Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!De buitengevelplaat – Productinformatieen ...
2Inhoudsopgave	 Inleiding 31. 	 fermacell Powerpanel HD 41.1 	 Houtskeletbouw 41.2 	 Gezondheid, ecologie 41.3 	 Productie...
3Inleidingfermacell Powerpanel HD platen zijncementgebonden, glasvezelversterktesandwichplaten met lichte toeslagstof-fen,...
41	 fermacell Powerpanel HD1.1	 HoutskeletbouwBij houtskeletbouw hebben buiten­gevelsnaast verschillende bouw­fysischefunc...
5Afbeelding 1.5 :SchematiseringproductieprocesSpuitstation 1 (onderlaag)CementLichte-toeslag-stoffenGlas-vezelsWaterDoseer...
61.4	 Karakteristieke/nominale waarden	 van de fermacell Powerpanel HDPlatenafmetingen (standaardformaat)Lengte 1000/2600/...
7n	 BrandveiligheidDe femacell Powerpanel HD is door hetbouwtechnisch instituut in Berlijn alsniet brandbaar bouwstof van ...
82	 Gevelconstructie met beschermingssysteem	 tegen weersinvloeden2.1	 Dragende en verstij-	 vende buitenmurenIn de houtsk...
9n	 Horizontale voegen (max. 2 stuks) zijnin de fermacell Powerpanel HDtoegestaan, wanneer de beplatingalleen gebruikt wor...
10Duurzame bescherming tegen weersinvloedenmet ver­schillende systeemop­bouwenVoegtechniek – voor tijdelijke water-dichtin...
11Toebehoren van het fermacell Powerpanel HD waterafdichtingssysteemToebehoren Levervorm, verpakking, gewicht Verbruik Art...
12Tijdelijke werkende waterdichtheidmet voegtechniekOm diverse redenen kan het wense­lijkzijn, om tussen het monteren van ...
133	 Verwerking van	 de fermacell	 Powerpanel HD plaat3.1	 MontageNaast montage op de bouwplaats isfabrieksmatig prefabric...
143.2	 Zagen van de platenDe fermacell Powerpanel HD plaat ismet de gebruikelijke houtbewerkingma-chines op maat te brenge...
15Raam- en deurkozij­n­openingenOpeningen in betimmerde wand­oppervlakken verzwakken het gevelpro-fiel altijd.Bij meedrage...
163.4	 BevestigingstechniekHierna worden de bevestigings­middelenen -afstanden besproken.De aanwijzingen hebben betrekking...
17VerwerkingVoor de bevestiging worden pneu­ma­tische tackers gebruikt. De luchtdrukmoet hierbij zo ingesteld worden, dat ...
18De hartafstand van de niet tot aan deplaatrand moet ≥ 7 maal de nietdiktednzijn, de hartafstand tot aan de randvan de ho...
193.6	 Verwerkingsricht-lijnen van de toebehorenHierna zijn de belangrijkste eigenschap-pen en verwerkingsaanwijzingen opg...
20C. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Basismorteln	 waterafstotende, minerale,basismortel;n	 kleur: natuurlijk wit;...
21D. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Wapeningsweefseln	 schuifvaste, alkaliresistente	 glasvezelstof;n	 maaswijdte...
224	 AansluitdetailsNaast het zorgvuldig uitvoeren van devoegwapening en het pleisterwerk,dienen de binnen- en buiten­hoek...
234.2	 Gevelhoek –	 buitenhoekTer plaatse van de elementaansluitingenkan het voorvallen dat met plaatstrokengewerkt moet w...
244.4	 DakaansluitingMet comprimeerbaar afdichtingbandwordt een winddichte afs­lui­ting bereikttussen de fermacell Powerpa...
25binnen buiteninnen außenfermacellPowerpanel HD plaatfermacell Powerpanel HDBasismortelRandprofiel pleisterwerkPlaatnaad,...
26Ter hoogte van de verdiepingsvloerzijn er uitzettingsbewegingen teverwachten tot 1 cm (frame van hetonderste wandelement...
27n	 Onderste gedeelte van het dilata-tieprofiel in het bovenste gedeelte(aan het bovenste wandelement)schuiven.n	 Afstand...
285	 fermacell Powerpanel HD	 met geventileerde spouwfermacellPowerpanel HD plaatfermacell Powerpanel HDWapeningsbandferma...
29­De fermacell Powerpanel HD isgeschikt voor beplating van houts-keletbouw gevelsNaast de mogelijkheid van de directebepl...
306	 Plafond met fermacell	 Powerpanel HD
31ToepassingsgebiedVrijhangende geventileerde plafonds inbinnen en buitentoepassingen.VerwerkingOnderconstructien	 De hout...
FC-025-00009/05.13/mAlleen de actuele versie is geldig.U vindt deze op onze website.Versie: 05/2013.Deze verwerkingsgids i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

fermacell Powerpanel HD De buitengevelplaat - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

1,564 views

Published on

fermacell Powerpanel HD De buitengevelplaat - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

fermacell Powerpanel HD De buitengevelplaat - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

 1. 1. Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!De buitengevelplaat – Productinformatieen verwerkingsrichtlijnenfermacellPowerpanel HDVersie mei 2013
 2. 2. 2Inhoudsopgave Inleiding 31. fermacell Powerpanel HD 41.1 Houtskeletbouw 41.2 Gezondheid, ecologie 41.3 Productieproces 51.4 Karakteristieken/nominale waarden van de fermacell Powerpanel HD 61.5 Kwaliteitsbewaking 61.6 Bouwfysische kennmerken 71.7 Statische eigenschappen 71.8 Opslag en transport 72. Gevelconstructie met beschermingssysteem tegen weersinvloeden 82.1 Dragende en verstijvvende buitenmuren 82.2 HSB-elementvoegen verticaal 82.3 Verticale en horizontale voegen 82.4 Bescherming tegen weersinvloeden 93. Verwerking van de fermacell Powerpanel HD plaat 133.1 Montage 133.2 Zagen van de platen 143.3 Beplating 143.4 Bevestigingstechniek 163.5 Transport prefabelementen naar de bouwplaats 183.6 Verwerkingsrichtlijnen van de toebehoren 194. Aansluitdetails 224.1 Funderingsaansluiting 224.2 Gevelhoek – buitenhoek 234.3 Gevelhoek – binnenhoek 234.4 Dakaansluiting 244.5 Aansluiting op andere bouwmaterialen 244.6 Raam- en deurkozijnen 254.7 Aansluiting gevel – verdiepingsvloer – gevel 265. fermacell Powerpanel HD met geventileerde spouw 286. Plafond met fermacell Powerpanel HD 30
 3. 3. 3Inleidingfermacell Powerpanel HD platen zijncementgebonden, glasvezelversterktesandwichplaten met lichte toeslagstof-fen, die meteen als stucondergrond voorbuitendoeleinden te gebruiken zijn.De platen zijn cementgrijs van kleur.Aan de zijkanten is de sandwichstruc-tuur met de donkerbruine toeslagstof-fen in het midden duidelijk te zien.De voorzijde wordt gevormd door hetplaatoppervlak aan de malzijde. Deze(spiegel)gladde zijde is voor­zien vaneen bestempeling. De achterzijde vande plaat is licht gol­vend en/of eengeschuurd opper­vlak t.b.v. de dikte-kalibrering.Ten gevolge van de geringe dichtheidvan het in de plaatkern gebruikte granu-laat van geëxpandeerde klei­korrels engerecycleerd glas­schuim­granulaathebben de fermacell Powerpanel HDeen relatief laag eigen gewicht.De platen beschikken over een hogedruk- en buigvastheid, die bereikt wordtdoor een combinatie van het gerecy-cleerd glasschuimgranulaat in de kernen de glas­vezel­bewape­ning in de bui-tenste lagen van de plaat te verwerken.Om de capillaire wateropname van deplaten te verhinderen en tege­lijkertijdde capaciteit om waterdamp door telaten (het „ademen“) te behouden, zijnde deklagen tijdens de fabricage voor-zien van een waterafstotend middel.De fermacell Powerpanel HD plaat isalleen uit minerale mate­rialen samen-gesteld en bevat dus geen brandbarebestanddelen. De platen vallen hierdoorin de hoogste bouw­stofklasse A1 (nietbrandbaar) overeenkomstig EN 13501-1.fermacell Powerpanel HD is statischinzetbaar. De plaat kan een bijdrageleveren in onder andere het opvan­genvan stabiliteitsbelastingen en verstijvingvan gevels bij toepas­sing in houtskelet-bouw woningen.
