Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europees Project Creatieve Industrie

485 views

Published on

Overzicht Europees programma 2009-2011

 • Be the first to comment

Europees Project Creatieve Industrie

 1. 1. Creative Creative Industries Industries Eindhoven Eindhoven Tools & Activities Tools & Activities Creative Industries Eindhoven Tools & Activities Creative Industries Eindhoven Tools & ActivitiesCreative Industries Eindhoven Creative Industries EindhovenTools & Activities Tools & Activities--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------An impression of the activities aimed aimed An impression of the activitiesat strengthening the creative creative industries at strengthening the industriesin Eindhoven. These activities took place place in Eindhoven. These activities tookbetween 2009-2011 also in the frame- frame- between 2009-2011 also in thework of work of the Interreg IVB ECCE ECCE the Interreg IVB project projectInnovation. Innovation.--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Een impressie van de activiteiten gericht op Een impressie van de activiteiten gericht ophet versterken van de creatievecreatieve industrie in het versterken van de industrie inde Brainport Eindhoven regio. Deze hebben hebben de Brainport Eindhoven regio. Dezeplaatsgevonden tussen 2009-2011 o.a. in het in het plaatsgevonden tussen 2009-2011 o.a.kader van het EuropeseEuropese IVB project project kader van het Interreg Interreg IVBECCE Innovation. ECCE Innovation.--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 2. 2. CreatieveIndustrieEindhovenDe Brainport Eindhoven regio looptvoorop in technologie, design eninnovatie. Het is tevens dé creatievehotspot van Nederland. Veel grote enkleine innovaties worden hier bedachten ontwikkeld, geproduceerd en ver-handeld. De toevoeging van waardeaan producten en diensten zit vooralin het bedenken en ontwikkelen endaar is creativiteit voor nodig. Doorkruisbestuiving en het betrekken vancreativiteit aan het begin van ontwik-kelprocessen, komt men tot innovatie.De Brainport Eindhoven regio omvateen breed spectrum van creatieveondernemers. Talloze kunstenaars,dichters, ontwerpers, architecten,muzikanten, ambachtslieden, acteurs,schrijvers, filmers en ICT-ers wonenen werken in deze regio en gevenvorm en dynamiek aan het nieuweEindhoven.Brainport Eindhoven regioDe Creatieve Industrie in de Brainport Eindhoven regio biedt werk-gelegenheid aan ruim 30.000 personen. Dat is acht procent van detotale regionale werkgelegenheid. Er zijn meer dan 8.000 creatieveondernemingen met een geschatte omzet van minstens 1,2 miljardeuro. Dit is zon 3% van de totale regionale omzet. % van de gevallengaat het om microbedrijvigheid (1-10 werknemers) waarvan 80% geensubsidierelatie heeft met de overheid. Het zwaartepunt van het aantalvestigingen ligt in Eindhoven, op afstand gevolgd door Helmond.Opvallend is het groot aantal eenmansbedrijven, hetgeen een indicatiekan zijn voor veranderende arbeidsverhoudingen, werkculturen enverschuivende persoonlijke ambities.(Bron: Onderzoeksbureau Etin in Tilburg)------------------------------------------------------------------------------- >
 3. 3. ECCE InnovationNationaal wordt de Creatieve Industrie als economisch topgebiedbeschouwd. Ook op Europees niveau wordt de kracht van de CreatieveIndustrie erkend. Het Europese Interreg IVB project ECCE Innovation(2009-2011) richt zich op het versterken van de Creatieve Industrieop regionaal, nationaal en internationaal niveau door het uitwisselenvan ideeën, delen van expertise, overdragen van kennis, ontwikkelenvan netwerken en initiëren van verbindingen. Omdat deze activiteitennaadloos passen in de aanpak en werkwijze van de Gemeente Eind-hoven, sector Economie en Cultuur is besloten om als partner in ditproject te participeren met Brainport Development als subpartner.