Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

1,405 views

Published on

Prezentacja przygotowana na spotkanie, ktore odbyło się 6 listopada br. w Warszawie i dotyczyło akcji centralnych w programie Erasmus+. Prezenrację przygotował pan Stanisław Drzażdżewski – radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

 1. 1. Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Warszawa, 6 listopada 2015 r. Akademia Erasmus+ Stanisław Drzażdżewski – radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN
 2. 2. Porządek prezentacji 2 1. Rola edukacji w UE 2. Logika celów strategicznych, celów wymiernych i priorytetów we współpracy europejskiej w edukacji (ET) 3. Strategiczne cele współpracy ET 4. Cele wymierne współpracy ET 5. Priorytetowe obszary współpracy ET
 3. 3. Rola edukacji w UE 3 Zgodnie z art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu UE treść i organizacja edukacji (kształcenia i szkolenia) pozostaje w odpowiedzialności państw członkowskich Współpraca europejska w dziedzinie edukacji wyłączoną jest z harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Współpraca w zakresie edukacji odbywa się w UE głównie za pomocą tzw. Otwartej Metody Koordynacji
 4. 4. Rola edukacji w UE 4 Wyłączając edukację z procesów harmonizacji uznaje się jednocześnie w UE, że osiąganie wspólnych celów rozwoju edukacji jest niezbędne dla rozwoju Europy Edukacja rozumiana jest w UE szeroko – jako kształcenie i szkolenie, przy czym szkolenie wychodzi poza systemy edukacji Takie podejście do edukacji jest widoczne od czasu przyjęcia strategii europejskich – Strategii Lizbońskiej (2000-2010) oraz strategii Europa 2020
 5. 5. Rola edukacji w UE 5 Edukacja w Strategii Lizbońskiej Rada Europejska wyznacza cel edukacyjny, jako jeden z pięciu nadrzędnych celów strategii Europa 2020 – podniesienie poziomu wykształcenia (zmniejszenie odsetka młodych osób wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym lub równoważnym do co najmniej 40%) Rada Europejska wzywa do tworzenia krajowych strategii uczenia się przez całe życie (lifewide lifelong learning – LLL) Edukacja w strategii Europa 2020
 6. 6. Rola edukacji w UE 6 Cel edukacyjny strategii Europa 2020 rozumiany jest w świetle uznania wartości różnych form uczenia się i edukacji Idea LLL łączy Strategię Lizbońską oraz strategię Europa 2020 w zakresie edukacji • w obniżeniu odsetka młodych osób wcześnie kończących naukę skutecznie może pomóc szkolenie • w zwiększeniu odsetka osób z wykształceniem wyższym może pomóc wykształcenie równoważne W ramach obu strategii prowadzona jest współpraca Education and Training (E&T 2010 oraz ET 2020), w której wyrażana jest równoważność kształcenia i szkolenia
 7. 7. Rola edukacji w UE 7 Spójność i równoważność kształcenia i szkolenia znajduje odbicie w idei europejskich ram kwalifikacji (EQF). Zgodnie z EQF na każdy poziom kwalifikacji można dojść różnymi drogami – kształcenia, szkolenia i doświadczenia Idea LLL łączy Strategię Lizbońską oraz strategię Europa 2020 w zakresie edukacji Współpraca ET kształtuje spójność i równoważność wszystkich sektorów edukacji: (1) wczesnej edukacji i opieki (ECEC) (2) edukacji szkolnej (3) kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (4) szkolnictwa wyższego (TE, HE) (5) uczenia się dorosłych (AL)
 8. 8. Logika celów strategicznych, celów wymiernych i priorytetów we współpracy europejskiej w edukacji (ET) 8 Cele strategiczne Cele wymierne (wskaźniki z wyznaczonym poziomem do osiągnięcia na koniec dekady) są równie trwałe jak cele strategiczne. Cele wymierne mobilizują do działań i jednocześnie mierzą postępy. Celów strategicznych jest niewiele (3-4). Cele te wyznacza się co najmniej na dekadę. W praktyce, cele te są trwałe przez 2 dekady. Cele wymierne Priorytety Priorytety odnoszą się do działań na rzecz osiągania celów. Priorytetów jest zwykle więcej niż celów. Ostatnio podjęto próbę ograniczenia ich liczby z kilkunastu do sześciu.
 9. 9. Strategiczne cele współpracy ET 9 Cele strategiczne E&T 2010 1. Urzeczywistnienie idei LLL i mobilności edukacyjnej 2. Poprawa jakości i skuteczności ET 3. Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej 4. Zwiększanie kreatywności i innowacyj- ności na wszystkich poziomach ET 1. Poprawa jakości i skuteczności ET 2. Ułatwienie dostępu do ET dla wszystkich 3. Otwarcie ET na szerszy świat Cele strategiczne ET 2020
 10. 10. Cele wymierne współpracy ET 10 Benchmarki (poziomy odniesienia) E&T 2010 1.Odsetek młodych wcześnie kończących naukę (co najwyżej 10%) 2.Absolwenci kierunków MST (wzrost co najmniej o 15%) 3.Odsetek młodych z wykształceniem średnim II st. (co najmniej 85%) 4.Odsetek 15-latków z niskimi osiągnięciami w czytaniu (obniżenie co najmniej o 20%) 5.Odsetek dorosłych uczestniczących w ET (co najmniej 12,5%)
