Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katalog 2014 slutv

281 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog 2014 slutv

 1. 1. Stipendieutdelning hösten 2014 Växjö Foto: Johannes Rydström
 2. 2. 3 ” Utmärkta examens- arbeten som kan utveckla regionen Tommy Lindgren Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 45 studenter som har arbetat fram 24 examensarbeten. Dessa arbeten håller mycket hög standard och visar att den högre utbildningen och forskningen vid våra högskolor kontinuerligt utvecklas. Stiftelsen har i år beslutat om utdelning av totalt 800.000 kr. Juryn har fördelat dessa medel genom att ge åtta arbeten 50.000 kr och sexton 25.000 kr. Som vanligt har det varit mycket intressant att delta i juryarbetet då representanter för Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola presenterar och analyserar årets examensarbeten inför stiftelsens jury. Arbetena jämförs mot stiftelsens kriterier: Kreativitet – Ny teknik, Praktisk Relevans – Teknisk nytta, Affärspotential – Nyföretagande samt Stor Samhällsnytta. Efter att högskolornas representanter redovisat inkomna ansökningar och respektive arbeten samlas den sju personer starka juryn till ett beslutsmöte för att utse de bästa arbetena och fördela stipendierna på respektive valörer. Även intyg från samarbetande företag gås igenom av juryn. Kronanstiftelsens jury gläds åt den kreativitet och kunskap som många examensarbeten uppvisar och hoppas att de medför utveckling av såväl studenterna själva som högskolorna samt företag inom stiftelsens område. Förhoppningen är också att Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier ska uppmuntra nya studenter till hårt arbete som resulterar i belöning både i form av pengar och uppmärksamhet. Vi riktar ett varmt tack till studenter och högskolornas mycket engagerade handledare liksom till medverkande företag. Sparbanksstiftelsen Kronan önskar samtliga stipendiater stora framgångar i sina respektive yrkesliv. Växjö 19 november 2014 Tommy Lindgren Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan.
 3. 3. 4 50.000 kr Linnéuniversitetet Hanna Gullander, Sara Johansson 5 Handledare: Petra Andersson LNU, Magnus Munge Centrallasarettet Växjö Lucas Lundbäck 6 Handledare: Kjell Edman LNU, Henrik Ryberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högskolan i Halmstad Anna Jönsson, Emily Bretteus 7 Handledare: Loisa Sessman HH, Anne- Christine Hertz Hälsoteknikcentrum Johan Ekelund, Martin Nilsson 8 Handledare: Leif Nordin HH Robert Johansson, Andreas Andrén 9 Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Daniel Sträng 10 handledare: Hans-Erik Eldemark HH Blekinge Tekniska Högskola Henrik Kvist, Henning Backe 11 Handledare: Tobias Larsson BTH, Christer Persson ABB HVC Gustav Müller Lundgren 12 Handledare: Stefan Sjödahl BTH, Magnus Nilsson MRT System AB 25.000 kr Linnéuniversitetet Marli Jaiteh, Tobias Jacobsson 13 Handledare: Richard Owusu LNU Sonya Bilore LNU Malin Hultman 14 Handledare: Carolina Laudon LNU, Magnus Gustavsson 15 Handledare: Dennis Dahlqvist LNU, Nils Hector Cafe de Luxe Fredrik Håkansson, 16 Felix Assarsson Handledare: Izudin Dugic LNU, Patrik Nilsson Plåt och spiralteknik AB Carl-Michael Lundgren, 17 Henrik Idung Handledare: Göran Lundgren LNU, Magnus Söderberg Viking Beds AB Oskar Jonsson, Axel Nord 18 Handledare: Björn Zethraeus LNU, Per Wickman Energirevisor Mikaela Beica, Sofie Nielsen 19 Handledare: Göran Lundgren LNU, Daniel Mihailov Getinge Disinfection AB Bengtsson, Martin Alm, 20 Pär Ivarsson Handledare: Dan Halvarsson LNU Högskolan i Halmstad Emil Ekeroth, Joel Hultin 21 Handledare: Jonas Rundqvist HH, Fredrik Johansson ErgoSafe AB Kim Gutestam, Mattias Magnusson 22 Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Anders Hedborg, Robin Sandberg 23 Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Blekinge Tekniska Högskola Erik Petersson, Daniel Petersson, 25 Martin Nilsson Lind Handledare: Stefan Sjödahl BTH, Marcus Johansson Ikea Raj Kumar Mohanasundaram, 26 Venkata Krishnan Natarajan Handledare: Wlodek J.Kulesza BTH, Fredrik Jonsson KTH Mandeep Singh Walia, 27 Gaurav Chopra Handledare: Lars Håkansson BTH, Magnus Karlsson Volvo CE Jaquelinn Gustafsson, 28 Ulrika Grusell Handledare: Anders Wrenne BTH Shams Amiri