-------------------------------------------------------------------------------Doelen van ECCEn Het ontwikkelen van nieuwe markten voor creatieve bedrijven.n Het bevorderen van zakelijke, academische, artistieke, wetenschap- pelijke en beleidsmatige expertise waardoor nieuwe producten, diensten en processen bewerkstelligd worden.n Het ondersteunen van de deelnemende steden en regio’s om de nieuwe economische modellen over te nemen en een creatieve kenniseconomie te ontwikkelen in Europa. Steden worden hierdoor in staat gesteld nieuwe talenten aan te trekken en te behouden. (Film USB-card: ECCE Innovation Creative Industries)-------------------------------------------------------------------------------Transfer agentsOm die doelen te kunnen verwezenlijken, heeft ECCE Innovation eennetwerk opgericht van intermediairs, zogeheten ‘transfer agents’ diede creatieve actoren in de verschillende regio’s adviseren en onder-steunen.-------------------------------------------------------------------------------PartnersPartners in het ECCE Innovation project zijn Aken, Cardiff, Dublin,Birmingham, CIDA, Doncaster, Nantes, Stuttgart en de GemeenteEindhoven.Brainport Development is subpartner van de Gemeente Eindhoven indit project. Programmamanager vanuit de Gemeente Eindhoven isFancy van de Vorst. Transfer agent is Hanneke van den Nieuwenhofvan Brainport Development.-------------------------------------------------------------------------------SamenwerkingAls partner in het project ECCE Innovation, ondersteunt en begeleidtde Gemeente Eindhoven in samenwerking met Brainport Development,creatieve ondernemers in de regio, brengt ze met elkaar en met hetbedrijfsleven in contact en ontwikkelt programma’s. Ook is er maat-werk. Programma’s kunnen zich richten op het verbinden van partijenzodat ze tot innovatie en/of nieuwe producten komen (Matchmaking),het aanbieden van kennis (Workshops Rapid Manufacturing), hetstimuleren van ondernemerschap (Start Up Weekend), en het biedenvan een podium (Made In Brainport), financiering (Creative IndustryEindhoven meets Business Angels) of een netwerk ( Music Art DesignExperiences).Om het overzicht van de activiteiten inzichtelijk te houden zijn zeingedeeld in de volgende vier hoofstukken:#1 Onderzoek en uitkomsten#2 Innovatie en Ondernemerschap#3 Verbindingen en netwerken#4 Podia en platforms
 4. 4. #1Onderzoek enuitkomstenOm de Creatieve Industrie beter tebegrijpen en daardoor beter te kunnenondersteunen, zijn er in het kader vanECCE Innovation diverse onderzoekenuitgevoerd. Een daarvan heeft geresul-teerd in de ontwikkeling van een hand-zame gids die de creatieve ondernemerstap voor stap begeleidt op zijn wegnaar succes van idee naar markt. Ditis tevens een online tool.
 5. 5. De GidsCreatief eninnovatiefondernemenDe Gemeente Eindhoven heeft in het kader van ECCEInnovation onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkhedenvan een omgeving waarin de Creatieve Industrie kangroeien en zich ontwikkelen. Er wordt al steeds betersamenwerking gezocht binnen de creatieve sector maarer wordt nog te weinig aan relaties met de regulieresector gewerkt. Bovendien beantwoorden bestaande hulp-middelen niet aan de wensen van de gebruikers.De Creatieve Industrie heeft moeite met ondernemer-schapsvaardigheden en met het geven van invulling aande economische waardeketen. Hoe kom je van een ideenaar de markt? Om in de Creatieve Industrie vraag en aan-bod beter bij elkaar te brengen is een vanuit de marktgestuurd mapping instrument een haalbare optie. In hetonderzoek is naar de behoeften van de creatieve onder-nemers gekeken en zijn de stappen van de economischewaardeketen gekoppeld aan de bestaande informatie-voorziening. Het eerste exemplaar is overhandigd aanRichard Florida.Dit onderzoek heeft geresulteerd in een GIDS. Een hand-boek voor de creatieve ondernemer hoe van idee naarmarkt te komen.
