Expatrium - vero-opas 2013

1,975 views

Published on

Expatriumin opas suomalaisen veroilmoituksen täyttämiseen. Opas on tyypillinen esimerkki Expatriumin asiantuntija-artikkelista - hyötytiedosta jota ei löydy muualta.

Lisää uutisia ulkomailla asuville: https://www.facebook.com/pages/Expatrium

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Expatrium - vero-opas 2013

 1. 1. EXPATRIUM9 syytä tilata ExpatriumExpatrium.fi - suurin yhteisö maailmallaNeuvontapalvelu – asiantuntija vastaaNro77BToukokuu 2013UlkosuomalaisenveroilmoitusopasUlkomailla asuvan lehti
 2. 2. Liity Expatriumin Facebook-ryhmään. Saat omalleetusivullesi automaattisesti tuoreita uutisia, tietojatapahtumista eri puolilla maailmaa jamielenkiintoisista uusista palveluista.www.expatrium.fiLehden tilaajana saat senmaksuttomasti sähköpostiisi10 kertaa vuodessa.Tilaa osoitteesta www.expatrium.fiExpatrium-uutiskirje ilmestyy 10 kertaa vuodessa jakertoo sinulle tietämisen arvoiset uutiset nopeasti jatehokkaasti.Voit tilata sen veloituksetta suoraansähköpostiisi osoitteesta www.expatrium.fi.Pysy sinäkin ajantasalla.EX PAT RIUMTUNNETKO JOSUOSITUNEXPATRIUMUUTISKIRJEEN?www.expatrium.fi
 3. 3. Ulkomaillaasuvanveroilmoitusvuodelta2012TEKSTI OTK TOMMI RANTANENn Esitäytetty veroilmoitus postitetaan verovelvollisille huhtikuussa2013. Mikäli veroilmoitukselle merkityt tiedot ovat oikein, eikä siihenmyöskään ole mitään täydennettävää, sitä ei tarvitse palauttaa. Jos ve-roilmoituksella on mitä tahansa korjattavaa tai täydennettävää, tuleese palauttaa joko 7.5. tai 14.5.2013 mennessä, riippuen kumpi päivä ve-roilmoitukselle on merkitty palautuspäiväksi. Veroilmoituksen jättämi-selle on mahdollista saada jatkoaikaa vain perustellusta syystä. Pyyntöjatkoajan saamiseksi kannattaa tehdä verotoimistolle hyvissä ajoin en-nen veroilmoitukselle merkittyä palautuspäivää.Oheisessa veroilmoituksen täyttäjän oppaassa käsitellään viime vuosi-natapahtuneitamuutoksiasekäkerrataanyleisiäohjeitakoskienveroil-moituksen täyttämistä erityisesti ulkomaantyöskentelyn yhteydessä.EXPATRIUMVERO-OPAS 4VAPAALLAVEROTUS
 4. 4. Veroilmoitusvelvollisuuden laa-juus riippuu henkilön verovel-vollisuusasemasta Suomessa.Ns. yleisesti verovelvollistahenkilöä pidetään verovelvollisenaSuomeen maailmanlaajuisista tulois-taan. Sen sijaan ns. rajoitetusti vero-velvollinen henkilö, eli verotukselli-sesti pysyvästi ulkomailla asuva, onverovelvollinen Suomeen ainoastaanSuomesta saamistaan tuloista. Omaaverovelvollisuusasemaa arvioitaessaon muistettava, että Suomen kansa-laista pidetään lähtökohtaisesti Suo-messa yleisesti verovelvollisena kun-nes kolme täyttä vuotta on kulunut senvuoden päättymisestä, jonka aikanahän on lähtenyt maasta. Mikäli ulko-maille muuttanut henkilö haluaa va-pautua Suomen yleisestä verovelvol-lisuudesta ennen em. kolmen vuodenajan päättymistä, tulee hänen osoittaaveroviranomaisille, että hänelle ei olejäänyt olennaisia siteitä Suomeen.Olennaisia siteitä ovat mm. puolisontai asunnon jääminen Suomeen, kuu-luminen Suomen sosiaaliturvan pii-riin tai liiketoiminnan harjoittaminenSuomessa. Vaatimuksen rajoitetustaverovelvollisuudesta voi tehdä myösveroilmoituksen yhteydessä. Tällöinilmoitukseen tulee liittää selvitys Suo-mesta muuton ajankohdasta, olennais-ten siteiden katkeamisesta Suomeen javerovelvollisuudesta uudessa asuin-valtiossa. Yleisesti verovelvollisen tuleelähtökohtaisesti ilmoittaa Suomenveroilmoituksellaan kaikki sekäulkomailta että Suomesta saamansaansio- ja pääomatulot. Niin ikäänhänen tulee ilmoittaa sekä ulkomaillaettä Suomessa oleva varallisuutensa.Sillä seikalla, että samat tulot tai va-rallisuus on mahdollisesti jo ilmoitet-tu tai jopa verotettu ulkomailla, ei olevaikutusta ilmoitusvelvollisuuteenSuomessa. Rajoitetusti verovelvol-linen on velvollinen ilmoittamaanSuomen veroilmoituksellaan vainSuomesta saamansa tulot ja Suomes-sa omistamansa varat. Verohallinnon vuosittain julkaise-masta veroilmoitusoppaasta löytyvätyksityiskohtaiset ohjeet kaikkientulojen, vähennysten ja varojen il-moittamiseksi. Oppaan sekä veroil-moitus- ja liitelomakkeita saahelpoiten Verohallinnon kotisivuiltaosoitteesta www.vero.fi.EsitäytettyveroilmoitusVeroilmoituksenilmoitus-jaerittelyosaEsitäytetty veroilmoitus on jaettukahteen osaan: ilmoitusosaan jaerittelyosaan. Ilmoitusosa sisältääesitäytetyt tiedot, jotka on saatumm. työnantajilta, pankeilta, vakuu-tusyhtiöiltä ja eläkelaitoksilta.Verovelvollisen tulee tarkistaa, ettäesitäytetyt tiedot ovat oikein ja tar-vittaessa korjata sekä täydentäätietoja. Jos kaikki tiedot ilmoitus-osalla ovat oikein, verovelvollisen eitarvitse tehdä mitään. Jos tiedot ovatjoiltakin osin vääriä tai puutteellisia,verovelvollisen tulee korjata tiedot,allekirjoittaa korjattu ilmoitusosa japalauttaa se omaan verotoimistoonsaveroilmoituksen etusivulle merkit-tyyn palautuspäivään (7.5.2013 tai14.5.2013) mennessä. Erittelyosa sisältää tarkemmattiedot ilmoitusosassa mainituistaesitäytetyistä tiedoista. Erittelyosa”Josesitäytetynveroilmoituk-sentiedoissaonmitätahansakorjattavaataitäydennettävää,tuleeilmoituspalauttaajoko7.5.tai14.5.2013mennessä.Veroilmoituksenjättämiselleonmahdollistasaadajatkoaikaaperustellustasyystä.”5 EXPATRIUMVERO-OPASVEROTUS
