Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit

27,104 views

Published on

Bilanci i gjendjes, Bilanci i Suksesit

  • Be the first to comment

Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit

  1. 1. FINANCAT E KORPORATAVE Fitim Redenica FAMA- Gjilan V. RAPORTET FINANCIARE ( Detyra me zgjidhje)Shembulli 1. Një firmë ka mjete rrjedhësë 200€ ,neto mjete fikse 600€ , hua ( borxh) afatshkurtër 80€ dhe huaafatgjatë 300€.Të përpilohet bilanci i gjendjes. 1. Sa është kapitali aksionar? 2. Sa është neto kapitali xhirues? Zgjidhje 1. Kapitali aksionar(KA) = Mjetet e tërësishme(MT) – Detyrimet e tërësishme(DT) MT = Mjetet rrjedhëse ( Mrr) + Mjetet fikse (Mf) MT= 200+ 600 = 800€ DT= Detyrimet rrjedhëse (Drr) – Detyrimet afatgjata (Da) DT= 80 + 300 = 380€KA = MT – DT = 800 – 380 = 420 € BILANCI I GJENDJESMjetet Burimet e mjeteve dhe Kap. AksionarMjetet rrjedhësë 200 Detyrimet rrjedhësë 80Mjetet fikse 600 Detyrimet afatgjata 300 Kap.aksionar 420Mjetet totale 800€ Detyrimet+ kapit. 800€ 2.Neto kapitali xhirues(Nkxh)= Mrr – Drr = 200 – 80 = 120€Shembulli 2.Korporata “X” ka asete fikse sipas vlerës së kontabilitetit në shumën prej 800€ dhe vlera e tregutkonsiderohet të jetë 1,200€. Kapitali neto xhirues është 500 € në libra, por 800€ mund tërealizohen , nëse të gjitha mjetet rrjedhëse do të likuidohen. Kjo firmë ka 600 € borxhe afatgjatë,sipas vlerës së kontabilitetit dhe të tregut. 1. Sa është vlera e kontabilitetit të kapitalit aksionar? 2. Sa është vlera e tregut të kapitalit aksionar?
  2. 2. FINANCAT E KORPORATAVE ZgjidhjeKapitali aksionar (kontab)= Mjetet totale (kontab) – Detyrimet totale (kontab.)Kapitali aksionar (kontab)= 1,300 – 600 = 700€Kapitali aksionar (tregu)= Mjetet totale (tregu) – Detyrimet totale (tregu)Kapitali aksionar (tregu)=2,000- 600 = 1,400 € Bilanci i Gjendjes Mjetet Burimet e mjeteve dhe Kap. aksionar Kontab. Tregu Kontab. TreguKap.neto xh 500 800 Kredi afatgj. 600 600Mjetet fikse 800 1200 Kap aks. 700 1400Mjetet totale 1,300€ 2,000€ D+K 1,300€ 2,000€Shembulli 3.Bilani i suksesit ( milionë €) Neto shitja 1620 - Kostoja e produkteve te shitura (805) - Amortizimi (70) = Fitimi para kapates dhe tatimit(FPKT) 745 - Kamata e paguar (80) = Të ardhurat që tatimohen 665 - Tatimet (228) = Neto të ardhurat 437€ - Dividendat (107) Fitimi i mbetur 330€ Le të supozojmë se kjo korporatë kishte 210 milionë aksione në fund të vitit 2008. Bazuar në bilancin e mësipërm të suksesit, sa ishin: FPA ( fitimet per aksion)?, dhe sa ishin DPA (dividendat per aksion)? Zgjidhje T.ArdhuratNeto 4371. FPA    2.08 €/aksion Aks.teresishme 2102. DPA  Divid.e.tersishme  107  0.509 €/aksion Aks..teresishme 210
  3. 3. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 4.Mjetet e korporatës “X” ishin 4,000€ , ndërsa burimet e mjeteve 1,600 €. Sa është kapitaliaksionar i saj? ZgjidhjeKapitali aksionar = Mjtet – Burimet e mjeteve KA = 4,000 – 1,600 = 2,400 € KA = 2,400 €Shembulli 5.Korporata “X” disponon me mjete fikse prej 1,250€ mirëpo vlera e tregut është 1,600€. Kapitalixhirues i saj është 850€ në kontabilitet, por me likuidimin e kapitalit të tillë mund të fitohen1,050€. Po ashtu “X” ka borxhe afatgjatë 930€ sipas vlerës së kontabilitetit dhe vlerës së tregut.Sa është vlera e kontabilitetit e kapitalit aksionar dhe vlera e tregut? Të ndërtohet bilanci igjendjes sipas vlerës së kontabilitetit dhe sipas vlerës së tregut? Zgjidhje 1. KA(kontab.) = Mjetet e tërsishme(kontab) – Detyrimet e tërësishme(kontab) KA(kontab) = (1,250 + 850) – 930 = 1,170€ 2. KA(tregu) = Mjetet e tërësishme ( tregu) – Detyrimet e tërësishme(tregu) KA(tregu)= ( 1,600 + 1,050) – 930 = 1,720€ Bilanci i gjendjesMjetet Burimet e mjeteve dhe kap.aksionar Kontab. Tregu Kontab. TreguKap.xhirues 850 1,050 Det.afatgj. 930 930Mj. Fikse 1,250` 1,600 KA 1,170 1,720Mjetet totale 2,100€ 2,650€ D+K 2,100€ 2,650€