 4. 4. 41 fermacell Powerpanel HD1.1 HoutskeletbouwBij houtskeletbouw hebben buiten­gevelsnaast verschillende bouw­fysischefuncties nog twee andere taken:n Het garanderen van voldoende draagvermogen;n Gegarandeerde bescherming tegen weersinvloeden.Bij houtbouw is het interessantom een gevelplaat zo eenvoudig moge-lijk te kunnen monteren, de plaat moetechter ook een statische functie hebbenen tegen weersinvloeden beschermen.Tot nu toe waren al deze eisen niet inéén product te verenigen. Het draagver-mogen werd gerealiseerd door dehoutconstructie van de gevel, bijvoor-beeld van fermacell Gipsvezelplaten tevoorzien.Duurzame bescherming van de gevel-constructie tegen weersin­vloeden werdgerealiseerd door verschillende syste-men, bijv. houten vliesmuren, pleister-werk voorzetmuren of gecombineerdeisolatiesystemen. Het aanbrengen vandeze systemen gebeurt vaak niet doorde houtskeletbouwer zelf. De over­drachtvan werkzaamheden aan een anderbedrijf resulteert vaak in tijdverlies meteen door vocht aan­ge­taste gevelcon-structie tot gevolg.Met de ontwikkeling van de fermacellPowerpanel HD is het fermacell gelukteen multifunctioneel product voorgevelconstructies in de markt te zetten.Functies:n Statische ondersteuning: meedragende en verstijvende beplatingn Duurzame bescherming tegen weersinvloeden met een direct opgebracht pleisterwerksysteem.In Duitsland kreeg de fermacell Power­panel HD plaat als eerste voor ditmateriaal en deze toepas­sings­gebiedeneen algemene ver­gunning van hetDuitse Instituut voor Bouwtechniek inBerlijn (Zulassung: Z-9.1-510).De fermacell Powerpanel HD platenbieden nóg een belangrijk voordeel: incombinatie met de juiste voegtechniekkan tijdens de bouw een periode vanmaximaal 6 maan­den (periode vóór hetaanbrengen van de definitieve, duur-zame bescherm­laag) overbrugd wordenzonder extra beschermingsmaatregelentegen weersinvloeden.De aannemer kan op deze manier aanhet bedrijf dat de vervolgwerkzaamhe-den uitvoert een weersbestendig ge-bouw/project overdragen.Brandwerendheid van 90 minu­ten kan inconstructie al bereikt worden met éénlaag beplating met de fermacell Po-werpanel HD.Architekten en aannemers kunnen indeze brochure, in combinatie met an-dere fermacell brochures, infor­matievinden voor een doel­matig gebruik vande fermacell Power­panel HD plaat in dehout­skeletbouw.1.2 Gezondheid, ecologieDe verwerking van de fermacell Po-werpanel HD platen (zagen, boren, enz.)is niet schadelijk voor de gezondheid,omdat de gebruikte glasvezels met eendikte van ca. 15 µm ruim boven deovereenkomstig TRGS 500 geclassifi-ceerde mine­raal­vezels met een kriti-sche grens van ≤3 µm liggen.Het glasschuim granulaat van de dek-laag wordt volledig uit gerecycled glasgewonnen.De platen zijn als zuiver mineraalbouw-materiaal volledig opnieuw te gebrui-ken. Met de juiste bouwmateriaal recy-clingprocessen zijn de platen alskringloopmateriaal weer te gebruikenals toeslagstof. Als deze lokaal nietAfbeelding 1.1 :fermacell Powerpanel HD plaat
 5. 5. 5Afbeelding 1.5 :SchematiseringproductieprocesSpuitstation 1 (onderlaag)CementLichte-toeslag-stoffenGlas-vezelsWaterDoseerstation 1 (kern)Spuitstation 2 (bovenlaag)BindingOntkistingDrogingZaagtafelDikte calibratieStapelingTussenopslagVormterugloopbeschikbaar zijn, is afgifte als normaalbouwpuin bij een milieustraat ooktoegestaan.Het instituut voor bouwbiologie Rosen-heim heeft de fermacell PowerpanelHD plaat en het produc­tieproces tenaanzien van Gezond Wonen en milieube-lasting getest. Op basis van de proefre-sultaten wordt de fermacell Power-panel HD plaat de Duitse waarmerk-zegel „getest en aanbe­volen door IBR“verstrekt.1.3 ProductieprocesHet fabricageproces van de fermacellPowerpanel HD is volledig geautomati-seerd, van het vullen van de malvormentot en met de verpakking van de platen(zie afbeelding 1.5).Aan het begin van het productieprocesworden de afzonderlijke lagen van desandwichplaat met behulp van eengiet- en spuitprocédé in de bekistingvor-men aangebracht. Daarbij wordt aller-eerst de onderste deklaag opgespoten(zie afbeelding 1.2).De middenlaag met granulaat vangeëxpandeerde klei wordt hierna meteen doseerinstallatie op de onder­laaggegoten, gelijkmatig verdeeld engladgestreken.Tot slot wordt de op folie gespoten-bovenste deklaag van de plaat op detwee, al in vorm gebrachte pla­tengewalst. Deze methode wordt gebruiktom zo het gladde en geslo­ten plaat­oppervlak te verkrijgen, dat de kwa­liteitvan de gespoten onderlaag zo dichtmogelijk benadert. Door de folie ont-staat het eenzijdig, licht­golvendoppervlak.De bovenlaag van de platen wordt meteen alkali resistente glasvezels ver-sterkt. In een speciale sproeierkopwordt een eindloze vezel in verschil-lende lengtes, tot minimaal 50 mm,gesneden en onder hoge luchtdruk aande cementspecie toegevoegd.Wanneer de verschillende lagen inde vorm aangebracht zijn, volgt hetuitharden van de platen. Na het verwij-deren van de folie en het ontkisten(afbeelding 1.3) worden de platen met-een door een drooginstallatie geleid.Aan het einde van de productielijnkrijgen de platen hun definitieve afme-ting en worden gepalletiseerd (afbeel-ding 1.4). Na afloop van het hardings-proces in de tussenopslag worden depallets naar de verpakking- en expedi-tieafdeling getransporteerd.Afbeelding 1.2 : Aanbrengen vande plaatlaag aan de malzijdeAfbeelding 1.4 : Op pallet stapelenvan de platenAfbeelding 1.3 : Volautomatisch uitde mal nemen van de platen
 6. 6. 61.4 Karakteristieke/nominale waarden van de fermacell Powerpanel HDPlatenafmetingen (standaardformaat)Lengte 1000/2600/3000 mm*Breedte 1250 mmDikte 15 mm(afwijkende lengte- en breedtematen tot max. 3000 x 1250 mm zijn mogelijk)Maattolerantie: Lengte, Breedte, Dikte ± 1 mmVolumieke massa, sterkteVolumieke massa ca. 1000 kg/m³Plaatgewicht ca. 15 kg/m²Buigtreksterkte 3,5 N/mm²Druksterkte (loodrecht op het plaatvlak) 6 N/mm²E-module buiging bij binnentemperatuur (20 °C) 4500 ± 500 N/mm²Andere karakteristiekenBouwstofklasse volgens EN 13501-1 A1Waterdamp diffusie weerstandsgetal m(fermacell Powerpanel HD plaat inclusief voegwapenings- enbasismortelsysteem)40Warmtegeleidingscoëfficiënt lR0,40 W/(m • K)Thermische-uitzettingscoëfficiënt aT(van -20 °C tot + 75 °C) 0,011 mm/°CVochtgehalte (bij 65 % R.V. en 20 °C luchttemperatuur) ca. 7 %Uitzetting / krimp bij verandering in de luchtvochtigheid met 30 % (20 °C) 0,45 mm/mVorstbestendig* speciaal voor de toepassing als (geventileerde) vliesgevel (hoofdstuk 5)Plaatafmetingen en gewicht van de fermacell Powerpanel HDPlaatafmetingenL x l x EArtikelnr. Oppervlakte-gewichtPlaatgewicht Palletgewicht(excl. pallet)in mm in kg/m² in kg in kg1000 x 1250 x 15 75043 ≈15 19 1125 (60 stuks/pallet)2600 x 1250 x 15 75030 ≈15 49 1463 (30 stuks/pallet)3000 x 1250 x 15 75031 ≈15 57 1688 (30 stuks/pallet)1.5 KwaliteitsbewakingDe kwaliteitsbewaking van de femacellPowerpanel HD platen vindt intern in hetfemacell Powerpanel HD productiebe-drijf voortdurend plaats en wordt in hetkader van inspectieovereenkomsten doorofficiële laboratoria voor materiaalon-derzoek regelmatig aan strenge kwali-teitscontroles onder­worpen (externecontrole).Onder deze voorwaarden mogen defemacell Powerpanel HD platen hetU-teken voeren.Het U-teken staat op de afleveringspa-pieren en op de gebruiksaanwijzing vaniedere verpakkingseenheid.Tevens is voor de toepassing als gevelbe-plating, met direct stucsysteem, inhoutskeletbouwele­menten een DuitseZulassung (Z-9.1-510) afgegeven. Hierinis ook de statische inzetbaarheid van defemacell Powerpanel HD verwerkt.1.6 Bouwfysische kenmerken:n GeluidsisolatieOnderzoeken bij verschillende officie¨leDuitse instituten, zoals MPA Braun-schweig, bevestigen de uitstekendegeluiddempende eigenschappen van defemacell Powerpanel HD platen. Dezetestverslagen worden, op aanvraag,toegezonden.
 7. 7. 7n BrandveiligheidDe femacell Powerpanel HD is door hetbouwtechnisch instituut in Berlijn alsniet brandbaar bouwstof van bouwstof-klasse A1 overeenkomstig EN 13501-1geclassificeerd.Bij toepassing van een femacell Po-werpanel HD met d = 15 mm en van eenfermacell plaat met d ≥12,5 mm op debinnenzijde van de gevel, toepassing vangeschikte isolatie en voldoende gedi-mensioneerde houten staanders, voldoetde constructie aan de aan een afsluit­wand van een gebouw gestelde criteriavan 30 minuten. Wanneer aan de binnen-zijde 2 lagen femacell Gipsvezelplaten(d ≥12,5 mm) evenals geschikte isolatieen een houten onderconstructie aange-bracht worden, bereikt de buitenwandzelfs 90 minuten.De gevelopbouw, in combinatie met deverschillende constructieelementen,worden in de brochure fermacellConstructies voor wanden, plafondsen vloeren beschreven.De hierbij behorende testrapporten vanbureaus voor materiaalonderzoek metbetrekking tot de brand­werendheidklasse zijn op aanvraag beschikbaar.n Warmte-isolatie en vochtisolatieOm de warmte-isolatie en vocht­isolatievan constructies met femacell Power-panel HD platen te berekenen, kunnen dekara­kte­ristieke gegevens van de plaat inparagraaf 1.4 gebruikt worden.n Lucht- en winddichtheidDe femacell PowerpanelHD platen zijnlucht- en winddicht. De plaatvoegen zijnin ieder geval als wind- en luchtdicht teclassificeren, als de platen ter plaatsevan de stijlen stotend tegen elkaargeplaatst zijn en afgewerkt worden metde beproefde voegentechniek.Bouwelementaansluitingen en montage-openingen (bijvoorbeeld wanddoordrin-gingen) dienen zorgvuldig afgedicht teworden.1.7 Statische eigenschappenDe femacell Powerpanel HD platenkunnen bij houten betimmering gebruiktworden als extra statisch element.Daarbij is het mogelijk de platen alsdragende of verstijvende beplating ingevelelementen te gebrui­ken. Een enander wordt beschre­ven in de ZulassungZ-9.1-510.1.8 Opslag en transportDe femacell Powerpanel HD platenworden liggend op pallets verpakt engeleverd. Standaard 30 platen per pallet,respectievelijk 60 platen bij klein formaat(1000 x 1250 mm).De platen dienen op een voldoendevlakke ondergrond te worden opge­-s­lagen. Indien de platen verticaal wordenopgeslagen kunnen de zij­kanten bescha-digen en de platen vervormen. Wanneerde platen als één stapel op de vloerworden weg­gelegd, dient met het draag-vermogen van de vloer rekening teworden gehouden.Opslag in de buitenlucht is gezien devorst- en waterbestendigheid van deplaat mogelijk. De platen dienen echterafgedekt te worden om vervuiling van hetplaatoppervlak tegen te gaan.Horizontaal transport is mogelijk meteen palletwagen of met een heftruck.Afzonderlijke platen dienen in verticalestand te worden gedragen.Met behulp van een platendrager ishandmatig vervoer gemakkelijker.Is dit hulpmiddel niet aanwezig, dandienen handschoenen te worden gedra-gen. Retourneren van lege pallets moetu afstemmen met uw handelaar.
