Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres reinnova icf

407 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres reinnova icf

 1. 1. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy Quin és el futur dels projectes de finançament públic-privat com a sistema de suport de les infraestructures Juan Martinez, director general ComercialORGANIZADO POR: CON LA COLABORACIÓN DE:
 2. 2. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy ÍNDEXA. Estructura organitzativa i funcional del Grup ICFB. ICF Finançament EmpresarialC. ICF Finançament Inversions en Capital RiscD. Canals de Distribució i AccésE. Conclusions
 3. 3. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy A – ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL DEL GRUP ICF FINANÇAMENT EMPRESARIAL Avalis SGR Grup ICF ICF (+ ICCA) ICF Holding, ICF Capital, IFEM Entitat Financera Societats Mercantils Públiques Suport financer Finançament Capital Risc i Participacions Financeres (AVALS) a PIMES i Empresarial Empreses Inversions Autònoms i AutònomsObjectiu: canalitzar finançament a les empreses que poden liderar el procés dereactivació de l’economia catalana, amb una nova oferta de productes. Visió 360º del conjunt d’activitats de suport financer a les empreses. Coordinar amb el Departamentd’Empresa i Ocupació, les activitats de suport financer a les empreses.
 4. 4. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy A – ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL DEL GRUP ICF Estructura organitzativa del Grup ICF Hem reorganitzat les funcions i activitats del Grup ICF en 5 unitats. El Comitè Executiu està format pels directius responsables dels diferents àmbits de Gestió del Negoci i de la Gestió del Risc, les Finances i Mitjans de l’ICF i el conseller delegat d’AVALIS SGR. Conseller Delegat i President del Comitè Executiu Josep-Ramon Sanromà Direcció General Direcció General Direcció GeneralConseller delegat Direcció General Finançament Direcció General Corporatiu i Finançament AVALIS Comercial Agroalimentari Finances i Mitjans Capital Risc Empresarial Joan Cervera Joan Martinez ICCA Josep Lores Joan-Carles Rovira Anna Alvarez Divina Alsinet Gestió Comercial Anàlisi Risc Tresoreria i Mercats Gestió Comercial Empreses Gestió de Finançament Corporacions Gestió Operacions Comptabilitat i Control Promoció i Comunicació Agroalimentari Participacions Financeres Recuperacions Control Gestió i Risc Desenvolupament negoci Capital Risc RRHH Tecnologia i Processos Serveis Generals PIMES I AUTÒNOMS Empreses i < 100M€/facturació corporacions > 100M€ facturació
 5. 5. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIAL: OFERTA DE PRODUCTES / NECESSITATSEl mercat objectiu: Les empreses (Pimes i Autònoms) que han d’impulsar el rellançamenteconòmic de Catalunya. TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ Valor Nombre Ocupació % % Afegit Brut % (milers) (milers) (M€) Pimes (sense empleats) 290,6 55,1% 290,6 10,8% 14.009 8,4% Pimes (< 250 empleats) 235,6 44,7% 1.656,7 61,5% 90.093 54,2% TOTAL PIMES 526,2 99,8% 1.947,3 72,3% 104.102 62,6% Grans Empreses (>250) 0,9 0,2% 745,9 27,7% 62.177 37,4% TOTAL EMPRESES 527,1 100,0% 2.693,3 100,0% 166.279 100,0% Dades 2008 PimecCom a referència, a Espanya, l’any 2010, les pimes han aportat el 78% de l’ocupació i el 68% del PIB.Dades CNMV
 6. 6. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIAL: OFERTA DE PRODUCTES / NECESSITATS CIRCULANT INVERSIÓ CAPITALMEDIACIÓ EEFF Avals: ICF / Avalis - Fins al 50% del risc - Per a tot tipus de circulant: factoring: confirming, pòlisses, internacional, etc. - Ampliant límits es millora la cobertura de risc per a lEntitat Financera. Per a Inversions avals fins el 100%. ICFcrèdit: Fondeig + preu preferent -Fins 1 M€/ empresa, en préstecs i lísings; Eur + 3,25% ; sense comissions, i fins a 10 anys de termini. Línia i + i - Per a projectes dinnovació + internacionalització. Fondeig + Assumció de risc del 50%. Entre 50.000 i 4 M€. Elegibilitat i col·laboració del Departament dEmpresa i Ocupació / ACC1Ó. DIRECTE ICF Línia Inversions : Per a tot tipus Capitalització: Crèdits a accionistes a dinversions en actius fixos, partir de 100.000 €, a 8 anys de termini, participacions empresarials i amb 2 anys de carència, per ampliar el finançament del ciruclant. Entre 0,5 i capital i millorar la solvència. 10 M€. Termini: fins a 15 anys. Capital Risc: Fons d’Inversió administrats per gestors independents o a través dels vehicles especialitzats del grup ICF (ICF Holding, ICF Capital, IFEM).
