Næringslivet og Framtidens byer

874 views

Published on

Brosjyre om næringslivets deltakelse i Framtidens byer

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Næringslivet og Framtidens byer

 1. 1. Hva er Framtidens byer? «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departe- menter, KS og de 13 største byområdene i Norge. ProgrammetFramtidens byer er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare til 2014.– en mulighet for din bedrift De tre største næringsorganisasjonene, NHO, Virke og FNO har sluttet seg til Framtidens byer gjennom en egen intensjonsavtale. Les mer KontaktHvorfor er næringsorganisasjonene Hva kan din bedrift gjøre?med i Framtidens byer? Nye forretningsmuligheterDe 13 største norske bykommunene er med i Framtidens byer, et program som skal bidratil gode løsninger på klimautfordringer og ønsket byutvikling.Våre organisasjoner representerer det næringslivet som er til stede lokalt og som ønskerat man lykkes i å møte utfordringene på begge områder. SamfunnsansvarByene står ikke bare overfor store utfordringer på miljøområdet. Det er i de største byeneog i deres nærområder den sterke befolkningsveksten i Norge merkes best og vil øke mestframover. Bysamfunnets mangfold inneholder store muligheter for innovative bedrifterog løsningsorienterte mennesker.Utfordringene klimaendringene medfører, åpner også for nye produkter, løsninger og tjenester. Internt arbeidÅ ta samfunnsansvar er mer enn store ord. Det er god merkevarebygging når resultatenehar konkret betydning – det er godt å vite at det man gjør også er riktig.Les om hvordan din organisasjon bidrar til Framtidens byer:
 2. 2. Til forsiden Hva er Framtidens byer? «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departe- menter, KS og de 13 største byområdene i Norge. ProgrammetFramtidens byer er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare til 2014.– en mulighet for din bedrift De tre største næringsorganisasjonene, NHO, Virke og FNO har sluttet seg til Framtidens byer gjennom en egen intensjonsavtale. Les mer KontaktHvorfor er NHO med i Framtidens byer? Hva kan din bedrift gjøre?Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifteri Norge. Gjennom våre 15 regionforeninger er interessene til våre 20 000 medlemsbedrifter Nye forretningsmulighetergodt representert i byene og på lokalt nivå. Bedriftene er avhengige av gode lokale betingelserog er samtidig opptatt av å bidra til utviklingen av nærmiljøet. Miljø- og klimaproblemeneskaper utfordringer. Samtidig deltar næringslivet med løsninger. Våre medlemmer spiller ensentral rolle i utviklingen av ny miljøteknologi, energieffektivisering av bygninger og planleggingog utbygging av bedre transportløsninger. SamfunnsansvarFramtidens byer er en god arena for å utvikle det gode samarbeidet mellom næringsliv ogmyndigheter. Det passer godt inn i NHOs satsing for bedre miljø og klima. Jeg oppfordrerderfor alle våre medlemmer til å bidra der det er naturlig. Kontaktpersonene og region-foreningene kan gi ytterligere praktisk informasjon. Internt arbeid John G. Bernander administrerende direktør
 3. 3. Til forsiden Hva er Framtidens byer? «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departe- menter, KS og de 13 største byområdene i Norge. ProgrammetFramtidens byer er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare til 2014.– en mulighet for din bedrift De tre største næringsorganisasjonene, NHO, Virke og FNO har sluttet seg til Framtidens byer gjennom en egen intensjonsavtale. Les mer KontaktHvorfor er Virke med i Framtidens byer? Hva kan din bedrift gjøre?Hovedorganisasjonen Virke er Norges raskest voksende arbeidsgiver- og næringsorganisasjonog representerer mer enn 15 000 virksomheter med over 200 000 ansatte. Handelens sentrale Nye forretningsmuligheterplass i bybildet kjennetegner alle levende bymiljø. Tilgjengelige byrom for leverandører og kunderer en forutsetning for at handelen skal fylle sin rolle i bybildet, slik at byene beholder sin vitalitet,sitt mangfold og ikke forfaller. Å ta vare på byenes beste kvaliteter er en del av arbeidet medå unngå uønsket byspredning og økte klimautslipp.Virke er med i Framtidens byer fordi vi tar de miljø- og klimapolitiske utfordringene på alvor. SamfunnsansvarSlike utfordringer løses best i et informert og konstruktivt samarbeid mellom offentligemyndigheter og private interesser. Framtidens byer trenger både mer energiøkonomiskebygninger, effektiv kollektivtransport og miljøvennlige transportmidler. Gode løsninger påbyenes utfordringer blir til i bredt samarbeid mellom alle private interesser i forståelsemed offentlige myndigheter. Internt arbeid Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør
