Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rentekommentar 10. august 2011. Figurer og bakgrunn

875 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rentekommentar 10. august 2011. Figurer og bakgrunn

 1. 1. RENTEKOMMENTAR 10. AUGUST 2011Figurer og bakgrunn
 2. 2. Rentebeslutning 10. august Norges Banks besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent på rentemøtet i dag, til tross for at referansebanen i pengepolitisk rapport fra juni indikerte en renteøkning på dette møtet. Beslutningen kommer som følge av økt uro i finansmarkedene og klare tegn til svakere vekst internasjonalt.
 3. 3. Norges Bank benyttet seg avlavrentescenarioet fra rapporten i juni Men understreker at de ikke har bundet seg til denne fremover - det avhenger av den økonomiske utviklingen
 4. 4. AvveiingerArgumenter for renteøkning Argumenter mot renteøkning Renteøkning signalisert i forrige  Finansuro pengepolitiske rapport  Økte risikopåslag God vekst i norsk økonomi  Gjeldskrise i Europa Boligprisene øker – høyt press i  Svakere vekst i USA enn ventet boligmarkedet  Fortsatt svak vekst i mange Lave renter gir risiko for fremtidig europeiske land ustabilitet  Inflasjonen er lav Grei vekst i store deler av verden  Lave renter internasjonalt - særlig fremvoksende økonomier  Fortsatt sterk kronekurs
 5. 5. Uro i internasjonale finansmarkeder Gjeldskrisen preger finansmarkedene Stor uro og markerte fall på verdens børser Rentefall indikerer vekstavmatning En rekke svake nøkkeltall fra USA S&P nedgraderte USAs kredittrating fra AAA til AA+ Oppbremsing både i rike land og fremvoksende økonomier Manglende politisk handlekraft både i USA og Europa bekymrer investorer
 6. 6. Børsindeks – verden og Norge
 7. 7. Bredt børsfall i hele verden
 8. 8. ”Uroindeksen” stiger
 9. 9. Lave renter indikerer svak vekstfremover 10 års statsrente
 10. 10. OECDs stemningsindikator varslerlavere vekst
 11. 11. Høyt gjeldsnivå i mange land bekymrer Nettogjeld i prosent av BNP Kilde: OECD EO 88
 12. 12. Tiltak fra EU og ECB har bidratt tilnedgang i rentene til PIIGS-landene
 13. 13. Men også bekymring om USA Oppgangen er svakere enn ventet Økende uro knyttet til det høye gjeldsnivået Enighet om gjeldsforlik i USA ”i siste minutt”  En politiske situasjonen bekymrer investorer
 14. 14. Gjeldsavtalen i USA Gjeldstaket heves først med 900 milliarder mot at offentlige utgifter kuttes med 917 milliarder over de neste ti årene. Det skal nedsettes en tverrpolitisk komité som skal arbeide for ytterligere utgiftskutt. Ytterligere 1 500 milliarder skal kuttes over ti år, og kuttforslagene kan inkludere endringer i stønader og i skatter. Det er gitt rom for å heve gjeldstaket med ytterligere 1200 milliarder, dvs. med totalt 2 100 milliarder (917 + 1 200). Men må oppveies av tilsvarende kutt. Dersom det ikke blir enighet om hvilke kutt/endringer som skal gjøres basert på komiteens forslag, vil det bli ”automatiske” utgiftsreduksjoner for å få hevet gjeldstaket ytterligere.
 15. 15. USA - Lav BNP-vekst i første halvår
 16. 16. Moderat sysselsettingsvekst
 17. 17. Men ikke nok til å redusere den høyearbeidsledigheten
 18. 18. Renten vil være nær 0 prosent lenge..Og ytterligere ”verktøy” kan bli brukt Federal Reserve: We will “keep the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4 percent” and at “exceptionally low levels for the federal funds rate at least through mid-2013” “range of policy tools available to promote a stronger economic recovery in a context of price stability”
 19. 19. Hva med Norge?
 20. 20. God vekst i norsk økonomi
 21. 21. Bedring i arbeidsmarkedet
 22. 22. Fortsatt høy temperatur i boligmarkedet
 23. 23. Boligpriser deflatert med disponibel inntektmodererer bildet Kilde: Norges Bank
 24. 24. Igangsettingen av nye boliger øker kraftig Og vil trolig dempe boligprisveksten på sikt
 25. 25. Stemningsindekser melder om øktaktivitet i industrien
 26. 26. Men utviklingen i industrien er flat Industriproduksjon, sesongjustert
 27. 27. Foretakene reduserte sitt låneopptak ijuni..
 28. 28. Kan indikere lavere investeringstaktfremover
 29. 29. Lav konsumprisvekst, men oppgang i juli
 30. 30. Sterk krone tross uroNorge som trygg havn?
 31. 31. Norges Bank er bekymret forhusholdningenes gjeldsbelastningHusholdningenes gjeldsbelastning og rentebelastning. Prosent Kilde: Norges Bank
 32. 32. Pengemarkedsrenten øker uavhengigav styringsrenten

×