 7. 7. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIALNoves línies de finançament per a Empreses i Autònoms Producte Límits 2011 Imports x Client Descripció Avalis: Avals Circulant 150M€ Fins 0,6M€ Línia de mediació fins 50% del risc Producte Límits 2011 Imports x Client o Projecte Descripció ICF: Avals Circulant 500M€ Entre 0,6 M€ i 5M€ Línia de mediació fins 50% del risc ICF Capitalització 200M€ Entre 0,1M€ i 5M€ Risc directe ICFcrèdit 300M€ Entre 10.000€ i 1M€ Línia de mediació bonificada ICF Inversió + circulant 500M€ Entre 0,5M€ i 10M€ Risc directe ICF Internacionalització + 600M€ Entre 50.000€ i 4M€ Línia de mediació amb 50% de risc Innovació (I+I) (2011-2012) TOTAL ICF 2.100M€
 8. 8. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICF AVALS CIRCULANT (i)Línia d’Avals d’ICF i AvalisPer finançar circulant d’empreses: Operacions noves o renovacions amb increment de límitsValor afegit: complement de garantia per facilitar el crèdit. Aval fins al 50% de l’operació proposadaBeneficiaris: Seu social o centre de treball a Catalunya Perfil Import de l’aval AVALIS pimes i autònoms – menys de 250 treballadors, menys de 50 M€ facturació, ....) Fins a 600.000 € ICF principalment pimes – sobretot amb facturació superior 50 M€ Entre 600.000 euros i 5 M€ Requisits: Viabilitat econòmica; Recursos propis positius; No estar en concurs ni preconcurs de creditors; No tenir impagats (superiors a 90 dies)Condicions econòmiques: Modalitat Termini Interès / comissions Comissions de l’Aval Mutualitat finançament Avalis SGRAVALIS Pòlissa de crèdit, Mínim de 3 anys i Interès Finançament: Comissió anual d’aval sobre el Fins 4% (dipòsit) préstec, pòlisses de màxim de 5 anys EUR + màx 4,50% i límit de risc avalat. a retornar a descompte, factoring (amb opció de 1,50% si difer. ≤3% l’extinció de l’aval amb recurs i cancel·lació Comissió obertura 1,75% si difer. >3 - 3,50% confirming anticipada anual) finançament: 0,50% 2% si difer. >3,50 - 4%ICF (pel termini aprovat 2,25% si difer. >4 – 4,50% ---------- !!!!) Comissió obertura aval = 0,60% Les garanties aportades al finançament seran compartides (ICF o Avalis en seran beneficiaries en proporció al percentatge aval)
 9. 9. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICF AVALS CIRCULANT (ii)Condicions de concessió dels avals:Import i límit de l’aval:Percentatge avalat: La menor de dues variables:a) Màxim el 50% de l’operació de finançament proposadab) El doble de l’increment del límit de l’operació de circulant amb l’entitat financeraEs requereix increment total de posicions de circulant de com a mínim el 10%Import de l’aval per beneficiari: màx. 600.000 per Avalis i entre 600.000 i 5 M€ per ICFL’ICF podrà estudiar avals de menys de 600.000 euros en els següents casos:a) si és una empresa mitjana/gran (> 50M€ de facturació)b) si per límit de risc no el pot atendre AvalisExemples:Client nou: L’Entitat EF no té posicions de circulant, i proposa una operació de 2 M€ - L’aval serà del 50% de 2M€; per tant d’1M€Client amb risc de circulant de 4 M€. Es proposa un increment de posicions del 25% Operació % aval de Posició actual Increment Import aval proposada loperació Prés tec 0 0 Pòl i s s a crèdi t 2 0,5 2,5 1 40% Des compte 1 0,5 1,5 0,75 50% Fa ctori ng 1 0 Confi rmi ng 0 0 Total 4 1 Dades en milions d’euros (M€)
 10. 10. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – LÍNIA CAPITALITZACIÓLínia de finançament directe de l’ICF. Opcions per les EEFF: Cofinançar operacions (ICF aporta 50% dels fons i assumeix el 50% del risc) Finançar operacions sols l’ICF.Finalitat: ampliacions de capital i millora de la solvència de l’empresaCondicions: Empresa a capitalitzar Beneficiaris - Facturació mínima: 1M€ (a nivell de grup fiscal) Persona física o jurídica (accionista actual, o no) mitjana dels darrers 3 anys amb: - Capital social ≥ 500.000 € (*) - Domicili social o fiscal a Catalunya - Estats financers auditats - Estructura financera equilibrada - Garanties no vinculades al projecte finançat (*) Les reserves no distribuïbles per estatuts de la societat, poden computar en els 2 M€ de capital socialCondicions financeres: Import Termini Interès Comissions Garanties Mínim 100.000 € 8 anys (6 EUR + 0,50% d’estudi Externes a l’empresa a Màxim 25% del capital d’amortització + 2 de diferencial 0,50% d’obertura capitalitzar social carència)
 11. 11. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – LÍNIA INVERSIÓLínia de finançament directe de l’ICF. Opcions per les EEFF: Cofinançar operacions (ICF aporta 50% dels fons i assumeix el 50% del risc) Finançar operacions sols l’ICFFinalitat: inversions empresarials en actius fixos (materials, immaterials o financers)Beneficiaris: Empreses amb seu social a Catalunya i/o seu operativa, amb facturació < 250M€ anualsCondicions financeres: Import Termini Interès Comissions GarantiesFins al 80% del projecte Entre 5 i 15 anys, EUR + diferencial Fins a l’1% de l’import Les considerades com a(mínim 0,5M€ i màxim amb 2 de carència formalitzat del préstec suficients per l’entitat10M€) inclosos En el cas de cofinançament, les garanties aportades seran compartides entre l’ICF i l’Entitat Financera