 6. 6. ECCE De GidsEen tool voorcreatieve eninnovatieveondernemers inde economischewaardeketenDeze gids geeft een praktische handreiking om vraag enaanbod in de reguliere en creatieve sector bij elkaar tebrengen en daarmee innovatie en internationale samen-werking te bevorderen. Aan de hand van bestaand litera-tuuronderzoek, praktijkervaring en gesprekken metpartners wordt in het rapport invulling gegeven aan dedoelstelling: om van idee naar de markt te komen is dejuiste ondersteuning bij elke stap in de bedrijfsvoering,nodig. Een overkoepelende informatievoorziening, kaneen meerwaarde voor de sector zijn omdat deze bijdraagtaan de overzichtelijkheid van de ondersteunende dienstenen daarmee aan de informatievoorziening en onder-steuning bij diverse fasen van het ondernemerschap inhet proces van de waardeketen.Daarnaast is verder onderzoek verricht naar een onlinemapping tool om vraag en aanbod in facilitaire dienstenen services voor de creatieve sector bij elkaar te brengen.De mapping tool moet thematische informatie biedenaan de sector over facilitaire diensten, services en huis-vesting en dat per fase van het ondernemerschap.
 7. 7. RapportDe invloed vanhuisvesting opde innovatie enontwikkelingvan de CreatieveIndustrieDe Creatieve Industrie vormt een belangrijk economischspeerpunt in de Brainport Eindhoven regio. De nadruk ligtdaarbij op het versterken van de samenwerking tussenhet bedrijfsleven en de Creatieve Industrie. De aandachtvoor het huisvestingsbeleid inzake de Creatieve Industrieneemt steeds meer toe. Om dit instrument gerichtin te kunnen zetten, is Brainport Development i.s.m. deGemeente Eindhoven gestart met een onderzoek naar derol die huisvesting speelt bij de ontwikkeling en innovatievan de Creatieve Industrie. Het onderzoek concentreertzich op de Nederlandse situatie, maar biedt aanknopings-punten voor andere Europese regio’s in de ontwikkelingvan de Creatieve Industrie aldaar.
 8. 8. #2Innovatie enondernemer-schapOm de kansen van de Creatieve Indus-trie in de regio zoveel mogelijk tebenutten en te vergroten, zijn er tallozeactiviteiten die jaarlijks een of meerderekeren worden georganiseerd in samen-werking met partijen als de Kamer vanKoophandel Brabant, Syntens, DesignCooperation Brainport, Dutch DesignWeek, High Tech Campus Eindhoven,WTCE Zakensociëteit, NEBIB, LittleMountain, Provincie Noord-Brabant,TNO enz.De events zijn gericht op het stimulerenvan innovatie en versterken van hetondernemerschap van de creatieveondernemers. Dit kan gaan over hetverbreden van kennis en vaardigheden(Rapid Manufacturing), het uitwisselenvan ervaring en kennis betreffendeondernemerschap (Business Events),elkaar beter begrijpen en tot nieuweinzichten komen (Ronde Tafels), hetvinden van investeerders (Pitches).
 9. 9. UITGELICHTCreatief eninnovatiefondernemenIs een jaarlijkse bijeenkomst met steeds wisselendethema’s betreffende creatief ondernemerschap, zoals in-ternationaal ondernemen. Het programma bestaat uiteen plenair deel waarin onder andere topondernemersaan het woord komen over hoe zij creativiteit en innovatiegebruiken in hun bedrijfsvoering en bij het ontwikkelenvan nieuwe producten. Daarnaast is er een informatie-markt waar creatieve ondernemers de gelegenheid krijgenin contact te komen met organisaties en instellingen ophet gebied van advies, coaching, huisvesting en financiën.