 8. 8. 82 Gevelconstructie met beschermingssysteem tegen weersinvloeden2.1 Dragende en verstij- vende buitenmurenIn de houtskeletbouw zorgen dra­gen­demuren voor een benedenwaartse over-dracht van het eigen­gewicht en de verti­­calebelasting.Hetknikkenvandehorizon-tale muurribben wordt met beplatingvoorkomen en kan overeenkomstigZulassung Z-9.1-510 aangetoondworden. De maximaal toegestanespanning op de verticale ribben isonder andere afhankelijk van degestelde brandwerendheidseisen.Dragende en verstijvende muren dienenals windverstijving van een gebouw enzorgen daarnaast voor een horizontalebelastingsoverdracht. De fermacellbeplating moet als een schijf kunnenwerken. Horizontale voegen in de bepla-ting zijn dan ook niet toegestaan.Bij dragende en verstijvende muren dievoorzien zijn van fermacell PowerpanelHD platen kunnen de toegestane FHwaarden overeenkomstig Z-9.1-510bepaald worden.Minimumprofiel en hart-op-hart afstan-den van de houten onderconstructieDe volgende onderconstructies mogentoegepast worden:n Constructiehout overeenkomstigEN 1995-1-1 moet geschikt zijn voorinbouw en droog zijn (ge­middeldehoutvochtigheid 18 %).n Gelamineerd hout volgensEN 1995-1-1.n Dubbel T-profielen resp. I- pro­fielenmet een CE-markering die dezetoepassing toelaat.Wanneer er vanwege de verbindings-middelen geen grotere afme­tingenvereist zijn, dan kunnen voor de hout-staanders overeenkomstig Z-9.1-510 devolgende minimumwaarden wordenangehouden:n Breedte b = 38 mmn Dikte h = 80 mmn Profieloppervlak ≥ 40 cm2Afwijkend hiervan mogen de mid-den-stijlen van een wandelement met meerdan één middenstijl minstens 30 mmbreed zijn en een profiel­oppervlak vanminstens 24 cm2hebben.Bij de toepassing van dubbel T-profielenrespectievelijk I-profielen, moet reke-ning gehouden worden met een geza-menlijke oppervlak van de flensen vanminimaal 40 cm2.De maximale hart-op-hart af­standenvan de stijlen is 625 mm.2.2 HSB-elementvoegen verticaalIn principe moeten de HSB-elemen­tenkrachtgesloten met elkaar ver­bondenzijn, zodanig dat er geen extra krachtenop de beplating inwerken. Verbindingendie alleen door fermacell beplatingworden gevormd, zijn niet voldoende.Bij beplating met één enkele laag mogende fermacell voegen (aan binnen- enbuitenzijde) niet op de elementenvoegenliggen. Dit betekent dat de beplating vaneen element door moet lopen tot aan derandstijl van het volgende element.Tevens moeten de elementen onderlingaan elkaar verbonden wordenHSB-elementvoeg verdiepingsvloerBij houten vloerconstructies moetvanwege het uitzetten en krimpen vanhet hout (frame, vloerbalken en liggers)met een voeg van ca. 1 cm rekeningworden gehouden in de buitenbeplating.Deze voeg wordt tijdens de montagemet gecomprimeerd afdichtingsbandgesloten (zie ook „bescherming tegenweersinvloeden“ paragraaf 2.4).Adviezen voor de uitvoering vindtu in de details in paragraaf 4.7.2.3 Verticale en horizon- tale voegenVerticale voegen tussen fermacellPowerpanel HD platen dienen op ach-terliggende stijlen en stotend te wordengeplaatst.Wanneer de plaat vanuit statisch oog-punt verstijvend/dragend moet zijn,dient men bij de horizontale voegen methet volgende rekening te houden:n Indien de fermacell Powerpanel HDplaten constructief toegepast wordenin een stabili­teitswand zijn horizon-tale plaat­voegen in de betreffendewand niet toegestaan. Een even­tuelefermacell Gipsvezelplaat aan debinnenzijde mag eventueel eenhorizontale voeg hebben, indien dezeis uitgevoerd als lijmvoeg. De draag-kracht moet dan volgens ZulassungZ-9.1-510 worden verminderd.
 9. 9. 9n Horizontale voegen (max. 2 stuks) zijnin de fermacell Powerpanel HDtoegestaan, wanneer de beplatingalleen gebruikt wordt als knik­ver­stijving van de stijlen. De horizontalevoegen dienen dan altijd van eenstrook achterhout voorzien te zijn.Wanneer de fermacell Power­panel HDenkel als onderlaag voor pleisterwerkwordt gebruikt en­de constructieve bij-drage is niet van toepassing, dan dienenhorizontale voegen in ieder geval van eenstrook achterhout voorzien te worden.Wanneer er ten aanzien van de gevel­constructie echter eisen worden gesteldaan de brandwerendheid, dan zijnhorizontale voegen in het plaatopper-vlak niet toegestaan! Bij brandwerend-heidseisen moeten de aange­houdendetails in het brandrapport gerespec-teerd worden.2.4 Bescherming tegen weersinvloedenDe fermacell Powerpanel HD platen zijnmeteen als stucondergrond in buiten-toepassing te gebrui­ken. Bij deze toe-passing wordt een duurzame bescher-ming tegen weer­sinvloeden overeen-komstig DIN 68 800 deel 2 bereikt:n als de platen na montage voorzien worden van de voegtechniek enn daarna met een bewezen pleister- systeem worden afgewerkt.VoegtechniekBij de uitvoering hiervan dient u devolgende punten ten aanzien van devoegtechniek in acht te nemen:n De verticale plaatvoegen op de stijlenstotend tegen elkaar monteren(voegbreedte ≤1 mm).n Horizontale plaatvoegen die niet alsdilatatievoeg behoeven te wordenuitgevoerd, worden stotend gemon-teerd. Dat geldt ook voor horizontaleplaatvoegen in niet-dragendewandelementen.n Alle plaatvoegen worden met zelfkle-vend fermacell Power­panel HDWapeningsband beplakt. Bij stotendeplaatvoegen in buiten- en binnenhoe-ken wordt het fermacell PowerpanelHD Wapeningsband over de hoekengeplakt.n fermacell Powerpanel HD Wape-ningsband over de gehele breedtemet fermacell Powerpanel HD Wape-ningslijm bestrijken.n Alle bevestigingsmiddelen die nietdoor de wapeningsband wordenafgedekt moeten mins­tens met éénlaag fermacell Powerpanel HDWapeningslijm bestreken worden.n De wapeningslijm kan reeds na eendroogtijd van ca. 24 uur (bij 20 °C en50 % relatieve lucht­voch­tigheid) meteen pleistersysteem afgewerkt worden.Nadat de voegtechniek volledig is uitge-voerd, is de gevel een half jaar wind- enregendicht en kan de definitieve water-dichting met het pleistersysteem wordenuitgevoerd.fermacell Pleister­systeem (systeem 1)Een duurzame waterafdichting wordtbereikt met de combinatie van de be-schreven voegtechniek en onder­staandpleistersysteem.n De minerale fermacell PowerpanelHD Basismortel wordt volvlaks overhet totale oppervlak in een laag vanmin. 5–6 mm aangebracht (bijvoor-beeld met een 10 mm kam).n Het fermacell Powerpanel HD Wape-ningsweefsel, met een maaswijdtevan 4 x 4 mm en een alkaliresistentelaag, wordt over de totale oppervlaktein de fermacell Powerpanel HDBasismortel ingebed.n Op alle hoeken van kozijn- en deur-openingen moet onder het normalewapeningsweefsel extra diagonaal-wapening worden aan­gebracht. Ditkunnen stroken van ca. 30 x 60 cmvan fermacell Powerpanel HD Wape-ningsweefsel zijn of zogenaamde„weefsel­pijlen,“ die behalve alkalire-sistent ook scheur- en schuifvastmoeten zijn.n In een tweede arbeidsgang wordt defermacell Powerpanel HD Basis-mortel op de reeds aan­we­zige laagmet wapeningsweefsel aangebracht.Nu is een duur­zame waterdichtingvan het systeem bereikt.n De tweede Powerpanel HD basis-mortellaag kan geschuurd worden ennadien worden voor­zien van eeneindafwerkings­laag zoals coating ofstructuurpleister. Voor de aange­brachte ein­d­afwerking geldt, dat doorde leverancier van dit product degeschiktheid en de hechting moetworden gegarandeerd. Specifiekeverwerkingsrichtlijnen moeten danook aangehouden worden.n Geadviseerd wordt als eindafwerkingeen lichte kleur met een HBW 40(helderheidswaarde) toe te passen.Donkerdere kleuren alleen op adviesvan de betreffende leverancier.Daarnaast zal de eindafwerking altijddampopen moeten zijn.De exacte opbouw van deze duur­zamebescherming is schematisch in afbeel-ding 2.1 weergegeven, de gedetailleerdebeschrijving van de opbouw staat inparagraaf 3.6.Alternatief Pleister­systeem (systeem 2)Een lijst van aanbieders van alter­natievedirect-stucsystemen en WDVS-(isolatie-stuc)systemen is op te vragen bijFermacell BV. Hierbij wordt de tijdelijkewaterdichting met fermacell Power-panel HD Wapeningsband en fermacellPowerpanel HD Wapeningslijm alsondergrond voorgeschreven. De uitein-delijk duurzame waterdichting en dam-popenheid moet door dit aan te brengensysteem worden gegarandeerd.
