GöteborgsLiberalen nr 3 2011

876 views

Published on

GöteborgsLiberalen nr 3 2011.

GöteborgsLiberalen är Folkpartiet i Göteborgs medlemstidning som utkommer med sex nummer per år.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GöteborgsLiberalen nr 3 2011

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 70 | Nummer 3 / 2011FP gick i Regnbågspromenaden Omvalet blev en besvikelseDet liberala alternativet är presenterat
 2. 2. Ledare Engagemang ger adrenalinklick och hopp om framtiden Det förväntas att partiföreningens ordförande ska skriva en ledare till Liberalen. Ganska tidigt bestämde jag mig för att den här gången skriva om omvalet till Västra Götalandsregionen och om valkampanjen. Men tiden efter valet gick, och det fanns igen text. Det tog emot att skriva om någonting som redan har passerat bäst före datum - alla har hunnit kommentera valutgången. Ska man kommentera ett antiklimax, som valresultatet innebar, intressant det är att mötas i dialog, debatt och meningsut- de omdiskuterade valaffischerna, en myndighets misslycka- byte. Under den eftermiddagen blev jag verkligen hänryckt av nde med att genomföra ett val på ett korrekt sätt? Att vidare den idékraft som vi som förening utgör. kommentera det misslyckade försöket att bilda en koalition Att träffa engagerade liberaler som jobbar med stadens med s och mp som skulle hålla Vänsterns och Sverigede- kärnverksamheter ute i Askim, Tynnered, Västra Frölunda, mokraternas inflytande i regionen på lägsta möjliga nivå, Älvsborg och Högsbo ger en adrenalinkick och hopp för känns passé. En ledarspalt skall vara aktuell och framåtsyf- framtiden. tande. Jag har helt enkelt bestämt mig för fel ämne. Det är där vi ska vinna tillbaka våra väljare och det är i det När jag på Pingstaftonen gästade Stadsdelsföreningens dagliga mötet med göteborgarna som vi ska övertyga om vår Västers styrelsemöte fick jag upp ögonen för ett annat ämne skolpolitik om vikten av valfriheten inom äldreomsorg och som alltid är aktuellt – oavsett om vi befinner oss mitt i en om de socialliberala värden som vi står för. valrörelse eller inte. Det är den enorma bredd och djup av kompetens som finns i vår förening Idag har vi sju lokalföreningar i stadsdelar som var och en genom alla våra medlemmar. till storleken motsvarar en medelstor svensk stad som till exempel Landskrona. Tänk om varje lokalförening skulle få Vi var ett tiotal socialliberaler fram en Tina Acketoft eller Torkild Strandberg och lika många som under två timmar dis- aktiva medlemmar som man har i Landskrona. Det finns inga kuterade flera angelägna genvägar till framgång. Det är vårt gemensamma engagemang områden, lade fram förslag på och det dagliga arbetet mellan valen som ska ge resultat. aktiviteter, reson- Så kom den texten till på Pingstafton - hänryckningens tid! erade kring hur vi Trots ovanstående insikter känner jag att jag måste skriva ska bemöta nya något om valet den 15 maj, eller rättare sagt om valkampan- medlemmar jen. På kort tid och med små resurser lyckades vi organisera ( jag efterly- en fungerande kampanjorganisation. Tack alla Ni som ställde ser ett bättre upp! Tack valledningen! uttryck än Ett stort TACK till personalen! Tack för en fin valvaka! ”medlems- vård” ) och, PS. Läs mer om valet på sidorna 8-11 samt under synpunkter. kanske fram- förallt, hade Piotr Kiszkiel vi det Länsförbundsordförande trevligt piotr.kiszkiel@folkpartiet.se och roligt tillsammans. Jag blev åter Trevlig sommar och på återseende den 7 igen påmind augusti på Marstrand - Då börjar nästa om hur valkampanj!2 GöteborgsLiberalen 3/2011
 3. 3. RedaktionEn liberal stadsbyggnadspolitikStadsbyggnadsfrågor är på tapeten. Nyligen hölls en internationell workshop för att ta framförslag på hur Centrala Älvstaden skulle kunna se ut.Materialet presenteras för allmänheten i höst och är del av ett I egenskap av liberaler måste vi dock vara tydliga när det gällerlängre visionsarbete för Centrala Älvstaden. Det finns ett stadsbyggnadspolitik: var går gränsen för en stadsarkitekt attstort intresse för dessa frågor, jag har märkt att de flesta driva visionen och ensamt påverka den? Hur detaljerade får(politiker som icke-politiker) har en åsikt när man diskuterar stadsbyggnadsplaner bli? Borde inte stadens arbete ligga i attstadsplanering, oavsett om det gäller höghus, kvarterstaden, skapa förutsättningar för staden och sedan låta andra aktörerälvstränderna eller tidigare misstag i svensk stadsplanering. (inte minst medborgare) ta över? Och framförallt: hur ser viDet är lite som med skolpolitiken: alla har en åsikt för det till att ta hänsyn till alla medborgare, behov och intressen närär något vi alla har erfarenhet av. Vi bor, arbetar och lever vi planerar framtidens Göteborg?i Göteborg varje dag och natt och vi vet alla vilka delar avstaden som av olika anledningar är mest åtråvärda. När vi har rett ut alla dessa frågor så har vi slutligen ett enormt stort, viktigt och något narcissistiskt beslut att ta: var byggerSamtidigt som visioner för Älvstaden debatteras så har diskus- vi det där spektakulära, om än opraktiska, verket som allasionen