Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PowerPoint การพัฒนาเมืองยะลา: สิงคโปร์แห่งที่ 2

788 views

Published on

การพัฒนาเมืองยะลา: สิงคโปร์แห่งที่ 2 โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PowerPoint การพัฒนาเมืองยะลา: สิงคโปร์แห่งที่ 2

 1. 1. การพัฒนาเมืองยะลา โดย...พงษ์ศักด์ิ ยงิ่ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
 2. 2. ข้อมูลทัว่ไป พื้นที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร
 3. 3. จานวนประชากร 61,143 คน ครัวเรือน 25,308 ครัวเรือน จานวนชุมชน 40 ชุมชน
 4. 4. สัดส่วนการนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ ร้อยละ 56 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 43 อื่นๆ (คริสต์-ซิกข์) ร้อยละ 1
 5. 5. สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาส่สูากล
 6. 6. Green &C CLleEaAn N CEityST CITY
 7. 7. HEALTHY CITY (WHO)
 8. 8. UNESCO CITY FOR PEACE 2002-2003
 9. 9. CRIME สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ นับต้งัแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา ทาให้เกิดความหวาดระแวง เทศบาลนครยะลา จึงดาเนินโครงการต่างๆเพื่อให้ชาวยะลา อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนบริบทความแตกต่างทางสังคม
 10. 10. เสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน
 11. 11. การวางภาพอนาคต (scenario)
 12. 12. เสริมสร้างการทางานเป็นทีม
 13. 13. เสริมสร้างจริยธรรมแก่บุคลากร
 14. 14. เชิญวิทยากรระดับประเทศมาบรรยาย
 15. 15. เสริมสร้างความเข้มแข็งภายนอก
 16. 16. ใช้ข้อมูล งานวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ
 17. 17. พัฒนาด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มุมเมือง
 18. 18. พัฒนาด้านการศึกษา หลักสูตรพหุปัญญาในสังคมพหุวัฒนธรรม
 19. 19. หนังสืออ่านนอกเวลา พัฒนาด้านการศึกษา
 20. 20. พัฒนาด้านการศึกษา อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK park Yala
 21. 21. พัฒนาด้านการศึกษา สวนสร้างสรรค์หรรษา
 22. 22. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ มิติชุมชน มิติประชากร
 23. 23. มิติชุมชน
 24. 24. การประชุมสภาประชาชน
 25. 25. เทศบาลสัญจร
 26. 26. สภากาแฟเพื่อประชาชน
 27. 27. การประชุมประธานชุมชน
 28. 28. มิติประชากร
 29. 29. กลุ่มผู้สูงอายุ
 30. 30. กลุ่มสตรี
 31. 31. กลุ่มเด็กและเยาวชน สภาเยาวชนเทศบาลนครยะลา
 32. 32. กระจายอา นาจสู่ประชาชน
 33. 33. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีชุมชน 40 ชุมชน
 34. 34. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ • กลุ่มเครือข่ายเทศบาล • กลุ่มเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตา บล (อบต.) • กลุ่มเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 35. 35. มองไป ข้างหน้า พัฒนาเมืองสู่ความสันติสุข และสมานฉันท์ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 36. 36. โครงการคืนยะลาให้คนยะลา
 37. 37. การแข่งขันกีฬาชุมชน
 38. 38. Yala Bird City
 39. 39. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครยะลา
 40. 40. โครงการในอนาคต โครงการศูนย์การค้าชุมชน ถนนวิภา กุล
 41. 41. โครงการในอนาคต โครงการศูนย์การค้าชุมชน ถนนวิภา กุล
 42. 42. โครงการในอนาคต โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 43. 43. โครงการในอนาคต โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 44. 44. THANK YOU

×