Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Convenant e-factureren

462 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Convenant e-factureren

  1. 1. Convenant eFactureren 7 april 2009 CONVENANT VAN SAMENWERKING TUSSEN OVERHEID EN MARKT TER BEVORDERING VAN HET ELEKTRONISCH FACTUREREN AAN DE OVERHEID Ondergetekenden, 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: EZ; 2. De Staatssecretaris van Financiën, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 3. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 4. De Manifestgroep, het informele samenwerkingsverband van elf uitvoeringsorganisaties; 5. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten; gezamenlijk aangeduid als quot;overheidspartijenquot; en 6. De Vereniging VNO-NCW; 7. De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland; 8. De Vereniging ICT~Office; gezamenlijk aangeduid als quot;marktpartijenquot;, 1
  2. 2. Convenant eFactureren 7 april 2009 Overwegende dat: • elektronisch factureren (verder te noemen: e-Factureren) tot aanzienlijke besparingen leidt ten opzichte van papiermatig factureren, en voorts leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en dienstverlening; • e-Factureren, enkele initiatieven daargelaten, in Nederland nog niet breed van de grond komt, met name e-Factureren aan de overheid; • overheidspartijen en marktpartijen het van belang achten dat e- Factureren wordt gestimuleerd en zich in dit kader bereid verklaren zich in te zetten voor een betekenisvolle groei van e-Factureren aan de overheid; • EZ in de begrotingsstaten voor het jaar 2008 en 2009 de introductie van e-Factureren bij de overheid heeft aangekondigd; • het project e-Factureren bij EZ is ingericht met als doelstelling dat leveranciers indien zij facturen indienen bij overheden de factuurinformatie elektronisch overdragen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om in 2010 minimaal 10% van het totale aantal facturen aan de overheid elektronisch te hebben ontvangen en elektronisch te hebben verwerkt; • samenwerking tussen factuurverzenders en factuurontvangers nodig is om dit doel te bereiken; • de overheid op grond van advies van het College Standaardisatie als uitgangspunt voor het indienen van e-facturen bij de overheid vooralsnog heeft gekozen voor UBL 2.0 met het oog op de overgang ervan in de wereld-/UN/CEFACT-standaard; • overheidsorganisaties in ieder geval in staat zullen zijn om e- facturen op basis van het uitwisselingsformaat UBL 2.0 te ontvangen en te verwerken; • doch dit onverlet laat dat de marktsector zelf in vrijheid, naast UBL 2.0 respectievelijk UN/CEFACT, voor andere uitwisselingsformaten kan kiezen voor het onderling factureren en 2
  3. 3. Convenant eFactureren 7 april 2009 de overheid ook e-facturen in een aantal van deze uitwisselingsformaten zal kunnen ontvangen; Komen het volgende overeen: Definities Artikel 1 a. e-Factureren (elektronisch factureren): het elektronisch verzenden, ontvangen en verwerken van facturen, ter vervanging van papiermatig factureren. b. UBL 2.0: Universal Business Language versie 2.0, door de Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) geratificeerde standaard voor het elektronisch inkoopproces en elektronisch factureren. c. UN/CEFACT uitwisselingsformaat: een universeel uitwisselingsformaat voor Trade, waaronder e-factureren, dat wordt ontwikkeld door het United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. Doelen Artikel 2 Het doel van het convenant is om door middel van inspanningen van overheidspartijen en marktpartijen te bereiken dat in 2010 e-facturen minimaal 10% van het totale aantal facturen aan de overheid uitmaken. Verplichtingen Artikel 3 Overheidspartijen dragen er zorg voor dat e-facturen op basis van het 3
  4. 4. Convenant eFactureren 7 april 2009 uitwisselingsformaat UBL 2.0 en op basis van een aantal andere in de marktsector toegepaste uitwisselingsformaten kunnen worden ontvangen en verwerkt. De keuze voor andere uitwisselingsformaten zal in overleg tussen individuele overheidspartijen en partijen in de markt worden vastgesteld. Daarbij zal voor alle vastgestelde uitwisselingsformaten worden bepaald met welk moment van ingang en voor welke minimale termijn zij door marktpartijen kunnen worden gebruikt. Overheidspartijen zullen er voorts naar vermogen voor zorgen dat zij op het vroegst mogelijke tijdstip e-facturen in (een daartoe beschikbaar gestelde werkbare en door het College Standaardisatie aanvaarde versie van) het UN/CEFACT-uitwisselingsformaat kunnen ontvangen en verwerken. Marktpartijen zullen verzoeken van overheidspartijen voor het gebruik van het UBL 2.0-uitwisselingsformaat respectievelijk het UN/CEFACT- uitwisselingsformaat, welwillend en naar vermogen bezien. Daarbij wordt de keuze van het te hanteren uitwisselingsformaat mede bepaald door het moment waarop het verzoek wordt gedaan in relatie tot het moment waarop c.q. de tijdspanne waarin de desbetreffende overheidspartij in staat is het UBL 2.0- uitwisselingsformaat respectievelijk het UN/CEFACT-uitwisselingsformaat te gebruiken. Artikel 4 Marktpartijen spannen zich in om de mogelijkheid van e-Factureren aan de overheid en de daarmee te behalen voordelen onder de aandacht van hun leden te brengen en ook overigens het belang van e-Factureren uit te dragen. Begeleidingsgroep, Communicatie & Evaluatie Artikel 5 1. Ten behoeve van de goede uitvoering van dit convenant wordt gedurende de looptijd van dit convenant een periodiek overleg gehouden onder de naam Begeleidingsgroep Convenant e-Factureren, waaraan vertegenwoordigers van overheidspartijen en marktpartijen kunnen deelnemen. 4