 4. 4. Til forsiden Hva er Framtidens byer? «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departe- menter, KS og de 13 største byområdene i Norge. ProgrammetFramtidens byer er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare til 2014.– en mulighet for din bedrift De tre største næringsorganisasjonene, NHO, Virke og FNO har sluttet seg til Framtidens byer gjennom en egen intensjonsavtale. Les mer KontaktHvorfor er FNO med i Framtidens byer? Hva kan din bedrift gjøre?Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) representerer mer enn 180 finansforetak ogfinanskonsern som er aktive i det norske markedet. Disse dekker gjennom sin kjerne- Nye forretningsmulighetervirksomhet viktige behov i samfunnet: Kreditt, forsikring, sparing, investering, betalings-formidling mv. Finansnæringen er således en sentral støttespiller for det øvrige næringslivog en viktig bidragsyter i samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt.Næringen ønsker å være med på å løse samfunnets utfordringer – herunder klimautfor-dringen. Både forsikringsselskapene og bankene er i daglig kontakt med privat- og bedriftskunder. SamfunnsansvarI denne dialogen ligger det gode muligheter for å få frem klimavennlige produkter og tjenester.FNO ser Framtidens byer som en velegnet samarbeidsarena for myndigheter, finansbedrifterog øvrige næringsliv. De beste løsningene utvikler vi i fellesskap. Internt arbeid Arne Hyttnes administrerende direktør
 5. 5. Til forsidenNye forretningsmuligheter Samfunnsansvar Internt arbeid Framtidens byer KontaktHva kan din bedrift gjøre? Gode eksemplerNye forretningsmuligheter Samdistribusjon ill: trondheim kommune av varerSOM eIere AV ByGG OG INFrASTrUKTUr og som brukere av bysamfunnet er Bystyret i Trondheim kommunenæringslivet premissgiver innenfor typiske deler av programmets satsingsområder; vedtok våren 2009 en ny anskaffel-som lokalisering, transport, varedistribusjon, energibruk og avfallshåndtering. sesstrategi. Les merFramtidens byer er basert på omfattende nettverkssamarbeid hvor utvikling av nyesamarbeidsformer mellom privat og offentlig sektor ofte står sentralt. Hele prosessen Låne og forsikringstilbudknyttet til energiøkonomisering i både nye og eldre bygg er ett sentralt eksempel på Ved å tilby gunstige lån og forsikringer Foto: miljømerking til byggeprosjekter med gode klima-et område med nye forretningsmuligheter. løsninger kan finansnæringen vise samfunnsansvar og samtidig profilere seg i markedet. Les mer 3d-modell: stavanger kommune Verktøyet KlimaGIS Kommunene Stavanger og Sandnes har sammen med næringslivet utviklet KlimaGIS. Les mer Byen tilbake til sentrum Det er målet for prosjektet MOSAIKK i Skien. Prosjektet startet i 2006 med 80 000 m2 tomme lokaler i Skien Foto: tom riis sentrum. Les mer
 6. 6. Til forsidenNye forretningsmuligheter Samfunnsansvar Internt arbeid Framtidens byer KontaktHva kan din bedrift gjøre? Gode eksemplerSamfunnsansvar SmartCity Bærum Bærum kommune har som målÅ TA SAMFUNNSANSVAr innebærer at bedriften svarer på samfunnets utfordringer om å bli en ledende miljøkommune.gjennom sin egen kjernevirksomhet. Uten tett kontakt med de ulike interessentgruppene Les merog samhandling med samfunnet rundt seg har bedriften begrensede forutsetninger forå kunne levere de tjenestene og produktene samfunnet til enhver tid trenger.Bedrifter med god forståelse for hva utfordringene knyttet til «villere, våtere og varmere Bli oljefri ogklima» kan få å si for egen virksomhet, for leverandører og for kunder, har mindre energieffektiv! Foto: oljeFri.nosannsynlighet for å foreta feilvurderinger. Slik kan forståelsen for eget samfunnsansvar Gjennom Naturvernforbundets nettsted oljefri.no koples kunderogså skape vinn-vinn situasjoner. og leverandører. Les mer Utfasing av oljekjeler i Osloskolene Foto: oslo kommune Alle oljefyrene i Osloskolene skal skiftes ut med ikke-fossile energi- løsninger innen 2013. Les mer
