SlideShare a Scribd company logo
Liquidació temporada 2014/15
i pressupost temporada 2015/16
Àrea Econòmica
22 octubre 2015
1) LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2014/15
Milions €
Resultat 2014/15 vs. 2013/14
Real 13/14 Real 14/15
Ingressos d’explotació 530 608
Despeses d’explotació -472 -581
Resultat d’explotació 58 27
Ingressos i despeses financeres -3 -9
Resultat net 55 18
Resultat després d’impostos 41 15
EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 134 105
3
53 53
169
225
415
473 495 490
161
163
128
14919
18
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
608
-5%
+16%
1%
33%
0%
Socis
Estadi
Mèdia
Màrqueting
Traspassos i altres
530
Milions €
+58
+22
+78
(+15%)
-5 +40
4
Evolució ingressos últims 6 exercicis
8%
CAGR
53 53
169
225
161
163
128
14919
18
13/14 14/15
Màrqueting
+56M€ (+33%)
Traspassos i
altres
+0M€ (+0%)
Milions €
Desviacions ingressos 2014/15 vs. 2013/14
608
530
+78
(+15%)
Estadi
+21M€ (+16%)
Mèdia
+2M€ (+1%)
Socis
-1M€ (-5%)
4%
24%
30%
32%
25%
10
%
3%
27%
37%
9%
5
Disminució base de socis per efecte regularització del Cens
Rondes finals de la UCL (1/2 + Final + Campió)
Participació i organització a la Final de la Copa del Rei
Efecte negatiu de no disputar Supercopa d’Espanya
Increment d’ingressos Tour Estadi i hospitality
Ingressos de Mèdia es mantenen estables
Bonus títols patrocinadors
Ingrés UEFA per participació rondes finals (1/2 + Final + Campió)
Nous acords amb Telefónica i Beko + millores Audi, Damm i LaCaixa
Venda Cesc i Thiago 13/14 vs. venda d’Alexis i Deulofeu 2014/15
35 25
86 101
487 473 441 443
32 36
65 67
254
352
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
472
+39%
Salaris esportius
Amortitz. jugadors
Salaris no esportius
Despeses gestió
Altres
Milions €
-14 -32
+29
+2%
+13%
+18%
-28%
+2
581+109
(+23%)
6
Evolució despeses últims 6 exercicis
4%
CAGR
35 25
86 101
32 36
65 67
254
352
13/14 14/15
Milions €
Desviacions despeses 2014/15 vs. 2013/14
581
472
+109
(+23%)
Amortitzacions
+2M€ (+2%)
Salaris no esportius
+4M€ (+13%)
Despeses de gestió
+15M€ (+18%)
Salaris esportius
+98M€ (+39%)
Altres
-10M€ (-28%)
54%
14%
7%
18%
4%
17%
6%
11%
61%
7%
7
Increment variables consecució triplet
Indemnització finalització contracte
Renovacions jugadors
Altes: Bravo, Suárez, Vidal, Vermaelen
Baixes: Alexis, Deulofeu
Renovacions: Busquets, Alba, Alves, Pedro, Sergi Roberto
Amortització més gran per noves adquisicions de jugadors
Costos de reestructuració, salari fix i variables per títols per conveni
Despeses finals Copa i Champions (celebracions, entrades, RRPP)
Increment despeses de professionals lliures (jurídics, intermediaris
comercials i externalitzacions de serveis)
Menys provisió de riscos en litigis i disminució de pèrdues per traspassos
252
306 301 298 305 319
419
367
399
452
485 489 490
576
69%
77%
67%
61% 62% 65%
73%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
700
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Indicador màxim
de seguretat
Indicador òptim
Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
100%
70%
55%
Copa d'Europa
Lliga
Lliga Copa del Rei Lliga
Milions €
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
8
Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amortitz.) | Total Club
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
222 268 257 261 270 281
380
367
399
452
485 489 490
576
60%
67%
57% 54% 55% 57%
66%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
700
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Indicador màxim
de seguretat
Indicador òptim
Massa salarial esportiva sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol
100%
70%
55%
Milions €
Copa d'Europa
Lliga
Lliga Copa del Rei Lliga
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
9
Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)
431
365
335 331
287
328
8
66
126 118
134
105
53,9
5,5 2,7 2,8 1,9 3,2
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Deute Net EBITDA Deute/Ebitda (*)
(*) Per al càlcul de la ràtio d’equilibri patrimonial (art. 67è dels Estatuts), l’Ebitda s’ajusta amb la variació de provisions, passant el 2014/15 de 105M€ a 101M€ i el 2013/14 de 134M€ a
152M€ 10
>2,75
Estatuts
Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda
Milions €
Evolució del deute 2014/15 vs. 2013/14
328
-105
8
7
-39
DEUTE
2013/14
DESINVERSIONS
EBITDA
FINANCERS
DEUTE 2014/15
IMPOST
11
Increment Deute Net: +41M€
154
16
INVERSIONS
PATRIMONIALS