 10. 10. 10Duurzame bescherming tegen weersinvloedenmet ver­schillende systeemop­bouwenVoegtechniek – voor tijdelijke water-dichting tijdens bouwfase(6 maanden):n fermacell Powerpanel HD Wape-ningsband (zelfklevend) voor hetbeplakken van de stotend gemonteer-de plaatvoeg.n fermacell Powerpanel HD Wape-ningslijm voor het fixeren van defermacell HD Wape­nings­band en debevestigings­middelen.Pleistersysteem – voor duurzamewaterdichting:n fermacell Powerpanel HD Basismor-tel volvlaks aan te brengen op de plaatmet een laagdikte van in totaal 8 mm.n fermacell Powerpanel HD Wape-ningsweefsel volvlaks ingebed inde fermacell Powerpanel HD Basis-mortel (maaswijdte 4 mm x 4 mm,alka­liresistent).fermacell Powerpanel HDplaatfermacell Powerpanel HDWapeningsbandfermacell Powerpanel HDWapeningslijmfermacell Powerpanel HDBasismortelfermacell Powerpanel HDWapeningsweefsel(Optioneel)Buitenste afwerking- structuursierpleister- damp-open verfsysteemfermacellPowerpanel HDAfbeelding 2.1:Opbouw van het pleister­systeem op de fermacellPowerpanel HD plaatvoor een duurzamebescherming van debuite­nwand tegenweersin­vloeden.Afbeelding 2.2 :Buitenwand metdirecte beplating,ongeventileerdeconstructie
 11. 11. 11Toebehoren van het fermacell Powerpanel HD waterafdichtingssysteemToebehoren Levervorm, verpakking, gewicht Verbruik ArtikelnummerfermacellPowerpanel HDWapeningsband■ Levervorm: rollen 12 cm breedte, 50 m lang.Gewicht per rol: 570 gr■ Verpakking: doos met 4 rollenGewicht per doos: 2,51 kgCa. 2,0 m’ per m2(afhanke-lijk van plaatafmetingen enraamen deuropeningen)79050fermacellPowerpanel HDWapeningslijm■ Levervorm: emmer 2,5 liter. Gewichtper emmer: 3,6 kg■ Levering op pallets met 108 emmers.Gewicht per pallet: 410 kgCa. 60 gr./m’ voegCa. 50 m’/emmer79056fermacellPowerpanel HDWapeningsweefsel■ Levervorm: rollen 1 meter breedte, 50 m langGewicht per rol: 8 kg■ Verpakkingswijze: overdoos met 30 rollenWandoppervlak + 10 %(voor overlappingen)79065fermacellPowerpanel HDBasismortel■ Levervorm: zakken Gewicht per zak: 20 kg■ Levering op pallets met 35 zakkenGewicht per pallet: 720 kgCa.5 m2/zak bij laagdiktevan 6 mm78020fermacellPowerpanel HDSokkelprofiel■ Lengte: 2,50 meter■ Levering in bundels van 20 stuksNaar behoefte 79054fermacellPowerpanel HDVloeraansluitingsprofiel■ Lengte: 2,50 meter■ Levering in bundels van 10 stuksNaar behoefte 79055(alleen onder-en bovenprofielin combinatieleverbaar)
 12. 12. 12Tijdelijke werkende waterdichtheidmet voegtechniekOm diverse redenen kan het wense­lijkzijn, om tussen het monteren van defermacell Powerpanel HD en het aan-brengen van het uiteindelijke pleistersys-teem, enige tijd beschik­baar te hebben.Bijvoorbeeld als er in de winter door delage temperaturen niet gestuca­doordkan worden, of indien het bij de bouw vanserie­matige woningbouw wenselijk isbepaalde werk­zaam­heden van ver­schillende woningen tegelijkertijd ofachtereenvolgens uit te voeren.In deze gevallen biedt de voeg­tech­niekzoals beschreven in hoofdstuk 2.4 eenwaterdichting van 6 maan­den. Dit sys-teem werkt uiteraard pas optimaal indienook andere aansluitingen, zoals dakaan-sluiting en hoeken, alsmede dilatatievoe-gen waterdicht zijn.Moet ter plaatse van een verdiepings-vloer nadien in de pleisterlaag eenvloeraansluitingsprofiel geplaatstworden, dan is het voldoende voor detijdelijke water­dichting om in de stoot-voeg (circa 10 mm) tussen de Power-panel HD platen een compri­band toe tepassen (zie afbeelding 2.3 en hoofdstuk4.7).Alternatieve waterdichtingssystemenAls alternatief op de gepleisterde gevelskunnen de volgende maat­regelen ookeen duurzame water­dichting van degevel opleveren:n Aan de buitenzijde aangebracht gegarandeerd WDVS-(isolatie- pleister) systeemn Geventileerde vliesgevel: - rabatdelen met enkel verticaal of dubbel regelwerk - andere soorten waterdichte plaatmaterialenBij twijfel over de ventilatie altijd eenwaterafdichting op fermacell Power-panel HD toepassen met een Sd 0,2 m.n Metselwerk buitenspouwblad.Dikte: min. 10 cm, met geventileerdeluchtspouw. Alleen in combinatie metafdekking van de fermacell Power-panel HD met een folie Sd 0,2 m ofgelijkwaardig, bijv. 20 mm hard-schuim.Bij een dergelijke alternatieve gevelop-bouw is de voegtechniek voor een duur-zame waterdichting niet noodzakelijk.Toch kan het raadzaam zijn om tot hetmoment van het aanbrengen van dezealternatieve gevelafwerking de water-dichting via de voegtechniek uit tevoeren.metselwerkbuitenspouwbladluchtspouwhardschuim-isolatiefermacellPowerpanel HD≥20≥30≥100Afbeelding 2.3:Voeg bij vloerverbinding met gecomprimeerdafdichtingsband tegen vocht beschermdAfbeelding 2.4:Buitenwand met metselwerk buiten-spouwblad, geventileerde constructieBij de overbruggings-periode van 6 maandenmoet men, afhankelijk vanhet jaargetijde, rekeninghouden met wisselendevochtigheid van buitenaf.Een goede remedie is hetextra hydrofoberen van deplaatoppervlakken en deopen plaatzijden met hetmiddel Siloxan 290L vanOTTO CHEMIE.
 13. 13. 133 Verwerking van de fermacell Powerpanel HD plaat3.1 MontageNaast montage op de bouwplaats isfabrieksmatig prefabriceren van gevel-elementen met fermacell Gipsvezel-plaat en de fermacell Powerpanel HDook mogelijk.Afhankelijk van de bouwmethode zijn degevelelementen compleet gesloten(buiten- en binnenbeplating inclusiefisolatie) of alleen met buitenbeplatingvoorzien van fermacell Powerpanel HDplaten. In het laatste geval wordt debinnenzijde op de bouwplaatsaangebracht.Dubbelzijdige beplatingBij dubbelzijdige beplating worden eerstde samen­gestelde houten elementen opde montagetafel gelegd en uitgericht,waarna de volgende handelingen dienente worden verricht:1. De fermacell Powerpanel HD platenstotend tegen elkaar mon­teren. Hierbijmoeten ze vlak tegen het regelwerkliggen en mogen ze niet veren. De vlakke spiegelgladde kant van deplaat is de zichtzijde, hierop is hetplaatkenmerk met productietijdstip enhet Ü-symbool aangebracht. De opdrukis in de vorm van smalle doorlopendestrepen in het midden op de voorzijdevan de plaat aangebracht. 2. Omdraaien van de montagetafel metbehulp van een krans of een keertoestel(draaitafel). Hierbij dienen montagerie-men gebruikt te worden.3. Na het aanbrengen van de isolatieen de dampremmende folie kan debeplating van de binnenkant metfermacell Gipsvezelplaten wordenuitgevoerd (zie paragraaf 3.3). Deze werkvolgorde wordt aanbevolenom te voorkomen dat de mon­ta­ge­tafel,bij het gebruik van kleinere fermacellGipsvezelplaten – die door middel vanvoegenlijm met elkaar verbonden zijn– door de wegvloeiende voegenlijmvervuild wordt. Bovendien wordt voorkomen, dat degipsvezelplaten aan de bovenzijdebeschadigen waardoor naspachtelennoodzakelijk is.4. Plaatsing in het werk van de gevelele-menten en het uitvoeren van de voeg-techniek op de fermacell PowerpanelHD platen.Enkelzijdige beplating 1. De fermacell Powerpanel HD platenworden stotend gemonteerd op hetliggend frame.2. Plaatsing van de gevelelementen inhet werk en aansluitend de voeg­techniek op de fermacell Power­panelHD aanbrengen.Bij het prefabriceren van de gevel­elementen wordt voor het transport vande fermacell Powerpanel HD plaat hetgebruik van een vacuüm heftoestelaan­be­volen. Wanneer u niet over dithulp­middel kunt beschik­ken, dienen deplaten hand­matig in verticale positiegetransporteerd te worden.Bij buitengevelconstructies is het van-wege bouwfysische eisen noodzakelijk,naast de inbouw van installaties enisolatiemateriaal, ook een damprem-ming in te bouwen. Dit kan bijvoorbeeldmet PE-folie, wat aan de binnenkanttegen het isolatiemateriaal (warmezijde) aangebracht wordt.Let er hierbij vooral op dat de door­voeringen en aansluitingen wind- enslagregendicht uitgevoerd worden.Indien de binnenbeplating een wind- ofluchtdichte laag dient te vormen, danmoeten de horizontale plaat­voegen opeen houten stijl geplaatst worden of vaneen achterlaag ter plaatse van de plaat-voeg voorzien zijn.Bij de toepassing van fermacell Gipsve-zelplaten als binnenbeplating kunnenvoegenlijm- of voegengipsverbindingengebruikt worden. Volg hierbij de vantoepassing zijnde fermacell verwer-kingshandleiding op.Wanneer de binnenbeplating als verstij-vende beplating in de constructie wordttoegepast dient rekening gehouden teworden met de in paragraaf 3.3 be-schreven aanbevelingen.De op de montage-elementen gemonteer­de fermacell Powerpanel HD platen tij­dens het montageproces niet belopen!Alleen belasten op door achterhout onder­steunde delen! Door overbelasting kunnener scheuren ontstaan die de weers­­besten­ding­heid van de plaat negatief kunnenbeïnvloeden.