 7. 7. Til forsidenNye forretningsmuligheter Samfunnsansvar Internt arbeid Framtidens byer KontaktHva kan din bedrift gjøre? Gode eksemplerInternt arbeid Eiendomsselskap sti- Foto: gC rieber eiendom as mulerer til jobbsyklingSOM PArTer I FrAMTIDeNS Byer har vi forpliktet oss til å feie for egen dør. GC Rieber Eiendom AS i BergenDet oppfordrer vi også våre medlemmer til å gjøre. gjør det lett for leietakerne å sykle til og fra jobb og i arbeidstida. Les merMiljøledelse handler om å drive miljømessig best mulig. Alle bedrifter og virksomheterkan foreta en miljøanalyse. en slik kartlegging av eget «fotavtrykk» gir mulighet forforbedringer og gevinst i form av effektivisering, reduserte driftsutgifter, bedre arbeidsmiljø Grønne byer tålerog bevisstgjøring av de ansatte. Miljøsertifisering bør være aktuelt for de fleste. vann bedre Mye betong- og asfaltoverflater i Foto: arvid ekle byene gjør at regnvannet mister sinDet dreier seg gjerne om å gjøre det som er enklest allerede nå – å høste lavthengende naturlige vei ned i grunnen. Les merfrukter. Sykling til jobben for eksempel, er bra for lokal luftkvalitet, det globale klimaet,de ansattes helse og gir trolig lavere fravær. «SMART til jobben» Foto: Fredrikstad kommuneDet skal ikke alltid så mye til fra hver virksomhet, hvis mange bidrar. i Fredrikstad I Fredrikstad kommune motiveres byens befolkning og næringslivet til bedre helse i bedre bymiljø. Les mer God miljøledelse øker konkurranseevnen Miljøledelse og miljøsertifisering er både et gode for bedriften og gir bedret arbeidsmiljø og mindre lokal luftforurensning. Les mer
 8. 8. Til forsidenNye forretningsmuligheter Samfunnsansvar Internt arbeid Framtidens byer KontaktHva er Framtidens byer? Les mer om pilotprosjekter SAMARBEIDSPARTNERE«Framtidens byer» er et samarbeidsprogram reduksjon i klima-gassutslippene knyttet til og aktiviteter 13 byer i 9 byregionermellom fire departementer, KS og de 13 vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk KS i din by TROMSØstørste byområdene i Norge. Programmet og avfall i byområdene samt utvikling av stra-er styrt av Miljøverndepartementet og er tegier for å møte framtidige klimaendringer Miljøverndepartementetplanlagt å vare til 2014. er definerte satsingsområder i programmet. Samferdselsdepartementet Olje-og energidepartementet Mens satsingsområdene i Framtidens byer Kommunal-og regionaldepartementetDe tre største næringsorganisasjonene, NHO, typisk er innrettet mot fysiske miljøtiltak, er Næringslivets hovedorganisasjonVirke og FNO har sluttet seg til Framtidens det vår forståelse at programmet som helhet Handels- og Servicenæringensbyer gjennom en egen intensjonsavtale. skal fremme løsninger som bidrar til ønsket Hovedorganisasjon Finansnæringens fellesorganisasjon sosial og fysisk byutvikling, bedre bymiljø ogDet spesielle med dette programmet er at det balansert lokal næringsutvikling med respektlegger opp til et bredt, lokalt samarbeid om for lokal historie og egenart, i samsvar medtiltak for å begrense klimagassutslipp, møte befolkningens behov. TRONDHEIMutfordringene knyttet til klimatiske endringerog bidra til ønsket byutvikling ut fra lokale Les mer om temaene:forutsetninger og prioriteringer. Areal og transport Energi i byggDe 13 største byområdene har ca 50 prosent Forbruk og avfall OSL O BERGEN BÆRUMav befolkningen, og derfor stor klima- og Klimatilpasning DRAMMENlokalpolitisk betydning. Bedre bymiljø SARPSBORG FREDRIKSTAD STAVANGER SKIEN SANDNES PORSGRUNN KRISTIANSAND
 9. 9. Til forsidenNye forretningsmuligheter Samfunnsansvar Internt arbeid Framtidens byer KontaktKontakt Kontakt staten Kontakt byenenæringsorganisasjoneneNHO Kommunal- og regionaldepartementet Bergen Miljøverndepartementet BærumVirke Olje- og energidepartementet Drammen Samferdselsdepartementet FredrikstadFNO Kristiansand Oslo Porsgrunn Sandnes Sarpsborg Skien Stavanger Tromsø Trondheim

×