INVERSIONS
JUGADORS
287
Milions €
174
246 267
299
334
385
415
473
495 490
530
608
1,5
37 33
7 11 7
-80
-9
49 32 41
15
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
12
128 M€
Evolució de resultats després d’impostos
Localització mundial patrocinadors (agost 2015)
1. Ingressos més alts de la història del Club 608 M
2. Beneficis acumulats des del 2010 128 M
3. Des de l’inici del mandat s’ha reduït el deute net en: 103 M
4. Esforç comercial i de màrqueting sense precedents, que representa una diferència de facturació 2015 vs. 2010 89 M
5. 5 anys consecutius amb auditories netes, sense cap excepció
6. Fons propis
Negatius (30/06/10) - 62 M
Positius (30/06/15) 66 M
7. Deute Net / EBITDA >2,75 (art. 67 Estatuts)
Conclusions i balanç exercici 2014/15
14
Art. 67 Estatuts -> 2 requeriments:
1) Resultat >0
2) Ràtio Deute Net / Ebitda > 2,75 (2014/15)
Pressupost 2015/16
Milions €
Real 14/15 Ppt. 15/16
Ingressos d’explotació 608 633
Despeses d’explotació -581 -599
Resultat d’explotació 27 34
Ingressos i despeses financeres -9 -7
Resultat net 18 27
Resultat després d’impostos 15 20
EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 105 120
16
Resultat 2014/15 i Pressupost 2015/16
53 51
225 250
163
168
149
146
18
18
14/15 PPT 15/16
No taquillatge finals UCL ni Copa del Rei
Millor Gamper, taquillatge regular i Supercopa d’Espanya
Més ingressos Museu, Hospitality i M&E
Major ingrés UEFA Market Pool i millora acord explotació canal Barça.
Creixement patrocinadors internacionals
Més ingressos gires/amistosos
Menys ingressos rondes UEFA
Ingrés traspàs jugadors Pedro i Adama vs. Alexis i Deulofeu
Ingressos per cessions
Màrqueting
Traspassos i
altres
Milions €
608
Estadi
Mèdia
Socis
24%
3%
27%
37%
9%
17
633+25
(+4%)
3%
23%
27%
39%
8%
0M€ (0%)
-3M€ (-2%)
+5M€ (+3%)
+25M€ (+11%)
-2M€ (-3%)
Base estable socis en 143 mil
Ingressos: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15
25 37
101
105
36
37
67
74
352
346
14/15 PPT 15/16
Milions €
581
Amortitzacions
Salaris no esportius
Despeses gestió
Salaris
esportius
Altres4%
17%
6%
12%
61%
18
599
+18
(+3%)
58%
12%
6%
18%
6%
-6M€ (-2%)
+7M€ (+10%)
+1M€ (+3%)
+12M€ (+47%)
+4M€ (+4%)
Renovacions jugadors i tècnics
Estalvi variables títols 2014/15
Primes extraordinàries
Estalvi en primes final de contracte i indemnitzacions
Despeses: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15
Menys cost per títols (UCL i Copa del Rei)
Més despeses agències comercials, desplaçaments (Viatge Gira
EUA i el Japó) i Eleccions 2015
Més inversió en nous jugadors per a la temporada 2015/16 Arda
Turan i Aleix Vidal
Més provisions per riscos i baixes immobilitzat
Més cost salaris no esportius per reestructuració
252
306 301 298 305 319
419 419
367
399
452
485 489 490
576 595
69%
77%
67%
61% 62% 65%
73% 70%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
700
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT 15/16
Indicador màxim
de seguretat
Indicador òptim
Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
100%
70%
55%
Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club
Copa d'Europa
Lliga
Lliga Copa del Rei Lliga
Milions €
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
19
*Lliga
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
222 268 257 261 270 281
380 380
367
399
452
485 489 490
576 595
60%
67%
57% 54% 55% 57%
66% 64%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
700
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT15/16
Indicador màxim
de seguretat
Indicador òptim
Massa salarial esportiva sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol
100%
70%
55%
Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)
Milions €
Copa d'Europa
Lliga
Lliga Copa del Rei Lliga
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
20
*LligaCopa d'Europa
Lliga
Copa del Rei
431
365
335 331
287
328
290
8
66
126 118
134
105
120
53,9
5,5 2,7 2,8 1,9 3,2 <2,5
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 PPT
Deute Net EBITDA Deute/Ebitda
21
OK Estatuts
Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda
Deute màxim
objectiu 300 M€
Pressupost 2015/16 Inversions
22
Milions €
7.3
5.3
2.7
1.9
31.3
OPERACIONS
SISTEMES
ÀREA SOCIAL
RESTA DEPARTAMENTS
ESPAI BARÇA
Distribució per àrea de les inversions pressupostades per a la temporada 2015/16
(*) La “Resta departaments” està format per Audiovisuals, Màrqueting, Digital i Serveis Mèdics
CLUB ESPAI BARÇA
17.2 M€ 31.3 M€
Presentació assamblea