 5. 5. voi myös sisältää tietoja, joita eiole merkitty ilmoitusosaan. Täl-laisia tietoja voivat olla mm. pank-kien suorasiirtotietona ilmoittamatarvopapereiden, osakehuoneistojentai kiinteistöjen luovutukset, joistaverovelvollisen on itse annettavatarkempi selvitys ja laskettava luo-vutusvoiton tai –tappion määrä. Erit-telyosasta käyvät ilmi myös vero-velvollisen maksamat ennakkoverot,ennakon täydennysmaksu sekä per-hesuhteet. Erittelyosan tiedot tuleesiis myös tarkistaa huolellisesti. Veroilmoitus sisältää lisäksi alusta-van verotuspäätöksen, joka kertookuinka esitäytetyllä veroilmoituk-sella mainittuja tuloja on verotettu jajäännösverojen tai veronpalautuksenmäärän. Mikäli veroilmoitusta kor-jataan, verotoimisto lähettää uudenverotuspäätöksen verovelvollisellelokakuun loppuun mennessä. Veroilmoitus sisältää verotusto-distuksen, johon on merkitty vero-velvollisen verotettavat ansio- japääomatulot sekä varat ja velat.Verotustodistuksella näkyy myösmerkintä ”rajoitetusti verovelvol-linen”, jos henkilö on katsottu ko.verovuonna Suomessa rajoitetustiverovelvolliseksi. Mikäli verovelvol-linen korjaa veroilmoitustaan tai josVerohallinto saa muualta verotukseenvaikuttavia lisätietoja, verotoimistolähettää uuden verotustodistuksenverovelvolliselle lokakuun loppuunmennessä.KuitittomuusVeroilmoitukseen ei enää tarvitse liit-tää kuitteja tai tositteita vaan verotoi-misto pyytää ne tarvittaessa. Jos esi-täytettyyn veroilmoitukseen on tehtylisäyksiä tai korjauksia (esimerkiksiulkomaantulot, tulonhankkimiskuluttai kotitalousvähennys), niitä koske-vat kuitit ja tositteet tulee säilyttääkuusi vuotta verovuoden päättymis-estä lukien. Verovuotta 2012 koske-vat kuitit ja tositteet tulee siten säi-lyttää vuoden 2018 loppuun saakka.Tositteet ja muut tiedot voi säilyttäämyös sähköisessä muodossa, kunhanne ovat tarvittaessa tulostettavissapaperille. Niistä tiedoista, jotka ovatoikein esitäytetyssä veroilmoituk-sessa, ei tarvitse säilyttää kuitteja.Tällaisia ovat tyypillisesti suomalai-sia palkkatuloja ja lainoja koskevattositteet.Yleisesti verovelvollisen tulot, niistätehtävätvähennyksetjavarallisuusUlkomailla työskentelyn perusteella saa-duttulotUlkomailla työskentelevän henkilönon ilmoitettava ulkomaantyötulonsaveroilmoituksellaan vaikka ulko-maantyöskentelyn perusteella saatutulo olisikin ns. kuuden kuukaudensäännön nojalla verovapaata tuloaSuomessa. Erillisessä veroilmoituk-sen liitelomakkeessa 16 tulee esittääselvitys ulkomaantyöskentelyn olo-suhteista, kestosta sekä Suomessaverovuoden aikana oleskellusta ajas-ta (ns. Suomi-päivät). Ulkomaantyöskentelyn perusteellasaatu tulo on kuuden kuukaudensäännön nojalla verovapaata tuloaSuomessa seuraavien edellytystentäyttyessä: • ulkomaantyöskentelykestääyhtä-jaksoisesti vähintään kuusi kuukautta, • jos työskentely tapahtuu val-tiossa, jonka kanssa Suomella ontuloverosopimus, työntekovaltiollatulee verosopimuksen mukaan ollaoikeus verottaa palkkaa (riittävää on,että työskentelyvaltiolla on oikeusverottaa palkkaa vaikka palkkaaei työskentelyvaltion sisäisen lain-säädännön mukaan tosiasiallisestiverotettaisi), ja • verovelvollinen ei oleskeleulkomaantyöskentelynsä aikanaSuomessa keskimäärin enempää kuinkuutena päivänä jokaista täyttä ulko-maantyöskentelykuukautta kohti.Esimerkki:A:n ulkomailla työskentely on alkanut5.2.2011 ja päättynyt 20.11.2012.Tällä ajanjaksolla kertyy yhteensä21 täyttä ulkomaantyöskentelykuu-kautta, joten työntekijä on voinutoleskella Suomessa enintään 126päivänä (21 kk x 6 pv). Mikäli työn-tekijän oleskelu Suomessa ei ylitä em.määrää eikä verosopimus ole estänyttyöskentelyvaltiota verottamasta hen-kilön palkkatuloa (tai työ on tehtyei-verosopimusvaltiossa), A:n ulko-maantyöskentelyn perusteella saamapalkka on Suomessa verovapaata.Suomalaisen työnantajan kanssa so-vitun vakuutuspalkan määrän pitäisinäkyä valmiiksi erittelyosan tie-doissa, sillä suomalaisen työnantajantulee ilmoittaa veroviranomaisillevakuutuspalkan määrä omallatyönantajan vuosi-ilmoituksellaan.Mikäli vakuutuspalkka puuttuu erit-telyosan tiedoista tai vakuutuspalkanmäärä on virheellinen, on vakuutus-palkan määrä hyvä ilmoittaa ilmoitus-osan lisätietoja-kohdassa. Vakuu-tuspalkan perusteella vero-velvolliselle määrätään maksuunSuomen sairausvakuutusmaksu sil-”YleisestiverovelvollisentuleeilmoittaasekäulkomailtaettäSuomestasaamansaansio-japääomatulot.Silläseikalla,ettäsamattulotonjoilmoitettutaijopaverotettuulkomailla,eioleilmoitusvelvollisuudenkannaltamerkitystä.”EXPATRIUMVERO-OPAS 6VEROTUS
 6. 6. loin, kun verovelvollinen kuuluuSuomen sosiaaliturvaan ulkomaan-työskentelynsä aikana. Vakuute-tun sairausvakuutusmaksu koostuupäivärahamaksusta ja sairaanhoito-maksusta. Vuonna 2012 päiväraha-maksun määrä oli 0,82 % palkastaja sairaanhoitomaksun määrä 1,22 %palkasta. Mikäli verovelvollinen eikuulu Suomen sosiaaliturvaan ulko-maantyöskentelynsä aikana, häneltäei peritä vakuutetun sairausvakuutus-maksua.Ilmoitusosanlisätietoja-koh-dassa tai erillisellä liitteellä on täl-löin hyvä ilmoittaa, ettei vakuutetunsairausvakuutusmaksua tule määrätä. Jos työnantaja ja palkanmaksajaulkomaantyöskentelyn aikana onsuomalainen yritys, lomakkeelle 16ei merkitä ulkomaantyöskentelystäsaatuja palkkatuloja elleivät työnan-tajan toimittamat veroilmoituksenerittelyosaan merkityt tiedot olevirheellisiä tai puutteellisia. Jos hen-kilön työnantaja on ulkomainen yri-tys, tulee myös palkkatuloa koskevatkohdat täyttää. Ulkomailta saadut ansiotulot tu-lee ilmoittaa euroina laskettuna Eu-roopan keskuspankin julkaisemanvuoden 2012 keskikurssin mukaantai maksupäivän kurssin mukaan.Keskikurssit löytyvät helpoiten Vero-hallinnon kotisivuilta osoitteestawww.vero.fi. Veroviranomaiset tekevät päätök-sen kuuden kuukauden säännönsoveltumisesta tutkittuaan verova-paussäännöksen soveltamisedelly-tysten täyttymisen lomakkeella 16ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli ulkomailla työskentelystäsaatuun tuloon ei sovelleta kuudenkuukauden sääntöä, tulo saatetaanverottaa sekä Suomessa että työsken-telymaassa. Välttääkseen kaksinker-taisen verotuksen, verovelvollisen onilmoitettava lomakkeella 16 (kohta3, ulkomaantyöskentely, johon eisovellu kuuden kuukauden sääntö) javeroilmoituksen kohdassa 11.1 ulko-maille maksamiensa verojen määrä javaadittava kaksinkertaisen verotuk-sen poistamista. On tärkeää muistaa,että vaatimus kaksinkertaisen vero-tuksen poistamisesta on lähtökohtai-sesti esitettävä ennen verotuksenpäättymistä lokakuun 2013 loppuunmennessä. Vaikka ulkomaille mak-setun lopullisen veron määrä ei olisi-kaan selvillä vielä tähän ajankohtaanmennessä, vaatimus kaksinkertaisenverotuksen poistamisesta kannattaakuitenkin tehdä