 4. 4. Hanna Gullander och Sara Johansson ” Rätt medicindosering vid CLV 5 Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Hanna Gullander och Sara Johansson med 50 000 kronor. Handledare: Petra Andersson LNU, Magnus Munge Centrallasarettet Växjö Bakgrunden till uppsatsen är att Centrallasarettet i Växjö i december 2013 installerade läkemedelsautomater på lasarettet. En läkemedelsautomat är en automatiserad förvaring av läkemedel som sköts elektroniskt. Detta leder till en ökad patientsäkerhet då risken för fel minskar, samt att systemet kan återge exakt vem som hämtat ut vad, vilket är fördelaktigt vid hanteringen av narkotika. Den har även funktionen att elektroniskt visa lagernivåer, meddela när beställningar bör läggas samt ge statistiska underlag. Läkemedelsautomaterna installerades på två avdelningar samt på det nyinrättade centrallagret, som fungerar som ett säkerhetslager, i hopp om att minska antalet lagda orderrader på sjukhuset. Det var i januari 2014 som Hannah och Sara fick i uppdrag av lasarettet att utreda installationerna. Syftet med uppsatsen blev därmed att kartlägga och jämföra materialhanteringsprocessen för medicin på en avdelning med, respektive utan, en läkemedelsautomat installerad. De kartlagda processerna skulle sedan klockas, bli tilldelade kostnader genom metoden TDABC och jämföras igen. Syftet var även att beskriva hur införandet av ett centrallager påverkat antalet lagda order av avdelningarna. Sjukhuset använder idag uppsatsen som beslutsunderlag inför installationen av fler läkemedelsautomater. Den är även till samhällsnytta då den påvisar hur patientsäkerhet kan höjas, var brister finns och hur dessa kan åtgärdas. Den är också användbar som beslutsunderlag för andra hälsoorganisationer som funderar på att införa centrallager, då den påvisar att orderrader minskar och därmed även slöseri av mediciner och skattemedel. Vidare fungerar uppsatsen som stöd för företag och organisationer som ämnar utföra processkartläggningar och/eller implementera TDABC i sin verksamhet då uppsatsen tydligt visar tillvägagångssätt och resultat på ett mycket noggrant sätt.
 5. 5. Lucas Lundbäck ” 6 Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Lucas Lundbäck med 50 000 kronor. Handledare: Kjell Edman LNU, Henrik Ryberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utveckling av kromatografisk metod för bestämning av metadon i serum Metadon och buprenorfin är två läkemedel som används för behandling av opiatberoende, exempelvis heroin- eller morfinberoende. På särskilda missbruksmottagningar kan opiatberoende patienter komma och få metadon eller buprenorfin. Serumkoncentrationer av metadon och buprenorfin kan användas för att ställa in optimal dos samt för att säkerställa att patienter tar sina tabletter. På avdelningen för klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, finns en sektionen för kromatografiska specialanalyser. Där analyseras metadon i serum med HPLC-UV. HPLC står för High Performance Liquid Chromatography och är en metod för att kromatografiskt separera olika ämnen i en vätska. Separationen sker i en analytisk kolonn, och ämnen som separerats går vidare till en UV-detektor, där absorbansen mäts. Absorbansen redovisas i form av ett kromatogram, där olika toppar motsvarar ämnen som detekterats. Arbetet handlade om att lösa tre problem. (1) Vid analys av metadon i serum kan närvaro av bensodiazepiner, en typ av ångestdämpande medicin, störa analysen så att resultatet blir svårtolkat. (2) Prover inkommer ibland med otillräcklig serummängd. (3) I Västra Götalandsregionen finns inget laboratorium där koncentrationen av buprenorfin i serum kan bestämmas. En metod utvecklades för att tvätta bort störande substanser. Genom att använda en ny typ av analytisk kolonn, en difenylkolonn, kunde störande ämnen dessutom skiljas från metadon och trimipramin, metodens internstandard, under kromatografering. Metoden fick då högre känslighet, och mindre serummängd kunde användas. Buprenorfin testades på HPLC-UV, men metoden var inte tillräckligt känslig. Buprenorfin och metadon testades på LC-MS/MS (vätskekromatografi med tandem- masspektrometri) och båda gick att mäta, metadon bättre än buprenorfin. Med LC-MS/MS skulle det förmodligen gå att utveckla en metod för analys av såväl buprenorfin som metadon.