 14. 14. 143.2 Zagen van de platenDe fermacell Powerpanel HD plaat ismet de gebruikelijke houtbewerkingma-chines op maat te brengen. Bij het opmaat brengen van fabrieksmatig gepre-fabriceerde gevelelementen wordt hetgebruik van een zaagtafel aanbevolen.Bij individuele verwerking van de platenop de bouwplaats, evenals bij productieop kleine schaal, kan het op maat ma-ken met een handcirkel­zaag met gelei-dingsrail gebeuren.Bij cirkelzagen is het gebruik van eenstofafzuiging aan te bevelen. In hetalgemeen dienen hardmetalen zaag­bladen gebruikt te worden; diamant­zaagbladen hebben echter een langerelevensduur.Door het gebruik van grotere zaag­bladen met minder tanden en eengeringere omwentelingssnelheid be-perkt u de stofontwikkeling.Rondingen en aanpassingen kunnenmet een decoupeerzaag uitgevoerdworden.3.3 BeplatingDe houten onderconstructie wordt aande buitenzijde van fermacell Power-panel HD platen voorzien.Het is mogelijk aan de binnenzijde eenof meerdere lagen fermacell Gipsvezel-platen aan te brengen. De éénlagigebeplating dient te gebeu­ren met eenfermacell Gips­vezel­plaat d ≥12,5 mm.De bevestiging van de fermacell Po-werpanel HD op de houten stijlen moetbij statische inzetting van de beplatingals dragende/uitstijvende beplating metnieten volgens de Zulassung Z-9.1-510geschieden. Bij niet-statische toepas-sing van de fermacell Powerpanel HDmogen ook nagels en schroeven ge-bruikt worden.De fermacell Powerpanel HD platenworden loodrecht op de onderconstructiegemonteerd. De plaatlengte dient ove-reenkomstig de elementhoogte te zijn.Om een tijdelijke, respectievelijk duur-zame bescherming tegen weersinvloe-den van de gevel te realiseren, dienende plaatvoegen van de fermacell Power-panel HD platen met de voegtechniekuitgevoerd te worden. Wanneer de plaatdirect als ondergrond voor pleisterwerkaan de buitenkant is bedoeld, dan is hetnoodzakelijk het aanvullende fermacellPower­panel HD Basismortel systeemtoe te passen. Voor de juiste informatieover bescherming tegen weersinvloe-den, zie paragraaf 2.4.Wanneer in de gevel­constructie een afzonder­lijke warmte-isola­tie­stofd.m.v inblaastechniekwordt aangebracht, dandient dit door vakmensente worden uit­gevoerd. Tehoge inblaasdruk in com­binatie met de poeder­dichtheid kan de bepla­ting beschadigen!Afbeelding 3.1:Platen op maat zagenmet een platenzaagAfbeelding 3.3:Handcirkelzaag metstofafzuigingAfbeelding 3.2:Handcirkelzaag metgeleidingsrailAfbeelding 3.4:Gebruik van de decoupeerzaagvoor rondingen en aanpassingen
 15. 15. 15Raam- en deurkozij­n­openingenOpeningen in betimmerde wand­oppervlakken verzwakken het gevelpro-fiel altijd.Bij meedragende belaste beplating, diedient voor opneming of overbrenging vankrachten, leidt dit (afhankelijk vangrootte en aantal lagen) boven en/ofonder de openingen tot spanningsvergro-ting. Bij verstijvende beplating, dieconstructief alleen maar dient voorknikverstijving van de stijlen, wordt despanningsvergroting door kortstondigebelasting, zoals bijvoorbeeld hetdichtslaan van een deur, veroorzaakt.Om spanningsvergroting te ver­mijdenmoet zeker ten aanzien van deze puntenextra aandacht worden besteed aan hetzorgvuldig situeren van de plaatnaad. Erworden hierna twee verwerkings-methodes aanbevolen en beschreven.Bovendien dient ter plaatse van allehoeken van kozijn- en deuropeningenonder de normale pleisterwerkwapeningeen extra diagonaalwapening aange-bracht te worden. Dit kunnen bijvoor-beeld, ca. 30 x 60 cm lange fermacellWapenings­stroken zijn. Eveneens kun-nen hier, zogenaamde „weefselpijlen”worden gebruikt die behalve alkalibes-tendig ook scheur-en schuifvast dienente zijn.Bij gevels die door deuropeningen sta-tisch bijzonder hoog belast worden,bijvoorbeeld door extra hoge ramen ofbijzonder grote en zware deuren, dientmen erop te letten dat de onderconstruc-tie voldoende gedimensioneerd is.Verwerkingsmethoden van beplatingrond raam- en deurkozijnopeningenn Uitkepen (vlaggen) van de platen. Deplaten worden op zo’n manier pasge-maakt, dat er bij de opening eeninkeping van minstens 20 cm zit.Achter de plaatvoegen achter­houtaanbrengen.Bij het gebruik van fermacell Gipsvezelplaten aan de binnen­zijde ishet alléén bij deze ver­werkingsvariantmogelijk om naast de lijmvoeg ook degips­voeg toe te passen.n Plaatnaad evenwijdig aan de verticalestijlen. Alleen bij fermacell Gipsvezel-platen met lijmvoegmethode aan debinnenzijde van de elementen éntevens directe beplating van defermacell Powerpanel HD op deverticale staanders. De plaat­naadwordt gecentreerd op de verticalestijlen van de openingen aangesloten.Rondom het dagstuk worden op derandstijlen plaat­stroken bevestigd.Bij het gebruik van fermacell Gipsvezel-platen aan de binnen­kant de lijmvoegtoepassen. Men dient er hierbij op teletten dat de plaatmontage ononderbro-ken in dezelfde richting uitgevoerd wordten dat de pasgemaakte platen rondomde onderregel respectievelijk de boven-regel niet naderhand ingezet worden.Afbeelding 3.5:Deuropening metvoegopvullingAfbeelding 3.7:Deuropening met verticale plaat­voeg zonder verzette naadAfbeelding 3.6:Raamopening metvoegopvullingAfbeelding 3.8:Raamopening met verticale plaatvoegzonder verzette naad
 16. 16. 163.4 BevestigingstechniekHierna worden de bevestigings­middelenen -afstanden besproken.De aanwijzingen hebben betrekking opdragende en dragende/verstij­vendehouten staanderwanden.Bij dragende bouwdelen dienende bevestigingsmiddelen niet alleenvoor de bevestiging van de fermacellbeplating aan de onder­constructie,maar tegelijkertijd om de belastingover-dracht van de platen naar de ondercon-structie, of van de onderconstructienaar de platen te realiseren. Vandaardat de eisen ten aanzien van dezebeves­ti­gingsmiddelen hoog zijn.Bevestigingsmiddelen constructiefMet nieten worden de fermacell Power-panel HD platen op de afzonderlijkehoutstijlen bevestigd. Hieraan wordende volgende eisen gesteld:n Verzinkt, respectievelijk gelijkwaar-dig roestbeschermd of uit roestvrijstaal vervaardigd.n Draaddikte van 1,5 mm ≤ dn ≤ 1,9 mm; lengte ≥ 60 mm (sommatie van minimale inslag- diepte in het hout van 45 mm en een plaatdikte van 15 mm).In de hierna volgende tabel worden dedoor nietenfabrikanten aanbe­volentypen die aan deze eisen voldoen,opgesomd.Bevestigingsnieten van fermacell Powerpanel HD platen op houtenonderconstructie: overzicht van door nieten­fabri­kanten aanbevolen typenFabrikant Type-omschrijvingNiet-lengte Draad-diameterRoest-beschermingin mm in mmBeA 155/65 VZ HZ 65 1,55 verzinkt180/63 VZ HZ 63 1,80 verzinkt155/65 NR HZ 65 1,55 niet roestend180/63 NR HZ 63 1,80 niet roestendPoppersSencoLQ 25 BLB 63 1,83 niet roestendQ 25 BAB 63 1,83 verzinktHaubold KG 760 CNK 60 1,53 verzinktKG 760 Crf 60 1,53 niet roestendHD 7960 CNK 60 1,80 verzinktHD 7960 Crf 60 1,80 niet roestendPaslode S-Z 16/64 C 64 1,60 verzinktPrebena Z 60 CSV HA 60 1,52 verzinktZ 60 CRF HA 60 1,52 niet roestendQ 63 CSV HA 63 1,80 verzinktQ 63 CRF HA 63 1,80 niet roestendUnion Z-60 CNHF 60 1,40 x 1,65 roestvast staal/verzinktQ-63 CNH 63 1,64 x 1,86 roestvast staal/verzinktAfbeelding 3.9:Manuele bevestiging metpneumatische tackerAfbeelding 3.10:Machinale bevestiging metindustriële nietmachine
 17. 17. 17VerwerkingVoor de bevestiging worden pneu­ma­tische tackers gebruikt. De luchtdrukmoet hierbij zo ingesteld worden, dat debovenkant van de nieten 1 mm verzon-ken is of de bovenkant van de niet min-stens in één vlak met het plaatoppervlakligt. Hiervoor is een tacker met inslag­begrenzer noodzakelijk.Efficiënt werken is alleen mogelijkwanneer tacker en compressor opelkaar afgestemd zijn.Bij fabrieksmatige prefabricatie kunnenafstandhouders worden gebruikt dieervoor zorgen dat de exacte randafstanden een gelijke hart-op-hart afstandtussen de bevestigingsmiddelen onder-ling aangehouden wordt.De nieten moeten met een hoek­verdraaiing van 30 graden tussen nie-trichting en houtvezelrichting aange-bracht worden. Indien dit niet gedaanwordt, moeten de afschuifwaarden enuittrekwaarden met 30 % gereduceerdworden.De onderlinge afstand van de beves­tigingsmiddelen bedraagt op midden­ribben (M) eM≤ 150 mm, bij randribben(R) eR≤ 75 mm (zie afbeelding 3.11).De door het plaatoppervlak op te nementoelaatbare horizontale kracht FH kanovergenomen worden uit tabel conformZulassung Z-9.1-510. De in de tabelgebruikte waarden zijn alleen van toe-passing op de hierboven aangegevenmaxi­male afstand tussen de verbin-dingsmiddelen. Wanneer de afstandgewijzigd wordt, dient de toegestanehorizontale kracht opnieuw bepaald teworden.Wandschijfbreedte Beplating Toelaatbare FH in kNB in m Binnenzijde:fermacellGipsvezelplaatBuitenzijde:fermacell Power-panel HD plaatH ≤ 2,60 m H ≤ 3,00 m0,60 – 0,625 – • 2,5 –0,60 – 0,625 • • 4,5 4,00,625 – 1,25 – • 4,2 4,10,625 – 1,25 • • 8,8 8,8Maximaal toelaatbare FH conform Zulassung Z-9.1-510R R M RBBMaße in mmmax eR = 75H HRmax eR = 75eReR eRmax eM =150eReReRR R M RBBMaße in mmmax eR = 75H HRmax eR = 75eReR eRmax eM =150eReReRHalve wandschijf Hele wandschijfMaten in mmVoor de correcte beves-tiging van de platen ishet noodzakelijk om eenin­s­lag­begrenzer op detacker te bevestigen.Beschadiging van debuitenste deklaag doorte diepe inslag van deniet wordt daarmeevoorkomen.Afbeelding 3.11:Omschrijving van de const­ructie en afmetingen vanconstructief toegepastewandplaten