More Related Content

What's hot

Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
FC Barcelona
 
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis TerritorialsIndicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
Ratios
RatiosRatios
Ratiosmuc951
 
Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 

What's hot (11)

Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
 
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
 
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14
 
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis TerritorialsIndicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
 
Ratios
RatiosRatios
Ratios
 
Full2
Full2Full2
Full2
 
Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012
 
Memòria económica Castellví Solidari Junts Podem 2011
Memòria económica Castellví Solidari Junts Podem 2011Memòria económica Castellví Solidari Junts Podem 2011
Memòria económica Castellví Solidari Junts Podem 2011
 

Viewers also liked

Atelier agile 2009_09_27
Atelier agile 2009_09_27Atelier agile 2009_09_27
Atelier agile 2009_09_27domidp
 
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung IICampus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
Daniel Rehn
 
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanbanLean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
Julien Fallet
 
Otimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
Otimizando aplicações Zend Framework - TchelinuxOtimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
Otimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
Elton Minetto
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
Daniel Rehn
 
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2dmc digital media center GmbH
 
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referênciaSemana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
Manuel Menezes de Sequeira
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
Daniel Rehn
 
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHPLigação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
elliando dias
 
NotORM
NotORMNotORM
NotORM
Tiago Davi
 
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipman
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & ShipmanDominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipman
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipmanjonesshipman
 
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
iniciativaverds
 
Apresentação Java Web Si Ufc Quixadá
Apresentação Java Web Si Ufc QuixadáApresentação Java Web Si Ufc Quixadá
Apresentação Java Web Si Ufc Quixadá
Zarathon Maia
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
Daniel Rehn
 
02.10.2011 SC B.A.T II
02.10.2011  SC B.A.T II02.10.2011  SC B.A.T II
02.10.2011 SC B.A.T II
HerdwangerSV
 
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.MongoDB
 
Digitale Mentalität II
Digitale Mentalität IIDigitale Mentalität II
MySQL Query Optimization
MySQL Query OptimizationMySQL Query Optimization
MySQL Query Optimization
Bianca Caruso da Paixão
 
Présentation LMAX Disruptor So@t
Présentation LMAX Disruptor So@tPrésentation LMAX Disruptor So@t
Présentation LMAX Disruptor So@t
Francois Ostyn
 

Viewers also liked (20)

Atelier agile 2009_09_27
Atelier agile 2009_09_27Atelier agile 2009_09_27
Atelier agile 2009_09_27
 
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung IICampus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
Campus M21 | Medienpraxis III: Online / Social Media - Vorlesung II
 
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanbanLean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
Lean Kanban FR 2013 - Vin et kanban
 
Otimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
Otimizando aplicações Zend Framework - TchelinuxOtimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
Otimizando aplicações Zend Framework - Tchelinux
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 30.01.2013
 
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2
ECM-Webinar: Alfresco Migration Bestandsdaten Teil 2
 
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referênciaSemana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
Semana 5: Caracteres, tipos char e int, tipos de valor vs. tipos de referência
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung III vom 11.02.2013
 
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHPLigação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
Ligação do Flex a um backend LAMP usando AMFPHP
 
NotORM
NotORMNotORM
NotORM
 
Einführung in SCRUM
Einführung in SCRUMEinführung in SCRUM
Einführung in SCRUM
 
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipman
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & ShipmanDominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipman
Dominator: Rectifieuse plane de profils à CN et avance lente de Jones & Shipman
 
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?
 
