Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HHiiddddeenn TTrreeaassuurreess oorr 
HHiiddddeenn PPeerriillss?? 
IIddeennttiiffyyiinngg aanndd MMaannaaggiinngg 
KKnnoow...
SSuummmmaarryy 
 IInnttrroodduuccttiioonn 
 IInnttaannggiibblleess wwhhaatt aarree tthheeyy?? 
 HHiiddddeenn ttrreeaass...
IInnttaannggiibblleess iinn tthhee KKnnoowwlleeddggee 
EEccoonnoommyy 
 BBuussiinneessss aanndd ttrraaddiinngg nnaammeess...
HHiiddddeenn ttrreeaassuurreess aanndd ppeerriillss iinn 
tthhee mmooddeerrnn oorrggaanniissaattiioonn 
 IInnvveennttiioo...
EEssttaabblliisshhiinngg aa pprroocceessss ffoorr 
ccaappttuurriinngg tthhee ttrreeaassuurreess aanndd 
mmaannaaggiinngg t...
CCoonnttaacctt 
 AAnnnnyy SSllaatteerr 
SSllaatteerrss IInntteelllleeccttuuaall PPrrooppeerrttyy 
LLaawwyyeerrss 
6644 CC...
CCoonnttaacctt 
 AAnnnnyy SSllaatteerr 
SSllaatteerrss IInntteelllleeccttuuaall PPrrooppeerrttyy 
LLaawwyyeerrss 
6644 CC...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Identifying and Managing Knowledge Assets and Liabilities

512 views

Published on

Identifying and Managing Knowledge Assets and Liabilities

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Identifying and Managing Knowledge Assets and Liabilities

  1. 1. HHiiddddeenn TTrreeaassuurreess oorr HHiiddddeenn PPeerriillss?? IIddeennttiiffyyiinngg aanndd MMaannaaggiinngg KKnnoowwlleeddggee AAsssseettss aanndd LLiiaabbiilliittiieess
  2. 2. SSuummmmaarryy  IInnttrroodduuccttiioonn  IInnttaannggiibblleess wwhhaatt aarree tthheeyy??  HHiiddddeenn ttrreeaassuurreess aanndd ppeerriillss!!  HHooww ttoo bbuuiilldd oonn tthhee ttrreeaassuurreess aanndd ccoorrrraall tthhee ppeerriillss..
  3. 3. IInnttaannggiibblleess iinn tthhee KKnnoowwlleeddggee EEccoonnoommyy  BBuussiinneessss aanndd ttrraaddiinngg nnaammeess  TTrraaddee MMaarrkkss//DDoommaaiinnss  DDeessiiggnnss//AArrttiissttiicc wwoorrkkss  IInnvveennttiioonnss  SSooffttwwaarree  PPllaannss aanndd sscchheemmeess  CCoonnffiiddeennttiiaall iinnffoorrmmaattiioonn aanndd TTrraaddee SSeeccrreettss
  4. 4. HHiiddddeenn ttrreeaassuurreess aanndd ppeerriillss iinn tthhee mmooddeerrnn oorrggaanniissaattiioonn  IInnvveennttiioonnss aanndd ddeessiiggnnss oonn tthhee jjoobb  IInntteelllleeccttuuaall pprrooppeerrttyy mmaaiinntteennaannccee ee..gg.. ddoommaaiinn rreenneewwaall  EEmmppllooyymmeenntt ccoonnttrraaccttss  EEaarrllyy ddiisscclloossuurree ooff ccoonnffiiddeennttiiaall iinnffoorrmmaattiioonn
  5. 5. EEssttaabblliisshhiinngg aa pprroocceessss ffoorr ccaappttuurriinngg tthhee ttrreeaassuurreess aanndd mmaannaaggiinngg tthhee ppeerriillss  AA lliivviinngg rreeggiisstteerr oorr ccoorrppoorraattee mmeemmoorryy  EEnnccoouurraaggiinngg tthhee wwoorrkkffoorrccee ttoo bbee ddiilliiggeenntt aanndd aalleerrtt  DDiilliiggeennccee oonn tthhee iinntteerrnnaall aaddmmiinniissttrraattiioonn oorr oouuttssoouurrcciinngg  AAcckknnoowwlleeddggiinngg tthhaatt nnoo--oonnee wwiillll uunnddeerrssttaanndd wwhhaatt yyoouu aarree ddooiinngg oorr aapppprreecciiaattee tthhee ddiiffffeerreennccee yyoouu hhaavvee mmaaddee
  6. 6. CCoonnttaacctt  AAnnnnyy SSllaatteerr SSllaatteerrss IInntteelllleeccttuuaall PPrrooppeerrttyy LLaawwyyeerrss 6644 CChhuurrcchh SSttrreeeett BBaallmmaaiinn NNSSWW 22004411 TT:: 9988110022887744 FF:: 9988118888224499 EE:: iinnffoo@@ssllaatteerrssllaawwyyeerrss..ccoomm WW:: wwwwww..ssllaatteerrssllaawwyyeerrss..ccoomm
  7. 7. CCoonnttaacctt  AAnnnnyy SSllaatteerr SSllaatteerrss IInntteelllleeccttuuaall PPrrooppeerrttyy LLaawwyyeerrss 6644 CChhuurrcchh SSttrreeeett BBaallmmaaiinn NNSSWW 22004411 TT:: 9988110022887744 FF:: 9988118888224499 EE:: iinnffoo@@ssllaatteerrssllaawwyyeerrss..ccoomm WW:: wwwwww..ssllaatteerrssllaawwyyeerrss..ccoomm

×