Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mat og Rett nr. 2/ 2012

398 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mat og Rett nr. 2/ 2012

  1. 1. Bønder i Mosambik må flytte på grunn av plantasjedrift. Kirkens fond har lovet å følge det opp, men er tause. Av Tom Henning Bratlie Siden 2006 har Den norske kirkes fond Opplysningsvesenets fond (OVF) vært deleier i et selskap som planter trær i Niassa-provinsen nord i Mosambik. OVF gikk inn i Global Solidarity Forest Fund (GSFF) med 50 millioner kroner i tro på at det skulle skape en vinn/vinn-situasjon for både lokalbefolkningen og OVF. Prosjektet viste seg etter hvert å bære dårlige frukter, både for lokalbefolkningen og OVF. Lokalt gikk plantasjedriften på bekostning av jordbruksland, folk fikk ikke jobbene de var lovet, be- folkningen inngikk avtaler de ikke visste innholdet i og vannressurser ble dårligere eller forurenset. For OVF uteble avkastningen de var forespeilet, i tillegg setter lokale problemer i Mosambik fondets etiske retningslinjer på en stor prøve. Sist oktober var Rita Rezuane og Júlio Dos Santos Pêssigo, to bønder fra Niassa, i et over to timer langt møte med OVF. Her fortalte de detaljert om hvordan dagliglivet er endret til det verre etter at plantasjen kom. Tilgan- gen på vann er dårligere. Jordbruks- land er overtatt av plantasjedriften, og familier er tvunget til å flytte, slik at spesielt kvinnenes hverdag har blitt vanskeligere. Lokalbefolkningen er i tillegg ikke blitt konsultert på skik- kelig vis. Eugnelio Pedro Buquine, som representerer den nasjonale jord- bruksorganisasjonen UNAC, fortalte OVF om lokale ledere som har signert papirer de ikke ante innholdet av. Bøndene fra Mosambik ønsker ikke å legge ned plantasjen, men kom- pensasjon for skadene som er påført lokalt. De ønsker også at det ryddes opp i måten arealene overtas av sel- skapet, for en reell vinn/vinn-situas- jon i framtiden. Finansdirektør i OVF, Harald Magne Glomdal lovet å ta med de- res bekymringer til styret i GSFF, som eier skogselskapet i Mosambik. FIAN har bedt OVF om dagsorden til styremøtet GSFF visstnok skulle ha i begynneslen av desember, men har foreløpig ikke fått svar. Nyhetsbrev nr. 2-­2012 for FIAN Norge. Kontakt oss på post@fian.no Mat og Rett Våren 2013 6.-10. februar, Human Rights Human Wrongs, Oslo Dokumentarfilmfestival som set- ter menneskerettigheter i fokus. 24. februar, hele verden World Yoga Day (se sak i bladet) Første uka i februar Årsmøte i Det norske dalit-soli- daritetsnettverket (NDSN) Mars, Bergen (dato ikke bestemt) Seminar om kastediskriminering. 17. april, internasjonal dag for småbønder Årets tema er: Landran Norske kirkepenger i Mosambik Bønder fra Mosambik i møte med Opplysningsvesenets fond (OVF), der de ber om kompensasjon for skader de er påført, etter plantasjedrift OVF er medeiere i. Foto: Tom Henning Bratlie
  2. 2. Dona Hoxha (25) har allerede vært hos oss en måneds tid. Hun har en batch- elor i statsvitenskap og menneskeret- tigheter fra Høgskolen i Buskerud. – Hvorfor tok du kontakt med FIAN? – Jeg ønsker å komme videre, lære mer og å utvikle kunnskap om men- neskerettigheter. – Hva ønsker du å fortsette med etter perioden i FIAN? – Jeg tenker ta en mastergrad, enten innen internasjonale relasjoner, eller å fortsette innenfor temaet jeg har begynt. – Er det noe du vil si til FIANs med- lemmer? – Ja, peace! sier hun og ler. – Om du er opptatt av hva som skjer i verden, søk kunnskap. Men- neskerettigheter gjelder også deg. Dona vil bidra i kampanje- og in- formasjonsarbeidet og med vedlike- hold av medlemsregisteret, og kan kontaktes på dona@fian.no. Velkommen, Dona! THB Av Dona Hoxha World Yoga Day (WYD) er en år- lig internasjonal kampanje der inntektene fra yo- gatimene går til arbeid for men- neskerettigheter. I 2013 går midlene til FIANs arbeid. Ideen stammer fra yo- galærer Samira Radsi i Berlin, og kampanjen har vært arrangert siden 2007. WYD 2013 er satt til 24. februar. Kampan- jen foregår