Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banku darbība Latvijā 2012.gadā: no stabilizācijas uz piesardzīgu attīstību

1,145 views

Published on

FKTK mediju brokastis, 05.02.2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Banku darbība Latvijā 2012.gadā: no stabilizācijas uz piesardzīgu attīstību

 1. 1. Banku darbība Latvijā 2012. gadā 05.02.2013.
 2. 2. NO STABILIZĀCIJAS UZPIESARDZĪGU ATTĪSTĪBU
 3. 3. KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA UN LIKVIDITĀTE SAGLABĀJAS AUGSTĀ LĪMENĪ Kapitāla pietiekamības rādītājs Likviditātes rādītājsKapitāla pietiekamības rādītājs kopš 2008. gada ir ievērojami audzis un šobrīd vairāk nekā divas reizespārsniedz minimālo kapitāla pietiekamības prasību. 2012. gadā kapitālu palielinājušas 12 bankas kopumāpar 124.2 milj. latu.Vairākas bankas 2012. gada 2. ceturksnī veica subordinēto ieguldījumu daļēju atmaksu un bija vērojamsneliels kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāja samazinājums.1. līmeņa kapitāla rādītājs sasniedz 15.3% un to veido tikai augstākā līmeņa kapitāla elementi.
 4. 4. BANKU SEKTORA PELNĪTSPĒJA ATJAUNOJUSIES Ienākumu un izdevumu struktūra 2012. gadu banku sektoram peļņa 122.3 milj. latu apmērā 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 94.1%) kopumā nopelnīja 196.3 milj. latu. Banku pelnītspēju pozitīvi ietekmēja: samērā augstā kredītu un noguldījumu procentu likmju starpība, komisijas ienākumu pieaugums,Prognoze 2013. gadam stabilizējoties kredītportfeļa kvalitāteiBanku sektoram varētu būt grūtāk nodrošināt peļņas pieaugumu. Banku pelnītspēja un bremzējoties tābūs atkarīga gan no procesu efektivizācijas un izmaksu optimizācijas, gan arī no banku apmēra kritumam,spējas nodrošināt stabilu ienākumu bāzi, jo sarūkošajiem uzkrājumu samazināšanas turpināja mazinātiesienākumiem, kas nav ilgtspējīgs peļņas avots, banku ienākumu struktūrā būs arvien izdevumi uzkrājumiemnenozīmīgāka loma. nedrošiem parādiem.
 5. 5. BANKU FINANSĒJUMA AVOTU STRUKTŪRĀ PAKĀPENISKI PIEAUG NOGULDĪJUMU LOMAmilj. LVL21 000 Saistības pret citām bankām18 000 Saistības pret mātes bankām15 00012 000 Emitētie parāda VP 9 000 Nerezidentu noguldījumi 6 000 Valsts kases noguldījumi AS "Parex 3 000 banka" un AS "Citadele banka") 0 Rezidentu noguldījumi (neieskaitot Valsts kases noguldījumus) 2012.gadā turpināja palielināties noguldījumu apmērs kopumā par 1.4 mljrd. latu jeb 12.7%. Tai skaitā rezidentu noguldījumi par 530 milj. latu (valdības noguldījumi pieauga par 285 milj. latu, privāto nefinanšu sabiedrību par 138 milj. latu un mājsaimniecību par 61 milj. latu) un nerezidentu noguldījumi par 876 milj. latu. 2012. gadā banku piesaistītais finansējums no monetārajām finanšu iestādēm turpināja sarukt, gada laikā samazinoties par 980 miljoniem latu jeb 19.1% (galvenokārt saruka ārvalstu banku meitu un filiāļu no mātesbankām piesaistītais finansējums).
 6. 6. KREDĪTPORTFEĻA GADA SARUKUMA TEMPS IR SAMAZINĀJIES Rezidentu kredītportfeļa gada pieauguma temps* 2012.gada beigās kopējais banku sektora kredītportfelis bija 11,7 miljards latu, gada laikā sarūkot par 10.9%, savukārt, izslēdzot licences zaudējušo banku ietekmi, sarūkot par 2.8% Korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu gada sarukuma temps tuvojas nullei. Rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelis 2012. gada beigās - 5,56 miljardi latu. Arī mājsaimniecībām mājokļa iegādei izsniegto kredītu gada sarukuma temps nedaudz mazinās. Kopējais Kredītportfeļa struktūra aizņēmēju kategoriju dalījumā (31.12.2012) rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis 2012. gada beigās – 4,6 miljardi latu. Nerezidentiem izsniegto kredītu īpatsvars kopējos kredītos nav būtiski mainījies un 2012. gada beigās veidoja 13% no kopējā kredītportfeļa.* neiekļaujot 2012.gadā licenci zaudējušo banku rādītājus
 7. 7. NO JAUNA IZSNIEGTIE KREDĪTI Vietējā tirgus kreditēšana - Aizņēmēju kategoriju dalījumāmājsaimniecībām un uzņēmumiem (2012. gadā milj. latu)no jauna izsniegtie kredīti (milj. latu) Aktivizējusies mājsaimniecību kreditēšana - 2012. gadā mājsaimniecībām jaunos kredītos bankas izsniegušas 184.4 milj. latu jeb par 12.3% vairāk nekā iepriekšējā gadā (neiekļaujot 2012. gadā licences zaudējušās bankas) Vietējo uzņēmumu kreditēšanas aktivitāte saglabājusies iepriekšējā gada līmenī. Kopumā kredītos izsniegti 654.8 milj. latu
 8. 8. KREDĪTPORTFEĻA KVALITĀTE PAKĀPENISKI UZLABOJAS Kredīti ar maksājumu kavējumiem un izveidotie uzkrājumi (% no kredītportfeļa)* Mājsaimniecības (rezidenti) Korporatīvie klienti (rezidenti) Kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumi ir ievērojami izteiktāki korporatīvajā sektorā. Gada laikā ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars mājsaimniecību (rezidentu) kredītportfelī ir sarucis no 16.2% līdz 15.2%, savukārt korporatīvo klientu (rezidentu) kredītportfelī no 12.7% līdz 9.2%. Mājsaimniecību kredītu kvalitāte nav būtiski mainījusies.* neiekļaujot 2012.gadā licenci zaudējušo banku rādītājus
 9. 9. PROBLĒMKREDĪTI IR NOZĪMĪGS RISKA AVOTS BANKĀM Problēmkredītu dinamika* Norakstītie kredīti*• Problēmkredītu kopējais apmērs pakāpeniski sarūk, ko ietekmē gan kredītu norakstīšana, gan arī tas, ka daļa no pārstrukturētajiem kredītiem atgūst normālu kredītu statusu vai amortizējas, klientiem veicot kredītu atmaksu.• Gada laikā kopējais problēmkredītu apmērs ir sarucis par 21.7%. *neiekļaujot 2012.gadā licenci zaudējušo banku rādītājus
 10. 10. TENDENCES BANKU SEKTORĀ 2013. GADĀ Prognoze 2013. gadamKredītportfeļa pieaugums Rezidenti NerezidentiNo jauna izsniegtie kredīti Rezidenti NerezidentiNoguldījumi Rezidenti NerezidentiBanku peļņaFiliāļu tīklsAttālinātie pakalpojumi
 11. 11. PALDIES!FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA Kungu ielā 1 Rīga LV 1050 fktk@fktk.lv t.+371 67774800 Fax +371 67225755 www.fktk.lv

×