(Film USB-card: Huisvesting Creatieve Industrie Eindhoven)---------------------------------------------------------------------Ronde TafelsTafelgesprek met ongeveer tien belanghebbenden en ervarings-deskundigen op het gebied van:1] Openbare aanbesteding2] Investeren in de Creatieve Industrie3] Huisvesting van de Creatieve Industrie4] Verbinden traditionele en Creatieve Industrie5] Duurzame mobiliteit6] Nieuwe materialen en innovatie7] Zilveren economieEnkele resultaten hiervan zijn:A] Meer inzicht bij nationale en lokale overheid in de Creatieve Industrie. Zij passen dit toe in eigen beleidsveld en uitvoering.B] Meer inzicht in de wensen en investeringen van de creatieve ondernemer en aansluiting op behoeften van investeerders.DDW Top Business EventExclusief business event met topsprekers voor creatieve (en andere)ondernemers.Van Idee naar marktOndernemers vertellen over hoe zij hun producten hebben ontwikkelden van idee naar markt hebben gebracht.(Film USB-card: Hulp om van idee naar markt te komen)Regio Business Dagen Eindhoven: Let’s meetIn samenwerking met de Kamer van Koophandel Brabant worden ont-moetingen georganiseerd tussen ondernemers uit de creatieve sectoren andere sectoren.(Film USB-card: Let’s Meet! Ontmoeting Creatieve Industrie met andere sectoren)Business Women EventEen jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen vrouwelijke topbestuur-ders en - ondernemers in een informele setting. Jonge ontwerperstonen hier tevens hun nieuwe collecties onder wie Janissima en MLY. >
 10. 10. Innovation in a WeekEen snelle methode om binnen vijf dagen technische patenten (uitde regio) om te zetten in concrete producten. Van patent tot prototypein slechts een werkweek.Startup Weekend EindhovenEen jaarlijks intensief 54 uur durend evenement dat zich focust ophet omzetten van creatieve, high tech, web of mobiele bedrijfsplannennaar een prototype, marktstrategie of business case. Het StartupWeekend brengt mensen met verschillende (aanvullende) achter-gronden bij elkaar; voornamelijk ontwerpers, technisch experts enonderzoekers, ontwikkelaars, marketeers en business developers.Samen maken zij van hun idee daadwerkelijk een bedrijf.Business & Design ProgrammaJaarlijks programma tijdens Dutch Design Week met onderdelen alsDDW Business House, Design Coffees en het Internationaal Match-making Programma (in samenwerking met het Europese EnterpriseNetwork) dat ondersteuning biedt bij zaken doen in het buitenland.(Film USB-card: Internationale matchmaking Creatieve Industrie Eindhoven)PHOTO 3.0Met de komst van internet en digitale media is de manier waaropfoto’s worden genomen én bekeken onherroepelijk veranderd. Defotomanifestatie Photo 3.0 draaide om de vraag: wat doen de jongefotoprofessionals van vandaag morgen?Workshops Rapid ManufacturingKunstenaars en ontwerpers kunnen tijdens diverse workshops Rapidmanufacturing gratis (met een creative voucher) kennis opdoen vandeze nieuwe productiemethode.Creative Industry Business AngelsJaarlijkse voorlichting- en netwerkbijeenkomst investeringskapitaalvoor starters, investeerders en ondernemers in de creatieve sector.Creatieve ondernemers mogen tevens hun product of idee pitchenvoor een aantal Business Angels.Design CoffeesDrie bijeenkomsten voor ondernemers aan de hand van thema’s diezijn gerelateerd aan producten in de expositie Made in Brainport (noven dec 2011 en jan 2012).
 11. 11. #3Verbindingenen netwerkenOm verder te kunnen komen is hetvoor (startende) creatieve ondernemersbelangrijk dat ze een goed netwerkhebben. Een informeel netwerk metpersonen en partijen die iets voor henkunnen betekenen, met adviezen,(financiële) steun en opdrachten. VanuitECCE Innovation hebben de GemeenteEindhoven en Brainport Developmentgewerkt aan het bijeenbrengen vanpartijen en het organiseren van wed-strijden en presentaties tijdens net-werkbijeenkomsten.
