Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resumen del libro n1

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resumen del libro n1

  1. 1. ¡(gg :3 , 73 aaïaagfiz maga; mnamnmgm mfiáflfl mnmgg ÏÉW‘ _. .-vfiïïfimflïgm fiñafimmfimngzgfiïgg mmmummfiam%Ï%% Ï L »fiasmaaa3a%‘a _»mm¿mmmQma2¿m N, I , =%u¿‘TÉ 1 33 { ¡mi Igíñïíaíïbïüïlïfiuïiiïfé afifiáífiáïifiïïfiüïgïfi 3339331223 ¿ "m Ï-Híziilafiïifl es? lfilïïiïgfifizfi ' m: ' Éáfigfififihïífifi qf. %%MJmJEQ@Q%%_ É íaa ¿gg J ¿‘l ¡‘,7 -. íïái Kame >. ñ W gil, ‘ :3 ‘gáááz! L É = 3. . Wü@fiE%Ï¿ : Wíï' ‘Ï¿fi É fiï”; j ÜHÍ manu, ha wwe mamá‘ f “fi rÑÉaÉ3%2gn' = ïE? E@i3 ÏKMWJ zzñfiaému gfifiñfififiïñi . =mmmimm¡mn ”gEÉÉáfiH&3EH& 3 . "ímmpmmmmw : g_gïiï_hïflarr " ‘ « ñfimñ HHWÜÑÏEW. Éïg‘ . + . — H1 ïfiüüfi F :2 -gáamq WTTH vm ;3má@JÏÁ‘«j' ¿‘ÏL ‘ ¿má , u@am ‘:3 fifi3%= Lüïfi . “ éÍIÍ-ÍIÏÁHÉÉÏÏÏÏSÉÏÚW ¡(ña H mí: _< J é M [ ¿E 4 uümnïm AÉÉÉÉÉÉ ““É%aï= ¿« gg EEEEEEW 1-Eü; Q , H : ¡¿m¡: mma¡m¡¿¡-* [g E. "ÉÏÉEÏÉÉB “J¿'- mfifii %%Ï%¿ ¿Mg ña ¿gt ¿gas l 1' Éïi fiïfi Mfiü {W fiáíi EÉEáfiÉ@fiüEJ“ Wfl! WEfl! %!M; !¿ .5 %%%&azzï%Ea4 E! SSH ‘ ¡ +mttmnmmztiij í E311‘! «yïíüïí%ñfiüÉü; j_N F , - L ráüííflmfiiü vimmmmman ï. á*. m fifir ya un agmuagauggr É JÉHHÍÉ4 immmmnw 23 á almïïrnïmüínmímníaï: ama+ Vflm I una ES nnnmmmg >fl>r É üñïïf . üMESüAL, .. . . . @ïSñWmñ? mámmMmïm”w , namaím 'uá W wá üa K fis WÑÉÑÑ fiílü m3=' mía Y . ÑW si ww y, ‘ ku ¿‘o W ¡Ü ‘fi M E12 _ W. ükfifififlfl E1 QEEH m É @5fl%a: L2flE@fi&%ü ügaew mag} íÉ”R%%%%%%g%% - “c, .¡'. -. }! ¡-. L¡ñ tmgg%gg; gm: mg ”%%%%%%%% » , J%fiágm%fi%@_Éfi m; fiÍ. ¿fl#fim&fiE%gE@fiÏ-W án@am&smagáasÉaag%@%Va "”gÉÉÉÉÉÉÉÏÏÉÉÉE¡ ï = :5FW"? WW? HÉE n _üñ° adaáfi ÑÉÑ A Jñ Y üfi aaa mas w É WW É ¿ H É 4 EE 1% u F fiá ha r, - M u v É . _EF 3. —.1müná _ 3 ággïñüñfiñmzüfififiï M "I @ I ï%“'ï É E? “ aáégwï afl E JU? M ÑÉJHÍÉÑÉ» 3! S‘ . . '5 n W M fimfifiá üñfiafi _ I . , ‘QI É s 131 ¿, -í aa‘ 5 2) _, , W E? u . u. ‘i! fi nwaümw “Ékngl fihïfiñfifi vía ñïÑHfiÏ- 5 jgÍH IE! É ¿‘í ‘mx I . n 9 fii um _ . -" ar‘“. ¡mÉÏ' “ Í r ïfiñfi 1 I a s. A _ ¡Jn É É —& 532 EE ;1¡um
