Mat og Rett nr 1/ 2012

319 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mat og Rett nr 1/ 2012

  1. 1. Nyhetsbrev nr. 1-­2012 for FIAN Norge Har du lyst til å reise til India og møte FIAN-kolleger og få inspirasjon? Du kan bli den heldige vinneren av en prosjektreise til India i 2013. For å gjennomføre nye prosjek- ter med FIAN India (se neste side), trenger FIAN Norge flere medlem- mer! Større medlemsmasse vil i tillegg styrke FIANs politiske legitimitet, bade nasjonalt og internasjonalt. Fra nå og fram til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs i feb- ruar 2013, kan du være med å gi FIAN et skikkelig løft, og samtidig vinne fine vervepre mier. Alle som verver får en matboks (selvsagt), med et jak- kemerke i. Bruk skjemaene på bak- siden av Mat & Rett, og send dem i posten på gamlemåten. Verv nye medlemmer, og få fine premier! 1-5 medl. matboks med jakkemerke 5-10 medl. matboks, T-skjorte og jakkemerke 10-15 medl. matboks, T-skjorte og jakkemerke og kokebok 15+ medl. matboks, t-skjorte, jakkemerke og kokebok. I tillegg blir du med på trekning om å bli med på prosjektarbeid i India, inkludert deltakelse i for- og etterarbeid, i tillegg til reise og opphold. Vinneren må være over 18 år. India: Kolleger fra FIAN India samler infor- masjon på en Fact Finding Mission i 2009. Foto: Tom Henning Bratlie Kjenner du adressen? For første gang i år deltok FIAN aktivt i filmfestiva- len Human Right Human Wrongs, sist februar. Festivalen har som mål å sette søkelys på menneskeret- tighetsbrudd i alle de fasettene det kan tenkes å oppstå. Og det er dessverre mange varianter som do- kumenters. Mange varianter doku- menteres ikke på film, fordi de er vanskelig tilgjen- gelig på grunn av hemmelighold eller de blir forsøk skjult på andre måter, eller fordi det er forbundet med fare for dokumentaristene. Flere av årets filmer fokuserte på retten til mat. Vårt eget arrangement tok for seg konsekvensene for lokal- befolkningen rundt Marlin-gruven. Denne gruven har FIAN Norge hatt i kikkerten i lang tid allerede. For øyeblikket holde vi på å gjennomføre en underskriftskampanje med krav om at vårt eget pensjonsfond (olje- fondet) skal trekke seg ut av selskapet som driver denne gruva. I skrivende stund (30/7) har vi ca 550 signaturer, og er med andre ord litt over halvveis til målet. I tillegg til et filmarrangement, sto FIAN ansvarlig for festivalutstillin- gen, i galleri Kunstplass5. Her viste vi bilder fra området rundt Marlin- gruva. www.humanfilm.no Festivalens hovedgjest var ikkevoldsguruen Gene Sharp. Foto: Tom Henning Bratlie Mat og Rett Husk epost! Mat og rett på papir er straks histo- rie. Help spare porto og miljøet og send oss din epostadrese, så sees vi i neste nyhetsbrev på epost. Verv og vinn en tur til India!