 6. 6. Initiativet till projektet togs av Susann Lindgren och Selma Stojisavljevic, tandhygienist respektive tandsköterska på Specialisttandvården i Halmstad. Detta på grund av att de upplevde problem vid arbete med oral protetik innefattande installation av tandimplantat samt av- och påmontering av konstruktioner. Problemet som projektet bygger på är att komponenter tappas och på grund av gravitationen samt patientens position riskeras att inhaleras eller sväljas. Detta innebär ett stress- och orosmoment, vilket bidrar till en försämrad psykosocialarbetsmiljö för tandvårdspersonalen. Produktutvecklingsprojektet resulterade i ett instrument som kan användas tillsammans med de vanligaste förekommande protetikmärkena. Instrumentet underlättar för tandvårdspersonal samt ökar säkerheten för patienten vid oral protetik. 7 ” dentÆd – Utveckling av instrumentsom underlättar arbete med oral protetik. Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anna Jönsson och Emily Bretteus med 50 000 kronor. Handledare: Loisa Sessman HH, Anne-Christine Hertz Hälsoteknikcentrum Emily Bretteus ochAnna Jönsson
 7. 7. 8 ” Anslagstavlan Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Johan Ekelund och Martin Nilsson med 50 000 kronor. Ensamhet, utanförskap och mindre social samvaro, låter det lockande? Detta är verkligheten för många äldre i Sverige idag. Av Sveriges befolkning är 20 % över 65 år och detta segment blir allt större. En snabbt växande grupp av människor i kombination med att folk har mindre tid att ta hand om dem resulterar i att den sociala biten, som är oerhört viktig, ofta prioriteras bort. Vår produkt, Anslagstavlan VERA är en digital skärm med en inbyggd mjukvara som är utvecklad och anpassad för äldre. Målet är att användaren ska kunna ta del av information och kommunicera på ett självständigt och modernt sätt. Samtidigt som vår produkt under- lättar för de äldre att använda teknik på sina egna villkor så kommer den att underlätta och effektivisera hemtjänstens arbete. Anslagstavlan VERA kommer spara på ekonomiska resurser men framförallt öka livskvalitén för de äldre. Vi är glada och stolta över att kunna presentera VERA, ett verktyg som vi tror kommer kunna förbättra vardagen för många. Ingen annan produkt på marknaden kan skapa så mycket värde för så många grupper och få dem att interagera med varandra. Handledare: Leif Nordin HH Johan Ekelund och Martin Nilsson
 8. 8. I nuläget byter du ditt plagg mot ett opersonligt värdebevis i form av ett kvitto när du hänger in detta i en garderob. Ett borttappat värdebevis innebär att garderobsägaren inte är ersättningsskyldig för förlorat plagg. Hur lätt tappar man inte bort ett kvitto? Med innovativ teknik moderniserar vi dagens garderobssystem genom att skapa ett biometriskt värdebevis. Vid inlämning av tillhörigheter scannas besökarens finger, det unika fingeravtrycket kopplas till en klädhängare och lagras i den externa databas som styrs av SwiftSense egen mjukvara. Vi har nu skapat ett personligt värdebevis kopplat till ditt finger och hur lätt tappar man bort ett finger? SwiftSense Biometrics gör förvaring av personliga tillhörigheter i garderober på mässor, nattklubbar, restauranger och andra event säkert för Er som besökare samtidigt som det minimerar processtiden för garderobshanteringen och därmed minskar köbildning. 9 ” Med innovativ teknik moderniserar vi dagens garderobshantering genom att skapa ett biometriskt värdebevis. Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Robert Johansson och Andreas Andrén med 50 000 kronor. Handledare: Leif Nordin HH Andreas Andrén och Robert Johansson
 9. 9. 10 Spectraflag är en multifunktionell produkt som kombinerar en unik idé med avancerad elektronik, dynamisk mjukvara och stilren, hållbar design. Den är mycket användarorienterad och avsedd att användas inom actionspel och andra utomhusaktiviteter med syfte att skapa utmaningar och uppgifter för deltagarna. Den kan förenklat beskrivas som en avancerad typ av orienteringskontroll. Idag finns inga kommersiella alternativ vilket öppnar upp stora möjligheter. Produkten går att lansera i hela Europa och även globalt, samt är tillämpbar inom andra marknader som berör både sport och barn/fritid. Spectraflag är utvecklad från blankt papper och består av egendesignade och speciellt tillverkade delar: Allt från hölje och packningar till mönsterkort och batteri, med noggranna material- och komponentval. Spectraflag är en produkt som kan många saker som annars hade krävt flera olika produkter. Enheterna kan konfigureras, kommunicera och dela information mellan varandra trådlöst på flera kilometers avstånd, vilket öppnar upp unika möjligheter för styrning av händelseförlopp som tidigare varit omöjliga. Spectraflag kan bland annat ge ifrån sig ljud och ljus, känna av rörelser och registrera RFID-brickor. Via Bluetooth kan användare koppla ihop Spectraflag med en PC, surfplatta eller mobiltelefon för realtidsinformation, resultatöverföring eller programvaruuppdatering. ” Digital spelrekvisita - Technify your game! Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Daniel Sträng med 50 000 kronor. Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Daniel Sträng