om en stadsarkitekt intensifierats, såpass att Partiet älskar att hata, alla internationella tidskrifter vill skriva ommed stort (S) nu svängt i frågan: “Jag tycker att det är en bra och som alla turister vill se?idé, särskilt nu när vi har så mycket att göra i de här frågorna”säger Hultén i GP den 14 juni. En stadsarkitekt har Folkpartietkrävt länge, inte minst eftersom det finns en poäng i att någonkontinuerligt följer utvecklingen i staden, håller ihop den ochkan ge yrkesmässig input utifrån en helhet . Sandra Isgren sandra.isgren@gmail.comGL vill gärna se en fortsatt debatt på ämnet. Var ska det byggas? Hur ska det byggas? Hurser en liberal stadsbyggnad ut? Skicka dina åsikter till gbgliberalen@gmail.com.GöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i GöteborgAnsvarig utgivare: E-post: Varje författare står för sina åsikter närPiotr Kiszkiel gbgliberalen@gmail.com de framförs i GL. Dessa behöver inte nödvändigtvis återspegla partiets åsik-Redaktör: Webb och blogg: ter eller politiska program.Pär Gustafsson, 0761-450110 www.folkpartiet.se/GL Skriv gärna i GöteborgsLiberalen.gustafsson@liberal.se goteborgsliberalen.blogspot.com Skicka in material till redaktionen på ovanstående adresser. Max 2500Redaktionssekreterare: Telefon: tecken.Sandra Isgren 031-719 90 60sandra.isgren@gmail.com Redaktionen ansvarar ej förmaterial Upplaga och tryck: som inte beställts och redaktionen för-Kalendarium: 1000 ex, Mediagraphic behåller sig rätten att redigera och kortaBjörn O Stenström insända bidrag. Omslagsbild:Adress:Sten Sturegatan 42,412 52 Göteborg GöteborgsLiberalen 3/2011 3
 4. 4. Nytt från Stadshuset Uppdatera dig på goteborgsliberalen.blogspot.com Det liberala alternativet vågar prioritera Nyligen presenterade kommunalrådet Helene Odenjung (FP) folkpartiet liberalernas budget- förslag, Det liberala alternativet, för 2012. – Det liberala alternativet ger göte- lever på Universeum. Nobelklasser lyhördhet för den som vill starta och borgarna valfrihet och rättvisa. Vi (spetsutbildning) inrättas på grund- driva företag i Göteborg. Så skapas öronmärker resurserna för förskolan, skolan, fortsätter Helene Odenjung förutsättningar för fler jobb och fler grundskolan och till omsorgen av (FP). skattebetalare, menar Helene. våra äldre. Vi låter göteborgarna – Vi vill bygga minst 3000 nya – Eftersom det nu finns ekonomiskt bestämma hela livet, säger Helene bostäder under 2012. Minskad by- utrymme återställer vi skatten med Odenjung (FP) i en kommentar till råkrati, ökad konkurrens och förtät- 25 öre. Utöver återställandet genom- budgeten. ning av staden är en förutsättning för vi också hela skatteväxlingen – Lärarna är skolans viktigaste för fortsatt tillväxt. En stadsarkitekt till regionen och säger nej till ma- resurs och för att stärka läraryr- införs, fortsätter Helene joritetens smyghöjning av skatten på kets status i Göteborg genomför vi – Göteborg faller i ranking både när 13 öre. Vi ger göteborgarna valuta en första lärarlönesatsning om 30 det gäller företagsklimat och nyet- för skattepengarna och vill inte ta ut miljoner kronor. För att stimulera ableringar. Ska vi lyckas vända den mer skatt än vad vi behöver, avslutar intresset för natur och teknik införs trenden krävs satsningar på nyföre- Helene. också gratis inträde för alla skole- tagande, entreprenörskap och större Det liberala alternativet Vår politik byg ger på delaktigh handling. Det et, frihet att väl är ja och likvärdig borg. Vi är det dina behov som ska styra - be- liberala alterna int borgarna frihet tivet och vill ge e var du bor i Göte- att växa. Därfö Göteborg och r är det viktigt göte- • Göteborg ska för oss att: utvecklas till och där både männi upplevas som en skor och företa attraktiv stad • göteborgarna g vill bo och ver ska få valuta för ka. • göteborgarna den kommunal ges möjlighet att skatt de betalar även i den kom i ökad utsträckni . munala servicen ng • se mångfald såsom skola och göra egna val en som äldreomsorg. men med samma en styrka där vi alla är olika som rättigheter och individer, • göteborgarna skyldigheter. känner trygghe som äldre eller t i att funktionsnedsatt, när behovet av stöd uppstår • alla elever efte så finns det ock r full så där. na som krävs för gjord skolgång har de nödvän högre studier och diga kunskaper • fler stimule arbetslivet. - ras till att starta • utveckla Gö och driva företa teborg till ett klim g i Göteborg. hållbar tillväxt blir at- och miljöpolit ledord. iskt föredöme där • utveckla infr astrukt tivtrafiken, fotgän uren så att framkomligheten öka gare, cyklister och r för kollek- • alla göteborga bilister. re ska känna tryg brottslighet. ghet utan rädsla för våld och I folkpartiet libe ralernas budget förslag som gör finn att Göteborg blir er du bakgrundsresonemang borg präglat av en ännu bättre och fler mer initiativ och sta ses som en styrka alternativ. Ett Gö d att leva i. Ett Göte- . Ett Göteborg teborg där mångf sorg. Det är det som ald liberala alternative fokuserar på skola, vård och t. om- Helene Odenjung gruppledare folk par tiet liberalerna Göteborg4 GöteborgsLiberalen 3/2011
