วมใจ ต้านภัยธรรมชาติ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนั กถึ ง ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ดขึ้ น ทั่ว โลก สาเหตุ วิ ธีป้ อ งกั น แก้ ไ ขและ สร้างจิตสำานึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและโล่พระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีกำาหนดจัดงานดังกล่าว ในวันเสาร์–อาทิตย์ ที่ 9- - 10 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น. ณ พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันการศึกษาของท่าน ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิ ญ มายั ง โรงเรี ย นของท่ า นร่ ว มส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ประกวดโดยนั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประกวดจะต้องศึกษาอยู่ใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมีความสามารถในด้านศิลปะตลอดจนมีความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยทางโรงเรี ย นสามารถส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มประกวดได้ ใ นแต่ละระดับชั้นละ ไม่เกิน 5 คน และขอความร่วมมือประสานงานแจ้งยืนยัน โดยส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่8 กรกฎาคม 2554 จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญ พร้อมขอความร่วมมือทางโรงเรียน ร่วมเผยแพร่กิจกรรมการประกวดดังกล่าวข้างต้น โดยร่วมส่งนักเรียนของท่านเข้าร่วมประกวด พร้อมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ คทาวุธ ธนศิลป์นุกุล
  2. 2. บริษท ซากุระโปรดัคส์ (ไทย ั แลนด์) จำากัดหมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-553-4997 กติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ““JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 1. รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 2. ทางโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในแต่ละระดับ จำานวนไม่ เกิน 5 คน โดยในการประกวดจะเป็นการประกวด 1 คน / 1 ผลงาน 3. สีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดแข่งขันอนุญาตให้ใช้ได้ ดังต่อไปนี้ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้สีชอล์ค ซากุระ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้สีชอล์ค ซากุระ • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้สีโปสเตอร์ ซากุระ หมายเหตุเพิ่มเติม กระดาษทิชชู กระดานรองวาด ถังล้างพู่กัน จานสี พู่กัน ดินสอ ยางลบ (ถ้ามี) 4. ผู้ดำาเนินงานจัดเตรียมกระดาษวาดเขียนไว้ให้ขนาด A3 ทุกระดับชั้น 5. หัวข้อการประกวด ฮีโร่น้อย...ร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ 6. นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดจะต้องไปลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อการเข้า ประกวดตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ นักเรียนของโรงเรียน 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเอกฉันท์
  3. 3. 8. หากผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถมาประกวดได้ในวันทำาการดังกล่าว ทาง โรงเรียนไม่สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ได้ 9. ทางโรงเรียนและคณะอาจารย์ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จะได้รบ ั เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ทางด้านการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน ด้วยทุก ท่าน 10.รางวัลการประกวดแข่งขันในแต่ละระดับ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ และโล่พระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน รายละเอียดโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการ 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน 3. เพื่อปลูกฝังในเด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สาเหตุ วิธีป้องกัน แก้ไข และ สร้างจิตสำานึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม แก่องค์กรผู้ให้การสนับสนุนการจัด งาน
  4. 4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 1,000 คน ผูปกครอง โรงเรียน คณะครู ้ อาจารย์ ทีร่วมให้การสนับสนุน ่วัน/เวลา การประกวด • วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 การแข่งขันสำาหรับระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย (ป.4 – ป.6) • วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 การแข่งขันสำาหรับระดับชั้นประถม ศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)สถานที่จัดการประกวด พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์สถานที่ติดต่อ ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ หรือส่งแฟกส์ใบตอบรับกลับมาที่ 02-897-8302 ใบตอบรับแจ้งยืนยันร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)........................................................................นามสกุล....................................................................จากโรงเรียน...............................................................................................ตำาแหน่ง....................................................................โทรศัพท์โรงเรียน......................................โทรสารโรงเรียน.........................................มือถืออาจารย์.........................................
  5. 5. มีความประสงค์ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี JUNIOR ARTISTCONTEST โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น.............
  6. 6. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. กรุณาระบุชื่อ – นามสกุลอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อจัดทำาเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ (กรุณาใส่คำานำาหน้านาม) ชื่อ.................................................นามสกุล................................... ................. โทรศัพท์มือถือ...................................... ลงชื่อ...................................... .............อาจารย์ผู้ควบคุมหมายเหตุ กรุณาส่งแฟกส์ใบตอบรับมาที่ หมายเลข 02-897-8302 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 086-553-4997 กำาหนดการ โครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4 เวลา รายละเอียด 10.00 – 11.30 น. ผู้แข่งขันลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมแจกของ รางวัลมากมายจากผู้สนับสนุน 11.30 – 12.00 น. ผู้แข่งขันเข้าพื้นที่แข่งขัน จัดเตรียม อุปกรณ์การวาดภาพระบายสี 12.00 – 15.00 น. ลงมือทำาผลงานการประกวดวาดภาพ ระบายสี
  7. 7. อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ15.00 – 16.00 น. เก็บผลงาน ทำาการตัดสินผู้ชนะ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล 2. อาจารย์นภดล เนตรดี 3. อาจารย์สิทธิไชย โพถาพล พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยผูว่าราชการจังหวัด ้นนทบุรี กิจกรรมสนุกๆ แจกของรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุนโครงการ16.00 – 16.30 น. ประกาศผลรางวัลการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลหมายเหตุ ภายในงานมีกิจกรรม Workshop มากมาย เช่น แจกกระเป๋าดินสอ ผ้าดิบให้เพ้นท์ ระบายเพ้นท์รักษ์โลกลงบนเสายักษ์ เขียน โปสการ์ดแสดงความดีให้กับเหล่าฮีโร่ ร่วมถ่ายภาพกับภาพ 3 มิติ และกิจกรรมเกมแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (กิจกรรม ดำาเนินตลอดทั้งวัน) *** ผู้ดำาเนินงาน จัดเตรียมอาหารว่างให้สำาหรับนักเรียนและคณะ อาจารย์ทุกท่าน***

×