  5. 5. Convenant eFactureren 7 april 2009 2. De partijen zorgen er voor dat de deelnemers aan de Begeleidingsgroep bevoegd zijn namens de partij die zij vertegenwoordigen akkoord te gaan met besluiten die worden genomen ter uitvoering van dit convenant. Dergelijke besluiten kunnen uitsluitend genomen worden indien alle deelnemers aan de Begeleidingsgroep aan de besluitvorming hebben meegedaan en instemmen. 3. De Begeleidingsgroep bepaalt de frequentie van het te voeren overleg en de daarbij te volgen werkwijze. 4. De Begeleidingsgroep wordt voorgezeten door de Ambassadeur Elektronisch Factureren namens EZ. 5. In het secretariaat van de Begeleidingsgroep wordt door EZ voorzien. Artikel 6 Overheidspartijen en marktpartijen dragen zorg voor uitvoering van de evaluatie van het convenant. De voorzitter van de Begeleidingsgroep stelt hiertoe tijdig een plan van aanpak voor uitvoering van de evaluatie op en legt dit ter instemming voor aan de deelnemers aan de Begeleidingsgroep. Zij bepalen mede aan de hand van de uitkomst of de looptijd van het convenant wordt verlengd. De evaluatie geschiedt tijdig voor afloop van het convenant. Overige bepalingen Artikel 7 1. Nieuwe partijen kunnen tot het convenant toetreden. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit het convenant voortvloeien, zonder voorbehoud te aanvaarden. 2. Een partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de voorzitter van de Begeleidingsgroep. Deze stelt alle deelnemers in kennis van het verzoek. 3. Zodra voorzitter van de Begeleidingsgroep de instemming op het verzoek tot toetreding en de kennisgeving daarvan van alle deelnemers heeft ontvangen en bevestigd aan de toetredende partij, treedt de toetredende partij tot het convenant toe door ondertekening van dit convenant. 5
  6. 6. Convenant eFactureren 7 april 2009 Artikel 8 1. Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit convenant op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid behoort te worden gewijzigd, treden overheidspartijen en marktpartijen hierover in overleg. 2. Overheidspartijen en marktpartijen treden in overleg binnen acht weken nadat een van hen de wens daartoe aan de voorzitter van de Begeleidingsgroep heeft medegedeeld. 3. Indien niet uiterlijk binnen acht weken na het overleg tot overeenstemming wordt gekomen, kan elke overheids- of marktpartij het convenant schriftelijk opzeggen. Artikel 9 1. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 2. Overheidspartijen en marktpartijen spannen zich in om geschillen in verband met dit convenant of afspraken die daarmee samenhangen, in onderling overleg op te lossen. Artikel 10 1. Elke overheids- of marktpartij kan dit convenant opzeggen indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit convenant voor die overheids- of marktpartij volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling onder opgaaf van redenen aan de voorzitter van de Begeleidingsgroep, die vervolgens de overige deelnemers informeert. 2. Wanneer een overheids- of marktpartij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige overheids- en marktpartijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. Artikel 11 Elk van de overheids- en marktpartijen draagt de eigen kosten die de uitvoering van dit convenant met zich brengen. Artikel 12 6
  7. 7. Convenant eFactureren 7 april 2009 1. Dit convenant is gesloten voor een periode tot en met 31 december 2010. Het treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door de overheids- en marktpartijen. 2. De looptijd van dit convenant kan met een overeen te komen periode worden verlengd indien alle overheids- en marktpartijen daarmee vóór afloop van de actuele looptijd schriftelijk hebben ingestemd. Artikel 13 Binnen vier weken na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. Aldus overeengekomen en in achtvoud getekend, 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Drs. F. Heemskerk Getekend op 2. De Staatssecretaris van Financiën, Mr. Drs. J.C. de Jager Getekend op 3. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mw. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten Getekend op 4. De Voorzitter van de Manifestgroep, Drs. J.G. Hakkenberg Getekend op 5. De Voorzitter van Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 7
  8. 8. Convenant eFactureren 7 april 2009 Mw. A. Jorritsma-Lebbink Getekend op 6. De Voorzitter van de Vereniging VNO-NCW, Mr. B.E.M. Wientjes Getekend op 7. De Voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Drs. L.M.L.H.A. Hermans Getekend op 8. De Voorzitter van ICT~Office, Drs. H. Broeders Getekend op 8

×