 11. 11. Cele wymierne współpracy ET 11 1. Odsetek młodych wcześnie kończących naukę (co najwyżej 10%) 2. Odsetek 30-34-latków z wykształceniem wyższym (co najmniej 40%) [benchmarki1-2 mają także rangę celów wymiernych strategii Europa 2020] 3. Odsetek dzieci od 4 roku życia do wieku obowiązkowego kształcenia w szkole we wczesnej edukacji (co najmniej 95%) 4. Odsetek 15-latków z niskimi osiągnięciami w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych (co najwyżej 15%) 5. Odsetek zatrudnionych absolwentów w wieku 20-34 lat, którzy ukończyli naukę w ciągu trzech ostatnich lat (co najmniej 82%) 6. Odsetek dorosłych uczestniczących w ET (co najmniej 15%) 7. Odsetek mobilnych edukacyjnie studentów (co najmniej 20%) oraz uczestników I-VET (co najmniej 6%) Benchmarki (poziomy odniesienia) E&T 2020
 12. 12. Cele wymierne współpracy ET 12 Odsetek młodych osób wcześnie kończących naukę - cel na 2020: ograniczenie do co najwyżej 10% odsetka osób w wieku 18-24 lat z niskim poziomem wykształcenia (najwyżej gimnazjalnym) nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w okresie 4 tygodni przed badaniem
 13. 13. Cele wymierne współpracy ET 13 Odsetek 30-34-latków z wykształceniem wyższym lub równoważnym - cel na 2020: zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym lub równoważnym
 14. 14. Cele wymierne współpracy ET 14 Odsetek 30-34-latków z wykształceniem wyższym według nowej klasyfikacji ISCED
 15. 15. Priorytetowe obszary współpracy ET do 2015 pierwszy etap - do 2012 15 Cel 1: Urzeczywistnienie idei LLL i mobilności edukacyjnej 1/ Strategie uczenia się przez całe życie 2/ Europejskie ramy kwalifikacji 3/ Rozszerzanie mobilności w celach edukacyjnych Cel 3: Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej 9/ Osoby wcześnie kończący naukę 10/ Edukacja przedszkolna 11/ Migranci 12/ Uczniowie o szczególnych potrzebach Cel 4: Zwiększanie kreatywności i innowacyjności 13/ Przekrojowe kompetencje kluczowe 14/ Instytucje sprzyjające innowacjom 15/ Partnerstwo Cel 2: Poprawa jakości i skuteczności ET 4/ Uczenie się języków obcych 5/ Rozwój zawodowy nauczycieli i szkoleniowców 6/ Zarządzanie i finansowanie 7/ Podstawowe umiejętności w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych 8/ Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy
 16. 16. Priorytetowe obszary współpracy ET do 2015 drugi etap - do 2015 16 Cel 1: Urzeczywistnienie idei LLL i mobilności edukacyjnej 1/ Strategie uczenia się przez całe życie 2/ Europejskie narzędzia referencyjne 3/ Mobilność edukacyjna Cel 3: Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej 9/ Wczesne kończenie nauki 10/ Wczesna edukacja i opieka 11/ Równość i różnorodność Cel 4: Zwiększanie kreatywności i innowacyjności 12/ Partnerstwo z przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi i społeczeństwem obywatelskim 13/ Przekrojowe kompetencje kluczowe Cel 2: Poprawa jakości i skuteczności ET 4/ Podstawowe umiejętności, języki obce 5/ Doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkoleniowców i kadry kierowniczej szkół 6/ Modernizacja szkolnictwa wyższego i zwiększanie liczby osób z wykształceniem wyższym 7/ Atrakcyjność i adekwatność kształcenia i szkolenia zawodowego 8/ Efektywne finansowanie i efektywna ocena
 17. 17. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 17 Priorytet 1: Odpowiednia, wysokiej jakości wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie uczenia się przez całe życie, z naciskiem na efekty uczenia się sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacji, aktywnemu obywatelstwu i dobrobytowi Priorytet 3: Otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie, w tym pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej Priorytet 4: Silne wsparcie dla nauczycieli, szkoleniowców, szkolnych liderów i pozostałej kadry edukacyjnej Priorytet 2: Edukacja włączająca, równość, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji obywatelskich Priorytet 5: Przejrzystość oraz potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej Priorytet 6: Trwałość inwestowania, jakość i skuteczność systemów kształcenia i szkolenia