 10. 10. 11 ” Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Henrik Kvist och Henning Backe med 50 000 kronor. Handledare:Tobias Larsson BTH, Christer Persson ABB HVC Ständiga förändringar och krav från myndigheter och kunder tvingar organisationer att anpassa sig till dagens dynamiska marknad. Utmaningar som internationell konkurrens, ökat kostnadstryck och en effektiv resursfördelning är bara några exempel på vad organisationer för närvarande står inför. Behovet av att hantera affärsprocesser har blivit uppenbart eftersom processerna beskriver hur väl organisationen fungerar. Processer ses inte längre som bara ett verktyg, utan som ett sätt att visualisera och standardisera organisationen för att minska variation och slöseri. Med begränsade resurser har ABB HVC arbetat med affärsprocesser i över 20 år utan någon större påverkan för att konkurrensen inte har krävt det. Under de senaste tre åren har fokus skiftat och affärsprocesser är nu ett hett samtalsämne. ABB HVC siktar nu på att bli en processorienterad organisation. För att bli en processorienterad organisation behöver ABB HVC en stabil grund uppbyggd kring processer. Detta projekt syftade till att tillfredsställa en del av denna grund genom att utforma en process för teknikavdelningen. Resultatet av detta projekt var en processkarta som beskriver arbetsflödet och interaktionerna för teknikavdelningen. En genomförandeplan, verktyg och förslag på förbättringar har också tagits med i rapporten för att ge teknikavdelningen en strategi för hur de ska fortsätta processarbetet. Henrik Kvist och Henning Backe Verktyg för förbättring av processflödet på ABB HVC i Karlskrona
 11. 11. 12 ” Separering av kvicksilver ur förbrukade lampor Spridningen av kvicksilver är och fortsätter vara en stor risk för vår miljö och hälsa. En produkt som fortfarande används idag trots sitt innehåll av kvicksilver är fluorescerande lampor. Det är därför viktigt att dessa lampor tas hand om så att först lyspulvret innehållande kvicksilver kan separeras från glaset och att kvicksilvret senare kan separeras från det värdefulla lyspulvret. Detta är en viktig del i återvinningsprocessen så att kvicksilvret kan skickas till slutförvaring och lyspulvret kan återanvändas. Examensarbetet har utförts i samarbete med MRT System International AB som är världsledande inom återvinningsmaskiner för lampor innehållandes kvicksilver. För att MRT ska kunna behålla sin starka marknadsposition är en ständig utveckling av sina produkter en viktig del av deras arbete. Tillsammans med MRT sattes därför en kravspecifikation upp för att säkerställa att prototypen skulle kunna gå att integrera i deras nuvarande återvinningsprocess och för att möta marknadens allt hårdare krav. Kravspecifikationen följdes av en studie på existerande produkter som lade till grund för de konceptförslag som togs fram och utvärderades med avseende på kravspecifikationen. Det slutgiltiga konceptet byggdes till en fysisk prototyp där skarpt material testades och skickades för analys hos ett oberoende företag. Resultatet visade på en mer effektiv separationsprocess och ett renare glas efter att materialet hade separerats i den utvecklade prototypen. Arbetet har resulterat i ett underlag till en ny komponent att komplettera MRTs produktutbud med. Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Gustav Müller Lundgren med 50 000 kronor. Handledare: Stefan Sjödahl BTH, Magnus Nilsson MRT System AB Gustav Müller Lundgren