 5. 5. Nytt från Stadshuset Uppdatera dig på goteborgsliberalen.blogspot.com FP-satsningar i budgeten • Äldreombudsman samt äldreinspektörer införs. Även äldre ska bestämma själva vem som ska hjälpa dem och för det införs en äldreomsorgsgaranti som inkluderar ”ut och gå” samt ”välja mat”. Till detta kopplas en satsning på boenden för äldre om 30 Mkr. Volontärsverksamhet uppmuntras. Folkpartiet liberalerna vill även utreda ett införande av en äldrenämnd. • Återinrättande av den Specialpedagogiska utredningsenheten (SPU) för att garantera att elever i behov av extra stöd ska få de utredningar som krävs och få rätt insatser. Satsning genomförs för att stärka på elevhälsan till detta kopplas HBT-kompetens. • Barngrupperna minskas och minst 100 nya förskolor byggs. Alternativ, flerfamiljssystem och dagbarnvårdare uppmuntras. Maxtak på barngrupperna och ett såkallat barntal införs under mandatperioden. • En dator till varje elev, med start i årskurs sju och stimulerat läsande på förskolor och skolor med en extra satsning. Up- prustning av stadens förskolor och skolor. • Gymnasiepengen förstärks med 30 Mkr och en satsning görs på ett nytt oberoende Vägledningscentrum för alla elever oavsett kommunal eller fristående huvud- man. • För att stärka kulturen för alla barn och unga i Göteborg, slopas avgiften, så att alla elever (6-16 år) som vill ska kunna delta i den kommunala kulturskolan. • Integrationsfrågorna lyfts till kommunsty- relsen och en samlad insats görs för att min- ska utanförskapet och stärka integrationen på över 100 Mkr. • Motprestation för socialbidrag införs. • Rabatt på kollektivtrafiken införs för studenter oavsett ålder.Inför en äldreombudsman i Göteborg- Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera. För att säkerställa en hög kvalitet och god omsorg be-hövs en fristående äldreombudsman, som kan lyssna, ge råd och stöd. Men som också kan ta emot klagomål och anmälningar,säger biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP). Hon har tillsammans med kommunalrådet Maria Rydén (M) ochMaria Berntsson 1:e vice ordförande i SDN Östra Göteborg nyligen motionerat om att införa en fristående kommunal äldreom-budsman i Göteborg. GöteborgsLiberalen 3/2011 5
 6. 6. Nyheter Krogarna och krogarnas öppettider tycker att nuvarande regelverk är bra. Under debatten fick Polisen vid ett flertal – Vi vill behålla nuvarande öppettider gånger ta emot kritiska synpunkter Mitt under valrörelsen till regionfullmäktige och alkoholtillstånden ska gälla fram till på deras hållning i frågan. Men Lars arrangerade Folkpartiet en paneldebatt i 05.00. Men samtidigt ska vi ställa höga Klevensparr var tydlig med att säga att Stadsbibliotekets hörsal under ämnet Kroga- krav på krogarna. Vi ska ha ett tryggt det är politiken som bestämmer. Vi ska rna och krogarnas öppettider i samarbete nattliv i Göteborg. På krogen är det le- förebygga och minska antalet brott, med Studieförbundet vuxenskolan. I panelen satt Cecilia Wigström (FP) galt att dricka alkohol - stängda krogar menade han. Samtidigt berättade han som är vice ordförande i Sociala leder till att festandet flyttar till andra att det är svårt att utreda krogrelater- resursnämnden och som är den nämnd lokaler. Tyvärr har majoriteten har tagit ade brott. Under hösten kommer det att som har ansvar för krogtillstånden i intryck av polisens krav på stängning, komma en ny fördjupad rapport från Göteborg. Cecilia hade sällskap av Lars menade Cecilia Wigström. Hon fick Polisen om kroglivet i Göteborg, vilket Klevensparr, polichefen för området medhåll av krögarna. blev debattens stora nyhet. StorGöteborg, samt krögarna Åke Bäck- – Brotten på Avenyn har minskat med Debatten hade säkert kunnat fortsätta ström från Valand och Mikael Samuels- 20 %. Vi arbetar för ett säkert nattliv, i någon timme till, för debatten blev son från Lipp. Samtalet leddes av Carina sade Åke Bäckström som varnade för stundtals rätt het. Krögarna från Park Liljesand. För närvarande åhörare var att en förändring skulle leda till att svar- Lane var även på plats i publiken det en intressant och givande debatt om tklubbs-SMS skulle komma som ett brev och kritiserade polisens statistik och alkohol, ett levande krogliv, turism och på posten. Mikael Samuelsson menade menade att det var fler ingripanden i om oroligheter i samband med krog- att det är beklagligt att vi målas upp samband med det senaste fotbollsder- besök. som arga krögare i media. Vi värnar om byt mellan IFK och GAIS, än vad det är Anledningen till att debatten ar- den enskilda besökaren och vi utbildar utanför krogarna på ett år. En annan rangerades är att möjligheterna till att vår personal i RUS och har kompetenta röst från publiken sa att om jag blir servera alkohol fram till kl 05.00 för väktare. Om alla krogar stänger samti- rädd, så blir jag rädd när jag lämnar tillfället diskuteras att sänkas till kl digt kommer det att bli kaos på Avenyn, krogen. 