  2. 2. Intet nytt under Guatemalas sol Statens pensjonsfond tjener gode penger på gruvedrift i Guatemala, mens lokalbe- folkningen lider både sosialt og miljømessig. Av Tom Henning Bratlie I åtte år har Marlin-gruva i Guatemala forsynt det kanadiske gruveselska- pet Goldcorp, med store overskudd. Dette er den billigste gruva de driver. Med gullpriser som fyker i været og en nærmest symbolsk skatt til Guate- mala, er dette på flere vis en gullgruve – for gruveselskapet og dets eiere. For befolkningen i San Miguel Ixta- huacán og Sipakapa er opplevelsen en helt annen. Flere uavhengige organ- isasjoner har bekreftet store konsen- trasjoner av tungmetaller i drikke- og grunnvannet i området rundt gruva. Det er rapportert om en kraftig økning i forekomsten av alvorlige hudsyk- dommer og fordøyelsesproblemer hos lokalbefolkningen. Den Inter-ameri- kanske menneskerettighetskommis- jonen anbefalte i 2010 at gruva burde stenges på grunn av disse forholdene. Samme år rapporterte FNs spesialrap- portør for urfolks rettigheter, James Anaya, om at urfolkenes rettigheter ikke var ivaretatt i forbindelse med Goldcorps virksomhet i Guatemala. Det er også avdekket at protester blir møtt med vold, trusler og til og med drap. Sosiale problemer florerer, fami- lier splittes og alkoholisme er stadig mer utbredt. FIAN Norge mener det er uverdig at den norske pensjonen sikres gjen- nom at andre blir påført lidelser og død. Derfor krever vi at norske myn- digheter sørger for at: pensjonsfondet trekker seg ut av Goldcorp. FIAN var godt representert på Oslo Miljøfestival i som- mer. For å sette fokus på Marlin-kampanjen, hadde vi laget en rettferdig gruve. Barn (og overraskende mange vok- sne) gravde ivrig etter (sjokolade-)gullmynter. Maksimalt tillatte fortjeneste var én mynt hver, og alle måtte betale 50% skatt til jordeieren – altså FIAN. Som i den virkelige verden, så også her noen sitt snitt i å ta med seg mer, men stort sett fulgte folk skattereglene. De fleste ga sin støtte til lokalbefolkningen i Guatemala, med sine signaturer. To dager på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Troms ga også uttelling på signaturblokka. Her ble det ikke laget noen gruve, men vi fikk flere interessante kontakter, og håper å kunne starte et lokallag et sted i Troms eller Finn- mark i nær framtid. THB Festivaler Redd: Når det sprenges i gullgruva, slår huset til Crisanta Hernadez sprekker. Hun er redd det en dag vil ramle sammen og ta livet av barna hennes. Folket i den fattige landsbyen Agel, har ikke noe annet valg enn å bli boende. Foto: Tom Henning Bratlie Bli med! Ved å signere oppropet på net- tsidene våre, kan du være med å gjøre en forskjell. Del også på Face- book og få med flere.
  3. 3. Av Arvid Solhein, styreleder FIAN Norge 6. til 9. mai var jeg i New Delhi sam- men med daglige leder Kristin Kjæret, for å diskutere mulighetene til fortsatt samarbeid med FIAN India, og spe- sielt med avdelingen i Uttar Pradesh (UP). FIAN har eksistert i flere del- stater i India i mange år, men det er veldig variabelt hvor sterke og ve- lorganisert de forskjellige avdelin- gene er. FIAN UP har hovedkontor i Lucknow. De har bygget opp en solid administrasjon og et apparat som arbeider med en rekke saker. De har oppnådd veldig gode resultater i en del av sakene opp gjennom årene. I New Delhi møtte vi representanter for 7 chapters: Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Jarkand, Delhi, Karnakata, Ra- jastan, Andra Pradesh. Jarkand, Delhi og Rajastan har ikke blitt godkjent som selvstendige chapters ennå. Våre indiske venner har store forhåpninger til samarbeidet med FIAN-Norge. De la fram ideer for et større prosjektsamarbeid som kan bi- dra til å styrke alle avdelingene, og til å drive et godt case-arbeid mange steder. Pengene til et slikt prosjekt må imidlertid FIAN Norge søke og få in- nvilget fra Norad, samt at vi legger 10% egenandel i potten. Vi vil veldig gjerne at FIAN styrkes i India. Det er et kjempestort behov for en organ- isasjon som kjemper for fattiges rett til mat og et verdig liv. Men vi må også sikre oss at vi ikke gaper over mer enn vi kan håndtere. FIAN Norge er tross alt en liten organisasjon med be- grensede midler og et lite sekretariat. Nå fortsetter diskujonene i styret og administrajsonen her i Norge, og gjennom en elektronisk dialog med våre indiske venner.  