 12. 12. 13 The purpose of the thesis has been to describeand analyze how five Swedish business-to-business (B2B) small- and medium sized enterprises (SME) perceive risk when internationalizing to East African countries. By distinguishing these risks the aim has been to increase the understanding and awareness of the affect that these risks can have on a firm’s internationalization process. The primary data has been collected by conducting interviews with five Swedish firms operating in East Africa. The main research question was formulated as follows: how do Swedish B2B SMEs perceive the various risks that they face when internationalizing to East African countries? The theoretical framework has its foundation within the risk theory which is connected to the Uppsala internationalization model, the network theory, motives and triggers for internationalization and the choice of entry mode. The empirical data describes how the case companies entered the East African market, which risks they have encountered and how knowledge has affected their risk perception. In the analysis the empirical data and the theoretical framework is discussed in order to see whether the theories corresponds with the reality of these firms. Furthermore the analysis describes how the firms’ knowledge and relations affect their perception of risk, which risks the firms have encountered within the general environment, industry environment and the firm specific environment as well as how their previous knowledg has affected their perception of risk. The conclusion indicates that Swedish B2B SMEs internationalizing to East African countries encounter several risks, however the perception of these risks differentiates based on the firms previous knowledge of the market. The significance lie within being aware of the risks and thereby being able to see these risks as strategically manageable. ” Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Marli Jaiteh och Tobias Jacobsson med 25 000 kronor. Handledare: Richard Owusu LNU, Sonya Bilore LNU Making business with East Africa Marli Jaiteh ochTobias Jacobsson
 13. 13. 14 På grund av bland annat övergödning finns det en ökad mängd kväve i regnet som faller på vår jord. Detta ändrar förutsättningarna för växtlighet. Ogräset brännässlan växer snabbt av den allt mer näringsrika jorden och får då en fördel gentemot andra växter. Brännässlan är extremt näringsrik och ihärdig. Genom att ta vara på den starka och outnyttjade råvaran som brännässlan är agerar jag hållbart både för människan och naturen. Jag sammanför växtens positiva egenskaper i en hälsosam nässeldryck. En lokal produkt som verkar för ett hållbart samhälle. Skandinaviens traditionella och naturliga kök kallas för ”New nordic cuisine”. Ett ökat intresse för lokal mat, hälsosamma drycker och hållbarhet bereder väg för ogräs på menyn! Formgivningsarbetet innefattar en grafisk profil samt en förpackning till en mousserande nässelnektar med vinkaraktär. Jag marknadsför nässeldrycken med flaskan svept i ett illustrerat mönstrat papper. Förpackningens nässelmönster ska illustrera växtens vilda natur. Papper valdes för att ge flaskan en annorlunda taktil dimension, en exklusivitet. Fokus har legat på det undersökande arbetet. Hur marknadsför man hållbarhet? Fält som jag har arbetat inom är bland annat: hälsa, semiotik, förpackningsdesign, materialundersökningar och begreppet ”rural urbanism”. Min slutsats är att nässlans många positiva egenskaper är en del i vår hållbara utveckling.! ” Brännässlan- ett nyttigt ogräs Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Malin Hultman med 25 000 kronor. Handledare: Carolina Laudon LNU Malin Hultman
 14. 14. 15 Under de senaste åren har utvecklingen inom glasindustrin i Sverige präglats av nedläggningar och en allmänt negativ bild. I mitt arbete har jag velat se framåt och istället för att sörja det som varit undersöka fördelarna i glasindustrin idag. Dagens svenska glasindustri har gått från storskalig produktion till mindre glasbruk och studiohyttor. Lokalt ägande och småskalig produktion ger fördelar som hög flexibilitet, korta beslutsvägar och möjlighet att tillverka mindre produktserier. Genom att dra nytta av detta kan designern utgöra en viktig länk mellan uppdragsgivare och glasindustri och möjliggöra nya spännande projekt inom glas. Designern får då en nyckelroll som länken mellan beställare och glasindustri och underlätta för intresserade företag att ta fram glasprodukter i Sverige. I min vision har designerns roll utvidgats till att vara ett slags glaskonsult i en glasbransch där industrin är mer inriktad på legotillverkning än tidigare. För att praktiskt undersöka det här sättet att arbeta samarbetade jag med restaurangen Café de Luxe i Växjö och deras ölleverantör Galatea Spirits AB. I mitt arbete har jag tagit fram ett specialdesignat glas till restuarangens ekologiska husöl av märket Three Towns. För tillverkningen av glasen vände jag mig till Skrufs glasbruk. De är experter på klarglas och har en flexibel produktion väl lämpad för ett sådant här projekt. ” Magnus Gustavsson Designade ölglas för Café de Luxe Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Magnus Gustavsson med 25 000 kronor. Handledare: Dennis Dahlqvist LNU, Nils Hector Cafe de Luxe
