Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เศรษฐกิจแบ่งปัน กับ Uber

1,050 views

Published on

“เศรษฐกิจแบ่งปัน” (Sharing Economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกำลังการผลิตที่เหลือของทรัพยากรที่มีอยู่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเช่าหรือแบ่งขายทรัพย์สินที่ปัจเจกบุคคลมีอยู่ผ่านตลาดออนไลน์

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

เศรษฐกิจแบ่งปัน กับ Uber

  1. 1. Uber เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ภาพจาก Uber - YouTube
  2. 2. เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) : Uber เรียบเรียงโดย จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ผู้ช่วยนักวิจัย “เศรษฐกิจแบ่งปัน” (Sharing Economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกาลังการผลิตที่เหลือของทรัพยากรที่มีอยู่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเช่า หรือแบ่งขายทรัพย์สินที่ปัจเจกบุคคลมีอยู่ผ่านตลาดออนไลน์ อาทิ บ้านพัก รถ กระเป๋า เป็นต้น ซึ่ง Uber ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีรถส่วนตัวสามารถ นารถมาขับเป็นรถโดยสารได้ ภายในเวลาไม่นาน Uber ก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยในเดือนธันวาคม ค.ศ.2015 บริษัทมีมูลค่าทางธุรกิจสูงถึง 68,000 ล้านบาท และยังใช้เวลาเพียง 6 ปีก็สามารถเติบโตจน แซงหน้าบริษัทเก่าแก่อย่าง General Motors และ Ford ได้
  3. 3. Uber กับ Taxi ในสายตาของผู้โดยสาร Uber เป็นการเสนอบริการรถโดยสารที่เชื่อมต่อผู้ขับขี่กับผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ท โฟนที่ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถคันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งบริการของ Uber นี้ทาให้ผู้โดยสารพึงพอใจกว่ามากเมื่อเทียบกับรถแท็กซี่ อย่างไรก็ตาม การกาหนดอัตราค่าบริการ ของ Uber จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา หากช่วงใดที่มีความต้องการใช้มาก แต่รถ ให้บริการมีน้อย ช่วงเวลานั้นอัตราค่าบริการก็จะปรับเพิ่มขึ้น กลไกราคาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ ขับมากขึ้นและในขณะเดียวกันราคาที่สูงขึ้นก็อาจทาให้ผู้โดยสารหันไปเลือกใช้บริการรถชนิดอื่นแทนซึ่ง จะช่วยให้อุปสงค์และอุปทานปรับสู่จุดสมดุลได้ ข้อดีของ Uber ที่เหนือกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปในมุมมองของผู้โดยสารมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ได้แก่ 1. Uber มีอัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยถูกกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป 2. ในการเรียกใช้บริการ ผู้โดยสารไม่จาเป็นต้องรอโบกรถตามริมถนนเหมือนรถแท็กซี่ธรรมดา แต่ สามารถนัดหมายตาแหน่งจอดรับกับผู้ขับได้เอง 3. ผู้โดยสารสามารถติดตามตาแหน่งและเวลาที่รถจะเดินทางมาถึงได้ผ่านแอพพลิเคชั่น 4. การชาระค่าโดยสารสามารถทาผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่จาเป็นต้องชาระด้วยเงินสด 5. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถก่อนที่จะเลือกใช้บริการและสามารถให้คะแนน ความพึงพอใจภายหลังใช้บริการได้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ บริการให้มีมากขึ้น ผลกระทบของ Uber ต่ออุตสาหกรรมรถแท็กซี่ ความสาเร็จของ Uber ได้สร้างผลเสียให้แก่อุตสาหกรรมรถแท็กซี่ดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ใน สมัยก่อนการขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เป็นสิ่งที่ทาได้ยาก คนขับแท็กซี่จึงมีจานวนไม่มากและกลายเป็น อาชีพที่มีรายได้สูง ทว่า Uber จะใช้ระบบการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการซึ่งไม่มีการคุ้มครองสิทธิ แรงงานเหมือนรถแท็กซี่ จึงทาให้ผู้ขับขี่ที่ไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตจานวนมากหลั่งไหลเข้ามาจนส่งผล ให้คนขับรถแท็กซี่ถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปดังกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่า ผู้โดยสารเดินทางด้วยรถแท็กซี่ลดลงถึง 65% ภายในเวลา 2 ปีหลังจากที่ Uber เริ่มให้บริการ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจึงทาให้รถแท็กซี่ดั้งเดิมต้องเริ่มปรับปรุงคุณภาพทั้งด้านราคาและบริการเพื่อให้สามารถแข่งขัน และดึงดูดผู้โดยสารได้มากขึ้น ความเดือดร้อนของอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ดั้งเดิมยังนาไปสู่การฟ้องร้องเพื่อมิให้ Uber ดาเนินการต่อในหลายประเทศของยุโรปด้วยข้ออ้างที่ว่า Uber ขัดกับกฎระเบียบของแท็กซี่และเป็นเหตุ ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ภูมิภาคยุโรปเองก็อาจยังไม่ พร้อมสาหรับการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากหน่วยงานที่กากับดูแลยังไม่ สามารถตอบสนองต่อแนวปฏิบัติในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. 4. ข้อเสนอแนะ 1. ควรลดระเบียบของอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ที่เน้นปกป้องผู้ขับรถแท็กซี่ให้น้อยลงและส่งเสริมให้มี การแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพของรถแท็กซี่และ Uber ในตลาดมากขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับ บริการที่มีประสิทธิภาพ 2. ควรให้สนับสนุนให้ผู้ขับ Uber ซึ่งถือเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ได้รับความคุ้มครอง ตามสิทธิที่แรงงานโดยทั่วไปพึงมี 3. ควรใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ ทั้งในธุรกิจรถโดยสาร รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เอกสารอ้างอิง Georgios Petropoulos. Uber and the economic impact of sharing economy platforms. Bruegel. ออนไลน์: http://bruegel.org/2016/02/uber-and-the-economic-impact-of-sharing- economy-platforms/

×