joko veroilmoituk-seen liitettävällä erillisellä liitteellätai ilmoitusosan lisätietoja-kohdassa.Kaksinkertaisen verotuksen poista-mista on mahdollista vaatia myösverotuksen päättymisen jälkeen. Täl-löin asia kuitenkin käsitellään oikai-suvaatimuksena ja päätöksen saamin-en saattaa kestää useita kuukausia taijopa vuoden.OptiotuloUlkomailla työskentelevällä hen-kilöllä saattaa olla verovuodelta 2012työsuhdeoptioiden perusteella saatuatuloa. Optiotulo kertyy Suomen vero-viranomaisten ottaman kannan mu-kaan arvonnoususta option myöntä-mis- ja käyttöajankohdan väliseltäajalta (grant – exercise). Ulkomaantyöskentelyn aikanakertyneeseen optiotuloon voidaansoveltaa edellä mainittua kuudenkuukauden verovapaussääntöä, jossäännön soveltumisen perusedelly-tysten lisäksi myös seuraavat lisäe-dellytykset täyttyvät: • Suomen ja työskentelyvaltionvälillä on voimassa verosopimus(Suomella on verosopimus runsaan70 valtion kanssa), • työskentelyvaltio verottaa op-tioetua palkkatulona (Verohallinnonmukaan tällä tarkoitetaan sitä, ettäoptioetu tulee verottaa ansiotulonaerotuksena siitä, että se verotettaisiinpääomatulona) ja • verovelvollinen esittää riittävänselvityksen siitä, että optioetu onsaatettu työskentelyvaltion verovi-ranomaisten tietoon (riittävänä sel-vityksenä voidaan pitää mm. työnan-tajakonsernin tai kansainvälisentilintarkastusyhteisön antamaa kirjal-lista vakuutusta). Yllä mainittujen ehtojen täyttyes-sä optioetu jaetaan veronalaiseksija verovapaaksi tuloksi Suomessaja ulkomailla työskentelyaikojensuhteessa.Esimerkki:A on saanut työnantajayhtiönsä op-tioita Suomessa työskennellessään.Vuosi tämän jälkeen A siirtyytyöskentelemään ulkomaille. A käyt-tää optioita tasan kahden vuodenkuluttua siitä, kun hän on aloittanutulkomaantyöskentelynsä. Optioetuon kertynyt kolmen vuoden ajalta,josta ajasta A on työskennellyt yh-den vuoden Suomessa ja kaksi vuottaulkomailla. Jos kuuden kuukaudensääntö soveltuu optioetuun, optio-edusta on Suomessa veronalaistatuloa 1/3 ja loppuosa on Suomessaverosta vapaata tuloa.Optioedun kertymisestä ja ulkomaillaoleskelusta on hyvä liittää erillinenselvitys veroilmoitukseen. Suomessa”UlkomaillaansaittupalkkatulovoiollaSuomessaverovapaatatuloans.kuudenkuukaudensäännönperusteella.Säännönsoveltumisedellytystentäytty-minentuleeesittääliitelomak-keella16.”7 EXPATRIUMVERO-OPASVEROTUS
 7. 7. veronalaisen suomalaiselta työnan-tajalta saadun optioedun tulisi josisältyä ilmoitusosan esitäytettyihinpalkkatietoihin, sillä suomalainentyönantaja ilmoittaa työntekijänsätulotiedot veroviranomaisille vuosi-ilmoituksellaan. Mikäli näin ei ole,Suomessa veronalainen optioetutulee lisätä ilmoitusosan sivulle 1kohtaan 1.1. Lisätietoja työsuhdeoptioidenverotuksesta löytyy Verohallinnonohjeesta ”Työsuhdeoptioiden vero-tus”. Ohje löytyy Verohallinnon ko-tisivuilta osoitteesta www.vero.fi.VähennyksetansiotuloistaUlkomailta saadun tulon hankki-misesta aiheutuneet menot voidaanvähentää Suomessa, mikäli tulo onSuomessa veronalaista. Tulonhank-kimiskulut merkitään veroilmoitus-lomakkeen ilmoitusosan sivulle 1kohtaan 3.4. Tarvittaessa asiasta voilaatia erillisen selvityksen liitettäväk-si veroilmoitukseen. Myös Suomessamaksetut työntekijän työeläke- jatyöttömyysvakuutusmaksut sekäulkomailla maksetut Suomen pakolli-sia työeläke- ja työttömyysvakuutus-maksuja vastaavat sosiaaliturvamak-sut voidaan vähentää ansiotuloista.Nämä maksut ilmoitetaan ilmoitus-osan sivulla 1 kohdassa 3.2. Ulko-maisista maksuista on hyvä tehdä lyhytselvitys esim. veroilmoituksen lisätie-toja –kohdassa. Suomen pakollisten maksujenpitäisi olla mukana ilmoitusosan esi-täytetyissä tiedoissa, sillä suomalais-en työnantajan tulee ilmoittaa vero-viranomaisille työntekijän palkastapidättämänsä tai henkilöltä muutoinperimänsä maksut tulotietojen ohella. Työmarkkinajärjestön jäsenmaksutja työttömyyskassamaksut merkitäänilmoitusosan sivulle 1 kohtaan 3.1. Tilapäisen ulkomaantyöskente-lyn kestäessä tapahtuneista kotonakäymisistä aiheutuneet kohtuulli-set matkakulut voi lähtökohtaisestivähentää halvinta kulkuneuvoa käyt-täen. Halvin kulkuväline voi ollamyös lentokone. Käytännössä ko.vähennys on mahdollinen silloin, kunverovelvollisen perhe on jäänyt Suo-meen asumaan ulkomaantyöskente-lyn ajaksi eikä työskentelyyn jostainsyystä sovelleta Suomessa kuudenkuukauden verovapaussääntöä.Vähennysvaatimuksen voi esittääveroilmoituksen kohdassa 3.5 B.viikonloppumatkat.TyöasuntovähennysTyöasuntovähennys on ansiotuloistatulonhankkimismenoina tehtävävähennys. Vähennykseen on oikeu-tettu verovelvollinen, joka työsken-telee kaukana kotoaan ja on tämänvuoksi vuokrannut käyttöönsä toisenasunnon (työasunnon) työpaikan si-jaintialueelta. Työasuntovähennystäei kuitenkaan voi saada silloin, kunko. asunto liittyy verovapaan tulonhankkimiseen. Työasuntovähennystä ei saa omis-tusasunnon perusteella. Vähennyk-sen saamisen edellytyksenä on, ettäverovelvollisen vakinainen asunto si-jaitsee yli 100 kilometrin etäisyydelläsekä työasunnosta että työpaikasta.“Myösulkomaillatyöskentelyai-kanakertynytoptioetuvoiollaSuomessaverovapaatatuloakuudenkuukaudensäännönno-jalla.Verovapaudenedellytyksetovatkuitenkintiukemmatkuintavallisenpalkkatulonosalta.”EXPATRIUMVERO-OPAS 8VEROTUS