 18. 18. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 18 Priorytet 1: Odpowiednia, wysokiej jakości wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie uczenia się przez całe życie, z naciskiem na efekty uczenia się sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacji, aktywnemu obywatelstwu i dobrobytowi  wzmocnienie działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych w całej Europie  wzmocnienie rozwoju umiejętności przekrojowych  ponowienie strategii uczenia się przez całe życie  ułatwianie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem  ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki  wspieranie dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy i potrzeb społecznych  wdrażanie uzgodnień z Rygi dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego  wdrażanie europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych
 19. 19. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 19 Priorytet 2: Edukacja włączająca, równość, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji obywatelskich  sprostanie rosnącej różnorodności osób uczących się i poprawa dostępu do dobrej jakości i włączającego powszechnego kształcenia i szkolenia  przezwyciężanie nierówności płci  ułatwianie skutecznego opanowania języka uczenia się i pracy zawodowej przez migrantów  propagowanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych, społecznych  rozwijanie zdolności krytycznego myślenia łącznie z umiejętnościami cyfrowymi i medialnymi
 20. 20. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 20 Priorytet 3: Otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie, w tym pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej  rozwój innowacyjnych i aktywnych metod pedagogicznych, jak nauczanie interdyscyplinarne i metody oparte na współpracy  wzmacnianie współpracy w ET poprzez stymulowanie zaangażowania uczących się, nauczycieli, rodziców i szerszej społeczności lokalnej  zwiększanie synergii między kształceniem, badaniami naukowymi i działaniami innowacyjnymi  propagowanie korzystania z ICT jako motoru zmian systemowych w ET  poprawa dostępności i jakości otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych  uwzględnienie rozwoju umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia
 21. 21. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 21 Priorytet 4: Silne wsparcie dla nauczycieli, szkoleniowców, szkolnych liderów i pozostałej kadry edukacyjnej  wzmocnienie rekrutacji, naboru i wprowadzania najlepszych i najbardziej odpowiednich kandydatów do zawodu nauczyciela  zwiększenie atrakcyjności i prestiżu zawodu nauczyciela, w tym dla obu płci  wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwłaszcza przygotowanie ich do radzenia sobie ze zjawiskami rosnącej różnorodności osób uczących się, przedwczesnego kończenia nauki, uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, kompetencjami cyfrowymi i innowacyjnymi metodami pedagogicznymi, w tym poprzez unijne narzędzia, takie jak portal eTwinning, portal School Education Gateway czy elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)  propagowanie doskonalenia nauczania na wszystkich poziomach poprzez odpowiednie opracowywanie programów nauczania, organizację nauki i systemy zachęt, a także badanie nowych sposobów pomiaru jakości szkolenia nauczycieli
 22. 22. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 22 Priorytet 5: Przejrzystość oraz potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej  wzmacnianie przejrzystości, zapewniania jakości, walidacji i potwierdzania umiejętności i kwalifikacji, również tych zdobytych poprzez uczenie się cyfrowe, internetowe i otwarte, a także uczenie się pozaformalne i nieformalne  uproszczenie i racjonalizacja narzędzi przejrzystości, dokumentowania, walidacji i potwierdzania kwalifikacji oraz dalsze wdrażania europejskich i krajowych ram kwalifikacji  wspieranie mobilności studentów, nauczycieli, pozostałej kadry kształcenia i szkolenia oraz naukowców  rozwój partnerstw strategicznych, w szczególności poprzez większe umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego
 23. 23. Najnowsze priorytety współpracy ET do 2020 23 Priorytet 6: Trwałość inwestowania, jakość i skuteczność systemów kształcenia i szkolenia  wykorzystanie potencjału planu inwestycyjnego dla Europy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym poprzez propagowanie modeli finansowania przyciągających podmioty i kapitał z sektora prywatnego  zachęcanie państw członkowskich do kształtowania polityki opartej na faktach w celu monitorowania działań i opracowywania reform, które skuteczniej zapewnią wysokiej jakości edukację  wspieranie innowacyjnych metod zapewnienia zrównoważonego inwestowania w kształcenie i szkolenie, w tym finansowania opartego na efektach i podziale kosztów między różne strony
 24. 24. Dziękuję za uwagę

×