 18. 18. 18De hartafstand van de niet tot aan deplaatrand moet ≥ 7 maal de nietdiktednzijn, de hartafstand tot aan de randvan de houten balk moet ≥ 5 maal denietdikte dnzijn (zie afbeelding 3.12).Samenstelling op de bouwplaatsWorden de stabiliteitswanden op debouwplaats samengesteld, dan dienende onderstaande twee pun­ten in ogen-schouw genomen te worden:n De aanbevolen randafstanden van deverbindingsmiddelen (zoals aangege-ven in de afbeel­dingen 3.12) dienenmet 5 mm verhoogd te worden. n De waarde van de toelaatbare FH zoals vermeld in tabel 3.2 dient met 20 % gereduceerd te worden.Niet constructief toe­passen vanfermacell Powerpanel HD platenWanneer de platen niet constructief toe-gepast worden, maar bijvoorbeeld alsaftimmering, en er zijn geen aanvullendeeisen gesteld ten aanzien van de brand-werendheid, dan zijn lijmen, nagels, spij-kers en schroe­ven eveneens als beves-tigingsmiddel te gebruiken. De nagels,spijkers en schroeven dienen verzinkt,of gelijkwaardig tegen roest beschermd,dan wel van roest­vrij staal te zijn.De onderlinge hartafstand van de be­ves­ti­gingsmiddelen bedraagt dan≤ 20 cm, de afstand tot de platen­rand≥ 15 mm. De nagels of spijkers moeteneen lengte van ≥ 50 mm hebben. Beno-digde schroeven: met opliggende kop,platte kop of spaan­plaatschroef zonderfreeskop met een lengte van minimaal50 mm en een dia­me­ter van minimaal5 mm. Voorboren is in deze gevallennor­ma­liter niet nodig.3.5 Transport prefab­elementen naar de bouw-­plaatsBij transport naar de bouwplaats vangeprefabriceerde gevelelementen dientu erop te letten datn de elementen rechtstaand verplaatst worden; n eventuele overstekende plaat- delen met zogenaamde trans- portlatten ondersteund worden. De voegtechniek (zie pagina 8) van defermacell Powerpanel HD platen kanvoor het transport naar de bouwplaatsuitgevoerd worden.Dit kan wanneer:n de platen direct als ondergrond voor pleisterwerk gebruikt worden en/ofn als tijdelijke, maximaal 6 maanden,bescherming tegen weersinvloedenbenodigd is. Zie paragraaf 2.4.Transport naar de bouwplaats mag pasplaatsvinden, nadat:n de fermacell Powerpanel HD Wape-ningslijm op de met wape­ningsbandbeplakte plaatvoeg volledig doorge-droogd is (bij + 20 °C en 50 % rela-tieve lucht­vochtig­heid bedraagt dedroogtijd ongeveer 24 uur); n de binnenbeplating met fermacellGipsvezelplaten en de bij de lijmvoegtechniek gebruikte fermacellVoegen­lijm uitgehard zijn (bij + 15 °Cen 50 % relatieve luchtvochtigheidbedraagt de uithardingtijd 12–18 uur).De pleisterlaag wordt na montage opde bouwplaats aangebracht, om tevoorkomen dat de deklagen tijdens hettransport beschadigen.Bij fabrieksmatige prefabri-catie moet er voor de wandenmet trans­portomstandighedenen montagegewicht rekeninggehouden worden. Bij dekeuze van de afmetingen dienter rekening gehouden te wor­den met het optillen, verdraa­ien en transporteren van dewanden. Voor heftoestellendienen de juiste aanslagpun­ten aangegeven te zijn.Afbeelding 3.12:Afstanden bij middenbalkAfstanden bij een randbalk≥5dn≥7dn≥ 7dn≥5dnLotrechte oderwaagerechte TafelränderBeplankungsstoß(Maße in mm)≥5 x dn≥7 x dnLwaageBeplankungsstoß(Maße in mm)≥5dn≥7dn≥ 7dn≥5dnLotrechte oderwaagerechte TafelränderBeplankungsstoß(Maße in mm)Plaatnaad Horizontale of vertikalewandschijfrand(Maten in mm≥5 x dnBeplankungsstoß≥30°
 19. 19. 193.6 Verwerkingsricht-lijnen van de toebehorenHierna zijn de belangrijkste eigenschap-pen en verwerkingsaanwijzingen opge-somd, die noodzakelijk zijn om tot eenduurzame bescherming tegen klimaatin-vloeden te komen indien de plaat alspleisterdrager wordt toegepast.A. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Wapeningsbandn enkelzijdig zelfklevend, extra sterk polyesterweefsel met versterktemiddenstroken;n dikte: ca. 0,20 mm;n breedte middenstroken: 4 cm;n wordt geleverd op rollen: 12 cm x 50 m;n opslag: koel, droog; maximaal 12 maanden.Aanwijzingen voor de verwerkingn beschermingsfolie verwijderen;n wapeningsband in het midden aandrukken met een pleisterspaan,op de droge, stotend gemonteerdeplaatvoegen (afbeelding 3.13).B. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Wapeningslijmn elastische, met water te ver- dunnen deklaag op dispersie- basis;n kleur: wit;n dichtheid: ca. 1,25 kg/l;n vebruik (bij een minimale breedtevan 12 cm overeen­komstig breedtevan wapeningsband): ca. 60 gr perstrekkende meter voeg (ca. 50strekkende meter per emmer);n verpakking: emmer 2,5 liter (ca. 3,6 kg);n opslag: koel, vorstvrij, droog; maxi-maal 12 maanden in de ongeopendeoriginele verpakking.Aanwijzingen voor de verwerkingn wapeningsband over de gehelebreedte met lijm bestrijken (afbeel-ding 3.14). Niet volvlaks op completegeveloppervlak!n opbrengen met kwast of roller;n bevestigingsmiddelen die niet metwapeningsband bedekt zijn moetenmet minstens 1 laag fermacellPowerpanel HD Wapeningslijmbestreken worden (afbeelding 3.15);n niet verwerken bij sterke wind en indirect zonlicht;n verwerkte lijm, totdat deze vollediggedroogd is, tegen regen, extremeluchtvochtigheid en vorstbeschermen;n verwerkingstemperatuur: ≥+ 5 °C voorhet plaatoppervlak en de omgevings-lucht (bij verwerking en droging);n droogtijd: 24 uur (bij 20 °C en 50 %relatieve luchtvochtigheid). Hiernaverder af te werken.Afbeelding 3.13:Aanbrengen van de fermacellPowerpanel HD WapeningsbandAfbeelding 3.14:Aanbrengen van de fermacellPowerpanel HD WapeningslijmAfbeelding 3.15:Dekkend aantippen van de verbindings-middelen ter plaatse van de middenstijl
 20. 20. 20C. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Basismorteln waterafstotende, minerale,basismortel;n kleur: natuurlijk wit;n te gebruiken als onderlaag of directals deklaag met viltachtige structuur;n machinaal te mengen en te spuiten;n na uitharding vorst- en weer- bestendig;n damp-open (dampdiffusieweer- stand µ=10;n basismortel LW volgens EN 998-1;drukweerstandklasse CS II;1,5- 5,0 N/mm2;n korrelgegradeerd licht toeslag materiaal 0–2 mm overeenkomstigDIN 4226;n chromaat-arm overeenkomstig TRGS 613;n verpakking: zak 20 kg;n opslag maximaal 12 maanden: droog(op pallets in gesloten verpakking).Aanwijzingen voor de verwerkingn basismortel machinaal of met de hand gebruiksklaar maken door voorgeschreven hoeveelheid water toete voegen;n de basismortel met een kam opzetten(kam 10–12 mm t.b.v. 5–6 mm laag-dikte) en het fermacell PowerpanelHD Wapeningweefsel in vlakkenaanbrengen. Na het aanbrengen vanhet wapeningsweefsel kan het vol­gende vlak basismortel aangebrachtworden;n minimale laagdikte: 1elaag 5–6 mm,2elaag 3 mm. Zodoende ontstaat eentotale laagdikte van minimaal 8 mm;n als deklaag met viltachtige structuurmoet de mortel in 2 arbeids­gangenopgebracht worden, zodat het wape-ningsweefsel zich in het midden vande totale pleister­laag bevindt;n om te voorkomen dat het weefselwegschuift moet de eerste mortel-laag, met het wapeningsweefsel eringedrukt, aangedroogd zijn alvorens detweede laag wordt aangebracht;n vers pleisterwerk tegen regen, voorti-jdige droging door wind, en directzonlicht beschermen;n verwerkingstemperatuur: ≥5 °C voorplaatoppervlak en de omgevingsluchttijdens de verwerking en droging;n verwerkingstijd: minder dan 1 5 uur(afhankelijk van toegevoegde hoeveelheid water en weersomstan-digheden; mortel regelmatig omroe-ren zonder water toe te voegen);n droogtijd alvorens de eindafwerkingc.q. deklaag aan te brengen: 1 dag per5 mm dikte van de pleisterlaag.Afbeelding 3.16:Aanbrengen van de fermacellPowerpanel HD BasismortelAfbeelding 3.17:Afwerking van de fermacellPowerpanel HD Basismortel