  4. 4. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 6.Një firmë ka mjete rrjedhëse 450€ dhe neto mjete fikse 940€. Borxhi i saj afatshkurtër është210€, ndërsa borxhi afatgjatë 380€. Të përpilohet bilanci i gjendjes. 1. Sa është kapitali aksionar? 2. Sa është neto kapitali xhirues ( Nkxh)? Zgjidhje 1. Kapitali Akiosnar(KA)= Mjetet totale(Mt) – Detyrimet totale(Dt) Mt = Mrr + Mf = 450 + 940 = 1,390 € Dt = Drr + D. Afatgjata= 210 + 380 = 590 € KA = 1,390 – 590 = 800 € Bilanci i gjendjesMjetet Burimet e mjeteve dhe kap. AksionarMj. Rrjedhëse 450 Det. Afatshkurtëra 210Mj. Fikse 940 Det. Afatgjata 380 KA 800Mjetet totale 1,390€ D+ K 1,390€ 2. Neto kapitali xhirues (Nkxh) = Mrr – Drr = 450 – 210 = 240 € Nkxh = 240 €Fitim REDENICA FAMA- Gjilan
  5. 5. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 7. Gjatë vitit 2008 korporata “X” kishte shitje 1,400 € , kostoja e produkteve të shitura ishte 740€,amortizimi 120€ dhe kamata e paguar 175 €. Nëse norma e tatimit është 20% dhe të gjithatatimet janë paguar aktualisht sa janë neto të ardhurat?Kjo korporatë posedon 150 aksione të rëndomta në fund të vitit 2008. Dividendat e tërësishme tëpaguara ishin 150 €. Llogaritni FPA dhe DPA? Zgjidhje Neto shitja 1,400 € - Kosto e prod. të shitura (740) - Amortizimi (120) = FPKT ( Fitimi para kamates dhe tatimit) 540€ - Kamata e paguar (175) = Të ardhurat e tatueshme 365€ - Tatimi ( 20%) (73) = Të ardhurat neto 292€ Të.ArdhuratNeto 292 1. FPA   1.95 €/aksion Aks.teresishme 150 2. DPA  Divid.e.tersishme  150 1.00 €/ aksion Aks..teresishme 150Shembulli 8. Një korporatë posedon 400,000 aksione , ndërsa vlera e tregut e kapitalit aksionar është 4milionë €. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhe raporti çmimi ndaj fitimit (ÇF), nëse të ardhuratneto janë 200,000€ ? Zgjidhje 1. Çm / aksion  Vlera.e.aksioneve  1.000.000 10 €/aksion Aks..teresishme 400.000 T .ArdhuratNeto 200,000 2. FPA  Aks ..teresishme  400,000  0.50 €/aksion Çm .i..aks 10 3. ÇF  FPA  0.50  20
  6. 6. FINANCAT E KORPORATAVEShebmulli 9.Në bilancin e suksesit të korporatës”X” tregohen të ardhurat neto në shumën prej 650€(milionë).Numri i tërësishëm i aksioneve ishte 280 (milionë), ndërsa dividendat e tërësishmë 110€(milionë). Sa është fitimi për aksion (FPA) dhe dividenda për aksion(DPA)? Zgjidhje Të.ArdhuratNeto 6501. FPA    2.32 €/ aksion Aks.teresishme 280 Divid.e.tersishme 1102. DPA    0.39 €/aksion Aks..teresishme 280Shembulli 10.Korporata “X” kishte 320 milionë aksione në fund të vitit 2008, ndërsa neto të ardhurat ishin 210milionë, dividendat e tërësishmë ishin 125 milionë. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhedividendat për aksion (DPA) ? Zgjidhje1. FPA  Të.ArdhuratNeto  210m  0.66 €/aksion Aks..teresishme 320m2. DPA  Divid.e.tersishme  125m  0.39 €/aksion Aks..teresishme 320mShembulli 11.Korporata “X” posedon 240,000 aksione. Vlera e tërësishme e tregut të kapitalit aksionar është2.2 milionë €. Të ardhurat neto të saj janë 75,000 €. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhe sa ështëraporti çmimi- fitimi (ÇF)? Zgjidhje 1. FPA  Të.ArdhuratNeto  75.000  0.31 €/aksion Aks..teresishme 240.000    Vlera.e.aksioneve 2.200.000 2. Çm 9.17 €/aksion Aks..teresishme 240.000    Çm.i..aks 9.17 3. ÇF 29.58 FPA 0.31
  7. 7. PDF to Word

×