 8. 8. euroa.– Puolisot jakavat kustannukset,molemmille 1 600 euroa. Molemmattäyttävät oman 14A-lomakkeensa,ilmoittavat kokonaismääräksi 3 200euroa, josta oma osuus 1 600 euroa.– Molemmat puolisot merkitsevätkustannusten määrän (1 600 eu-roa) ilmoitusosan kohtaan 12.1vähentämättä 100 euron omavastuu-osuutta.Kotitalousvähennyksen voi saada tie-tyin edellytyksin myös ETA-maissaVähennysedellytykset riippuvat osit-tain siitä, onko kyseessä perheel-linen vai perheetön henkilö. Vähen-nyksen määrä on enintään 250 euroajokaiselta täydeltä kuukaudelta, jonaverovelvollisella on samanaikaisestikaksi asuntoa. Työasuntovähennystävaaditaan liitelomakkeella 19. Käytännössä työasuntovähennysvoi tulla kysymykseen lähinnä tilan-teessa, jossa verovelvollisen perhe onjäänyt asumaan Suomeen perheen va-kituiseen asuntoon ja verovelvollinenon vuokrannut työskentelyvaltiossaitselleen asunnon ulkomaantyösken-telyn ajaksi. Lisätietoja työasuntovähennyk-sestä löytyy Verohallinnon ohjeesta”Työasuntovähennys verotuksessa”.Ohje löytyy Verohallinnon kotisi-vuilta osoitteessa www.vero.fi.KotitalousvähennysKotitalousvähennyksen enim-mäismäärä vuonna 2012 tavanomai-sesta kotitalous-, hoiva- tai hoito-työstä sekä asunnon tai vapaa-ajanasunnon kunnossapito- tai perus-parannustyöstä on 2 000 euroahenkilöä kohden. Kotitalousvähen-nykseen oikeuttaa myös tieto- javiestintätekniikkalaitteiden, -ohjel-mistojen, tietoturvan ja tietoliiken-neyhteyksien asennus-, kunnossa-pito- ja opastustyöt. Vähennettävienkustannusten omavastuu on 100 eu-roa. Kotitalousvähennyksen kustan-nukset ilmoitetaan ilmoitusosansivulla 2 kohdassa 12.1. Erilliselläliitelomakkeella 14A tai 14B tuleeesittää tarkempi selvitys kotitalous-vähennyksen perusteista.Esimerkki:– Puolisot ovat teettäneet siivoustyötäkerran viikossa, kertamaksu 100 eu-roa. Siivousyritykselle on maksettuvuodessa yhteensä 3 200 euroa, jois-ta työkorvaus eli työn osuus on 3 200teetetystä työstä. Edellytyksenä on,että ulkomaalainen yritys on merkittySuomen ennakkoperintärekisteriin taioman maansa vastaavaan rekisteriin.Jos vastaavaa rekisteriä ei ole yrityk-sen kotimaassa, yrityksen kotimaanviranomaiselta tarvitaan todistus sii-tä, että yritys on maksanut veronsaja antanut säädetyt veroilmoitukset.Verovelvollinen voi antaa selvityk-sen myös verohallinnon lomakkeen14C avulla. Kotitalousvähennys tehdään en-sisijaisesti valtion tuloverosta.Vähennys tehdään ansiotuloista japääomatuloista suoritettavista verois-ta verojen määrien suhteessa. Ansio-tuloista menevästä verosta vähennystehdään muiden vähennysten jälkeenennen alijäämähyvitystä. Siltä osinkuin vähennys ylittää valtion tulove-ron määrän, ylittävä osa vähennetäänkunnallisverosta, vakuutetun sairaus-vakuutuksen sairaanhoitomaksustaja kirkollisverosta näiden verojensuhteessa.“Vaatimuskaksinkertaisenvero-tuksenpoistamisestakannattaatehdäveroilmoituksenyhteydes-sä.Vaatimuksessatuleeesittääselvitysulkomaillamaksetunveronmäärästä.”9 EXPATRIUMVERO-OPASVEROTUS
 9. 9. PääomatulotSuomessa yleisesti verovelvollisenhenkilön saamat luovutusvoitot sekävuokra- ja korkotulot ovat veron-alaista pääomatuloa. Vuodelta 2012toimitettavassa verotuksessa pääo-matuloja verotetaan 30 %:n verokan-nan mukaan. Kuitenkin 50 000 euronylittävältä osalta verotetaan 32 %:nverokannan mukaan. Veroilmoituksella on annettavatiedot sekä ulkomailta että Suomes-ta saaduista luovutusvoitoista ja-tappioista sekä vuokratuloista.Näistä tuloista on annettava sel-vitys veroilmoituksen liitelomak-keilla (luovutusvoitoista lomake 9tai 9A ja vuokratuloista lomake 7Htai 7K). Lomakkeilla tulee esittäälaskelma siitä, miten verotettavaannettomäärään päästään vähentämälläbruttomääräisestä tulosta tulon hank-kimiseen liittyvät kulut. Suomestasaadut vuokratulot sekä arvopaperienja arvo-osuuksien luovutusvoitotja – tappiot tulee ilmoittaa myös il-moitusosan sivulla 2 kohdassa 4.Ulkomaiset vuokratulot ja luovutus-voitot ilmoitetaan ilmoitusosan si-vulla 2 kohdassa 10.3. Kotimaisia lähdeverollisia tal-letuksia ja niille maksettua korkoa eitarvitse ilmoittaa veroilmoituksella,sillä näistä tuloista pankit perivätkorkotulon lähdeveron. Ulkomaisistapankkitalletuksista saatu korkotuloon sen sijaan ilmoitettava ilmoitus-osan sivulla 2 kohdassa 10.3. Osinkotulojen verotus riippuusiitä, onko osinko saatu listatusta(=julkisesti noteeratusta) vai listaa-mattomasta (=muusta kuin julki-sesti noteeratusta) yhtiöstä. Julki-sesti noteeratuista yhtiöistä saadutosingot ovat tavallisesti pääomatu-loa. Muista yhtiöistä saadut osingotvoivat puolestaan olla pääomatuloatai ansiotuloa. Osinkojen osalta tu-lee huomata se, että myös osinkoaSuomessa toimitettavassa verotuk-sessa. Myös ulkomailla sijaitsevanasunnon hankintaan liittyvän lainankorot voidaan vähentää Suomessa,jos kysymys on vakituisesta asunnos-ta tai asuntoa käytetään vuokratulojenhankkimiseen ja ko. tulo on Suomes-sa veronalaista. Vuodelta 2012 asun-tolainan korkoja voi vähentää 85 %.Muut pääomatulojen hankkimisestaja säilyttämisestä aiheutuneet kulutovat lähtökohtaisesti täysimääräisestivähennyskelpoisia pääomatuloista.Arvopapereiden hoito- ja säilyttämis-menojen osalta kulut ovat kuitenkinvähennyskelpoisia siltä osin kuinne ylittävät 50 euron omavastuuo-suuden. Vähennykset tehdään en-sisijaisesti pääomatuloista ja tois-sijaisesti ns. alijäämähyvityksenämahdollisista ansiotulojen veroista.Luovutustappioiden osalta on hyvähuomata, että ne voidaan vähentäävain luovutusvoitoista tappioidensyntymisvuonna tai sitä seuraavienviiden vuoden aikana tulevista luovu-tusvoitoista. Pääomatuloista tehtävät vähennyk-set ilmoitetaan ilmoitusosan sivulla 2kohdassa 7.Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut japitkäaikaissäästämissopimuksenmaksutEläkevakuutusten ja pitkäai-kaissäästämissopimuksen (PS)maksut vähennetään pääomatuloistaja näistä aikanaan saatavat suorituk-set verotetaan pääomatulona. Vähennyksen enimmäismääräon 5 000 euroa vuodessa. Jos myöstyönantaja on vuoden aikana maksa-nut palkansaajalle ottamansa yksilöl-lisen, vapaaehtoisen eläkevakuu-tuksen maksuja, palkansaaja saavähentää itse maksamiaan vakuu-tusmaksuja enintään 2 500 euroa.Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen jaPS-sopimuksen maksut ilmoitetaanilmoitusosan sivulla 2 kohdassa 7.8.jakavan yhtiön kotivaltio vaikuttaaverokohteluun. Toisesta EU-valtios-ta tai verosopimusvaltiosta saatuunosinkoon sovelletaan samoja sään-nöksiä kuin suomalaisesta yhtiöstäsaatuun osinkoon. Verosopimus-valtiolla tarkoitetaan valtiota, jonkakanssa Suomella on osinkotuloonsovellettava kaksinkertaisen vero-tuksen välttämistä koskeva sopimus.Muista kuin EU- tai verosopimusval-tioista saadut osingot ovat kokonaanveronalaista ansiotuloa riippumattasiitä onko kysymyksessä noteerattutai noteeraamaton osake. Suomalaiset osingot ilmoitetaanilmoitusosan sivulla 2 kohdassa 5.1(julkisesti noteeratut yhtiöt) tai 5.2(muut yhtiöt). Ulkomaiset osingotpuolestaan ilmoitetaan ilmoitusosansivulla 2 kohdassa 10.2 (muut ulko-maan ansiotulot) tai 10.3 (ulkomaanpääomatulot). Ulkomailta saatujen tulojen osaltaon muistettava vaatia kaksinkertaisenverotuksen poistamista, mikäli ko. tu-loista on maksettu veroja ulkomailla.Ulkomaille maksetut verot ilmoite-taan ilmoitusosan sivulla 2 kohdassa11.1. Vaatimuksen kaksinkertaisenverotuksen poistamisesta voi tehdäilmoitusosan lisätietoja -kohdassa taierillisellä vapaamuotoisella liitteellä.VähennyksetpääomatuloistaYleisesti verovelvollinen on oikeu-tettu vähentämään asunto-, opinto-tai tulonhankkimislainansa korot”Ulkomailtasaatujenosinkojenverokohteluriippuumm.siitä,onkoosakenoteerattujulkisestijamikäonosinkoajakavanyhtiönkotivaltio.”EXPATRIUMVERO-OPAS 10VEROTUS
 10. 10. Jos em. vähennyksiä ei voidatehdä pääomatuloista esim. nii-den puuttumisen johdosta, maksutvoidaan kuitenkin vähentää ansio-tulojen veroista ns. erityisenä ali-jäämähyvityksenä. Mikäli erityisenalijäämähyvityksen tekeminen ei olemahdollista, siirretään alijäämähyvi-tys automaattisesti vähennettäväk-si puolison veroista. Jos vähen-nystä ei voida hyödyntää puolisonkaan verotuksessa, se menetetäänsillä vapaaehtoisten eläkevakuutus-maksujen ja PS-sopimuksen maksu-jen perusteella ei vahvisteta pääomat-ulolajin tappiota. Lisätietoja PS-sopimuksen ja va-paaehtoisten eläkevakuutusten vero-tuksesta sekä siirtymäsäännöksistälöytyy Verohallinnon ohjeista ”PS-sopimuksen verotus” ja ”Vapaaeh-vakuutuksesta ja vanhoja vakuu-tuksia koskevista siirtymäsäännök-sistä löytyy Verohallinnon ohjeesta”Työnantajan ottamat vapaaehtoi-set eläkevakuutukset”. Ohje löytyyVerohallinnon kotisivuilta osoitteestawww.vero.fi.VarallisuusVaikka Suomessa ei ole enää varal-lisuusverotusta, tulee varat ja velatedelleen ilmoittaa veroilmoituksella.Varojen arvoa ei kuitenkaan tarvitseilmoittaa. Velat ilmoitetaan vain, jos luoton-antaja on pankki tai muu luotto- tairahoituslaitos, valtio, kunta, vakuu-tus- ja eläkelaitos, huoltokonttori taityönantaja. Muiden tahojen lainatilmoitetaan vain, jos korko on vähen-nyskelpoinen.RajoitetustiverovelvollisentulotjavaratAnsiotulotRajoitetusti verovelvollinen maksaaveroa Suomeen vain täällä olevistalähteistä saamistaan tuloista. Vero-tus toimitetaan kahdella tavalla: jokons. lopullisena lähdeverotuksena taiveroilmoituksen perusteella toimitet-tavana verotuksena. Rajoitetusti verovelvollisenSuomesta saamat ansiotulot verote-taan pääasiallisesti lähdeverotuksel-la, eli tulon maksaja perii suorituk-sesta 35 %:n lähdeveron jo suoritustamaksettaessa (lähdeverokortilla on1.Josoletyleisestiverovelvollinen,ilmoitakaikkitulosisekäkotimaastaettäulkomailta.Rajoite-tustiverovelvollisentuleeilmoittaavainSuomestasaamansatulotjatäälläolevatvarat.2.Muistailmoittaamyössaamasins.kuudenkuukaudensäännönnojallaverovapaapalkkatulolomakkeella16.3.Selvitäansio-japääomatulojesihankkimiseentaisäilyttämiseenliittyvätmenotjateeperustel-tuvähennysvaatimusveroilmoitukseesi.Tarvittaessalaadiasiastaerillinenliite.4.UlkomaanvaluutanmuuntamisessaeuroiksituleekäyttääEuroopankeskuspankinvahvistamiakeskikurssejavuodelle2012taimaksupäivänkurssia.5.Ilmoitaulkomaillemaksamiesiverojenmäärät.Muistavaatiakaksinkertaisenverotuksenpoistamistaennenverotuksenpäättymistälokakuussa2013.6.LaskeverojesimääräveroilmoitusoppaassaolevantaulukontaiVerohallinnoninternet-sivuiltalöytyvänlaskurinavulla.Näinosaatennakoidalopputulosta.Mikälioletsaamassajäännösveroja(”mätkyjä”),voitoma-aloitteisestimaksaaennakontäydennysmaksuavieläsyyskuun2013aikana.7.Säilytäkuittisijatositteesikuusivuottaverovuodenpäättymisestälukien.8.YlimääräisiäliitelomakkeitajalisätietojasaatVerohallinnoninternet-sivuilta.9.Tarkistavieläkaikkiveroilmoitukseenesitäytetyttiedothuolellisesti,etenkinosoite-japankki-tilitiedot.10.Josteetveroilmoituksentietoihinmuutoksiatailisäyksiä,allekirjoitaveroilmoituksenilmoitus-osajaotasiitäkopioitsellesi,jottavoitverratailmoittamiasitietojatulevassaverotuspäätöksessäoleviintietoihin.VEROILMOITUKSENTÄYTTÄJÄNMUISTILISTAtoisten eläkevakuutusten verotus”.Ohjeet löytyvät Verohallinnon kotisi-vuilta osoitteesta www.vero.fiKollektiiviseteläkevakuutuksetKollektiivinen eläkevakuutusvoidaan järjestää joko niin, ettätyönantaja maksaa maksun koko-naan, tai niin, että vakuutusmaksuunsisältyy palkansaajan maksuosuus.Työnantajan maksamat kollektiiviseneläkevakuutuksen maksut eivät olepalkkaa. Verovelvollisella on tietyinedellytyksin oikeus vähentää omamaksuosuutensa (tai osa siitä) ko.maksuista omassa verotuksessaan.Vähennysoikeus riippuu mm. kollek-tiivisen eläkevakuutuksen alkamisa-jankohdasta. Lisätietoja kollektiivisesta eläke-“VaikkaSuomessaeioleenäävarallisuusveroa,yleisestiverovelvollisentuleeedelleenilmoittaavaratjavelatveroil-moituksellaan.Varojenarvoaeikuitenkaantarvitseilmoittaa.”11 EXPATRIUMVERO-OPASVEROTUS