Apresentação Java Web Si Ufc Quixadá
Apresentação Java Web Si Ufc QuixadáApresentação Java Web Si Ufc Quixadá
Apresentação Java Web Si Ufc Quixadá
 
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
Campus M21 | Medienpraxis II: Online - Vorlesung I vom 31.01.2013
 
02.10.2011 SC B.A.T II
02.10.2011  SC B.A.T II02.10.2011  SC B.A.T II
02.10.2011 SC B.A.T II
 
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.
2014 03-26-appdevseries-session3-interactingwiththedatabase-fr-phpapp01-rev.
 
Digitale Mentalität II
Digitale Mentalität IIDigitale Mentalität II
Digitale Mentalität II
 
MySQL Query Optimization
MySQL Query OptimizationMySQL Query Optimization
MySQL Query Optimization
 
Présentation LMAX Disruptor So@t
Présentation LMAX Disruptor So@tPrésentation LMAX Disruptor So@t
Présentation LMAX Disruptor So@t
 

Similar to Presentació assamblea

نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
خزينة الكرة
 
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
Miqui Mel
 
Plans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjadorPlans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjador
xiprersampa
 
Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
AbrahamMuleyVilam
 
Presentació tancament
Presentació tancamentPresentació tancament
Presentació tancamentSCOCH
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Ajuntament de Barcelona
 
Planificació financera
Planificació financeraPlanificació financera
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa iiL’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa iiLaura
 
Presentació pressupost 2015
Presentació pressupost 2015Presentació pressupost 2015
Presentació pressupost 2015
Ajuntament de Manresa
 
Word presentació final Pla financer
Word presentació final Pla financerWord presentació final Pla financer
Word presentació final Pla financerchumi1496
 
Apinas 2014 informe assemblea
Apinas 2014 informe assembleaApinas 2014 informe assemblea
Apinas 2014 informe assemblea
apinasorg
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
tema 9 economia
tema 9 economiatema 9 economia
tema 9 economia
adnane98
 
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Presentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slidesharePresentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slidesharecfgs2ablanesadrian
 
Presentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slidesharePresentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slideshare
cfgsablanes
 

Similar to Presentació assamblea (20)

نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
 
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
 
Plans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjadorPlans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjador
 
Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010
 
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
001-2-Liquidaci-Exercici-2021-22-CAT.pdf
 
Presentació tancament
Presentació tancamentPresentació tancament
Presentació tancament
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
 
Planificació financera
Planificació financeraPlanificació financera
Planificació financera
 
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa iiL’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
 
Presentació pressupost 2015
Presentació pressupost 2015Presentació pressupost 2015
Presentació pressupost 2015
 
Word presentació final Pla financer
Word presentació final Pla financerWord presentació final Pla financer
Word presentació final Pla financer
 
Apinas 2014 informe assemblea
Apinas 2014 informe assembleaApinas 2014 informe assemblea
Apinas 2014 informe assemblea
 
Fem festa major
Fem festa majorFem festa major
Fem festa major
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
tema 9 economia
tema 9 economiatema 9 economia
tema 9 economia
 
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
 
FEM FESTA MAJOR
FEM FESTA MAJORFEM FESTA MAJOR
FEM FESTA MAJOR
 
Presentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slidesharePresentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slideshare
 
Adrian Gallardo
Adrian GallardoAdrian Gallardo
Adrian Gallardo
 
Presentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slidesharePresentació maragda, sa slideshare
Presentació maragda, sa slideshare
 

More from FC Barcelona

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
FC Barcelona
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
FC Barcelona
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
FC Barcelona
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
FC Barcelona
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
FC Barcelona
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
FC Barcelona
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
FC Barcelona
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
FC Barcelona
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
FC Barcelona
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
FC Barcelona
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
FC Barcelona
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
FC Barcelona
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
FC Barcelona
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
FC Barcelona
 
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
FC Barcelona
 

More from FC Barcelona (20)

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
 
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
Liquidació - Exercici econòmic 2014 2015
 

