Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(ที่มา : http://www.bangkokpost.com/print/360736/)
(ที่มา : http://www.bangkokpost.com/print/360736/)
โครงการเมืองต้นแบบปั...
Page | 1
โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา..
เมืองแห่งความหวัง
อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม...
Page | 2
1.1 การวิจัย
ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีโครงการสร้างสถาบันวิจัย (Research Center) ที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่ใหญ่...
Page | 3
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9-11 การรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากประเทศทางแถบตะวันออก
กลางนั้นค่อนข้างยุ่งยาก
ทั้งนี้ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง

698 views

Published on

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแผนในการสร้างเมืองใหม่ “ปัตตานีจายา” ให้เป็นเมืองต้นแบบและเป็นศูนย์กลางของชุมชนศาสนาอิสลาม(Islamic Center) รวมถึงเป็นเมืองแห่งการศึกษา ที่ในอนาคตจะเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตใหม่และเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในอนาคต

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง

  1. 1. (ที่มา : http://www.bangkokpost.com/print/360736/) (ที่มา : http://www.bangkokpost.com/print/360736/) โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ปู้ช่วยนักวิจัย แปนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. 2. Page | 1 โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแผนในการสร้างเมืองใหม่ “ปัตตานีจายา” ให้เป็นเมืองต้นแบบและเป็น ศูนย์กลางของชุมชนศาสนาอิสลาม(Islamic Center) รวมถึงเป็นเมืองแห่งการศึกษา ที่ในอนาคตจะเป็น ที่ตั้งของวิทยาเขตใหม่และเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในอนาคต โครงการปัตตานีจายามีพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ หรือใหญ่กว่าวิทยาเขตปัจจุบันถึง 5 เท่า คาดการณ์ ว่าเมื่อการดาเนินการสร้างเสร็จสิ้น จะมีจานวนผู้อาศัยภายในไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นคน ทั้งนี้ผู้อาศัย ส่วนมากมีทั้ง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยมีกติกาของชุมชนร่วมกัน คือ ทุกคน ต้องมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จุดประสงค์ของการสร้างโครงการ ด้วยเจตนารมย์ของท่านอธิการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะ ปะกียา ที่ต้องการสร้างเมืองใหม่ปัตตานีจายาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ทุกคนต้องหันมามอง เนื่องจากภาพ ของเมืองปัตตานีทุกวันนี้มันสร้างใหม่ไม่ได้แล้ว มีแต่ภาพของอบายมุข ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการเปลี่ยน ชื่อของมหาวิทยาลัยจากเดิม คือมหาวิทยาลัยอิสลามยะลามาเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เนื่องจากคนโดย ส่วนมากมักมีความเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนแต่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับศาสนาอิสลามล้วนๆ โดยชื่อมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่เป็นชื่อใหม่นี้มีความหมายที่กว้างกว่า แปลว่า สันติสุข การสร้างมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ปัตตานีจึงหมายถึงการนาเอาสันติสุขมาสู่ปัตตานี นอกเหนือจากนี้ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้ต้องไปสร้างวิทยาเขตใหม่ เพราะสถานที่ตั้งของวิทยา เขตในปัจจุบันอยู่ในทาเลที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง กอปรกับสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆที่ เกิดขึ้น จึงทาให้ยากต่อการเข้าถึงของคนนอกและคนต่างศาสนิก การจัดแบ่งพื้นที่ภายในโครงการ ขณะนี้ ได้มีแผนในการการจัดแบ่งพื้นภายในตามประเภทการใช้สอย ดังนี้ 1. พื้นที่เพื่อการศึกษาและการวิจัย โครงการปัตตานีจายา เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาเขตใหม่และเป็นวิทยาเขตหลักของ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในอนาคต ทั้งนี้ภายในยังถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาและการวิจัย ในศาสตร์ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  3. 