 15. 15. 16 Många företag har idag bristande kunskaper om utrustningars explosionsskydd och den lagstiftning som omfattar dem. Detta gäller tillverkande företag såväl som slutkunder av både mekanisk och elektrisk utrustning. Sedan den 1 juli 2003 måste utrustning avsedd för användning i explosiv miljö uppfylla ATEX-direktivet 94/9/EG. ATEX-direktivet syftar till att harmonisera lagstiftningen mellan EUs medlemsländer. Plåt och spiralteknik AB (PST) hade sedan tidigare dokument arkiverade hos SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, som verifierar att deras produkt överensstämmer med EU:s regler. Företaget ville få en mer samlad bild på ATEX-direktivet och få en samlad skrift där de personer som berör ATEX-direktivet såsom säljare och konstruktörer lätt kan hitta information om ATEX-direktiven för att möta en stigande efterfrågan. Projektet har inriktats mot att undersöka gällande regelverk och direktiv samt sammanställa ett virtuellt arbetsverktyg åt företaget. Det virtuella arbetsverktyget utformades i enlighet med rådande regelverk och syftar till att förbättra företagets samt deras kunders kunskaper om ATEX. ” Lathund till ATEX för Plåt och spiralteknink AB Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Fredrik Håkansson och Felix Assarsson med 25 000 kronor. Handledare: Izudin Dugic LNU, Patrik Nilsson Plåt och spiralteknik AB. Fredrik Håkansson ochFelix Assarsson
 16. 16. 17 Carl-Michael Lundgren och Henrik Idung I strävan efter konkurrensfördelar måste företag idag kontinuerligt anpassa sin interna kapacitet, kompetens och resurser emot externa trender och händelser som sker på marknaden. Just inom tillverkningsindustrin spelar samspelet mellan korta och säkra leveranser, resursutnyttjande samt kapitalbindning stor roll. Det blir allt mer viktigt för företag att ha ett systemtänkande vid förändringar för att inte kompromissa flödets effektivitet som helhet. Studien är utförd på Viking Beds of Sweden. Det är en sängtillverkare i Landsbro som befinner sig i en kraftigt expansiv fas. Arbetet påbörjades med att kartlägga nuläget av det undersökta produktionsflödet. Kartläggningen bestod av att både följa komponenterna genom produktionen och informationsflödet mellan produktionens enheter. Utifrån denna kartläggning analyserades nuläget emot befintliga teorier om resursutnyttjande och det skapades en tydligare bild av vad som stod i vägen för ett effektivt utnyttjande av produktionsresurserna. En djupare diskussion och analys av restriktionerna i produktionen resulterade i rekommendationer för produktionsstyrningen. De rekommendationerna som är framtagna innehåller bland annat metoder för ställtidsreduktion, flaskhalsoptimering och materialstyrningsmetoder. Genom implementering av förslagen ökas resursutnyttjandet och därmed kapaciteten med 80% utan att investera i maskiner eller belägga med extra skift. ” Effektivare arbetssätt på Viking Beds Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Carl-Michael Lundgren och Henrik Idung med 25 000 kronor. Handledare: Göran Lundgren LNU, Magnus Söderberg Viking Beds AB
 17. 17. 18 ” Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Oskar Jonsson och Axel Nord med 25 000 kronor. Handledare: Björn Zethraeus LNU, Per Wickman Energirevisor Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande både solvärme och solel. Det är inte bara teknikerna var för sig det forskas på, utan också en kombination av både solel och solvärme vilket är det som kallas för solhybrid. En solhybrids idé grundar sig på att en solcells verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och kan med hjälp av en solfångare kylas ner och på detta sätt även ta tillvara på värmen. Detta examensarbete jämför värmeproduktion och elproduktion med avseende på, i första hand, en solhybrids geometri i kylaren. En beräkningsmodell har tagits fram i Microsoft Excel som ska kunna användas för att uppskatta lönsamheten för en solhybridsanläggning vid given plats på jordklotet eller för företag som vill utveckla en solhybrids geometri med olika material och utformningar. Med hjälp av en aluminiumabsorbator i Öjaby producerades det 1,2 kWh/m2 el och 4,95 kWh/m2 värme. För att täcka elbehovet i en vanlig villa en dag i maj behövs det 15,8 m2 solhybrid och dessutom 22,5 m2 extra solvärmepanel för att även täcka värmebehovet. Jämförelse av solhybrider Oskar Jonsson och Axel Nord
