Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานความก้าวหน้า เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายของเมือง

300 views

Published on

การนำเสนอความก้าวหน้างานครั้งที่ 1 ครั้งนี้ ดร.สินาด ได้กล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึ่งมีอ้างอิงจากหลักทางจิตวิทยากับการตัดสินใจของคน และมีความแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่สมมติให้ผู้บริโภคมีเหตุมีผล (rational) และไม่สนใจบริบทของสภาพแวดล้อม ฉะนั้น การนำเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้แก้ปัญหาของเมือง เช่น การจราจร ขยะมูลฝอย เป็นต้น จึงเป็นหนทางหนึ่งที่น่าสนใจ คุ้มค่าและสอดคล้องกับพฤติกรรมคนเมือง

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายงานความก้าวหน้า เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายของเมือง

  1. 1. รายงานความก้าวหน้า “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายของเมือง” สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  2. 2. พฤติกรรมคน • ในทางเศรษฐศาสตร์ ข้อสมมติสาคัญคือบุคคลนั้นเป็นคนมีเหตุมีผลและ ตอบสนองต่อสิ่งจูงใจอย่างตรงไปตรงมา (rational agents) • โดยละไว้ซึ่งการพิจารณาผลของ... • บริบท (contexts) • จิตวิทยาของการตัดสินใจของคน (psychology of decision making) เช่น • สภาพแวดล้อม (circumstances) • บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) • ความจากัดของการมีเหตุมีผล (bounded rationality)
  3. 3. พฤติกรรมคน •ผลก็คือ มาตรการหรือนโยบายหลายอย่างล้มเหลวในการเปลี่ยน พฤติกรรมของคน เพราะคาดการณ์ผิดพลาดว่าบุคคลจะมี พฤติกรรมตอบสนองนโยบายอย่างไร •เราจึงต้องคิดใหม่ถึงเรื่องแรงจูงใจในการตัดสินใจในสถานการณ์ ต่างๆ (rethinking how incentives work)
  4. 4. ตัวอย่าง • นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาที่กาลังเดินทางไปบรรยายเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีได้เดิน ผ่านคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ทรุดไออยู่ตรงหน้า เพียงเพราะเขากาลังไปสาย • โรงเรียนแห่งหนึ่งออกนโยบายคิดค่ามารับลูกสายเพื่อลดปัญหา แต่กลายเป็นว่าผู้ปกครอง จานวนมากขึ้นมารับลูกสาย • การชี้ตัวผู้ต้องหาแบบให้ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแสดงตัวพร้อมกัน กับอีกวิธีคือการให้ผู้ต้อง สงสัยถูกพิจารณาทีละคน แม้ว่ากรณีแรกเราอาจจะคุ้นชินการใช้มากกว่า แต่จากการวิจัย กลับพบว่าเป็นวิธีที่ทาให้เกิดความผิดพลาดในการชี้ตัวมากกว่าวิธีที่สอง • กรณีการเพิ่มการออมของแรงงานจากการใช้นโยบายการออม Save More Tomorrow เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออมของแรงงาน โดยใช้วิธีการสมัครเข้าโปรแกรมอัตโนมัติ (automatic enrollment) แทนการปล่อยให้แรงงานตัดสินใจ เพราะมักจะถูก 3 ปัจจัย กดทับเอาไว้ไม่ให้สมัคร อันได้แก่ การเลี่ยงความเสี่ยงที่จะสูญเสีย (loss aversion) การ ใช้อัตราคิดลดที่มากเกินไป (hyperbolic discounting) และอคติต่อการเปลี่ยนแปลง (status quo bias)
  5. 5. ปัญหาของเมือง • โดยภาพรวม เมืองและคนเมืองมักจะมีปัญหาที่ต้องจัดการคล้ายคลึงกัน เช่น • ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยของเสีย • ปัญหาการจราจร เช่น การละเมิดกฎจราจร การขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนด • ปัญหาสินค้าและบริการสาธารณะ เช่น การใช้บริการสาธารณะอย่างไม่ รับผิดชอบหรือใช้เกินความจาเป็น • ปัญหาสุขภาพ เช่น การบริโภค การออกกาลังกาย • การออกแบบนโยบายจึงควรพิจารณาการออกแบบโครงสร้างของ ทางเลือก (choice architecture) ที่จูงใจให้คนตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็น ประโยชน์กับตัวเขาหรือสังคมมากที่สุด และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เป็น โทษและผิดพลาด โดยยังคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเลือก

×