  2. 2. . ‘hnrtn a’ Luv . -. ¡. r,¡n el! ‘ l. - _ x, ‘ —- x'. ‘ - «. vx"4'. u_ Q-Jv. ‘ "(HUNUV Mu-"Ka J. “’Y">. ‘(-'5 tuya-Mx‘. ü ct u‘: www»; '-'v. .-'. *‘t- ‘('30 N unha = -- w p w ouxolxïov t)”: y ¡ncvuuïdKnvw u‘. ‘u. 2 má‘? ! ux-c. sunkuo. Nuïou mw = f.‘<= >.‘< - g- p. (-_‘oÏ= .c .4 8ra. , Name. wouufivnubu ‘n V‘-HÑ. WWÍ. )‘POI. v, ). ‘aI*. ‘u u. . (¿nueva r U"v"--Óu u ¡"yuñk-¡Nn ‘¿AW W-‘Ohtn y, .._. _., --. ._3.' «WN ‘q ‘xaü-um ‘ u" ‘¿OHL Yf'uxn'; u ¡h (JW-O 04H É ‘¿n a-u 2L . c,-úu6 mua d v, s v», Mann si‘ u= w= wav? ‘ ï-m . 'I*“A? "d u. ha ¿zxunïux Q, 1'FEL‘>". u mg Hu ovahtrfiuzc á-suyt-‘fiu, wHu-¡a! U1, wCl'C¡‘L_ -' n. ‘ . ‘ "¿v i; .'I-¡u‘ ‘¡db-J 5h »‘: .Éz (¡CJ b‘! t= N. »<c. ‘._u¿_ zm. bïvx cx ’a. ‘_‘l<n‘bl. l¡ omn ¡{nun Jyhun; “wu- uan. ) ‘, a-_¡, u¿-_g'¡gtv‘, _ ganga mimos mutua, L, ‘¿nrkdny {Nïxv mu‘ ‘Hüwz-Úuu ‘su: cu. ¡{v ‘un ‘g; HV-MVSN! x “tiïïflfi sueña; «why. su‘. ‘gt u-e-udt/ vstxy, .a'v. w,«<. »=_. -, ‘vu "'. '}J‘J‘| t5 vsu‘. .uu". nto5— , jwsfi nt gg. ‘ 32., É 'y¿, ,»s¿o x; «¡w ‘w«yrvv(_ ‘furn-Ïfixnfi wn “Ka-uni: ‘e wm. sing-net . v dl uCrg uqïúwnfigxh a x “¿, - Ï ‘v I‘. mu. nu 9;: ‘M; u) 12». ¿‘.5 ‘g- “(nin ñvh-“Wo UL m. zL-r- ¡’M-u o ‘c. com“; 9mm u. “ uK-‘QW’: M0 ‘u 3': . ‘-. '.'IQ-. in, s. .1 M1 (ná! ) "AJV" N - (¡n-ica “Ü “KIS v, ‘ (g-Avñnqn — ‘ww v . ¡» v. n: 63.3 irme! ) 6-: se. nar-u ¡»sc ‘¿í 1 83: M0 d». Ma“ gl, '1u , 0-. GusVvÁKa vos ms u_w"v0«‘{ï -. ‘"04 v-rxüos. '54“) vox n-g (¿ha ‘LÉ-<<‘. ’Q“ _ mu; "mi? u‘: x893‘ wm mu, ¿ng úuVu, ‘un «bug-AW, ._. .¡. _ïuc. .‘. .—, _ N u, t«°l3r; . «m rñrw-ag V) ‘xau-LN “flubfiguén 34;. ‘¿Wuuwxo Á? “sfi-‘bïïm, ,‘tv-. "x‘f‘*t‘°'v'fi. .

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

227

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×