Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FKTK Dialogs 26.04.2018 Ingus Valtiņš

110 views

Published on

Attālinātā indentifikācija: kādas iespējas bankām un fintech?

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FKTK Dialogs 26.04.2018 Ingus Valtiņš

 1. 1. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . B A N K A S U N F I N T E C H . F I N T E C H U N B A N K A S sli.do: #fktkdialogs
 2. 2. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . A T T Ā L I N Ā T Ā I D E N T I F I K Ā C I J A : K Ā D A S I E S P Ē J A S B A N K Ā M U N F I N T E C H ? sli.do: #fktkdialogs
 3. 3. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 , 2 0 1 8 . I N G U S V A L T I Ņ Š Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vecākais juriskonsults I E V A D P R E Z E N T Ā C I J A
 4. 4. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 , 2 0 1 8 . A K T U A L I T Ā T E S " I N O V Ā C I J U S M I L Š K A S T Ē " N E K L Ā T I E N E S I D E N T I F I K Ā C I J A S I E V I E Š A N A S G A I T A
 5. 5. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 , 2 0 1 8 . " I N O V Ā C I J U S M I L Š K A S T E S " T V Ē R U M S DIALOGS par jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem finanšu sektorā KONSULTĀCIJAS tieša piekļuve, centralizēta vietne, kur pieejama nepieciešamā informācija ATBALSTS jaunajiem pretendentiem licences saņemšanai LICENCES SAŅEMŠANA finanšu iestādes licences saņemšana  (ES regulējums), inovatīvu finanšu  pakalpojumu sniegšanai
 6. 6. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . " I N O V Ā C I J U S M I L Š K A S T E S " D A L Ī B N I E K I Esošie tirgus dalībnieki un jaunuzņēmumi
 7. 7. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . " I N O V Ā C I J U S M I L Š K A S T E S " D A L Ī B N I E K I Piedāvā uz tehnoloģijām balstītu finanšu inovāciju, kas dod iespēju radīt: jaunu biznesa modeli vai tā piemērošanas veidu jaunu procesu vai pakalpojumu, kas maina līdzšinējo pieeju Piemēram, KIPS vai MIPS
 8. 8. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . " I N O V Ā C I J U S M I L Š K A S T E S " A K T I V I T Ā T E 1 2 . 2 0 1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 . "Inovāciju smilškaste" atvērta Konsultācijas un atbalsts vairāk nekā 20 interesentiem Vairāki pretendenti, kuri "Inovāciju smilškastes" ietvaros varētu saņemt finanšu iestādes darbības licenci
 9. 9. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . E S   K O P Ē J Ā V Ī Z I J A P A R A T B A L S T A P R O G R A M M Ā M Pašlaik EK veic aptauju par dalībvalstīs pieejamiem risinājumiem inovatīvo pakalpojumu atbalsta programmām Pēc aptaujas rezultātiem tiks lemts par vienotu standartu ieviešanu inovatīvo pakalpojumu atbalsta programmām, tajā skaitā regulatīvajām smilškastēm, inovāciju centriem utt. APTAUJA VIENOTS STANDARTS
 10. 10. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . N E K L Ā T I E N E S I D E N T I F I K Ā C I J A
 11. 11. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . Identifikācijas procedūra, kurā klients nav personīgi piedalījies identifikācijas procedūrā klātienē N E K L Ā T I E N E S I D E N T I F I K Ā C I J A
 12. 12. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . V E I C O T N E K L Ā T I E N E S I D E N T I F I K Ā C I J U , pašlaik ir jāveic klienta padziļinātā izpēte, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. I Z Ņ E M O T , J A : klienta identifikācija tiks veikta, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas ietver: videoidentifikāciju vai  drošu elektronisko parakstu, vai  citus tehnoloģiskos risinājumus, saskaņā ar MK noteikumos noteikto. Minētais izņēmums būs izmantojams pēc MK noteikumu izstrādes un pieņemšanas
 13. 13. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . N E K L Ā T I E N E S I D E N T I F I K Ā C I J A I piemērojamo risinājumu izvēlei būtu jābūt balstītai konkrēta klienta risku novērtējumā
 14. 14. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . P A M A T Ā I Z M A N T O J O T D I V U S I D E N T I F I K Ā C I J A S V E I D U S videoidentifikācija drošs elektroniskais paraksts saskaņā ar regulas 910/2014* prasībām zema riska klientiem, izmantojot citus tehnoloģiskos (informācijas) risinājumus, piemēram, maksājums no klienta konta kredītiestādē (ES) un vai * 2014. gada 23. jūlija Regula Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū
 15. 15. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . P I E R E D Z E U N I E S P Ē J A S Izstrādājot identifikācijas risinājumus, tiek domāts par vienotu pieeju un risinājumiem Identifikācijas risinājumi pamatā tiks balstīti Igaunijas, Lietuvas un Austrijas līdzšinējā pieredzē Ja pakalpojuma sniedzējam ir tiesības sniegt pakalpojumus arī citās ES dalībvalstīs, tad tas attieksies arī uz tiesībām sniegt neklātienes identifikācijas risinājumus  
 16. 16. F K T K D I A L O G S 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 . P A L D I E S ! F I N A N Š U U N K A P I T Ā L A T I R G U S K O M I S I J A K U N G U I E L Ā 1 , R Ī G A L V 1 0 5 0 T . + 3 7 1 6 7 7 7 4 8 0 0 F K T K @ F K T K . L V | W W W . F K T K . L V

×