 11. 11. mahdollista saada kaavamainen 510euron kuukausikohtainen tai 17 eu-ron päiväkohtainen vähennys). Täl-löin lähdeverotus on lopullinen eikäverovelvollisella ole mahdollisuuttatehdä tuloistaan tulonhankkimis-vähennyksiä. Rajoitetusti verovelvollisen palk-katuloa voidaan lähtökohtaisestiverottaa Suomessa vain silloin, kuntyö tehdään yksinomaan tai pää-asiassa Suomessa täällä olevan työn-tai toimeksiantajan lukuun. Myösns. vuokratyöntekijöiden palkkaavoidaan verottaa Suomessa, jos työtehdään Suomessa. Verosopimuksetsaattavat kuitenkin rajoittaa Suomenverotusoikeutta. Veroilmoituksellailmoitetaan myös Suomessa harjoite-tusta liikkeestä tai ammatista saatutulo. Nämä ovat harvinaisempia ti-lanteita, ja liikkeen- ja ammatinhar-joittajat jättävätkin veroilmoituk-sensa edellä esitetystä poikkeavassaaikataulussa. ETA-alueella asuva rajoitetustiverovelvollinen, jolta on Suomessaperitty 35 %:n lähdevero ja jonkakoko vuoden kaikista ansiotuloistavähintään 75 % on Suomesta saatuatuloa, voi jälkikäteen vaatia vero-tuksensa toimittamista samalla ta-valla kuin vakituisesti Suomessaasuvan verotus toimitetaan. Hakemustehdään lomakkeella Veroh 6148a.SairausvakuutusmaksuMikäli rajoitetusti verovelvollinenkuuluu Suomen sosiaaliturvaan, onhän velvollinen maksamaan Suomeenvakuutetun sairausvakuutusmak-sun. Vakuutetun sairausvakuutus-maksu koostuu päivärahamaksusta jasairaanhoitomaksusta. Vuonna 2012päivärahamaksun määrä oli 0,82 %palkasta ja sairaanhoitomaksun määrä1,22 % palkasta. Mikäli rajoitetus-ti verovelvollinen ei kuulu Suomensosiaaliturvaan, ei häneltä peritävakuutetun sairausvakuutusmaksua.PääomatulotKuten ansiotulojenkin kohdalla,pääosa rajoitetusti verovelvollisenSuomesta saamista pääomatuloistaverotetaan ns. lähdeveromenettelys-sä. Tämä koskee mm. osinkoja jakorkoja, joista maksaja perii läh-deveron. Sen sijaan vuokratulot jaluovutusvoitot Suomessa sijaitse-vasta kiinteistöstä tai osakehuo-neistostaedellyttävätveroilmoituksenantamista. Pysyvästi ulkomailla asu-van on selvitettävä nämä tulot ja nii-hin kohdistuvat vähennykset samallatavalla kuin yleisesti verovelvollisen-kin. Vuokratuloista on myös mahdol-lista vähentää tulon hankkimiseen liit-tyvän lainan korot riippumatta siitä,onko laina otettu Suomesta vai ulko-mailta. Tässä yhteydessä on luon-nollisesti pystyttävä selvittämään,että ko. laina on otettu kyseisen asun-non tai kiinteistön hankintaa varten. Rajoitetusti verovelvollisen lähde-verotettavia pääomatuloja verotetaan30 % verokannalla verovuodelta2012 toimitettavassa verotuksessa.Verosopimukset saattavat kuitenkinrajoittaa Suomen verotusoikeutta,joten verokohtelu kannattaa aina tar-kastaa asianomaisesta verosopimuk-sesta. Esim. Suomesta ulkomaillemaksettavista osingoista perittävälähdevero on useissa sopimuksissarajoitettu 15 prosenttiin.Ulkomailla asuvien rajoitetusti verovelvol-listeneläkkeensaajienverotusUlkomailla asuvien eläkkeensaa-jien verotus toimitetaan keskitetystiPääkaupunkiseudun verotoimistossa.Jos tulo on saatu Ahvenanmaalta,verotus toimitetaan Ahvenanmaanverotoimistossa. Rajoitetusti verovelvollisen eläk-keensaajan veroprosentti, vähen-nykset sekä veroilmoitus- ja verotus-menettely ovat samat kuin Suomessaasuvilla.EXPATRIUMVERO-OPAS 12VEROTUS
 12. 12. Veroilmoituksentietojenkorjaaminenjatäy-dentäminen onnistuvat nykyään helpoitenverkossa – myös ulkomailta. Veroilmoitusta voi täydentää Veroil-moitus verkossa -palvelussa, www.vero.fi/veroilmoitus. Palvelu sulkeutuu joko 7.5. tai14.5. oman, veroilmoituslomakkeen etusi-vulle merkityn palautuspäivämäärän mu-kaan. Veroilmoitus verkossa -palvelussa voikorjata ja täydentää veroilmoituksen tietoja.Virheidenmahdollisuusvähenee,silläpalve-lu ohjaa ilmoittamisessa. Verovelvollisen eitarvitse palauttaa paperista veroilmoitustatai liitelomakkeita lainkaan, jos ilmoittaatiedot verkossa. Palveluun kirjaudutaanverkkopankkitunnuksilla. Palvelu ohjaa an-tamaan tarvittavat tiedot ja lähettämäänilmoituksen. Palvelu myös antaa kuittauk-sen onnistuneesta lähetyksestä. Jos palau-tettuun ilmoitukseen tulee virhe, voi tiedotlähettää uudelleen. Oppaan laatijalla OTK Tommi Ranta-sella on yli 14 vuoden kokemus kotimais-ten ja kansainvälisten yritysten ja näidentyöntekijöiden verokonsultoinnista. Hänenerityisosaamisaluettaan ovat kansainvälisiintyöskentelytilanteisiin liittyvät vero- ja sosi-aaliturvakysymykset sekä kannustinjärjes-telmät.UransaaikanaTommiontyöskennel-lyt Suomen lisäksi Australiassa ja Ruotsissa. Deloitte on maailman suurin yksityinenasiantuntijaorganisaatio. Sen palvelukessaon yli 182 000 asiantuntijaa yli 150 maassa.Palvelutarjonta on laaja ja esim. ulkomaan-komennuksiin liittyen palvelut kattavatmm. komennuspolitiikkojen ja komennus-sopimusten laatimisen ja kommentoinnin,veroilmoituspalvelut ja veroneuvontata-paamiset maailmanlaajuisesti, sosiaalitur-vaan liittyvät hakemukset ja poikkeusluvatsekä sosiaaliturva-asioihin liittyvän yleisenkonsultoinnin. Deloitte konsultoi myös kai-kenkokoisia yrityksiä kannustinjärjestelmiinliittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yritys kon-sultoi myös yksityisasiakkaita verotukseen,sosiaaliturvaan sekä työ- ja oleskelulupiinliittyvissä kysymyksissä.Deloitte &Touche OyPuh. +358-20-755 500fax +358-20-755 501tommi.rantanen@deloitte.fiwww.deloitte.fi Rajoitetusti verovelvollisen kun-nallisveroprosentti lasketaan kuiten-kin kuntien keskimääräisen tulovero-prosentin mukaan. Jos Suomi vastaaedelleen rajoitetusti verovelvolliseneläkkeensaajan sairaanhoitokulujenkorvaamisesta, voidaan EU/ETA/Sveitsi-alueella asuvalle eläkkeen-saajalle määrätä korotettu sairaan-hoitomaksu 1,39 %. Päivärahamak-sua eläkkeestä ei makseta lainkaan. Verosopimukset saattavat rajoittaaSuomen oikeutta verottaa Suomes-ta maksettavia eläkkeitä ja vero-tuskohtelu kannattaakin tarkastaaasianomaisesta verosopimuksesta.Sairaanhoitomaksun osalta verosopi-musten määräyksillä ei kuitenkaanole vaikutusta maksuvelvollisuuteen.VarallisuusRajoitetusti verovelvollinen il-moittaa Suomeen tehtävässä veroil-moituksessaan ainoastaan Suomessaolevat varansa. Tämä koskee lähinnäasunto-osakkeita ja kiinteistöjä, silläesimerkiksi suomalaisen pörssiyhtiönosakkeita tai suomalaiselta yhtiöltäsaatuja optioita ei pidetä Suomessaolevina varoina.LopuksiVerovuoden 2012 osalta voit maksaaennakon täydennysmaksua 30.9.2013saakka. Tällöin ennakon täydennys-maksu otetaan huomioon verovuo-den verojen suorituksena laskettaessajäännösveron korkoa tai palautus-korkoa. Voit siis pienentää jäännös-veron koron määrää maksamalla en-nakon täydennysmaksua 1.2.–30.9.välisenä aikana. Jos ennakon täyden-nysmaksua ei suoriteta, peritään verojäännösverona joulukuussa 2013 jahelmikuussa 2014. Jäännösverolle lasketaan korkoa1.2.2013 alkaen jäännösveron en-simmäisen erän eräpäivään saakka.Jäännösveron ensimmäinen eräpäiväajoittuu joulukuun 2013 alkuun.Jäännösveron korko on 0,5 %, kunjäännösveron määrä on korkeintaan10 000 euroa. Jäännösveron 10 000euroa ylittävältä osuudelta korko on3 %. Lasketusta jäännösveron ko-ron määrästä vähennetään 20 euroa.Tästä johtuen verovuoden 2012 jään-nösverolle peritään korkoa vain, josjäännösveron määrä on suurempikuin noin 4 750 euroa.“RajoitetustiverovelvollinenmaksaaveroaSuomeenvainSuomessaolevistalähteistäsaa-mistaantuloista.Verosopimuk-setsaattavatkuitenkinrajoittaaSuomenverotusoikeutta,jotenverokohtelukannattaatarkastaaasianomaisestaverosopimuksesta.”13 EXPATRIUMVERO-OPASVEROTUS
