Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0- Motivation for knowledge sharing

1,339 views

Published on

מה זה ווב 2.0? ומדוע אנשים תורמים מידע בחינם ברשת האינטרנט?

מצגת של איל רבין לקורס מנהלי ידע בארגוני מגזר שלישי. 

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0- Motivation for knowledge sharing

 1. 1. WEB2.0 ‫במידע‬ ‫משתפים‬ ‫אנשים‬ ‫עדימב םיפתשמ םישנא המלמה‬? ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫ידע‬ ‫מנהלי‬ ‫פורום‬ 07/02/10 ‫רבין‬ ‫איל‬ eyal.rabin@gmail.com www.eyalrabin.com ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 2. 2. ?‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫היום‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ •76%.‫באינטרנט‬ ‫גולשת‬ ‫בישראל‬ ‫מהאוכלוסייה‬ ‫גילאי‬ ‫)בקרב‬13–1790%.( •,‫סלולאר‬ – ‫נוספים‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬SMS‫ואינטרנט‬ ‫סלולרי‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 3. 3. WEB2.0 •‫מ‬WEB1.0‫ל‬WEB 2.0 •‫את‬ ‫שיוצרים‬ ‫הם‬ ‫הגולשים‬ ‫המידע‬ •‫רבים‬ ‫היבטים‬ ‫ישנם‬ – ‫למושג‬ ‫הקשורים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫חברתיים‬ ,‫פסיכולוגים‬ .‫ועוד‬ •‫על‬ ‫הוא‬ ‫בהרצאה‬ ‫המיקוד‬ .‫המידע‬ ‫שיתוף‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 4. 4. ‫במוצרים‬ ‫עדימב םיפתשמ םישנא המלא‬‫ו‬ ‫בשירותים‬ ‫התמקדות‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 5. 5. ‫קסטומיזציה‬ •.‫יחודי‬ ‫הוא‬ ‫משתמש‬ ‫כל‬ •‫של‬ ‫ואישיות‬ ‫מאפיינים‬ ,‫רצונות‬ ,‫בצרכים‬ ‫התחשבות‬ ‫יחודי‬ ‫באופן‬ ‫גולש‬ ‫כל‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 6. 6. ‫הארוך‬ ‫הזנב‬ •‫במקום‬‫של‬ ‫מכירה‬‫כמות‬ ‫קטנה‬/‫תכנים‬ /‫מידע‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ /‫שירותים‬ ‫גדולות‬ ‫לקבוצות‬‫של‬ .‫אנשים‬ •‫של‬ ‫מכירה‬‫גדולה‬ ‫כמות‬ /‫שירותים‬ /‫תכנים‬ /‫מידע‬ ‫שונים‬ ‫מוצרים‬‫לקבוצות‬ ‫קטנות‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 7. 7. ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬ ‫יחדיו‬ ‫יגיעו‬ ‫הדיוטות‬ ‫הרבה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫לתשובה‬ .‫מומחים‬ ‫קומץ‬ ‫משישיגו‬ ?‫המידע‬ ‫איכות‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 8. 8. WEB2.0 •‫ה‬ ‫עם‬ ‫מה‬LURKERS‫מה‬ ? ‫ומה‬ ‫התוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫אחוז‬ .‫התוכן‬ ‫צרכני‬ ‫אחוז‬ •‫האם‬LURKER‫גם‬ ‫הוא‬ ?‫משתתף‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 9. 9. ‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לשיתוף‬ ‫מוטיבציות‬ •‫לגולש‬ ‫אין‬ ,‫טהורה‬ ‫רציונלית‬ ‫מבחינה‬ ,‫לכאורה‬ .‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫למסור‬ ‫אינטרס‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 10. 10. ‫מוטיבציות‬‫לאי-שיתוף‬‫ברשת‬ ‫מידע‬ –‫יחודיים‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫אובדן‬ –‫בארגון‬ ‫ומעמד‬ ‫כוח‬ ‫הפסד‬ –‫התחרותי‬ ‫וביתרון‬ ‫במומחיות‬ ,‫בנחיצות‬ ‫פגיעה‬ –‫משאבים‬ ,‫זמן‬ ‫של‬ ‫בזבוז‬ –‫מידע‬ ‫של‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬ –‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫מידע‬ ‫תרומת‬ ‫או‬ ‫שגיאות‬ ‫מכתיבת‬ ‫חשש‬ –‫מכיר‬ ‫אינו‬ ‫שהתורם‬ ‫לאנשים‬ ‫תרומה‬ ,‫לרוב‬ –"?‫אני‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ,‫לתרום‬ ‫יכולים‬ ‫אחרים‬ ‫"גולשים‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 11. 11. •‫קיימת‬ ‫התופעה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ,‫בויקיפאדיה‬YOUTUBE....‫ועוד‬ ,‫בלוגים‬ ,‫פורומים‬ , ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 12. 