 12. 12. UITGELICHTMusic Art DesignExperiencesMADE is een regionaal netwerk voor beslissers uit hetbedrijfsleven die in een informele, culturele sfeer elkaarkunnen ontmoeten. Gemeente Eindhoven en BrainportDevelopment organiseren samen met het MuziekgebouwEindhoven en het Van Abbe Museum events en café’s bin-nen het MADE programma. Binnen het ECCE-programmakrijgen (jonge) creatieve ondernemers de kans van ditnetwerk gebruik te maken om op een informele wijze op-drachtgevers te kunnen benaderen en hun werk te presen-teren. Dit verhoogt hun kans aanzienlijk op opdrachtenen samenwerkingen. Ondernemers uit andere sectorendie lid zijn van dit netwerk geven het belang aan van deontmoeting met creatieve ondernemers om op een anderewijze naar hun eigen producten en diensten te kijken.(Film USB-card: Netwerk Creatieve Industrie Eindhoven)---------------------------------------------------------------------MADE Young Talent TalkshowAls voortzetting op de presentaties tijdens MADE, wordt een talkshowgeorganiseerd waarin twee jonge talenten op het gebied van Design,twee op het gebied van Muziek en twee op gebied van Kunst hun werkmogen presenteren. Deze talenten worden door het netwerk van MADEondersteund op gebied van ondernemerschap, accountancy, portfolio,PR en marketing. Ook krijgen zij alle zes een podium.Eindhovens GeschenkEen Eindhovens relatiegeschenk dat vijf achtereeenvolgende jaren ineen gelimiteerde oplage wordt uitgebracht. Ieder jaar krijgt een anderejonge Eindhovens kunstenaar de opdracht een kunstwerk te makenwaarin Eindhoven een rol speelt. De kunstenaars (Gijs Pape, StefanBleekrode, Rogier Walrecht, Marjan Wester, Danny Scholtze) krijgeneen geldbedrag, presentatie en exposure in de media.Silestone Chef’s Tables ChallengeCosentino en drie sterrenrestaurant De Librije schreven een ontwerp-wedstrijd uit voor de Chefs’s Tables in de keuken van De Librije. De driegenomineerden presenteerden hun ontwerp tijdens de Dutch DesignWeek. Het winnende ontwerp van Dries Van Wagenberg wordt uitge-voerd: hij ontving tevens een geldprijs.STRP FestivalVia ECCE-partner Birmingham verzorgen we tijdens STRP-festival2011 een masterclass voor TU/e studenten en kunstenaars door TobyBarnes, directeur van We Are Mudlark (Birmingham), expert op inter-action design en game concepten.Internationale NetwerkenDe Gemeente Eindhoven zoekt in samenwerking met Klokgebouw alsresidentie (Trudo) aansluiting bij internationale netwerken waaronderhet ECBN (European Creative Business Network). Creatieve onder-nemers participeren in dit programma zoals bijvoorbeeld in het mediaevenement PICNIC in Amsterdam.(Film USB-card: Internationaal zaken doen Creatieve Industrie)
 13. 13. #4Podia enPlatformsEen podium of platform is essentieelvoor creatieve ondernemers. Hun werkmoet gezien en opgemerkt worden. Eenexpositie, presentatie of publicatie ver-groot de kans op verkoop, opdrachtenen samenwerking met anderen. Daar-naast is deze zichtbaarheid in de stadvan meerwaarde voor de aantrekkelijk-heid als vestigingsplaats.