03.00. Cecilia Wigström och Folkpartiet sade Samuelsson. Pär Gustafssom “Visselblåsandet” i Göteborg Energi naturligtvis om hur tiden som konsulter Stockholm så deltog även Göran Johans- på Göteborg Energi var. Projektet som son. När ceremonin började så gick Den 29 mars hade rättsnätverket bjudit in Karin och Per deltog i var att byta ut han dock demostrativt ut från ceremo- Karin och Pär Törnqvist för att berätta om hur alla elmätarna i Göteborg och köpa in nin. Karin och Pär har både kontaktat det var att ”visselblåsa” om det kommunala ett övervakningssystem för att kunna politiker och revisorer om missförhål- bolaget Göteborg Energi. Mötesledare var fjärravläsa mätarna. Efterhand som landena i Göteborg Energi, men ingen Margita Björklund som inför ett 30-tal entu- projektet fortskred uppdagades en rad har velat prata med dem. siastiska medlemmar frågade ut Karin och brister och märkliga turer. När affären Pär hur de upplevde hela processen. Karin är född och uppvuxen i Malm- var slutförd så visade sig att de hyrde in I nuläget så har Pär fått ett nytt jobb, berget där hon hade en trygg och driften av anläggningen i stället för att men Karin är fortfarande arbetslös. harmonisk barndom. När hon blev de skötte det själva. Detta tillsammans Det är konstigt tycker jag, alla kommu- vuxen flyttade hon till Luleå där hon med andra brister i upphandlingen har ner borde skrika efter folk som vågar läste på Tekniska högskolan till In- inneburet en merkostnad på fler hundra påtala brister! Karin har dock inte suttit genjör. Hon träffade även sin man Per miljoner kronor – skattebetalarnas hemma och rullat tummarna under sin i Luleå och de har fyra barn. 2008 kronor! arbetslösa tid. Hon är precis färdig med flyttade hela familjen till Partille, men Karin berättade att hon fick ett pris för sin bok som handlar om alla turer på Karin hade pendlat hit under ett par år sitt civilkurage för ett par år sedan. När Göteborg Energi. innan. En stor del av mötet handlade priset delades ut under en ceremoni i Bo Anderssen6 GöteborgsLiberalen 3/2011
 7. 7. NyheterKonflikter i skolan Novotelkonferens 3 september medOrdet konflikt är ett laddat ord. Det väcker tankar, reaktioner,känslor och minnen. Ordet konflikt väcker också många gånger Liberala Kvinnorassociationer till något negativt, ett obehag. Varje person är unik,med sin personlighet, värderingar, åsikter och sätt att se på sig Modiga kvinnor • Elisabeth Ohlsson - Wallin: Ecce Homosjälv och sin omgivning. När personer möts med dessa olikheter • Katarina Wennstam - författare: Enuppstår olika typer av konflikter, så även i skolans värld. riktig våldtäktsman, Flickan och SkuldenKonflikthantering utgör en oerhört viktig ningskurser som riktar sig till lärare • Elize Lindqvist - fd prostituerad, i dagdel i det sociala samspelet mellan om just konflikthantering utgör en morsa på Malmskillnadsgatanelever, mellan elever och lärare och vital del i detta.mellan föräldrar och lärare i den Birgitta beskrev olika nivåer på en berättar på förmiddagendagliga skol- och undervisningsmiljön. konflikt och vikten av förebyggande • Barbro Jönsson - åklagareI den nya lärarutbildningen som star- åtgärder. Vi fick veta om olika typer av • Karin Törnqvist - avslöjade korrup-tar till hösten märks vikten av detta konflikter, hur konflikter kan utveckla tion i Gbgtydligt. Konflikthantering tillsammans sig och olika delar av ett konfliktför- • Margita Björklund - fd kommunalrådmed sociala relationer och ledarskap lopp. Konflikter uppstår ofta kring eningår i den gemensamma utbildnings- sakfråga, men till den kommer också diskuterar på eftermiddagen medvetenskapliga kärnan, dvs de ämnen olika attityder och syn på andra män- Malin Lernfelt (GP) vad det är attsom alla lärare läser oavsett inriktning, niskor. Risk finns att om konflikter inte vara modigspecialisering och examina. blir lösta kan de leda till att konflikten Bonnie Bernström förbundsordförande ageras ut i handling. Det poängteradesFör att få veta mer om ämnet arrang- att kommunikation är avgörande för Liberala kvinnor avslutar konferensenerade Utbildningsnätverket torsdagen att kunna hantera en konflikt.den 26 maj en föreläsning och fråges-tund om ”Konflikthantering i skolan”. Det finns olika modeller för konflikthan- DeltagandeGästföreläsare var Birgitta Friberg, tering i skolan. Ingen enstaka modellkonsult och adjunkt, med mer än 20 fungerar för alla inblandade i alla Du får en heldag mellan 9.00 och 15.30års erfarenhet av undervisning i ämnet lägen. Det fördes fram att det behövs med kaffe o fralla på morgonen, lunchvid bl.a. Yrkeshögskolan i Göteborg mer vetenskaplig utvärdering av mod- och sedan frukt på eftermiddagen för(fd KY-Akademin) och Pedagogen ellerna som används och att det behövs 200 kr.vid Göteborgs Universitet samt även mer forskning på området överlag.redaktör och medförfattare till boken”Konflikthantering i professionellt Det var en otroligt intressant och, på renate.moberg@telia.com eller Anmälan till:ledarskap”. många plan, en väldigt tankeväckande 0707-802310 föreläsning. Om konflikter hanterasBirgitta förde fram att ämnet konflik- väl ger de möjligheter till lärande ochthantering är ett både komplicerat och utveckling. Om konflikter hanteras väl Maria Nilsson, ordförande Välkomna hälsarväldigt omfattande område. Konflikter ger de också värdefulla möjligheter till för Liberala Kvinnor,är en naturlig del av skolans vardag. att bättre förstå sig själv och andra. GöteborgsområdetDet är därför oerhört viktigt att prataom detta och kunna veta hur att göraför att både våga ta itu med konfliktenoch för att kunna hantera den på ett Kristina Palmgrenkonstruktivt sätt. Att få in mer utbild- Sammankallande för Utbildningsnätverket GöteborgsLiberalen 3/2011 7