 21. 21. 21D. Productkenmerken fermacellPowerpanel HD Wapeningsweefseln schuifvaste, alkaliresistente glasvezelstof;n maaswijdte 4 x 4 mm.Aanwijzingen voor de verwerkingn aanbrengen van diagonaalwapeningop hoeken van gevelopeningen(afbeelding 3.18);n volvlaks aanbrengen van fermacellPowerpanel HD Basismortel over detotale baan­breedte van hetfermacell Powerpanel HD Wape-ningsweefsel; de mortel doorkam-men (tandwijdte 10–12);n wapeningsweefsel, met een over-lapping van 10 cm, indrukken en meteen troffel in het mortelbed strijkentot het wapeningsweefsel volledig isbedekt (afbeelding 3.19 en 3.20);n wapeningsweefselinbedding:bijdunne lagen basismortel en bijgebruik van de fermacell Powerpa-nel HD Basismortel met viltachtigestructuur als deklaag: in het middenvan de laag. Bij dikkere lagen van ca.10 mm: op eenderde van debuitenkant;n horizontaal of verticaal toepassen;n voor een sierpleisterdeklaag kan hetnoodzakelijk zijn dat de toplaag meteen fijne kam wordt opgeruwd.Houdt daarbij rekening met deminimale laagdikte i.v.m. duurzamewaterdichting;n bij bouwelementaansluitingen enpleisterdoordringingen het wape-ningsweefsel insnijden om onge-controleerd scheuren te voorkomen;n bij werkonderbreking zorgdragendat vooraf rekening gehou­den wordtmet 10 cm overlap van het wapenings-weefsel.Afbeelding 3.19:Indrukken van de fermacell Powerpanel HDWapeningsweefsel in hetAfbeelding 3.20:Overlappen van het fermacell Powerpanel HDWapeningsweefsel met ca. 10 cm overlapAfbeelding 3.18:Aanbrengen van diagonaalwapening op dehoeken van kozijnen of deuropeningen(afmetingen ≈30 x 60 cm)
 22. 22. 224 AansluitdetailsNaast het zorgvuldig uitvoeren van devoegwapening en het pleisterwerk,dienen de binnen- en buiten­hoeken,aansluitvoegen, dilatatievoegen enandere gevelopeningen (raam- endeurkozijnopeningen, installatietechni-sche doordringingen) vakkundig ont-worpen en uitge­voerd te worden. Deconstructie dient slagregen- en wind-dicht zijn.De verschillende details worden hiernabesproken.Het gaat daarbij om mogelijke voorsteldetailleringen. Er zijn veel gelijk­waardige oplossingen denkbaar, dieniet uitgesloten behoeven te worden.4.1 FunderingsaansluitingDe fermacell Powerpanel HD wordt terplaatse van de fundering met een roest-vrij stalen fermacell Powerpanel HDSokkelprofiel beëin­digd.Ter bescherming van de plaatzijkant isde profielonderzijde niet geper­foreerd.De bevestiging gebeurt met roest­vrijstalen schroeven die door de plaatheen geschroefd worden naar de houtenonderconstructie.Een extra bescherming van de plaat­onderkant is mogelijk door een dubbel-zijdig klevend bitumenband op de plaat-rand of op de ongeperforeerde onder-zijde van het sokkelprofiel te plakken.Indien dit sokkel­profiel niet in het detailpast, dan kunnen er ook andere profie-len gebruikt worden. De firma Protektorheeft hiervoor een uitgebreidassortiment.≥ 300 mm≥ 300 mmfermacellPowerpanel HDplaatfermacellPowerpanel HDBasismortelfermacellPowerpanel HDSokkelprofielAfbeelding 4.1:Aansluiting van de fermacell Power-panel HD ter plaatse van de fundering
 23. 23. 234.2 Gevelhoek – buitenhoekTer plaatse van de elementaansluitingenkan het voorvallen dat met plaatstrokengewerkt moet worden. Dit is noodzake-lijk om te voorkomen dat bij de buiten-hoeken delen van de wandplaten uitste-ken (transportprobleem). De voeg moetdan zoda­nig verplaatst worden dat deplaat­voeg zich op een stijl bevindt. Beidenaden van de strook dienen met devoegtechniek afgewerkt te worden.Voor bescherming van het pleister­werkop de hoek, kunnen de hiervoor gebrui-kelijke profielen gebruikt worden. Ditkunnen profielen zijn met zichtkant ofprofielen die bepleisterd kunnenworden.De elementen onderling moeten kracht-gesloten verbonden zijn.binnen buitenHoekbeschermings-profielPlaatnaad, incl. afdichtingvan de voeg en hoek met- fermacellPowerpanel HDWapeningsband- fermacellPowerpanel HDWapeningslijmfermacellPowerpanel HDBasismortelfermacellPowerpanel HD plaatAbinnenbuitenABBPlaatnaad t.p.v. binnen-hoek incl. afdichting vande voeg met:- Powerpanel Powerpanel HD Wapeningsband- Powerpanel Powerpanel HD WapeningslijmDilatatiehoekprofielfermacell Powerpanel HDBasismortelPlaatnaad t.p.v. achterhout,incl. afdichting van de voegmet:- fermacell Powerpanel HD Wapeningsband- fermacell Powerpanel HD Wapeningslijmfermacell Powerpanel HDBasismortelfermacellPowerpanel HD plaatAfbeelding 4.2:Opbouw van een buitenhoek metfermacell Powerpanel HD plaatAfbeelding 4.3:Opbouw van een binnenhoekin een buitengevel met fermacellPowerpanel HD plaat4.3 Gevelhoek – binnenhoekHet in paragraaf 4.2 beschrevenprobleem met uitstekende plaat­delengeldt alleen voor de door­lopende bin-nenbeplating. Ook hier kan weer metplaatstroken gewerkt worden. Bij debinnenhoekvoeg aan de buitenzijde dienteven­eens de aanbevolen voegtechniektoegepast te worden. Daarnaast eendilatatie­profiel opnemen in het pleis­ter­werk, om mogelijke bewegingen vanuitde constructie op te kunnen vangen.
 24. 24. 244.4 DakaansluitingMet comprimeerbaar afdichtingbandwordt een winddichte afs­lui­ting bereikttussen de fermacell Powerpanel HDplaat en de in de stelbalken, resp.dakspanten lopen­de buitenbeplating.Ter plaatse van de beëindiging van hetpleisterwerk wordt de fermacell Power-panel HD Basismortel ingesneden metbehulp van een troffel.Wanneer de dakrand voldoende over-hangt is daardoor bescherming tegenslagregen al gerealiseerd.Bij een uitvoering met beluchte dakenmoeten geschikte aansluitprofielen dievoldoende ventilatie waarborgen, ge-bruikt worden.binnen buitenfermacellPowerpanel HD plaatfermacellPowerpanel HDBasismortelBeëindigingprofiel voorpleisterwerkComprimeerbaarafdichtingbandAnder bouwmateriaal(hout, kunststof etc.)fermacellPowerpanel HDBasismortelfermacellPowerpanel HD plaatAnderbouwmate-riaal (hout,kunststofetc.)InsnijdingAfbeelding 4.4:Dakaansluiting met de fermacellPowerpanel HD plaatAfbeelding 4.5:Aansluiting van de fermacellPowerpanel HD plaat op anderebouwmaterialen.4.5 Aansluiting op andere bouwmaterialenDe verticale aansluiting op anderebouwmaterialen moet bijzonder zorg-vuldig uitgevoerd worden, in verbandmet een efficiënte bescher­ming tegenweersinvloeden.De voegen van de horizontale verbindin-gen (bijv. bij een met hout betimmerdepuntgevel / topgevel) kunnen, door deuitspringende rand, relatief eenvoudigafgedicht worden omdat de slagregenhier door de constructie wordttegengehouden.Bij het pleisterwerk altijd aansluitpro-fielen gebruiken, bijvoorbeeld aansluit-profielen die al van voor­ge­comprimeerdafdichtingband zijn voorzien.
 25. 25. 25binnen buiteninnen außenfermacellPowerpanel HD plaatfermacell Powerpanel HDBasismortelRandprofiel pleisterwerkPlaatnaad, incl. afdichtingvan de voeg met:- fermacell Powerpanel HD Wapeningsband- fermacell Powerpanel HD Wapeningslijmbinnen buitenElastische afdichtingComprimeerbaarafdichtingbandfermacellPower­panel HDBasismortelfermacellPowerpanel HD plaataußeninnenaußeninnenbuitenbinnenfermacellPowerpanel HD plaatfermacellPowerpanel HDBasismortelHoekbeschermings-profielPlaatnaad, incl. afdich-ting van de voeg met- fermacellPowerpanel HDWapeningsband- fermacell Powerpanel HD WapeningslijmAfbeelding 4.7:Aansluiting van de fermacellPowerpanel HD ter plaatse vaneen vensterbankAfbeelding 4.8:Verticale aansluiting van defermacell Powerpanel HD terplaatse van raam- en deurkozijnenAfbeelding 4.6:Aansluiting van de fermacellPowerpanel HD ter plaatse vankozijn- en deurlateien4.6 Raam- en deurkozijnenAfbeelding 4.6 tot en met 4.8 tonen voor-beelden van oplossingen voor de aanslui-ting van de fermacell Powerpanel HDplaat met de dag­kanten van raam- endeurkozijnen.Ter plaatse van de dorpel kan een wind-dichte aansluiting met de fermacellPowerpanel HD plaat worden bereikt doorvoorgecomprimeerd afdich­ting­­band tegebruiken. De venster­bank hangt over,waar­door bescherming tegen slagregenal gerealiseerd is (zie afbeelding 4.6). Deafsluiting van het pleisterwerk is nietzichtbaar onder de vensterbank. Vlakpleisteren met fermacell Powerpanel HDBasismortel is voldoende.Overgangen van het pleisterwerk naar deverticale dagstukken worden (net zoals bijbuitenhoeken van gevelhoeken) uitge-voerd met beschermingsprofielen vanpleisterwerk.