 13. 13. Tilaukset:1 vuosi 59 euroa, 2 vuotta 99 euroawww.expatrium.fi tai sähköpostitse: tilaukset@expatrium.fi1. SÄÄSTÄT RAHAA. Tilausmaksu ja lehden lukemiseen käytetty aika ovat pieni investointi siihen nähden, että jonotat ul-komailta suomalaisen viranomaisen neuvontalinjalle, saat väärän veroneuvon tai et osaa hyödyntää ongelmasi ratkaisevaahyväksi koettua käytännön vinkkiä.2. LÖYDÄT ETSIMÄSI ASIANTUNTIJAN. Expatrium esittelee sinulle ulkomailla asumiseen liittyvien aihepiirien parhaat asiantun-tijat. Lisäksi löydät lehdestä suuren määrän erilaisia oppaita, Neuvontapalvelupalstan vastauksia sekä yhteystietoja. Saat myöskäyttöösi Expatrium.fi:n käytännön vinkit.3. YMMÄRRÄT PAREMMIN MITÄ KAIKKEA SINUN TARVITSEE TIETÄÄ. Expatriumin lukijana opit hahmottamaan elämääsi vaikut-tavat kokonaisuudet ja osaat täydentää tietoja vain tarvitsemiltasi osin.Tiedät mitä eroa on asuinpaikalla ja kotipaikalla, residen-cella ja domicilella, rajoitetulla ja yleisellä verovelvollisuudella - ja kuinka ne vaikuttavat omaan elämääsi.4. PYSYT AJANTASALLA. Expatrium seuraa puolestasi kaikkia niitä muutoksia, jotka vaikuttavat jollakin tasolla elämääsi ulko-mailla ja pitää sinut ajan tasalla.5. VERKKOYHTEISÖ TUKENASI. Expatrium.fi –verkkoyhteisöstä saat nopeasti tarvitsemaasi vertaistukea. Se on myös laajin jaluotettavin suomenkielinen ulkomailla asumiseen liittyvä tietopankki.6. PUOLUEETONTA ASIANTUNTIJATIETOA. Kavereilta saat tietysti joskus hyviä neuvoja ilmaiseksi, mutta niiden varaan ei kan-nata rakentaa eläketurvaansa tai verosuunnitteluaan. Kaikki Expatriumin artikkelit ovat alansa johtavien asiantuntijoiden ja ul-komailla asumisen problematiikan tuntevien toimittajien kirjoittamia.7. TIETOA, JOTA EI LÖYDY MUUALTA. Käytännössä kaikki Expatriumin artikkelit ja oppaat julkaistaan yksinoikeudella Expatriu-missa - vastaavaa sisältöä ei löydy siis mistään muualta.8. OSAKSI KANSAINVÄLISTÄYHTEISÖÄ. Expatriumilla ja Expatrium.fi:lla on lukijoita yli 110 maassa. Expatriumin lukijana olet osasuurta ulkosuomalaista perhettä, josta löytyy vinkkejä, kokemuksia, kontakteja ja tarinoita.9. NEUVONTAPALVELU TIETÄÄ. Lehden Neuvontapalvelupalsta koostuu suuresta joukosta asiantuntijoita, jotka löytävät vas-tauksen vaikeimpaankin kysymykseen. Jos et saa viranomaiselta vastausta kysymykseesi tai löydä etsimääsi tietoa muualta,lähetä se Neuvontapalvelupalstalle. Vastauksen voit lukea seuraavasta numerosta.www.expatrium.fiLehden tilaajana saat senmaksuttomasti sähköpostiisi10 kertaa vuodessa.Tilaa osoitteesta www.expatrium.fiExpatrium-uutiskirje ilmestyy 10 kertaa vuodessa jakertoo sinulle tietämisen arvoiset uutiset nopeasti jatehokkaasti.Voit tilata sen veloituksetta suoraansähköpostiisi osoitteesta www.expatrium.fi.Pysy sinäkin ajantasalla.EX PAT RIUMTUNNETKO JOSUOSITUNEXPATRIUMUUTISKIRJEEN?www.expatrium.fi9 SYYTÄTILATA
 14. 14. 14 EXPATRIUMVERO-OPASTämän päivän asiantuntemus onusein valitettavan kapea-alaista.Verottajalta tai osaavalta vero-konsultilta saattaa saada vasta-uksen kansainvälistä verotusta koske-vaan kysymykseen, mutta jos vastaajatarvitseekin sen lisäksi näkemystä so-siaaliturva- tai eläkeasiaan, hän joutuuetsimään sitä toiselta osaajalta. Neuvontapalvelun vahvuutena on-kin se, että se tuntee ulkomailla asu-misen problematiikan perusteellisesti.Palvelusta vastaavilla informaatikoillaon yli 30 työvuotta kokemusta erilai-sista ulkomailla asumiseen liittyvistäkysymyksistä ja ympärillään kymme-nien Suomen lainsäädäntöä, verotusta,tullisäännöksiä, sosiaaliturvaa, eläke-turvaa ym. tuntevien asiantuntijoidenverkosto. Vaikka Neuvontapalvelun säädök-siin liittyvät vastaukset liittyvät aino-astaan Suomen ja ulkomailla asuvanSuomen kansalaisen välisiin suhtei-siin, joudutaan käytännön neuvojaetsimään toisinaan myös Suomen ra-jojen ulkopuolelta. Teorian lisäksi se löytää tarvittaes-sa vastauksiinsa myös käytännöllisenulottuvuuden yli 100 maata kattavanverkostonsa ja yrityskontaktiensakautta. Niinpä se pystyy vastaamaanesimerkiksi sellaiseen kysymykseen,miten lapsen päivähoito kannattaisijärjestää Vanuatussa. Se on myös selvittänyt ongelma-tilanteita, jotka ovat liittyneet tietynyrityksen tietojärjestelmän aukkoon,mistä on seurannut epäoikeudenmu-kainen tilanne ulkomailla asuvalleasiakkaalle. Tällaisia käytäntöäänmuuttaneita yrityksiä ovat olleet muunmuassa Luottokunta, Sonera ja YLE. Aina kysymykseen ei ole olemas-sa yksiselitteistä vastausta. TällöinNeuvontapalvelu pyrkii auttamaankysyjää päätöksenteossa esittämällä,pohtimalla tai vertailemalla erilaisiavaihtoehtoja. Ja joskus tietoa ei vain yksinkertai-sesti ole saatavilla. Usein kysymyk-sessä saattaa olla yritys, joka ei haluapaljastaa käytäntöjensä taustoja taiumpimielinen virkamies, joka rikkootahallaan julkisuusperiaatetta. Silloinvaihtoehdoksi jää ohjata kysyjä oi-kean tiedon lähteelle. Neuvontapalvelu pyrkii myösvastaamaan mahdollisimman selko-kielisesti. Jokainen eri viranomaistenkanssa asioinut tietää, miltä tuntuukun odotettu vastaus on sellainen, ettäse on oman päätöksenteon kannaltaarvoton. Joko siksi, että vastaaja vält-telee vastuuta tai sen vuoksi että vas-taus ei ole suomea vaan byrokraattistajargonia. Neuvontapalvelu on Expatriumintilaajille maksuton palvelu, johonvoi lähettää kysymyksiä osoitteellatoimitus@expatrium.fi. Uusiin kysy-myksiin vastataan lehden seuraavassanumerossa ja aikaisempiin löytyy vas-taus Expatrium.fi:n lehden tilaajillevaratusta Tietopankki-osiosta. Lehden ja verkkopalvelun lisäk-si Neuvontapalvelun asiakkaina onmyös yrityksiä, joille vastaaminentapahtuu joko sähköpostitse tai muullaerikseen sovitulla tavalla. nn Expatriumin Neuvontapalvelu on vastannut vuosien kuluessa satoihin ul-komailla asumista koskeviin kysymyksiin. Sen erikoisalaa ovat vastaukset,joissa yhdistyvät useamman kuin yhden asiantuntijan erikoisala ja kysymyk-set, joihin on vaikea löytää vastausta muualta. Neuvontapalvelu myös tunteeulkomailla asumisen problematiikan.VastauksetkiperimpiinkinkysymyksiinNEUVONTAPALVELU