 8. 8. Omvalet Omvalet blev en besvikelse Vid omvalet till regionfullmäktige den 15 maj fick Folkpartiet totalt 11 mandat i omvalet, varav 4 mandat i Göteborg. För hela regionen är det tre mandat färre än vid valet 2006. Samtidigt fick inget av de tre traditionella blocken egen majoritet. 32,59% 23,94% 7,18% 5,73% 5,34% 5,89%7,37% 5,81% 2,80% 2,52% Västra Götaland 0,82% Valresultat för hela regionen. M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. ftersom inget av blocken fick egen fortsatt ta ansvar för en positiv utveck- gårdagens omval. Jag tycker att det E majoritet, bjöd Socialdemokrater- na och Miljöpartiet in Folkpartiet till samtal om möjligheterna att tillsam- ling av Västra Götalandsregionen och är villiga att ingå breda överenskommelser i viktiga frågor. Folkpartiet avser att som kanske för första gången givits goda möjligheter att i en valrörelse äntligen kunna fokusera på de regionala frågorna. mans bilda en majoritetskonstellation ett självständigt parti föra en aktiv och Frågor som oftast brukar skymmas vid i regionen. Eftersom de tre partierna konstruktiv oppositionspolitik, fortsätter ett allmänt val. Så visst är valdeltagan- efter valet tillsammans fick 75 mandat, Lars Nordström. det en stor besvikelse, fortsätter Jonas vilket skulle ge en majoritet i regionful- Jämfört med valet hösten 2010 gick Andersson. lmäktige. Folkpartiet i regionen tillbaka med 0,9 I valet satsade Folkpartiet att få till - I tidigare samarbeten där vi ingått har procentenheter. Även om tillbakagången en alliansmajoritet i regionfullmäktige. vi fått ett stort genomslag för våra frågor. i omvalet inte var speciellt stor, ses valet Resultatet har dock inte gett någon tydlig Efter den gångna valrörelsen och de som ett misslyckande. majoritet i fullmäktige – vilket betyder samtal som nu förts upplever vi att det - Självklart är valresultatet en stor bes- att majoriteten nu kan hoppa beroende kommer bli mycket svårt att få en liberal vikelse för oss. Vi har tappat ytterligare på sakfrågan. profil på den politik som våra tre partier ett mandat gentemot valresultatet 2010 – Det är ännu för tidigt att analysera tillsammans skulle driva. Socialdemokra- och vår förhoppning var ju att ta tillbaka valresultat. Men det tycks ju som om terna och Miljöpartiet hade dessutom de två mandat vi tappade gentemot Socialdemokraternas insinuationer och satt en tidsplan för fortsatta diskus- 2006, säger regionrådet Jonas Anders- skrämselpropaganda om vad som hän- sioner som inte gav oss möjligheten son (FP). der vid en borgerlig valseger har uppfat- att förankra ett eventuellt resultat av tats som trovärdigt av väljarna. Vi måste diskussionerna i partiorganisationen fundera över varför Folkpartiet misslyck- på ett rimligt sätt, och för Folkpartiets Jonas menar att valtemperaturen ats med att nå ut med våra budskap och Lågt valdeltagande del blev det därför naturligt att nu kliva höjdes under valrörelsens sista två vad vi borde gjort annorlunda för att bät- åt sidan, säger Lars Nordström som lett veckor. Därför är han förvånad över att tre möta de frågor som väljarna sett som Folkpartiets förhandlingar. Samtidigt inte ens hälften av väljarna valde att viktigast. Vi kommer inom kort att ge en stängs inte dörrarna för framtida breda använda sin röst. eftervalsgrupp uppdraget att utvärdera överenskommelser. - Vi som tror på skilda valdagar har vår regionala valrörelse, avslutar Jonas - Vi i Folkpartiet är nu inriktade på att onekligen fått oss en tankeställare efter Andersson (FP).8 GöteborgsLiberalen 3/2011
 9. 9. OmvaletTack för era insatser i valrörelsen! GöteborgsLiberalen 3/2011 9
 10. 10. Omvalet Omval Mindre än hälften röstade i Göteborg Valresultatet för omvalet till regionfullmäktige i Göteborg slutade på 45,76 % vilket är sämre än deltagandet vid Europaparlamentsvalet 2009. I Västra Gårdsten röstade endast 19 % av väljarna vilket kan jämföras med Långedrag där andelen var uppe i 67 %. v de fyra valkretsarna i Göte- A borg är det Centrum (9,30 %) som är det starkaste fästet för Folkpartiet följt av Väster (8,13 %), 25,73% 27,76% Hisingen (6,27 %) och Öster (6,25 %). Men det skiljer sig också kraftigt inom varje valkrets. I valkretsen Öster som 10,32% innehåller stadsdelarna Angered, Kort- 7,80% 8,82% edala-Bergjsön och Örgryte-Härlanda 5,73% 4,11% 3,88% Göteborg 2,33% hittas Folkpartiets sämsta och bästa 2,05% 1,48% valresultat. I valdistrikten Rymdtorget Valresultat från M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. och Skolspåret röstade inte någon på samtliga valkretsar Folkpartiet samtidigt som16 % valde att lägga sin röst på partiet i Bö i Örgr- 29,63% 30,46% yte, vilket är den högsta procentand- 23,06% Centrum Väster elen i staden. 