mellom kl 11.00 og 13.00 lokal tid i alle tidssoner, noe som gir en 24 timers yoga- maraton verden rundt. Tidligere WYD-inns- amlinger har blant an- net gått til Amnesty International, Leger uten grenser, Reportere uten grenser og UNICEF. Lærere og instruktører i alle yo- garetninger kan vie disse timene til WYDs formål, og alle som liker yoga eller som vil støtte arbeidet for å styrke menneskerettighetene kan del- ta. Finn en yogainstuktør som deltar i WYD og møt opp! Midlene fra WYD vil bli brukt i FI- ANs arbeid for å fremme og beskytte retten til mat. Midler fra Norge vil bli delt likt mellom FIAN Norge og FIAN International. World Yoga Day Ny praktikant på kontoret 2 012 har vært et spennende år for FIAN Norge! Vi har gjennom hele året hatt et aktivt styre og et kontor med to ansatte. I tillegg har vi vært heldige å ha to prakti- kanter – først Anthoni Backe og nå Dona Hoxha. Vi har fått flere med- lemmer, både som givere og som aktive frivillige. Dette har styrket organisasjonen og gjort det mulig å engasjere oss enda mer i utviklings- og menneskeret- tighetsdebatten, samt styrket oppfølgingen av våre partnere i India. Takk til alle som har bi- dratt til å synliggjøre FIAN! Både styret og sekretariatet har gjennom hele året hatt fokus på hvordan vi kan styrke FIAN Norge som organisasjon. Organisasjonens viktigste res- surs er våre medlemmer! Vi vil derfor i 2013 fortsette å jobbe for at flere støtter vårt arbeid gjennom medlemskap. Til tross for en styrket organisasjon, er ambisjonene våre fremdeles større enn våre ressurser. I 2013 vil vi jobbe frem en ny strategi for arbeidet vårt de neste fire årene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å engasjere deg i dette! Jeg ønsker alle en gledelig jul! Mine ønsker for 2013 er at vi kan bidra til at flere familier kan spise seg mette flere gang- er om dagen, gjennom arbeidet vårt i India. I tillegg ønsker jeg at politikere – i Norge, India og andre steder – utarbeider og gjennomfører politiske pro- grammer som kan bekjempe verdens unødvendige sult! Hilsen Kristin Kjæret Kristins hjørne
  3. 3. Om Høyre kommer til mak- ten etter valget 2013, vil de trolig fjerne informasjonsstøt- ten gjennom de såkalte ram- meavtalene. Av Tom Henning Bratlie Midler fra Norad muliggjør opplys- ningsarbeid og debatt rundt Norges bistandsarbeid. I følge Bistandsak- tuelt er flere frivillige organisasjoner bekymret for at folks kunnskap og engasjement vil bli mindre uten infor- masjonsstøtten. – En menneskerettighetsbasert bi- standspolitikk krever debatt rundt pengebevilgninger, både i Norge og de enkelte mottakerlandene, sier Kristin Kjæret, daglig leder i FIAN Norge. – Informasjonsstøtten er viktig for å sikre en norsk debatt om hvordan bistanden i økende grad kan nå de som trenger det mest. Like viktig er det at norske organisasjoner kan være vaktbikkjer for å hindre at norsk bi- stand bidrar til brudd på mennesker- ettigheter. FIAN Norge er spesielt bekymret for investeringer som kan bidra til land- og vannran, sier Kjæret. Leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Line Hegna, sier til Bi- standsaktuelt at debatten om bistand er viktig for demokratiet, og en forut- setning for å holde politikerne an- svarlig. Hun mener også at Høyres forslag vil ramme de mindre organ- isasjonene mest. Høyre mener organisasjonene kan skaffe private midler til dette arbeidet, noe seniorrådgiver Arnfinn Nygård i RORG (samarbeidet for Rammeavta- leORGanisasjoner) ikke har tro på. – Private givere holder seg stort sett unna politisk kontroversielle spørsmål, sier han til Bistandsaktuelt. Han tror Høyres politikk vil føre til at organisasjonene vil måtte bruke mye mer tid på å skaffe til veie egne inntekter, framfor å fremme en kritisk bistandsdebatt. Høyres utviklingspolitiske tals- mann Peter Gitmark sier til Bistand- saktuelt at det vil bli vanskeligere å få støtte til prosjekter utenfor Afrika med Høyre i regjering. Mye av FIAN Norges arbeid er rettet mot India. FIAN kan