 15. 15. EXPATRIUMVERO-OPAS 15Muun muassa seuraaviin kysymyksiin Neu-vontapalvelu on vastannut viime vuosienaikana:AJONEUVOT,AJOKORTTI-Pickupjamuuttoautonteknisetvaatimukset-Muuttoautovuodensapattimatkalta-MuuttoautontuontiSaksastaEnglanninkautta-Pysyvänajokortinsaaminen-Asepalvelujamuuttoauto-Muuttoautontuojanulkomaillaoleskelunosoittaminen-Muuttoautojauusikomennussopimus-KukasaaajaamuuttoautoaSuomenulkopuo-lella?-MopontuontiSuomeenEU:nulkopuolelta-Muuttoautojaohjausoikeallapuolella-Milloinvoihankkiatoisenmuuttoauton?-Muuttoautojamuutotennenpaluuta-Vammaisenpysäköintilupavoimassakoko-EU-alueella-Suomenkesäautoseisomaan-Opiskelijanmuuttoauto-Muuttoautonkaranteeninpäättymisestä-Muuttoautontuonninperusperiaatteet-KesäautontuominenSuomeen-MoottoriveneentuontikäyttöönSuomeen-Avovaimonmuuttoautonomistussuhde-Muuttoauto,päivätSuomessajaläheistensairastuminen-Voikoautonkatsastaatoisessamaassa?ASEPALVELU-NaistenvapaaehtoinenasepalveluASUNTOSUOMESSA-Asunnonvuokratulonverotuksenvähennysoi-keudet-OmanasunnonmyyntivoitonverotuksenperusperiaatteetAVOLIITTO,AVIOLIITTO-ParisuhteenrekisteröintiSuomeen-Milläaikataulullamaistraattipääseevihkimään?-Mitenonnistuuavioehdonpurkaminen?-Maksetaankohäihintarkoitetustahääpuvustatullia?-Paperitkuntoonavioliittoonulkomailla-UlkomaalaisenpuolisonoleskelulupaSuomeen-AvioliittoonulkomaalaisenkanssaSuomessa-UlkomaalaisenpuolisonmuuttoedeltäSuomeenELÄIMET-KoiranpentulahjanaSuomeen-LemmikkilinnuntuontiSuomeenEU-maidenulkopuoleltaELÄKE-PaluumuuttajanulkomaaneläketalletustenverotuskohteluAIHEITAVUOSIENVARRELTAKANSALAISUUS-KaksoiskansalaisuudenilmoittaminenSuomeenKIRKKO-UudelleenliittyminenkirkkoonulkomailtaLAPSI,KOULUT,OPISKELU-Suomenkieltäjakulttuuriakouluikäisille-Jokastetullelapselleuusiakummeja-LukiolaisentuetSuomessa-Lapsellevirallinenoikeaisä-UlkomaillaasuneenopinnotEuroopassajatuetSuomestaMUUTTO,PALUUMUUTTO-Paluumuuttajantuet-Elatusvelvollisuusulkomaillepaluumuutonjälkeen-Asepaluumuuttokuormassa-Onkopaluumuuttajanmuuttokuormahenkilö-vaiperhekohtainen?-UlkomaalaisenpuolisonoleskelulupaSuomeen-UlkomaalaisenpuolisonmuuttoedeltäSuomeen-LääkkeitämuuttokuormaanPERINTÖ-UlkomaillaasuvanperintörahattililleSuomeenSOSIAALITURVA-Milläperusteellakotihoidontukeamaksetaanulkomaille?-Kukaoikeutettueurooppalaiseensairaanhoito-korttiin?-EU-kansalaisenoikeushoitoonSuomenoleskelunaikana-Suomestamyönnettäväteläkkeet-YhdistettyKela-jahenkilökortti-Kela-korttienkohtaloTERVEYS-VerenluovutusSuomessa-TullijalääkkeetpostitsesukulaiselleSuomeen-TullijaomatlääkkeetSuomenoleskelunajalle-SikainfluenssarokotteensaatavuusSuomessa-Sikainfluenssajaulkosuomalainen-LääkkeitämuuttokuormaanTESTAMENTTI-UusperheentestamenttiTULLI-KoiranpentulahjanaSuomeen-LemmikkilinnuntuontiSuomeenEU-maidenulkopuolelta-Häälahjantullimaksut-Luvatsuomalaisentaiteenmaastavientiin-TullikäytettyjentavaroidenviennistäAfrikanmaahan-IrtaimistonmuuttoAfrikasta-Piraattituotteitamuuttokuormassa-JuhlajuomalastiSuomeen,riittääkötuojanikä?-LiskoeläinnahkaisenlaukunvientiSuomeen-Lääkkeitämuuttokuormaan-TuliaisettullinkauttaTYÖSUHDE,TYÖSOPIMUS,URA-Lähetetystätyöntekijästäpaikaltapalkatuksi-Kuinkapitkäänvoipysyälähetettynätyönte-kijänä?-TyönhakijanapuolisonmukanaEU-maahan-Suomi-päivätkahdenkomennuksenvälissäVEROTUS-VieläköehtiitehdäkorjauksiaSuomenveroil-moitukseen?-Kaksilyhyttäulkomaantyökeikkaajaverotus-Mitenlähestyäranskalaistaverottajaa?-Rajoitetustivaiyleisestiverovelvollinen?-KenelläverotusoikeusetätöistäEU-maassa?-VerojenperintäEU-maissa-Ulkomaillaasuvankunnallisvero-Keikkatyötei-verosopimusmaihinja6kk:nsääntö-Yhdysvalloissaolevansijoitusasunnonverotus-Verotjamerkittävälahjoitussisarelta-Lahjaverokansainvälisissätilanteissa-MikämaaverottaaSuomenpääomatulot-USA-asunnonmyyntivoitonverotus-Veronpalautuksetulkomaille-Millemaallemaksanveroni?VÄESTÖREKISTERI,MAISTRAATTI-Äidinkielenvaihtaminenväestörekisteriin-Väestörekisterintietokannatjatietojentarkistus-Kutsumanimenvahvistaminenetunimeksi-LapsenulkomaalaistennimienvaihtaminenSuomessa-Nimenmuutosjauudethenkilöllisyystodistukset-Tyttönimenpalautuseronjälkeen-Virallisenäidinkielenvaihto-Stopmainospostille-Osoite-jayhteystietojensaaminensalaisiksiSuomessaÄÄNIOIKEUS-Aukiolo-jaäänestysajatedustustoissaMUU-Tehdäänkötimanttikorustalahjailmoitus?-KukakorvaaSuomessapahoinpidellynseuraukset?-TätilaitoshoitoonSuomessa,mistärahat?-MuuttuvienelämäntilanteidenilmoittamisestaSuomenviranomaisille-Lapsellevirallinenoikeaisä-Hääpukulahjaksi-YhdistettyKela-jahenkilökortti-Suomalaisenpankkitilinavaus-MatkustusasiakirjatEuroopansisällä-Todistuksetlaillisiksi-Apulainenmukaanmuutossa-Suomi-vuodetjakansalaisuusNEUVONTAPALVELU
 16. 16. 100 000HYÖDYLLISTÄ NEUVOA20 000ULKOMAILLA ASUVALTA JÄSENELTÄ120ERI MAASTARekisteröidy ilmaiseksi, osallistu klubin* vilkkaaseen keskusteluun,hyödynnä suuri ulkomailla asumisen tietopankkija tilaa itsellesi hyödyllinen uutiskirje www.expatrium.fiwww.expatrium.fiLehden tilaajana saat senmaksuttomasti sähköpostiisi10 kertaa vuodessa.Tilaa osoitteesta www.expatrium.fiExpatrium-uutiskirje ilmestyy 10 kertaa vuodessa jakertoo sinulle tietämisen arvoiset uutiset nopeasti jatehokkaasti.Voit tilata sen veloituksetta suoraansähköpostiisi osoitteesta www.expatrium.fi.Pysy sinäkin ajantasalla.EX PAT RIUMTUNNETKO JOSUOSITUNEXPATRIUMUUTISKIRJEEN?www.expatrium.fi

×