 26. 26. 26Ter hoogte van de verdiepingsvloerzijn er uitzettingsbewegingen teverwachten tot 1 cm (frame van hetonderste wandelement, vloerbalken,frame van het bovenste wandelement),onder andere krimping van het hout doordroging na het inbouwen en vormveran-deringen t.g.v. belastingen. Er zijn tweemanieren om dit op te vangen:4.7 Aansluiting gevel – verdiepingsvloer – geveln met een overlappende plaat;n door een plaatstrook ter hoogte van deverdiepingsvloer aan te brengen, diealleen aan het onderste wandelementis bevestigd. Aan de bovenkant van deplaatstrook kan het onderste deel vanhet dilatatieprofiel met korte schroe-ven worden beves­tigd. Het bovenstedeel van het profiel wordt op hetbovenste wandelement aangebracht.Bij beweging (zetting) schuiven de tweedelen over elkaar heen.Verwerkingswijzen Bovenste gedeelte van het dilata-tieprofiel aan de onderkant van deplaat van het bovenste wand­elementaanbrengen (rekening houden methoogtejustering door het achtersteprofieldeel).n Het profiel met roestvaste schroevendoor de voorgeboorde gaten, aan dehouten onderconstructie bevestigen(schroeflengte ca. 50 mm).FERMACELL Bauplatte HDFERMACELL Leichtmörtel HD/MDGleitlagerprofile(Bewegungsfuge » 1cm)FERMACELL Leichtmörtel HD/MDFERMACELL Bauplatte HDPlattenstoß auf der Rippeincl. Abdichtung der Fuge mit- FERMACELL Armierungsband HD- FERMACELL Armierungskleber HDPlaatnaad t.p.v. incl.achterhout, afdichtingvan de voeg met- fermacell Powerpanel HD Wapeningsband- fermacell Powerpanel HD Wapeningslijmfermacell Powerpanel HDBasismortelfermacellPowerpanel HD plaatBFERMACELL Bauplatte HDFERMACELL Leichtmörtel HD/MDGleitlagerprofile(Bewegungsfuge » 1cm)Plattenstoß auf der Rippeincl. Abdichtung der Fuge mit- FERMACELL Armierungsband HD- FERMACELL Armierungskleber HDinnen außenbinnen buitenBAFERMACELL Bauplatte HDFERMACELL Leichtmörtel HD/MDGleitlagerprofile(Bewegungsfuge » 1cm)FERMACELL Leichtmörtel HD/MDFERMACELL Bauplatte HDPlattenstoß auf der Rippeincl. Abdichtung der Fuge mit- FERMACELL Armierungsband HD- FERMACELL Armierungskleber HDfermacell Power-panel HD plaatbase fermacellPowerpanel HDBasismortelDilatatieprofiel(Dilatatievoeg≈ 1 cm)AAfbeelding 4.9:Aansluiting van fermacell Powerpanel HDter plaatse van buitengevel –verdiepingsvloer – buitengevel
 27. 27. 27n Onderste gedeelte van het dilata-tieprofiel in het bovenste gedeelte(aan het bovenste wandelement)schuiven.n Afstand tussen pleisterafsluiting vanbeide profieldelen moet van­wegetotale bewegingsopname even grootzijn als de voegen tussen de platen-stroken en de beplating van hetbovenste wandelement (bij bewegingschuiven beide delen over elkaar).n Bevestiging van het onderste profiel-deel (met perforatie) d.m.v. bepleis-teren met fermacell Powerpanel HDBasismortel.n Voor een goede hechting het totaleprofiel met fermacell Power­panelHD Wapeningslijm bestrijken.n Wapeningslijm volledig laten drogen,waarna het fermacell PowerpanelHD Vloeraanslui­tings­­profiel met detotale buitengevel gestucadoord kanworden.Afbeelding 4.10:Passtellen van de wandelementenAfbeelding 4.13:Voorgecomprimeerd afdichtingsbandvoor tijdelijke beschermingtegen weersinvloedenAfbeelding 4.14:Voorgecomprimeerd afdichtingsbandvoor tijdelijke bescherming tegenweersinvloeden inclusief het fermacellPowerpanel HD Vloeraansluitings-profielAfbeelding 4.15:Gemonteerde plaatstrookmet fermacell Powerpanel HDVloeraansluitingsprofielAfbeelding 4.11:Montage van de plaatstrokenAfbeelding 4.12:Plaatstrook afgewerkt aan de onderzijdemet de voegtechniek
 28. 28. 285 fermacell Powerpanel HD met geventileerde spouwfermacellPowerpanel HD plaatfermacell Powerpanel HDWapeningsbandfermacell Powerpanel HDWapeningslijmDirect aangebracht pleister-systeem, bijv. fermacellBasismortel met wapenings-weefselBeplating, bijvoorbeeldfermacell GipsvezelplatenOnderconstructieDampremmende laagIsolatieOnderconstructiebuitenbekledinggeventileerde spouwverticale onderconstructieh-o-h 625 mmfermacellPowerpanel HDfermacellPowerpanel HDgeventileerde spouwverticale onderconstructieh-o-h 625 mmwaterkerende dampdoor-latende laagAfbeelding 5.1:Opbouw van het geventileerdegevelsysteem metfermacell Powerpanel HDAfbeelding 5.2:Buitenwand met directe beplating,geventileerde constructieAfbeelding 5.3:Buitenwand met buitenbeplating,geventileerde constructie
 29. 29. 29­De fermacell Powerpanel HD isgeschikt voor beplating van houts-keletbouw gevelsNaast de mogelijkheid van de directebeplating van houtskeletbouw gevelele-menten, bestaat ook de mogelijkheidom de fermacell Powerpanel HD in tezetten als beplating bij een geventileer-de gevel. De uitvoeringsvarianten zijnopgenomen in de bijlage 4 en 5 van deDuitse Zulasung Z-9.1-510.ToepassingsgebiedVliesgevel met duurzame waterdichtingvoor toepassingen in houtskeletbouw.VerwerkingOnderconstructien De houten draaglatten moeten ge-schikt zijn voor de toepassing in despouw en overeenkomstig houtkwali-teit C24 volgens de EN 388 resp.klasse B volgens de NEN 5466. Bijeen eventueel dubbel regelwerkgelden dezelfde kwaliteitseisen.n Maximale hart-op-hart-afstand vande geveldraaglatten: 625 mm. Degeveldraaglatten maximaal hart-op-hart 625 mm bevestigen in de achter-liggende constructie. De ondercon-structie moet statisch voldoendegedimensioneerd worden op wind enstootbelasting bij het specifiekegebruik (hoogte, ligging en opbouw-gevel). De hoofd­constructeur kandeze berekening uitvoeren. Minimaleafmeting geveldraaglatten 28 x 60 mm(en eventueel grondlatten 24 x 60 mm).n Horizontale voegen hoeven niet teworden voorzien van een achter­strook. Indien men echter stoot­be­lastingen verwacht of grote variabelebelasting, dan zal achterhout welbenodigd zijn.n De verticale naden moeten altijd opeen draaglat gepositioneerd zijn.Bevestigingsmiddelenn Verzinkte, gelijkwaardig tegen roestbeschermend of niet roestend staal(RVS) nieten, zoals in hoofdstuk 3.4beschreven, (Rugbreedte ≥10 mm;1,5 mm ≤dn≥1,9 mm).n Verzinkte, gelijkwaardig tegen roestbeschermende of niet roestend staal(RVS) schroeven met opliggende kop,platte kop of spaanplaatachtigeschroef zonder freeskop met eenlengte van minimaal 50 mm en eendiameter van minimaal 5 mm.n Afstand tussen bevestigings- middelen ≤150 mm.n Indringdiepte in houten draag- latten ≥30 mm (lengte bevesti- gingsmiddel ≥45 mm).n Randafstand (draaglat en plaat ) 15 mm.Waterdicht beschermingssysteemDe beplating afwerken met hetafwer­kingsysteem zoals beschrevenin hoofdstuk 2.4.
 30. 30. 306 Plafond met fermacell Powerpanel HD
 31. 31. 31ToepassingsgebiedVrijhangende geventileerde plafonds inbinnen en buitentoepassingen.VerwerkingOnderconstructien De houten latten moeten geschiktzijn voor de situatie waarin ze wordentoegepast. Als minimale eis geldtaltijd een houtkwaliteit C24 volgensde EN 388 resp. klasse B volgens deNEN 5466, of:n Een dubbel CD 60-27 met een mini-male staaldikte van 0,6 mm. Debescherming van de profielen moetgeschikt zijn voor de toe­passing. Inbuitentoepassing moet buitenkwali-teit worden toegepast.n Maximale afstand van de draag­lattenis 420 mm.n De draaglatten maximaal hart-op-hart 625 mm bevestigen in de achter-liggende constructie. De ondercon-structie moet statisch voldoendegedimensioneerd worden op windzui-ging, hangende voorwerpen en stoot-belasting bij het specifieke gebruik(hoogte, ligging en opbouw plafond).De hoofdconstructeur kan dezebere­kening uitvoeren. Minimaleafme­ting draaglatten 28 x 60 mm (eneventuele grondlatten 24 x 60 mm).n De voegen evenwijdig aan de draag­latten altijd op een draaglatpositionerenn Voegen in het veld behoeven niet teworden voorzien van een achter-strook. Indien men echter stootbe-lastingen verwacht of grote variabelebelasting, dan zal achterhout welbenodigd zijn.n De onderconstructie moet geventi-leerd worden.Bevestigingsmiddelenn Verzinkte, gelijkwaardig tegen roestbeschermende of niet roestend staal(rvs) schroeven met opliggende kop,platte kop of spaanplaatachtigeschroef zonder freeskop met eenlengte van mini­maal 50 mm en eendiameter van minimaal 5 mm. Bij eenCD-60-27 moet een gelijkwaardigervs-schroef met een hardmetalenboorpunt gebruikt worden.n Afstand van de bevestigingsmiddelen≤ 150 mmn Indringdiepte in het hout minimaal30 mm (lengte bevestigingsmiddel≥ 45 mm)n Randafstand bevestigingsmiddel(draaglat en plaat) ≥ 15 mmAfwerkingDe beplating afwerken met een afwerk-systeem zoals beschreven in hoofdstuk2.4. Indien andere af­werkingen gewenstzijn, zoals schilder­werk en impregnatie,dan zullen alle plaatbeschadigingen,oneffenheden en schroefbevesti­gingenin het zicht komen. Vooraf een afge-werkt plaatmonster maken is dan aan tebevelen.
 32. 32. FC-025-00009/05.13/mAlleen de actuele versie is geldig.U vindt deze op onze website.Versie: 05/2013.Deze verwerkingsgids is met de grootstmogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Technische wijzigingen voorbehouden.Fermacell BV aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventueleschade die voortkomt uit fouten,van welke aard dan ook, die in dezeverwerkingsgids zouden kunnenvoorkomen.Wanneer u informatie in ditdocument mist, neemt u contact opmet Fermacell BV.fermacell®is een geregistreerd merkvan de XELLA-groep.Fermacell BV:Postbus 3986600 AJ WijchenTel.: +31 (0) 246 495 111Fax: +31 (0) 246 495 126fermacell-nl@xella.comwww.fermacell.nlBelgië:Postbus 548790 WaregemVlaanderen:Tel.: +32 (0) 475 708 437Fax: +32 (0) 56 729 281fermacell-be@xella.comwww.fermacell.be

×