Presentació assamblea

 • 1. Liquidació temporada 2014/15 i pressupost temporada 2015/16 Àrea Econòmica 22 octubre 2015
 • 2. 1) LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2014/15
 • 3. Milions € Resultat 2014/15 vs. 2013/14 Real 13/14 Real 14/15 Ingressos d’explotació 530 608 Despeses d’explotació -472 -581 Resultat d’explotació 58 27 Ingressos i despeses financeres -3 -9 Resultat net 55 18 Resultat després d’impostos 41 15 EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 134 105 3
 • 4. 53 53 169 225 415 473 495 490 161 163 128 14919 18 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 608 -5% +16% 1% 33% 0% Socis Estadi Mèdia Màrqueting Traspassos i altres 530 Milions € +58 +22 +78 (+15%) -5 +40 4 Evolució ingressos últims 6 exercicis 8% CAGR
 • 5. 53 53 169 225 161 163 128 14919 18 13/14 14/15 Màrqueting +56M€ (+33%) Traspassos i altres +0M€ (+0%) Milions € Desviacions ingressos 2014/15 vs. 2013/14 608 530 +78 (+15%) Estadi +21M€ (+16%) Mèdia +2M€ (+1%) Socis -1M€ (-5%) 4% 24% 30% 32% 25% 10 % 3% 27% 37% 9% 5 Disminució base de socis per efecte regularització del Cens Rondes finals de la UCL (1/2 + Final + Campió) Participació i organització a la Final de la Copa del Rei Efecte negatiu de no disputar Supercopa d’Espanya Increment d’ingressos Tour Estadi i hospitality Ingressos de Mèdia es mantenen estables Bonus títols patrocinadors Ingrés UEFA per participació rondes finals (1/2 + Final + Campió) Nous acords amb Telefónica i Beko + millores Audi, Damm i LaCaixa Venda Cesc i Thiago 13/14 vs. venda d’Alexis i Deulofeu 2014/15
 • 6. 35 25 86 101 487 473 441 443 32 36 65 67 254 352 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 472 +39% Salaris esportius Amortitz. jugadors Salaris no esportius Despeses gestió Altres Milions € -14 -32 +29 +2% +13% +18% -28% +2 581+109 (+23%) 6 Evolució despeses últims 6 exercicis 4% CAGR
 • 7. 35 25 86 101 32 36 65 67 254 352 13/14 14/15 Milions € Desviacions despeses 2014/15 vs. 2013/14 581 472 +109 (+23%) Amortitzacions +2M€ (+2%) Salaris no esportius +4M€ (+13%) Despeses de gestió +15M€ (+18%) Salaris esportius +98M€ (+39%) Altres -10M€ (-28%) 54% 14% 7% 18% 4% 17% 6% 11% 61% 7% 7 Increment variables consecució triplet Indemnització finalització contracte Renovacions jugadors Altes: Bravo, Suárez, Vidal, Vermaelen Baixes: Alexis, Deulofeu Renovacions: Busquets, Alba, Alves, Pedro, Sergi Roberto Amortització més gran per noves adquisicions de jugadors Costos de reestructuració, salari fix i variables per títols per conveni Despeses finals Copa i Champions (celebracions, entrades, RRPP) Increment despeses de professionals lliures (jurídics, intermediaris comercials i externalitzacions de serveis) Menys provisió de riscos en litigis i disminució de pèrdues per traspassos
 • 8. 252 306 301 298 305 319 419 367 399 452 485 489 490 576 69% 77% 67% 61% 62% 65% 73% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100% 70% 55% Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Milions € Copa d'Europa Lliga Copa del Rei Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 8 Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amortitz.) | Total Club
 • 9. Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 222 268 257 261 270 281 380 367 399 452 485 489 490 576 60% 67% 57% 54% 55% 57% 66% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol 100% 70% 55% Milions € Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 9 Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)
 • 10. 431 365 335 331 287 328 8 66 126 118 134 105 53,9 5,5 2,7 2,8 1,9 3,2 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Deute Net EBITDA Deute/Ebitda (*) (*) Per al càlcul de la ràtio d’equilibri patrimonial (art. 67è dels Estatuts), l’Ebitda s’ajusta amb la variació de provisions, passant el 2014/15 de 105M€ a 101M€ i el 2013/14 de 134M€ a 152M€ 10 >2,75 Estatuts Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda
 • 11. Milions € Evolució del deute 2014/15 vs. 2013/14 328 -105 8 7 -39 DEUTE 2013/14 DESINVERSIONS EBITDA FINANCERS DEUTE 2014/15 IMPOST 11 Increment Deute Net: +41M€ 154 16 INVERSIONS PATRIMONIALS INVERSIONS JUGADORS 287
