Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทางม้าลาย 3 มิติ กับการปรับพฤติกรรมคนเมือง

154 views

Published on

คุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ชี้ให้เห็นถึงมาตรการที่นำมาใช้ในการพัฒนาเมืองในขณะนี้ว่า หลายเมืองมีความน่าสนใจ แต่หลายเมืองอาจจะทำตามอย่างกัน โดยขาดความเข้าใจและขาดการตระหนักถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้
เมื่อเร็วๆนี้ มีผู้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของคนข้ามถนนบนทางม้าลาย จึงมีการคิดค้นนำทางม้าลาย 3 มิติมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมือง ทั้งนี้ มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของทางม้าลาย 3 มิติว่าได้ผลจริงหรือไม่ แต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามนั้น เราควรทำความเข้าใจก่อนว่า เพราะเหตุใดจึงมีการนำทางม้าลาย 3 มิติมาใช้ในการลดอุบัติเหตุในเมือง

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ทางม้าลาย 3 มิติ กับการปรับพฤติกรรมคนเมือง

  1. 1. ทางม้าลาย 3 มิติ กับการปรับพฤติกรรมคนเมือง เขียนโดย แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้อานวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ชี้ให้เห็นถึงมาตรการที่ นามาใช้ในการพัฒนาเมืองในขณะนี้ว่า หลายเมืองมีความน่าสนใจ แต่หลายเมืองอาจจะทาตามอย่างกัน โดยขาดความเข้าใจและขาดการตระหนักถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้ เมื่อเร็วๆนี้ มีผู้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของคนข้ามถนนบนทางม้าลาย จึงมีการคิดค้นนาทาง ม้าลาย 3 มิติมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมือง ทั้งนี้ มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ ทางม้าลาย 3 มิติว่าได้ผลจริงหรือไม่ แต่ก่อนที่จะไปถึงคาถามนั้น เราควรทาความเข้าใจก่อนว่า เพราะ เหตุใดจึงมีการนาทางม้าลาย 3 มิติมาใช้ในการลดอุบัติเหตุในเมือง นโยบายรัฐมักแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจาก นโยบายภาครัฐที่ผ่านมา มักเน้นการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ เช่น การปรับ เงิน การจับเข้าคุก เป็นต้น ซึ่งเป็นการมุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ขาดความเข้มงวดของการบังคับใช้ และ มีต้นทุนในการตรวจจับผู้กระทาผิดสูง ทาให้กฎหมายข้อบังคับเป็นเสมือนเสือกระดาษ ไม่มีคนปฏิบัติ ตาม พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนเมืองจึงเต็มเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ การเกิดอุบัติเหตุ ยังอยู่ในอัตราที่สูง สังเกตได้จากพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค การขับรถเร็ว เกินกาหนด รวมถึงการไม่ชะลอความเร็วเมื่อเห็นทางม้าลาย สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า แม้รัฐจะออก กฎหมายเข้มงวดเพียงใดก็มิอาจต้านทานพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวของมนุษย์ได้ หากจะแก้ปัญหาการข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยให้กับคนเมือง ภาครัฐต้องใส่ใจที่ต้นเหตุ นั่น คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนของคนเมืองนั้นเป็นสาคัญ ในงานศึกษา แนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการพัฒนานโยบายสาธารณะของเมือง ภายใต้แผนงานนโยบาย สาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต และสสส. โดยนักวิจัย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ชี้ให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมมนุษย์มักพึ่งพากฎเกณฑ์หยาบๆ ตัดสินใจตามความรู้สึกหรือความ ทรงจาที่คลุมเครือ บางครั้งก็ตัดสินใจแบบแห่ตามกัน เช่น ขับรถเร็วโดยไม่สนใจว่ามีทางม้าลายอยู่ หรือไม่ เห็นรถข้างหน้าขับผ่านทางม้าลายโดยไม่ชะลอก็เลยทาตาม เป็นต้น ฉะนั้น หากเข้าใจ พฤติกรรมคนเมืองในการใช้ถนนแล้ว การออกแบบนโยบายหรือมาตรการที่มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนน ก็จะเป็นนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผลโดยใช้ต้นทุนน้อย
  2. 2. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมคนเมือง ในกรณีนี้คือ พฤติกรรมของคนเมืองที่ประกอบด้วยผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนน ตามหลัก เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มองว่า การประยุกต์ทางม้าลาย 3 มิตินั้นถือเป็นมาตรการที่ช่วยปรับ พฤติกรรมผ่านการรับรู้ (perception) ด้วยการทาให้เห็นภาพลวงตา (illusion) ซึ่งส่งผลกระทบในสอง ทาง คือ ทางที่หนึ่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่ กล่าวคือ ทางม้าลาย 3 มิติส่งผลให้ผู้ขับขี่จะมองเห็นทางม้า ลายเด่นชัดขึ้นและถูกกระตุ้นให้ลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติ ส่วนหนึ่งเพราะเขาได้รับสัญญาณล่วงหน้า ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายและต้องระวังคนข้ามถนน และ ทางที่สอง พฤติกรรมของผู้ข้ามถนน ใน ทานองเดียวกัน ทางม้าลาย 3 มิติส่งผลให้ผู้ข้ามเห็นทางข้ามได้ง่ายขึ้น อีกทั้งทางม้าลาย 3 มิติยังสร้าง ความมั่นใจและความดึงดูดใจให้กับผู้ข้ามถนนด้วยว่า ผู้ขับขี่น่าจะเห็นทางม้าลายได้ชัดเจนขึ้นและน่าจะ หยุดรถให้คนข้ามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางม้าลาย 3 มิติจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ขับขี่ที่ขาดสามัญสานึกในการชะลอรถให้คน ข้าม รวมถึงจะไม่ได้ผลกับผู้ข้ามที่ไม่สนใจจะข้ามทางม้าลายตั้งแต่แรกแล้วด้วย ฉะนั้น การกาหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆสาหรับคนในเมืองหนึ่งๆ ภาครัฐควรศึกษา พฤติกรรมคนในเมืองนั้น เพื่อไม่ให้ผลกระทบของนโยบายมีผลเพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น และพึง ตระหนักเสมอว่า ไม่ใช่นโยบายและมาตรการหนึ่งๆจะใช้ได้ผลเหมือนกันในทุกพื้นที่

×