12. •‫תהליך‬ ‫הינו‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫יצירת‬ ‫תהליך‬ .‫מעגלי‬ – ‫אינטראקטיבי‬ •‫מועבר‬ ‫בקהילה‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫פרטי‬ - ‫האישי‬ ‫הידע‬ .‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לידע‬ ‫והופך‬ ‫הקהילה‬ ‫אל‬ •‫למשתתפים‬ ‫בתורו‬ ‫מועבר‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫שלהם‬ ‫האישי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫ומחזק‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 13. 13. ‫פנימיים‬ ‫מניעים‬ •‫קוגניטיביים‬ –"‫אינטלקטואלי‬ ‫ו"אתגר‬ "‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫ללמוד‬ ‫"הרצון‬ •‫אפקטיביים‬ –"‫"הנאה‬ •‫אינטגרטיביים‬ –."‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫ו"לתרום‬ "‫שלי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫"לחלוק‬ .‫מידע‬ ‫ושיתוף‬ ‫לאחר‬ ‫סיוע‬ •‫צוות‬ ‫ועבודת‬ ‫קהילה‬ ‫תחושה‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 14. 14. ‫פרקטית‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫יש‬‫הלמידה‬,‫ההנאה‬,‫התרומה‬, ‫הקהילה‬ ‫ותחושת‬ ‫המידע‬ ‫לתורמי‬ "‫יחידה‬ ‫"גאוות‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 15. 15. ‫חיצוניים‬ ‫תגמולים‬ •‫מקצועי‬ ‫קידום‬ •‫כבוד‬ ‫השגת‬ •‫חברתי‬ ‫סטטוס‬ •‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫במשאבי‬ ‫חסכון‬ •.‫קד"ם‬ ‫או‬ ‫כפרסום‬ ‫אישי‬ ‫רווח‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 16. 16. ‫חברתית‬ ‫הכרה‬ ‫לתרום‬ ‫נוטים‬ ‫אנשים‬ ,‫חברתית‬ ‫הכרה‬ ‫יותר‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ .‫יותר‬ : ‫לדוגמא‬YOUTUBE, Hackers •?‫לתרום‬ ‫צריך‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנשים‬ ‫איך‬ •‫פרקטית‬‫ושל‬ ‫התרומה‬ ‫של‬ ‫הנראות‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫יש‬ - .‫בקהילה‬ ‫התורם‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 17. 17. ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 18. 18. ‫מתנות‬ ‫כלכלת‬ •‫מתוך‬ ‫לקבוצה‬ ‫ערך‬ ‫יקר‬ ‫מידע‬ ‫לתרום‬ ‫מונע‬ ‫האדם‬ ‫מחברי‬ ‫מועיל‬ ‫ומידע‬ ‫סיוע‬ ‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫ציפייה‬ .‫בתמורה‬ ‫הקהילה‬ •.‫מידע‬ ‫תרומת‬ ‫של‬ ‫חברתית‬ ‫נורמה‬ ‫יצירת‬ •."‫לי‬ ‫יעזרו‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫גם‬ ‫אז‬ ‫עוזר‬ ‫"אני‬ •‫או‬ ‫האמיתית‬ ‫הזהות‬ ‫את‬ ‫הצג‬ - ‫פרקטית‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫הוירטואלית‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 19. 19. ‫וחברתיים‬ ‫כלכליים‬ ‫תמריצים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ •‫לתורמי‬ ‫כספיים‬ ‫תשלומים‬ ‫הציעו‬ ‫שונים‬ ‫אתרים‬ .‫הפעילות‬ ‫תמורת‬ ‫המידע‬ •.‫וחיצוניות‬ ‫פנימיות‬ ‫מוטיבציות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ •‫למערכת‬ ‫כלכליים‬ ‫תמריצים‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ,‫לעיתים‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫עלולה‬ ‫חברתיים‬ ‫תמריצים‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫בה‬ .‫ההשתתפות‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
 20. 20. ‫לסיכום‬ •.‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫לתרום‬ ‫לא‬ ‫רבות‬ ‫סיבות‬ ‫ישנן‬ •.‫קיימת‬ ‫התופעה‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫אך‬ •.‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לתרומת‬ ‫שונות‬ ‫מוטיבציות‬ ‫ישנן‬ –‫פנימיות‬ –‫חיצוניות‬ –‫חברתית‬ ‫הכרה‬ –‫מתנות‬ ‫מעגל‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –

×