Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KO NOZIME EIROPAS BANKU SAVIENIBA? 
B A N K U S A V I E N I B A 
VIENOTAIS 
UZRAUDZIBAS 
MEHANISMS 
VIENOTAIS 
NOREGULEJUM...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infografiks - Vienotais uzraudzības mehānisms

449 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infografiks - Vienotais uzraudzības mehānisms

  1. 1. KO NOZIME EIROPAS BANKU SAVIENIBA? B A N K U S A V I E N I B A VIENOTAIS UZRAUDZIBAS MEHANISMS VIENOTAIS NOREGULEJUMA MEHANISMS HARMONIZETA NOGULDIJUMU GARANTIJU SISTEMA No 2014. gada 4. novembra No 2016. gada 1. janvara No 2015. gada julija Eiropas Centrala banka (ECB) sadarbiba ar nacionalajiem uzraugiem saks eirozonas lielako banku uzraudzibu no 2014. gada 4. novem-bra. Krize likusi secinat, ka starptau-tiska meroga nanšu instituciju uzraudzibu efektivak var veikt parrobežu limea uzraugs, lai visas valstis istenotu vienotu uzraudzibas pieeju un laicigi noverstu problemas kada no valstim. Vienotaja banku uzraudzibas mehanisma piedalas visas eirozonas valstis. Parejas ES valstis var brivpratigi pievienoties. Eirozonas limea noregulejuma mehanisms ir nepieciešams, ja, neska-toties uz ciešo uzraudzibu, banka nonak nansialas grutibas. Galvenais princips – noregulejuma izmaksas segs bankas, nevis no nodoku maksataju naudas. Tas nozime, ka bankas problemu gadijuma to pasludinas par maksatnespejigu, vai, ja vienota noregulejuma valde lems par bankas glabšanu, zaudejumi bus jasedz bankas akcionariem un lielajiem kreditoriem, un tikai tad vares saemt lidzekus no Vienota noregulejuma fonda. No ~6000 bankam ES ECB tieši uzraudzis ~120 lielakas bankas, kam ir raksturiga starptautiska darbiba. Latvija ECB tieši uzraudzis tris lielakas bankas pec aktiviem – AS “Swedbank, AS “SEB banka un AS “ABLV Bank”. Šo banku uzraudziba ECB cieši sadarbosies ar FKTK. FKTK piedalisies kopejas uzraudzibas komandas un lemumu projektu sagatavošana. FKTK turpina uzraudzit parejas bankas. ECB ir tiesibas dot noradijumus vai atsevišos gadijumos paremt ari šis bankas tieša uzraudziba. FKTK turpina uzraudzit citus nanšu un kapitala tirgus dalibniekus, piem., apdrošinataji, pensiju fondi u.c. ECB uzraudzibas izmaksas segs tieši un netieši uzraugamas bankas no visas eirozonas. ECB uzraudzibas apjoms 2015. gada sasniegs ~260 milj. eiro. Vienotais noregulejuma fonds – tiks veidots jauns fonds, kura eirozonas valstu bankas veiks regularas iemak-sas. Pakapeniski astou gadu laika taja jabut uzkratiem 55 miljardiem eiro. Vienotais noregulejuma mehanisms ES limeni saks darboties no 2015. gada 1. janvara, bet pilna apmera no 2016. gada 1. janvara, kad saks funkcionet Vienotais noregulejuma fonds. Ari Latvijai, lidzigi ka parejam ES valstim, ir javeido nacionala noregulejuma iestade. Latvija ir pieemts lemums neveidot pilnigi jaunu iestadi, bet šis funkcijas uzticet FKTK. Eirozonas limeni tiks veidota Vienota noregulejuma valde, kura pieems lemumus par Latvijas banku noregulejumu sakšanu, nepieciešamo noregulejuma instrumentu izmantošanu vai noregulejuma fonda lidzeku piesaisti. No katras eirozonas dalibvalsts bus viens parstavis. Nacionala noregulejuma iestade pilda valdes lemumus un uzdevumus, ka ari nodrošina to ar nepieciešamo informaciju. Nogulditajiem vienads aizsardzibas limenis visa ES. Jau patlaban noguldijumu garantiju sistema nodrošina privatpersonu un uzemumu noguldijumu (piem., atlikums noreinu konta, krajkonta, depozita u.tml.) izmaksu lidz 100 000 eiro apmera katrai personai katra banka, ja iestajusies noguldijumu nepieejamiba. Noguldijumu garantiju fonda (NGF) lidzekus parvalda FKTK, un taja regularas iemaksas veic noguldijumu piesaistitaji (t.i., bankas un krajaizdevu sabiedribas, kas ir reistretas Latvija). Uz noguldijumiem dalibvalstu banku liales attiecas tas valsts noguldijumu garantiju sistema jeb shema, kura banka ir reistreta. Ta ka valsts garante ikvienam bankas klientam atlidzibu lidz 100 000 eiro neatkarigi no ta, vai konkretaja bridi NGF ir pietiekami daudz lidzeku vai nav, tad gadijumos, ja lidzeku nav pietiekami daudz, NGF bankam vares prasit veikt arkartas iemaksas vai aizemties no citam kreditiestadem. Ari pašlaik likums jau auj nepieciešamibas gadijuma NGF aizemties no citam kreditiestadem. Jauna ES direktiva paredz uzlabotu piekuvi noguldijumu garantijam – 10 gadu laika tiks pakapeniski saisinats garantetas atlidzibas izmaksas termiš – no 20 lidz 7 darbdienam. Noguldijumu garantiju sistemas direktiva dalibvalstu normativajos aktos jaiestrada lidz 2015. gada 3. julijam. 130 3 1. JANVARIS 7 3. JULIJS € 100 000 20 DIENAS € €

×