 18. 18. 19 ” Effektivisering av produktionsflödet på Getinge Disinfection Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Mikaela Beica och Sofie Nielsen med 25 000 kronor. Handledare: Göran Lundgren LNU, Daniel Mihailov Getinge Disinfection AB Globaliseringen som råder i dagens samhälle innebär att tillverkande företag i Sverige är tvungna att se över produktionen för att nå en högre konkurrensfördel samt behålla jobb nationellt. Grunden till fallstudien är det samhälleliga problemet att arbetslösheten stiger samtidigt som affärsstrategin outsourcing blir alltmer populärt för tillverkande företag i Sverige. Fallstudien utförs på ett medicintekniskt företag som bland annat tillverkar tillbehörsartiklar till desinfektionsutrustning. Fallstudien tar upp åsikter om vad som är väsentligt att studera när ett långsiktigt beslut om flödeseffektivisering ska fattas. Syftet med studien är att skapa förståelse över hur ett internt produktionsflöde på ett tillverkande företag kan nå en hög effektivitet. Det ska skapas en uppfattning om huruvida det faktiska interna produktionsflödet skiljer sig gentemot det informations- och materialflöde som uppstår när processer överlåts externt. Ställningstagandet mellan att tillverka internt eller överlåta delar av produktionen måste inkludera en noggrann granskning av faktorer som påverkar företagets lönsamhet. Slutligen utvärderas jämförelsen och klargör de faktorer som har störst påverkan på företagets beslutstagande. Det resultat som fallstudien har genererat påvisar att de väsentliga faktorerna påverkar varandra och att företag bör koncentrera sig på att granska faktorerna tillsammans för att uppnå en önskad produktionsflödeseffektivitet. Granskning av faktorerna skapar ett underlag om outsourcing bör tillämpas i en framtida företags- utveckling samt hur medarbetarna på företaget påverkas av detta val. Mikaela Beica och Sofie Nielsen
 19. 19. 20 ” Mun till mun på internet Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anton Bengtsson, Martin Alm och Pär Ivarsson med 25 000 kronor. Handledare: Dan Halvarsson LNU Företag har numera en stor möjlighet att ta del av värdefull information om sina och andras produkter eller tjänster på sociala medier eftersom kunder sprider information om företag på dessa plattformar. Samtidigt har många företag inte kunskapen om hur de ska gå tillväga för att ta del av denna kommunikation, trots att det kan ha en betydande påverkan på dess rykte, försäljning och till och med överlevnad. Mycket av den tidigare forskningen inom området har fokuserat på informationsspridningens effekt men inte vad kunder har för bakomliggande motiv till att sprida information om företag på sociala medier. Forskning har också visat att det finns skillnader i hur kunder sprider information på sociala medier jämfört med övriga plattformar på Internet. Studiens syfte var därmed att på ett djupgående sätt utforska vad kunder, utifrån deras perspektiv, har för bakomliggande motiv till att sprida information om företag på sociala medier. Undersökningen visade att det finns 15 bakomliggande motiv till varför kunder sprider information om företag på sociala medier. Några av de bakomliggande motiven är möjligheten att påverka andra, få bekräftelse samt att vänner och bekanta ska gynnas av informationsspridningen. Denna undersökning kan fungera som en guide för att vägleda företag gällande varför de ska vara aktiva på sociala medier och hur de kan uppmuntra till kunders informationsspridning. Anton Bengtsson, Martin Alm och Pär Ivarsson
 20. 20. 21 ” Glasräcket med omväxlande möjligheter! Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Emil Ekeroth, och Joel Hultin med 25 000 kronor. Handledare: Jonas Rundqvist HH, Fredrik Johansson ErgoSafe AB ClickItUp är ett höj- och sänkbart räcke i glas utvecklat av ErgoSafe, som på ett elegant sätt glasar in en yta med en stilfull design och en konstruktion som gör produkten världsunik. ClickItUp drivs i dagsläget av gaskolvar som måste aktiveras manuellt både vid höjning och sänkning, något som kan vålla problem för vissa. Det kan även vara omständigt att sänka eller höja flera ClickItUp vid större sammanställningar, såsom på en uteservering. Därför hade ErgoSafe en önskan om att göra ClickItUp fjärrstyrd för att nå en större marknad och att göra den mer användarvänlig, samtidigt som den ursprungliga designen bibehålls. Projektet mynnade ut i en väl fungerande prototyp och med den ökade användarvänligheten och lätthanterligheten som fjärrstyrningen innebär är möjligheterna många och framtiden ser mycket ljus ut för ClickitUp! Joel Hultin och Emil Ekeroth