20,10% Centrum Centrum 14,07% 9,30% 11,08% 9,29% 8,93% 8,21% 5,67% 5,56% 3,86% 3,68% 3,07% 1,60% 3,06% 1,62% I Göteborg är Socialdemokraterna 2,62% 2,15% 1,74% 1,25% Socialdemokraterna fortsätter att backa valets stora förlorare som tappade drygt M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. 36 901 röster jämfört med valet 2006 37,31% 33,03% och backade med 3,42 procent. Region- Hisingen Hisingen styrelsens ordförande Gert-Inge Anders- 22,87% Hisingen Öster son (S) menar att Socialdemokraterna 17,93% har gjort en bra valrörelse baserade på 10,34% 7,56% 7,56% 9,22% 6,09% värderingar. 6,27% 6,80% 6,46% 6,25% 3,17% 2,46% 3,08% 2,56% 3,41% 2,42% 1,35% 2,06% 1,78% - Vi baserade vår valrörelse på frågor som vi vet är viktiga för väljarna – M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV Öv. sjukvården och kollektivtrafiken. Med på många punkter roterat 180 grader upphandling, fortsätter Magnusson. trovärdiga valarbetare och ett varmt jämfört med hur det lät under val- Procentuellt gick Moderaterna tilltal, har vi ställt tydliga värderings- rörelsen, säger Johnny Magnusson (M). Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Väster Väster baserade frågor som utgått från fakta. Enhetstaxan inom kollektivtrafiken som Sverigedemokraterna och Vägvalet fram Vi har visat på skillnaderna i politiken. skulle införas ska nu bara utredas, max i Göteborg. De två sista partierna gick Valresultatet tolkar jag som att allt fler 1 timme på akuten presenterades igen även fram i antalet röster. SD ökade med vill se en rättvis och jämlik sjukvård där men fortfarande finns inga förslag på 2928 röster och Vägvalet med 7632 patienten står i centrum. Det säger Gert- hur det ska genomföras och de rödgröna vilket endast kan jämföras med deras Inge Andersson (S). Johnny Magnusson, skriver nu att man kan tänka sig up- nära 17 000 röster från kommunvalet i gruppledare för Moderaterna i Västra phandling för att utveckla lokalsjukhu- höstas när partiet tog plats i kommun- Götalandsregionen tycker att Socialde- set. I valrörelsen tog man till smutsiga fullmäktige. ÖSter ÖSter mokraterna har svängt fullständigt jäm- knep från socialdemokraternas sida fört med vad som sades i valrörelsen. och påstod att vi moderater ville sälja - Det är en förvirrad rödgrön röra som ut sjukvården eftersom vi var öppna för Pär Gustafsson10 GöteborgsLiberalen 3/2011
 11. 11. OmvaletHelena kryssade sig in i fullmäktigeNär samtliga röster blev färdigräknade efter omvalet till regionfullmäktige i Västra Götaland hade femfolkpartister fått tillräckligt många kryss för att bli personvalda. De fem är Roland Karlsson, Bohus-län, 604 st (5,94 %), Mikael Wendt, Skaraborg, 452 st (9,73 %), Kristina Grapenholm, Norra Älvsborg,442 st (7,39 %), Patric Cerny, Södra Älvsborg, 508 st (13,29 %) och Helena Holmberg från Göteborgsom samlade ihop flest kryss. GöteborgsLiberalen passade på att intervju Helena. - Trots allt var min känsla att vi faktiskt fick utrymme att diskutera regionfrågor, Grattis till ett bra omval och 883 i media och på gator och torg, och att vipersonkryss, hur känns det att bli - Tack snälla du. Det känns helt fantas- som regionpolitiker fick ett unikt tillfällepersonvald?tiskt bra att ha ett direkt mandat från att presentera oss för väljarna. Jag harväljarna. Varje gång Endrick Schubert faktiskt, trots valdeltagandet, blivit(s)-ordförande i Angereds närsjukhus stärkt i min övertygelse om värdet avspänner ögonen i mig och tycker att skilda valdagar. Lokal- och regionalpoli-jag ställer för många frågor under tik förtjänar sin egen valdebatt.styrelsearbetet så ska jag tänka på mittpersonvalsmandat och alla kryssen. Jag Vilka lärdomar ska vi ta med fråntror ingen har kryssat mig för att jag ska - Många lärdomar. Dels ska vi lära oss omvalet?sitta tyst och vara snäll! av Socialdemokraternas oförvägna sätt Även i höstas lyckades du samla att sprida desinformation. Precis såihop flera kryss, vad har du gjort i din - I båda valrörelserna har jag haft tur “ Lokal- och regionalpolitikkampanj för att lyckas så bra?med tajmingen av flera mediautspel.Jag har skickat många brev till vänneroch bekanta - en jättebra metod som jag förtjänar sin egen valdebatt.“tycker alla kandidater borde använda.Jag har kampanjat systematiskt i mina kommer (S) att bedriva valrörelse 2014 - Angereds närsjukhus. Angeredshemtrakter. Och så vet jag att jag har fått också - och då måste vi vara beredda. närsjukhus. Och Angereds närsjukhus. Jo,mycket, mycket hjälp av många fina par- Det var vi inte denna gången. Det måste jag drömmer också om att få till ett bratikamrater, som har delat mitt material vara vi som sätter agendan för nästa utspel om hur ungar som inte har såoch som har pratat om Folkpartiet och valrörelse - annars är vi rökta. lätt för sig ska kunna få bra och system-om mig med familj, grannar och vänner. Vi kan lära oss en hel del om vilka kam- atisk hjälp så att de klarar skolan. Det ärJag måste få passa på och tacka! Tackar panjmetoder som fungerar - och inte. En nämligen enda vägen till