 • 12. Milions € 174 246 267 299 334 385 415 473 495 490 530 608 1,5 37 33 7 11 7 -80 -9 49 32 41 15 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 12 128 M€ Evolució de resultats després d’impostos
 • 14. 1. Ingressos més alts de la història del Club 608 M 2. Beneficis acumulats des del 2010 128 M 3. Des de l’inici del mandat s’ha reduït el deute net en: 103 M 4. Esforç comercial i de màrqueting sense precedents, que representa una diferència de facturació 2015 vs. 2010 89 M 5. 5 anys consecutius amb auditories netes, sense cap excepció 6. Fons propis Negatius (30/06/10) - 62 M Positius (30/06/15) 66 M 7. Deute Net / EBITDA >2,75 (art. 67 Estatuts) Conclusions i balanç exercici 2014/15 14 Art. 67 Estatuts -> 2 requeriments: 1) Resultat >0 2) Ràtio Deute Net / Ebitda > 2,75 (2014/15)
 • 16. Milions € Real 14/15 Ppt. 15/16 Ingressos d’explotació 608 633 Despeses d’explotació -581 -599 Resultat d’explotació 27 34 Ingressos i despeses financeres -9 -7 Resultat net 18 27 Resultat després d’impostos 15 20 EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 105 120 16 Resultat 2014/15 i Pressupost 2015/16
 • 17. 53 51 225 250 163 168 149 146 18 18 14/15 PPT 15/16 No taquillatge finals UCL ni Copa del Rei Millor Gamper, taquillatge regular i Supercopa d’Espanya Més ingressos Museu, Hospitality i M&E Major ingrés UEFA Market Pool i millora acord explotació canal Barça. Creixement patrocinadors internacionals Més ingressos gires/amistosos Menys ingressos rondes UEFA Ingrés traspàs jugadors Pedro i Adama vs. Alexis i Deulofeu Ingressos per cessions Màrqueting Traspassos i altres Milions € 608 Estadi Mèdia Socis 24% 3% 27% 37% 9% 17 633+25 (+4%) 3% 23% 27% 39% 8% 0M€ (0%) -3M€ (-2%) +5M€ (+3%) +25M€ (+11%) -2M€ (-3%) Base estable socis en 143 mil Ingressos: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15
 • 18. 25 37 101 105 36 37 67 74 352 346 14/15 PPT 15/16 Milions € 581 Amortitzacions Salaris no esportius Despeses gestió Salaris esportius Altres4% 17% 6% 12% 61% 18 599 +18 (+3%) 58% 12% 6% 18% 6% -6M€ (-2%) +7M€ (+10%) +1M€ (+3%) +12M€ (+47%) +4M€ (+4%) Renovacions jugadors i tècnics Estalvi variables títols 2014/15 Primes extraordinàries Estalvi en primes final de contracte i indemnitzacions Despeses: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15 Menys cost per títols (UCL i Copa del Rei) Més despeses agències comercials, desplaçaments (Viatge Gira EUA i el Japó) i Eleccions 2015 Més inversió en nous jugadors per a la temporada 2015/16 Arda Turan i Aleix Vidal Més provisions per riscos i baixes immobilitzat Més cost salaris no esportius per reestructuració
 • 19. 252 306 301 298 305 319 419 419 367 399 452 485 489 490 576 595 69% 77% 67% 61% 62% 65% 73% 70% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT 15/16 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100% 70% 55% Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Milions € Copa d'Europa Lliga Copa del Rei Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 19 *Lliga
 • 20. Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 222 268 257 261 270 281 380 380 367 399 452 485 489 490 576 595 60% 67% 57% 54% 55% 57% 66% 64% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT15/16 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol 100% 70% 55% Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base) Milions € Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 20 *LligaCopa d'Europa Lliga Copa del Rei
 • 21. 431 365 335 331 287 328 290 8 66 126 118 134 105 120 53,9 5,5 2,7 2,8 1,9 3,2 <2,5 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 PPT Deute Net EBITDA Deute/Ebitda 21 OK Estatuts Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda Deute màxim objectiu 300 M€
 • 22. Pressupost 2015/16 Inversions 22 Milions € 7.3 5.3 2.7 1.9 31.3 OPERACIONS SISTEMES ÀREA SOCIAL RESTA DEPARTAMENTS ESPAI BARÇA Distribució per àrea de les inversions pressupostades per a la temporada 2015/16 (*) La “Resta departaments” està format per Audiovisuals, Màrqueting, Digital i Serveis Mèdics CLUB ESPAI BARÇA 17.2 M€ 31.3 M€