miste informasjonsstøtten Globaliserings- konferansen 2012 Hvert annet år i november arrangeres Globaliseringskonferansen i Oslo, i regi av Norges sosiale forum (NSF). NSF består av et femtitalls organisa- sjoner. FIAN er en av dem. I år var vi medarrangør på seminarene “Mat nok til alle” og “Investeringer i mat”. I tillegg arrangerte vi et seminar om kastediskriminering. Alt i alt deltok nesten 200 personer på disse arrange- mentene. THB At FIAN er en viktig bidragsyter i samfunnsdebatten vises ved at FIAN var en av tre, en stor og to små, men viktige, organisasjoner, som ble nevnt i årets Statsbudsjett. Det står: En rekke organisasjoner med rammeavtale for informasjonsar- beid, blant andre Redd Barna, FIAN Norge og FIVAS, har i 2011 fortsatt opplysnings- og påvirkningsarbeidet når det gjelder norsk ratifisering av klageprotokollene til henholdsvis Barnekonvensjonen og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse tiltakene er viktige og kritiske bidrag til debatten om Norges rolle i det internasjonale men- neskerettighetsarbeidet og oppfølgin- gen av Utviklingsutvalgets rapport «Samstemt for utvikling?». Som FIAN-medlem bidrar du til dette viktige arbeidet. ENL I november mottok utenriksminister Espen Barth-Eide kulepenner fra FIAN og et tyvetalls andre organisasjoner, i tilfelle han mangler noe å signere tilleggsproto- kollen til barnekonvensjonen med. Foto: Tom Henning Bratlie Kjære FIAN-medlemmer. Vi har et forslag til en tre i en-julegave, til den sam- funnsbevisste eller den som har alt. Du kan gi et ekstra bidrag til FIANs arbeid i In- dia, gjøre en venn oppmerk- som på at FIAN finnes, og samtidig være med på å ikke øke forbruket, med et av kor- tene du finner sammen med nyhetsbrevet. Bildet er hentet fra Ganesh- pur i delstaten Uttar Pradesh. Her førte FIANs arbeid til at landsbyen til slutt fikk rent vann – uten arsenikk. Pengene fra årets kampanje vil gå til arbeidet for helsestasjoner i den samme delstaten. Benytt kontonum- mer 9365.09.14994 til gaven, og skriv en hilsen på kortet til den du gir i navnet til. På forhånd tusen takk for viktige bi- drag, i kampen for en mer rettferdig verden! PS: Du kan eventuelt kombinere med FIANs nye t-skjorter. Se neste side! THB Julekort FIAN i statsbudsjettet
  4. 4. Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Disse er vervet av: .............................................adresse:................................................................................postnr:......................... Send skjemaet i konvolutt til FIAN Norge, Kirkegata 5, 0153 Oslo. Kun kuponger med signatur blir registrert VERVEKAMPANJE: Du kan fremdeles vinne en tur til India, og møte noen av dem på bildet over! Fyll ut alle feltene i skjemaene og send arket til FIAN pr post (adresse nederst). Uten signatur vil ikke innmeldingen være gyldig. Ta kontakt om du trenger flere vervekuponger, eller koppier selv før du fyller ut. Lykke til! Sjekk den skjorta!Har du savnet en FIAN-skjorte? Den er endelig her. FIAN har fått laget noen fantastiske t-skjorter, du kan kjøpe til deg selv og andre, for kr 150,- Den finnes i ordinær fasong, i størrelsene S, M, L og XL. Hva med å kjøpe en t-skjorte i julegave til noen, og eventuelt kombinere den med julekortet vi beskrev på forrige side? Ring oss på 901 38 264 eller send en epost til vår praktikant, med bestilling til dona@fian.no. FIAN Uttar Pradesh i India, med FIAN Norges nye t-skjorter, under Fact Finding Mission nå i desember. Foto: Mia Vanessa Henriksen, FIAN Norge Filmfestivalen 2013 Filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (HRHW) arrangeres i Oslo, 6.-10. februar 2013. For FIAN er HRHW en god måte å spre kunnskap om menneskeret- tigheter og brudd på disse. Festivalen trenger frivillige til billettsalg, oppfølging av internasjonale gjester, osv. Som frivillig får du tilgang til å se alle filmene. Send epost til thb@fian.no om du er interessert. Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe! Klippe!

×