FIAN Norge planlegger å fremme en søknad om samarbeid med Norad i løpet av høsten. Vi kommer tilbake til FIANs medlemmer og støttespill- ere med mer informasjon om vordan man tenker seg samrbeidet på et se- nere tidspunkt. India: Både styreleder og daglig leder fra FIAN Norge, besøkte India i mai 2012, der de diskuterte framtidige samarbeid. FIAN India og FIAN Norge har allerede flere vellykkede kampanjer bak seg. Foto: FIAN Uttar Pradesh Samarbeid med FIAN India Av Kristin Kjæret, daglig leder FIAN Norge Hvert 4-5 år må alle lands myndigheter gjennom en såkalt Universal Periodic Review (UPR), i Genéve. Her følges alle FN-land opp av FNs Menneskerettighetsråd. Høringen va- rer 3 ½ time og alle FNs stater deltar. I mai stod blant annet India og Brasil for tur. Vi var der for å påvirke spørsmålene fra norske myndigheter. I tillegg møtte vi delegasjoner fra andre land, for å diskuterte Norges manglende signering av den nye klagemekanismen for konvensjonen om økon- omiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), den såkalte tilleggsprotokollen. Dette er en klageinstans som åpner for at norske statsborgere som mener deres ØSK-rettigheter brytes kan bli hørt av FN. Da Norge var oppe til tilsvar- ende høring for to år siden, ble Norge anbefalt å signere protokollen, noe som fremdeles ikke er gjort. India I forkant av UPR-sesjonen i mai, hadde FIAN Norge et møte med den norske ambassaden i India, og sendt brev til norske myndigheter med bekymring om sultproblem- atikken i India. Vi oppfordret blant annet Norge til å ta opp problemene med diskriminering av daliter (kasteløse) og urfolk. Un der høringen foreslo Norge at India gjen- nomfører anbefalingene fra FNs spesialrapportør for men- neskerettighetsforkjempere, med referanse til daliter og urfolk. Vi er svært fornøyde med at norske myndigheter blir stadig tydeligere på at kastediskriminering er et men- neskerettighetsproblem som må diskuteres i FN. Dess- verre nevnte Norge ingenting om sultsituasjonen. Andre stater tok opp problemer knyttet til brudd på retten til mat og anbefalte at indiske myndigeter signerer og ratifiserer tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen. Brasil I Norges innlegg ble urfolks situasjon trukket frem, med en generell anbefaling om å sikre deres rettigheter, spesielt landrettigheter og retten til å bli konsultert. I tillegg trakk Norge frem situasjon til Guarani Kaiowá-indianerne og ba brasilianske myndigheter om å ferdigstille prosessen med å avgjøre deres territorielle krav. Dette er svært viktig for FIANs arbeid med denne saken! Flere stater trakk frem ur- folks situasjon, inkludert deres landrettigheter, men kun Norge pekte på den spesielt vanskelige situasjonen til Guarani-Kaiowá indianerne. FIAN har i mange år støttet Gurani Kaiowá-indianernes territorielle krav. Blant an- net hadde FIAN Norge en underskriftskampanje som ble overrakt som et maleri, til den brasilianske ambassaden i Oslo i 2010. India og Brasil utspørres i FN
  4. 4. Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Signatur: ........................................................................... Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Signatur: ........................................................................... Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Jeg ønsker å bli medlem av FIAN! Navn: ................................................................................ Adresse: ............................................................................ Postnr/-sted: ................................................................... Epost: ................................................................................ Telefon: ............................................................................. Dato og signatur: ............................................................ Disse er vervet av: .............................................adresse:................................................................................postnr:......................... Send skjemaet i konvolutt, til FIAN Norge, Kirkegata 5, 0153 Oslo. Kun kuponger med signatur blir registrert Fyll ut alle feltene i skjemaene og send arket til FIAN pr post (adresse nederst). Uten signatur vil ikke innmeldingen være gyldig. Ta kontakt om du trenger flere vervekuponger. Lykke til!

×