 12. 12. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – ICFcrèditLínia de mediació – tramitació a través d’Entitats FinanceresPer finançar inversions i circulant de pimes i autònomsValor afegit: condicions preferentsBeneficiaris: pimes i autònoms amb seu social a CatalunyaPime:- Tenir menys de 250 treballadors- Volum de negoci anual inferior a 50M€ o xifra de balanç NO superior a 43M€- No estar participada en un 25% o més, per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin de forma agregada, els requisitsesmentats (excepció que la participació sigui de societats de capital risc, universitats o centres d’investigació sense finalitat lucrativa).Aquests criteris hauran de correspondre a lúltim exercici fiscal tancat (situació a 31 de desembre). Es perdrà la condició de pime si esrebassen aquests requisits durant dos exercicis consecutius.Condicions econòmiques: Import/ Finalitat Termini Interès Comissions beneficiari Inversions Mínim 10.000 i Actius fixos materials o 3 anys sense carència 0% obertura i màxim 1 M€ immaterials (fins el 5, 7, o 10 sense o amb 1 estudi 100%) i despeses any de carència EUR 6m + màx. Possible -Fins associades com ara l’IVA 3,25% a 1% per (fins 20% addicional) amortització anticipada Circulant Mínim 10.000 i Estocs, tresoreria, 2 anys amb 1 de màxim 100.000 € formació... carència
 13. 13. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy B – Línia I+I (INTERNACIONALITZACIÓ I INNOVACIÓ)Línia de mediació - tramitació a través d’Entitats FinanceresFinalitat: projectes principalment d’internacionalització, innovació, industrialització i turismeBeneficiaris: autònoms i empreses amb: Seu social o activitat a Catalunya Certificat d’elegibilitat d’ACC1Ó relatiu al projecte El perfil de beneficiaris i tipologia de projectes finançables es concreten amb més detall en l’ordre d’ajuts publicada pel Departament d’Empresa i Ocupació / ACC1Ó.Condicions de concessió del finançament: Import Termini Interès Comissions Garanties Entre 50.000€ i 4M€ 2 anys amb 1 de carència EUR + diferencial de Obertura del Assumpció de risc per ICF del 50% de per projecte 3 anys amb 0 de carència fins al 5% 0,50% Mínim de l’operació. Les considerades com a 5 anys amb 1 de carència 500€. suficients per l’entitat. Seran 7 anys amb 1 de carència compartides entre l’Entitat i l’ICF.
 14. 14. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy C – ICF INVERSIONS 2011 ICF - Inversions en Capital Risc Com a complement de les activitats de Finançament Empresarial, el grup ICF té previst realitzar inversions fins un total de 100M€ en Fons d’Inversió especialitzades en PIMES, administrats per gestors independents i/o a través dels vehicles especialitzats del grup ICF: • ICF Holding • ICF Capital • IFEM Les inversions 2011/2012 de l’ICF en els Fons de Capital Risc estaran focalitzades en els objectius estratègics següents: - Participació en projectes empresarials que impulsin la internacionalització de les PIMES catalanes - Participació en els projectes empresarials que impulsin la competitivitat i leficiència de les empreses catalanes - Participació en projectes empresarials que impulsin la innovació i el desenvolupament de sectors d’alt creixement
 15. 15. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy D – CANALS DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉSObjectiu Grup ICF: Incrementar el finançament per a Pimes i AutònomsPrimera fase: Millora de l’oferta de productes + Canals de distribució i accés Signatura convenis Difusió i Instrumentació Operativa amb EEFF Comercialització (Bancs/ICF: juny/setembre 2011) (A partir de juny 2011 ) (A partir de setembre 2011)
 16. 16. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy D – CANALS DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉS: PROMOTORS FINANCERS DEL GRUP ICF Sol·licituds de crèdit a travésAutònom del portal FinEmpresa Promotor Financer GRUP ICF - Patronals PIME - Cambres de Comerç - Accés privat als - Associacions promotors empresarials - Presentació Entitats - Assessors d’operacions i Financeres financers privats documentació - Seguiment de la gestió
 17. 17. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economy E – CONCLUSIONS Contribuir a la Recuperació Econòmica Potenciar àrees claus per al futur: • Internacionalització • Innovació • Eficiència Energètica • Eficiència i Productivitat Millorar el conjunt de l’economia d’Europa • Formació i Ocupació Contribuir com a motor econòmic a la millora de la situació econòmica d’Espanya Millorar la confiança i activitat econòmica de Catalunya Facilitar l’accés al crèdit de Pimes i Autònoms de Catalunya
 18. 18. Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizada Els reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada Challenges in waste management in a globalized economyMoltes gràcies! Institut Català de Finances www.icf.cat

×