ett gott liv förödmjukt för all värme och uppmuntran tydlig lärdom är att aktivitet lönar sig. nästan alla. Och då krävs bra samarbetesom jag har fått. Vi kan också lära oss att vi aldrig, aldrig mellan kommunerna och regionen. kan vinna val så länge vi lämnar stora geografiska områden åt sitt öde. Hur ser du på det låga valdeltagan- Rollen som oppositionspolitiker - Tragiskt, så klart. Jag tror att det som Så länge socialdemokrater kan knackadet? har du erfarenhet av från din tid ifick många att stanna hemma var just det dörr i miljonprogramstrappuppgån- fullmäktige i Göteborg, kommer detfaktum att det var ett omval. Man tyckte garna och oemotsagda sprida lögner om - Regionen är en mycket annorlunda att bli annorlunda i regionen?att man gjort det man skulle en gång, och liberal politik så kommer vi aldrig att politisk arena än kommunen. Men op-att det fick räcka så. vinna val. positionsrollen suger. Oj, vad jag är trött Det blev en annorlunda valrörelse, Vad kommer du att fokusera på på att sitta i opposition.hur kommenterar du den? under mandatperioden? Pär Gustafsson GöteborgsLiberalen 3/2011 11
 12. 12. På gång12 GöteborgsLiberalen 3/2011
 13. 13. På gångSlutdatum motioner 18 september Sommaröppet på expeditionenDen 10 november håller länsförbundet iMotionsmedlemsmöte i november Månad Vecka Dag TidGöteborg sitt medlemsmöte med motionsbe- 25 måndag-onsdag 10.00 – 15.00handling som sker varje höst. För att din motion torsdag-fredag stängtskall behandlas av styrelsen och tas med på 26 måndag – fredag stängtmedlemsmötet måste den skickas in till Juni 27 måndag – fredag stängtgoteborg@folkpartiet.se senast söndagenden 18 september. 28 måndag – fredag stängt 29 måndag – fredag stängtVad: Slutdatum för motioner till höstens mo- 30 måndag – fredag stängttionsmedlemsmöte 31 måndag-onsdag 10.00 – 15.00 JuliNär: Söndagen den 18 september torsdag-fredag StängtHur: Skicka in en word-fil till goteborg@folkpartiet.se 32 måndag-onsdag 10.00 – 15.00 torsdag-fredag stängtFör mer information om att skriva en motion se: 33 måndag-onsdag 10.00 – 15.00www.folkpartiet.se/motionsguidefpgbg torsdag-fredag stängt 34 måndag-onsdag 10.00 – 15.00 Augusti torsdag-fredag stängt 35 måndag-onsdag 10.00 – 15.00LF-konferens för lokalförening- torsdag-fredag stängtTorsdagen den 15 september kallas alla styrelserarnas styrelser i Göteborg.för lokalföreningarna till höstens lokalförenings-konferens tillsammans med länsförbundet. Pro- Följ riksdagsarbetetgram och anmälan till kvällen kommer i augusti,men skriv redan nu in datumet i din kalender. “Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån eller varför det är så här, och jag borde absolut inte känna så, men jag är fylld av energi och arbetslust trots att ett arbetssamt och ganska jobbigt riksdagsår går mot sitt slut. Vi har haft ett fyrtiotal debatter och betänkan-SDN-gruppens verksamhet den, långa utskottsmöten, förhandlingar, voteringar, debattartik-under 2011, höstterminen lar, resor, mail i massor, bloggar, otaliga besök och debatter i alla möjliga ämnen. Två debatter nästa vecka och sedan en extra omMåndagen den 12 september Stadshuset 18.00Dag och datum Plats Tid kärnkraft den 21 juni. Pendlar varje vecka. Fullt hushållsarbeteMåndagen den 17 oktober Stadshuset 18.00 jämt. Och mitt i allt detta känner jag mig lugn, stark, glad ochMåndagen den 28 november Stadshuset 18.00 verkligt förväntansfull! Hur går allt detta ihop? Är det någonMåndagen den 12 december Stadshuset 18.00 står ikors eller i rad eller ring?” Eva form av kosmisk intervention? Har jag missat nåt? Planeterna Flyborg på Facebook.Det serveras fika från 17.30, mötet inleds 18.00och pågår fram till 19.30. SDN-gruppen träffas på Följ vår riksdagsledamot Eva Fly-Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg 4. Lokal i Stadshu- borgs arbete på hennes blogg. Därset varierar. Obligatorisk anmälan sker senast två skriver hon om aktuella frågor ochdagar före mötet till Pär Gustafsson, sammankal- nyheter.lande SDN-gruppen, på par.gustafsson@stadshu-set.goteborg.se alt till 031-368 00 05 som också Gör som GL följ Eva Flyborgs blogg:svarar på frågor. flyborg.wordpress.com GöteborgsLiberalen 3/2011 13
 14. 14. Synpunkter Debattera! Skicka gärna in en debattartikel till GL: gbgliberalen@gmail.com I Göteborg fick (V) nästan 2000 röster mer än (Fp) i omvalet Framtidens Valsiffrorna för omvalet talar sitt tydliga starkast i regionvalet, och vi låg över 10 %. Nu är vi nere på drygt 7 %. 