 14. 14. UITGELICHTMade in BrainportTechnologie en design uit de Brainport Eindhoven regiokomen samen in de reizende tentoonstelling ‘Made inBrainport’. De presentatie is gebaseerd op Six degrees ofSeparation, de theorie die stelt dat iedereen op onze planeetvia een netwerk van zes niveaus (ten hoogste vijf hand-drukken) met elkaar is verbonden. De topsectoren uit deBrainport Eindhoven regio (Hightech materials, Food, Auto-motive, Home, Care en Energy) zijn onderling verbondendoor de thema’s Craft, Local, Farming, Environment,Technology en Wellbeing. Elk thema is onderverdeeld ineen rationele en emotionele zone.De producten, details, monsters, films en interactievetechnologie waarmee deze zones worden geïllustreerd,vertegenwoordigen designbureaus, fabrikanten, leveran-ciers, merken, technologiecentra en onderwijsinstellingenin Brainport. Ruim tachtig exposanten - waarondergevestigde bedrijven als Philips, maar ook studenten vanDesign Academy Eindhoven en de TU/e – nemen deel aande steeds wisselende tentoonstelling.---------------------------------------------------------------------Dutch Design WeekTijdens Dutch Design Week wordt een duurzame verbinding gelegdtussen publiek, bedrijven en ontwerpers door het uitwisselen vankennis en informatie. Honderden ontwerpers tonen hun werk, vanindustrieel ontwerp, ruimtelijk ontwerp, grafisch ontwerp, textiel,mode, architectuur, duurzaam ontwerp en designmanagement &trends. Design in al haar disciplines en facetten komt aan bod.Deelnemers zijn zowel gevestigde bureaus, high-profile ontwerpers,talentvolle nieuwkomers en net afgestudeerde designers.Design Competition Rapid ManufacturingTijdens deze expositie werden de resultaten van de Design CompetitionRapid Manufacturing getoond. Het publiek koos Ineke Otte als winnaar,zij werd beloond met verdere uitwerking van haar ontwerp door TNO.Beurs Excellent Wonen & Leven 2009Jonge ontwerpers kregen een gratis plaats op de beurs om naast ge-renommeerde bedrijven en merken hun werk aan een breed publiekte tonen. De beurs werd geopend door Hans Robertus, directeur vande Dutch Design Week.Connecting the DotsInterviews met ontwerpers uit de Brainport Eindhoven regio. Alle pre-sentaties in Milaan tijdens de Salone del Mobile 2011 van ontwerpersuit de Brainport Eindhoven regio zijn in de uitgave van Tutto Beneop één plattegrond gezet, zodat ze in Milaan makkelijk via een door-lopende route te vinden waren.Hallo 040Op dit Eindhovense webmagazine verschijnen verhalen, filmpjes enfoto’s over jonge ontwerpers, architecten, muzikanten, kunstenaarsen dichters. Ook worden er opdrachten verleend aan de CreatieveIndustrie.MADE MilaanTijdens de Salone del Mobile 2011 kregen diverse MADE membersde mogelijkheid hun werk te tonen aan een breed publiek. MADEorganiseerde voor de members een driedaagse excursie naar Milaan.Zij woonden daar de presentaties van diverse members bij.
 15. 15. Colofon--------------------------------------------------------------Deze waaier geeft een impressie van de activiteitengericht op het versterken van de Creatieve Industriein de Brainport Eindhoven regio. Deze activiteitenvonden onder andere plaats in het kader van hetEuropese Interreg IVB project ECCE Innovation (2009-2011).--------------------------------------------------------------Betrokken bij het ECCE Innovation project:Gemeente Eindhoven:Fancy van de VorstProgrammamanager ECCE Innovation /Beleidsmedewerker Creatieve Industrie EindhovenDelia MitcanFinancial Manager EU ProjectsTwan de BruinHoofd Bureau Internationalisering en CoördinatieBrainport Development:Hanneke van den NieuwenhofProjectleider--------------------------------------------------------------www.CreatieveIndustrieEindhoven.nlLinkedIn: Eindhoven creatief--------------------------------------------------------------Film: Robert AndriessenFotografie: Ruud Balk, Sjoerd Eickmans,Igor VermeerenGrafisch Ontwerp: Volle-Kracht--------------------------------------------------------------USB-card--------------------------------------------------------------Op de USB-card vindt u de twee onderzoeken diein het kader van ECCE plaatsvonden, plus een tooldie uit een van de onderzoeken is voortgekomen.n De Gids - Creatief en innovatief ondernemenn ECCE De Gids - Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketenn Rapport - De invloed van huisvesting op de innovatie en ontwikkeling van de Creatieve Industrie--------------------------------------------------------------Tevens staan op de USB-card zeven filmpjes dieeen impressie geven van de wijze waarop deCreatieve Industrie is georganiseerd in de BrainportEindhoven regio.n Huisvesting Creatieve Industrie Eindhovenn Netwerk Creatieve Industrie Eindhovenn Hulp om van idee naar markt te komenn Internationaal zaken doen Creatieve Industrien Let’s Meet! Ontmoeting Creatieve Industrie met andere sectorenn Internationale matchmaking Creatieve Industrie Eindhovenn ECCE Innovation Creative Industries--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

×