3. Page | 2 1.1 การวิจัย ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีโครงการสร้างสถาบันวิจัย (Research Center) ที่ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุด โดยมีแผนการที่จะสร้างมูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนา Research & Development (R&D) เรียกว่า ADRI เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงความรู้ เป็น ความรู้ที่มาจากการทาวิจัย โดยมีการวางกรอบที่จะศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยในด้าน ต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงมีการรวบรวมความรู้จากการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและนอกพื้นที่มาประชุม เพื่อ ตอบโจทย์สังคมและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีแผนการ วิจัยพัฒนาและผลิตสินค้าฮาลาล ที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลามและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น อาหารฮาลาลปลอดสารพิษ โดยจะมีศูนย์วิจัยทางด้านเกษตร ทาหน้าที่ ช่วยเหลือในการผลิตสินค้าดังกล่าว 1.2 การศึกษา นอกจากโครงการจัดทาสถาบันวิจัย(Research Center) แล้ว มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ ทั้งสถาบัน วิทยาศาสตร์ (Science Campus) สถาบันเทคโนโลยี สถาบันภาษา(Language Center) เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ โดยเน้นไปที่การทาให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ ศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาสู่การปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น  หลักสูตรวิศวกรชุมชน เป็นหลักสูตรที่กาหนดให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติงานใน ชุมชนปัตตานีจายาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเรียนรู้แนวทางการทางาน และการ บริการชุมชน  หลักสูตรศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ได้ จากัดเพียงแค่บุคคลในศาสนาอิสลามหรือคนในพื้นที่สามจังหวัดเท่านั้น แต่ยัง เปิดให้คนนอกพื้นที่สามารถเข้ามาเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมีความ ประสงค์ในการผลิตครูเพื่อตอบสนองต่อครูมุสลิมที่ค่อนข้างขาดแคลน โดย คุณสมบัติของบัณฑิตที่จบมาจะต้องเป็นครูที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้นได้ 2. พื้นที่พักอาศัย โครงการสร้างพื้นที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนเพื่อหารายได้ของทาง มหาวิทยาลัย เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนีประสบภาวะขาดทุน ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะชาวอิสลามส่วนมากมักคุ้นชินกับการเรียนการสอนในรูปแบบของ โรงเรียนสอนศาสนาหรือปอเนาะห์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น
  4. 4. Page | 3 ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9-11 การรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากประเทศทางแถบตะวันออก กลางนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งนี้ มีโครงการในการจัดทาพื้นที่พักอาศัยจานวน 8 ชุมชน ทั้งหมด 3000 ยูนิต โดย กาหนดราคาบ้านทาวน์เฮาส์ (Town House) อยู่ที่ประมาณแปดแสนบาท ภายในมีพื้นที่ ประมาณ 5 คูณ 15 ตารางเมตร มีทั้งหมด 2 ชั้น มี 1 ห้องนอน แต่ในขณะนี้กาลังอยู่ในช่วง พิจารณาปรับแผนการสร้างใหม่ โดยพยายามสร้างบ้านให้มี 3 ห้องนอน เพราะบ้านที่มีลักษณะ 1 ถึง 2 ห้องนอนนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยห้องนอนแรก เป็นห้อง ของบิดามารดา ห้องนอนที่สองเป็นห้องนอนของลูกสาว และห้องนอนที่สามเป็นห้องนอนของ ลูกชาย นอกจากนี้ ยังมีโครงการไทม์แชร์ (Time Share) เป็นโครงการที่ให้คนที่ทางานหรือ อาศัยในต่างประเทศ กลับมาเป็นแรงงานสาคัญในการทุ่มเท และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ พัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยโครงการไทม์แชร์ มีแผนในการจัดสรรบ้านหนึ่งหลังให้แก่เจ้าของ ร่วมกัน 3 ถึง 4 คน โดยทางโครงการจะช่วยจัดตารางเวลาที่เจ้าของบ้านแต่ละคนกลับมาอาศัย ซึ่งในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าของบ้านคนใดกลับมา ก็จะทาการจัดสรรให้คนอื่นมาเช่าอยู่แทน นอกจากพื้นที่เพื่อการศึกษาและพื้นที่พักอาศัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น โครงการปัตตานี จายายังมีโครงการสร้างพื้นที่สาธารณะต่างๆ ที่เติมเต็มการเป็นเมืองต้นแบบได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศาสนสถาน ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการปัตตานีจายา ยังเหมาะกับ บุคคลภายนอกศาสนาอิสลามที่มีความประสงค์ในการดาเนินชีวิตภายใต้หลักการของศีลธรรมอีกด้วย บทส่งท้าย ในท้ายที่สุด การที่จะสร้างโครงการปัตตานีจายาให้เป็นเมืองต้นแบบได้อย่างประสบความสาเร็จ ปัจจัยหนึ่ง คือ การช่วยกันนาพาสันติภาพและสันติสุขให้กลับมาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ เมื่อ ทาสาเร็จ การดาเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการ ปัตตานีจายา จะเป็นโครงการเมืองต้นแบบที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงเมืองแห่งสันติสุข เมืองแห่ง คุณธรรม เมืองแห่งความหวังของคนทุกคน

×