2002 måltider hade Folkpartiet i Göteborg 8 ledamöter språk. Fp förlorade ytterligare ett mandat i i RF, nu har vi hälften så många. Det RF och har nu 11. När vi gick till val septem- Under valrörelsen förra månaden uppkom det är stor utsträckning Moderaterna som ber 2010 hade vi 14. en del felaktigheter i media. Regionen skulle Vi har fortfarande 4 folkpartistiska tagit våra väljare. Vi har inte lyckats enligt dessa redan ha byggt ett nytt stort göteborgare i RF, men när jag börjar övertyga våra allmänborgrliga väljare centralkök i Falköping. Ett kök som skulle studera siffrorna i Göteborg närmare, att de ska rösta på Fp framför M. M har förse alla regionens sjukhus med mer eller är det framför allt en sak som slår i omvalet ytterligare ökat sitt underlag, mindre frystorkad mat! mig: Vänstern nådde 8.82%, medan medan vi minskar och blir ett litet parti. Detta är inte fallet. Det beslut som den Fp hamnade på 7.80 %. Redan i höstas I liberalismens högborg räcker det up- tidigare servicenämnden tog våren var V i Göteborg något starkare än Fp penbarligen inte att uppmana liberaler 2010 var att utreda frågan om tillagning i regionvalet: 8.52% för v och 8.40% att rösta liberalt. Dags för en vid och och distribution av framtidens måltid. för oss, men i omvalet blev glappet en öppen framtidsdiskussion. LUFarna I Falköping finns ett mindre provkök hel procentenhet. Både i höstas och i uppmanar oss att ta fram en vision för uppbyggt. Vi i den nya nämnden har omvalet till regionen blev Fp i Göteborg 2030. Låt oss på allvar ta fasta på deras informerats övergripande om utrednin- 5:e största parti, då det gäller val till re- uppmaning. gen och inga beslut har tagits i frågan. gionen. Både 2002 och 2006 var Fp allra Med stor sannolikhet kommer frågan upp i höst och kommer då troligen att Kerstin Keen återremiteras. Formulera budskapen bättre Mat är en viktig ingrediens i en männis- kas liv. Maten är ännu mer betydelsefull aktiv i FP vet man vad det står för, även när man ligger sjuk i en sjukhussäng. om dess betydelse kan variera för olika Det finns ingen anledning att tumma på Så är då valet till Västra Götaland genom- medlemmar. Många väljare vet nog inte kvalitet eller smak! fört. Ett val som många mäniskor inte visste alls vad det står för eller i bästa fall har vilka frågor som det handlade om, men som en svag aning om det, men vad betyder Efter sommaren tycker jag att det vore en berör nästan alla och vars frågor många har “att vara liberal” när det gäller vård och god idé att anordna ett öppet möte i åsikter om. Vad gör då FP för att visa vad vi står i trafik, det får väljarna ingen förklaring Göteborg där vi låter den som ansvarat dessa frågor? Har vi gjort något bra på. för utredningen om framtidens måltid under tidigare mandatperiod? Har vi berätta mer om vad utredningen kom- områden vi särskilt ömmar för? Eller Måtte vi till nästa val ha bättre formul- mit fram till. Jag ber få återkomma med ännu värre, var vi så rädda att tappa erade budskap på våra afficher, så att tid och plats senare. inflytande att vi inte hade några egna väljarna kan se vilka frågor FP anser åsikter? Att i ett val, där vi verkligen viktiga.Med årets affich visar vi en över- kan visa väljarna vilka frågor FP tycker lägsenhet mot väljarna och så som jag är viktiga, istället välja att på de flesta ser det ett elitistiskt tänkande. Det är Robert Hörnquist afficherna i Göteborg gå ut med den väl inte vad FP-liberalerna står för. Ledamot servicenämnden ideologiska formuleringen “Är du liberal VG Regionen rösta liberalt”. Har man valt att vara Harriet Andreasson Skicka in debattartikel/insändare till gbgliberalen@gmail.com14 GöteborgsLiberalen 3/2011
 15. 15. RegnbågspromenadenI början av juni arrangerade HBTQ-festivalen i Göteborg. Folkpartietdeltog och arrangerade flera seminarier tillsammans med Liberalakvinnor och HBT-liberaler. Nytt för i år var också FP-tältet i Bältespän-narparken där partiet ensamt deltog från Alliansen. Festivalen avslu-tades med den traditionella Regnbågspromenaden, från Operan tillGötaplatsen, där ett 60-tal liberaler gick med där ett 60-tal liberalergick med och även några moderater. Först i FP-tåget gick regionrådetJonas Andersson, kommunalrådet Helene Odenjung och statsrådetBirgitta Ohlsson. GöteborgsLiberalen 3/2011 15
 16. 16. POSTTIDNING BReturadress:Folkpartiet liberalerna i GöteborgSten Sturegatan 42412 52 GÖTEBORG Kalendarium Kalendarium För rättelser och kompletteringar - ring 031-719 90 60 eller e-posta till goteborg@liberal.se.Augusti Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller. Aktuellt kalendarium finns på expeditionen.Marstrandsdagen med Jan Björklundsöndag, den 7 augusti Se även www.folkpartiet.se/goteborg. Lokal: Fp, Sten Sturegatan 42, om ej annat anges.18:00 FS sammanträdermåndag, den 22 augusti18:00 Liberala Kvinnor - slutplanering Novotelkonferensen 18:00 FS sammanträdermåndag, den 29 augusti måndag, den 26 september Stoppdatum införSeptember Oktober nästa nummer: 15 augusti18.15 Fullmäktigegruppen sammanträder, Minilandsmötet i Västmåndag, den 5 september lördag, den 1 oktobersammanträdena är öppna 18.15 Fullmäktigegruppen sammanträder, Måndagen den 3 oktober18:15 Vad Händer i Göteborg? sammanträdena är öppnaonsdag, den 7 september16:30 Kommunfullmäktige 18:15 Vad Händer i Göteborg?torsdag den 8 september onsdag, den 5 oktober18:00 Liberala Kvinnor - öppet styrelsemöte 16:30 Kommunfullmäktigeonsdag, den 14 september torsdagen den 6 oktober18:00 LF-konferens 18:00 Inför Landsmötet - FP Göteborgtorsdag, den 15 september måndag, den 10 oktoberSlutdatum motioner - Motionsmedlemsmöte 10 november Landsmötet i Karlstadsöndag, den 18 september 14-16 oktober18:30 Hur mår Göteborgarna? sommar!onsdag, den 21 september Glad

×