Rentekommentar 19.sept 2013 - figurer og bakgrunn

995 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rentekommentar 19.sept 2013 - figurer og bakgrunn

 1. 1. RENTEKOMMENTAR 19. SEPTEMBER Figurer og bakgrunn
 2. 2. Rentebeslutning  Uendret styringsrente på 1,5 prosent  Rentebanen oppjustert med ca. 20 basispunkter på det meste fra forrige Pengepolitiske rapport  Prisvekst og svekket krone bidrar mest på oppsiden  Lavere kapasitetsutnyttelse bidrar mest på nedsiden  Første renteheving fremskyndes noe, sannsynligvis til sommeren 2014
 3. 3. Oppjustert rentebane
 4. 4. Bidragsfaktorer til oppjusteringen
 5. 5. SITUASJONEN INTERNASJONALT
 6. 6. Fremvoksende økonomier drar lasset IMFs vekstanslag for 2013 og 2014 -1 0 1 2 3 4 5 6 Fremvoksende økonomier USA Euroområdet Verden samlet 2012 2013 2014
 7. 7. Lave styringsrenter internasjonalt + kvantitative lettelser i flere land
 8. 8. Børsoppgang og renteoppgang i ”trygge havner” Børsutvikling i Norge og globalt Indeks. 2007 = 100 Statsrenter i ”trygge havner” 8
 9. 9. Vekstoppgang i USA Arbeidsmarked Boligmarked
 10. 10. Den akutte eurokrisen er over, men fortsatt store problemer Arbeidsledighetsrater BNP-vekst Euroområdet (EA17)
 11. 11. UTVIKLINGEN I NORSK ØKONOMI
 12. 12. Norge har lenge vært annerledeslandet  Solide statsfinanser  God vekst  Høy aktivitet innen olje- og gassektoren  med positive ringvirkninger for resten av økonomien  Heldige norske forbrukere  Lav rente  God reallønnsvekst  Lav arbeidsledighet 20.09.2013 12
 13. 13. Nå bremser norsk økonomi BNP-vekst Fastlands-Norge (kvartalsvekst, sesongjustert)
 14. 14. Regionalt nettverk melder om oppbremsing i industri og næringsliv
 15. 15. Regionalt nettverk (forts.)
 16. 16. Regionalt nettverk (forts.)
 17. 17. Og plutselig er inflasjonen på målet
 18. 18. Forventningene til prisvekst fremover er imidlertid lave Regionalt netteverk: Forventninger til prisvekst
 19. 19. Oljepris Oljepris særlig avhengig av utvikling i Kina…
 20. 20. Svakere NOK så langt i år
 21. 21. Stabil utvikling i arbeidsmarkedet Sysselsettingsvekst og arbeidsledighetsrater
 22. 22. Arbeidsledigheten ventes å øke noe fremover 20.09.2013 22 Arbeidsledighet (AKU), i prosent av arbeidsstyrken, anslag 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DNB (august) Norges Bank (august) SSB (mai)
 23. 23. God vekst i husholdningenes inntekter Men svak konsumvekst de siste årene
 24. 24. Forventninger blant husholdninger Forventningsbarometeret 3. kvartal: Usikre vekstutsikter, men tro på egen økonomi  Nordmenns tro på egen økonomi øker og ligger fortsatt på et høyt nivå i historisk sammenheng.  På den annen side viser barometeret et markant fall i troen på landets økonomi i 3 kvartal.  Norge er ikke skjermet fra de økonomiske problemene mange av våre viktige handelspartnere sliter med, men folk flest opplever likevel at de har trygge jobber og god kontroll på privatøkonomien. 20.09.2013 24
 25. 25. Litt lavere vekst i boligprisene  Gjennomsnittlig årlig prisvekst:  2011: 9,0%  2012: 7,7%  2013 YTD: 6,2%  Fallende trend så langt i år, med laveste 12m-vekst i august (3,9%)  Mulige årsaker:  Boliglånsmarginer opp med 30 bps i 1H 2013  Nokså moderate lønnsoppgjør i vår 20.09.2013 25 (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 jan.13 jul.13 Boligpriser. Januar 2004 - august 2013 Pris m2 (høyre akse) 12m vekst Kilde: EFF, Finn.no, Eiendomsverdi
 26. 26. Fundamentale forhold 20.09.2013 26 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 01.03.1990 01.07.1991 01.11.1992 01.03.1994 01.07.1995 01.11.1996 01.03.1998 01.07.1999 01.11.2000 01.03.2002 01.07.2003 01.11.2004 01.03.2006 01.07.2007 01.11.2008 01.03.2010 01.07.2011 Percent Husholdningenes gjeldsbelastning. Gjeld som andel av disponibel inntekt, %. 1990Q1-2012Q4 Husholdningenes gjeld/ disp. inntekt Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Norges Bank Høy oljepris Lønnsvekst Boligprisvekst Økt gjeldsbelastning 50 70 90 110 130 150 170 190 1980:01:00 1981:03:00 1983:01:00 1984:03:00 1986:01:00 1987:03:00 1989:01:00 1990:03:00 1992:01:00 1993:03:00 1995:01:00 1996:03:00 1998:01:00 1999:03:00 2001:01:00 2002:03:00 2004:01:00 2005:03:00 2007:01:00 2008:03:00 2010:01:00 2011:03:00 2013:01:00 Bytteforholdet mot utlandet, 2000=100 1980K1-2013K2 Eksportpriser/ Importpriser
 27. 27. Kredittvekst i husholdningene 20.09.2013 27
 28. 28. Utlånsundersøkelsen: Husholdninger 20.09.2013 28 Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall 1) 2). % 1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det siste kvartalet. De røde punktene viser forventet utvikling for neste kvartal. De røde punktene er forflyttet ett kvartal fram i tid. 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel. 3) Nedbetalingslån med pant i bolig.
 29. 29. Utlånsundersøkelsen: Husholdninger 20.09.2013 29 Endring i kredittpraksis overfor husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall 1). % 1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis
 30. 30. Økte marginer hjelper Norges Bank 20.09.2013 30 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 jan.02 mai.02 sep.02 jan.03 mai.03 sep.03 jan.04 mai.04 sep.04 jan.05 mai.05 sep.05 jan.06 mai.06 sep.06 jan.07 mai.07 sep.07 jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Basispunkter Boliglånsrente, obligasjonsrenter, innskuddsrente og pengemarkedsrente Månedsgjennomsnitt jan. 2002- sept. 2012 3m NIBOR 5 år senior bank 5 år OMF Boliglånsrente, Bank og kredittforetak Innskuddsrente Kilder: DNB Markets, Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters Datastream Bankene øker boliglånsrente med 30 bps Marginskvis i store deler av 2011 Fallende påslag og rentenivå
 31. 31. Kredittvekst til ikke-finansielle foretak 20.09.2013 31
 32. 32. Utlånsundersøkelsen: Foretakene 20.09.2013 32 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Foretakslån - Kredittpraksis. 2010K1 - 2013K3* -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 Bidrag til endringer i kredittpraksis. 2010K1- 2013K3* Makroøkonomiske utsikter Næringsspesifikke utsikter Bankens risikovilje Mål for markedsandel Finansieringssituasjonen Kapitaldekning Mislighold
 33. 33. Lav utlånsvekst til bedriftene fra bank, fortsatt høy aktivitet i obligasjonsmarkedet 20.09.2013 33 -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % Prosent K2 - Kreditt til ikke-finansielle foretak*. 2010M05-2013M07 Banker og kredittforetak Obligasjons- og sertifikatgjeld

×