 21. 21. 22 ” Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Kim Gutestam och Mattias Magnusson med 25 000 kronor. Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Du kanske är en av dem som upplevt konsekvenserna av att träna fel? Felaktig träning kan leda till kortvarig smärta men i värsta fall till allvarligare skador. Skillnaden mellan rätt och fel i träningssammanhang kan vara väldigt liten och att själv veta när man korsar den gränsen är svårt. Tänk om du kunde få tryggheten att veta att du alltid tränar rätt. Tänk om du kunde få individuell feedback så att du kan träna säkert och funktionellt vart du än befinner dig. Coymo är utvecklad i samråd med personliga tränare och sjukgymnaster för att göra träning säkrare och rehabilitering effektivare. Genom att i realtid jämföra den rörelse som utförs med ditt personliga facit kan Coymo ge dig feedback om du utför rörelsen rätt eller uppmärksamma dig om du utför den fel. Coymo ger dig möjlighet att utnyttja den ovärderliga kunskap som sjukgymnaster och personliga tränare besitter när du vill och var du vill. Coymo – Control Your Movement Träna rätt utifrån dina förutsättningar Kim Gutestam och Mattias Magnusson
 22. 22. 23 ” Vallskörd utan främmande föremål räddar kor från en smärtsam död Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anders Hedborg och Robin Sandbergmed 25 000 kronor. Handledare: Hans-Erik Eldemark HH Varje år dör cirka 2000 kor när de äter vassa föremål som hamnat i deras foder. Genom ett samarbete med SLU i Skara, som var idégivare till projektet, identifierades problemet som bland annat visade sig vara aluminiumburkar. Aluminium är ett mycket svårt material att identifiera då metallen saknar magnetism. Vi har idag tagit fram en lösning där vi kan erbjuda två produkter som hindrar burkar och skadliga föremål från att komma in i fodret. Vårt system är helautomatiskt och är utvecklat för att minimera driftstopp. Tiden är en viktig aspekt i lantbruket, vilket vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen av våra produkter. Genom att använda våra produkter garanterar vi att ni minskar skador på maskiner samt säkerställer att vallskörden är fri från skadligt innehåll för djuren. Anders HedborgRobin Sandberg
 23. 23. 24 ” Automated Camera Placement using Hybrid Particle Swarm Optimization Handledare: handledare: Johan Holmgren BTH, Mohammad Reza Shams Amiri Automatic placement of surveillance cameras’ 3D models in an arbitrary floor plan containing obstacles is a challenging task. The problem becomes more complex when different types of region of interest (RoI) and minimum resolution are considered. An automatic camera placement decision support system (ACP-DSS) integrated into a 3D CAD environment could assist the surveillance system designers with the process of finding good camera settings considering multiple constraints. In this study two subsystems were designed and implemented: a camera toolset in SketchUp (CTSS) and a decision support system using an enhanced Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm (HPSO-DSS). The objective for the proposed algorithm was to have a good computational performance in order to quickly generate a solution for the automatic camera placement (ACP) problem. The new algorithm benefited from different aspects of other heuristics such as hill-climbing and greedy algorithms as well as a number of new enhancements. Both CTSS and ACP-DSS were designed and constructed using the information technology (IT) research framework. A state-of-the-art evolutionary optimization method, Hybrid PSO (HPSO), implemented to solve the ACP problem, was the core of the decision support system. The HPSO algorithm provided an efficient mechanism to solve the ACP problem in a timely manner. The integration of ACP-DSS into CTSS might aid the surveillance designers to adequately and more easily plan and validate the design of their security systems. The quality of CTSS as well as the solutions offered by ACP-DSS were confirmed by a number of field experts. Göran Sandberg Axis Communications AB Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Mohammad Reza Shams Ami r i med 25 000 kronor.
 24. 24. 25 ” Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Erik Petersson, Daniel Petersson och Martin Nilsson Lind med 25 000 kronor. Handledare: Stefan Sjödahl BTH, Marcus Johansson Ikea Allteftersom urbaniseringen ökar världen över har IKEA identifierat ett behov hos de människor som bor i t.ex. hyresrätter och inte får bryta våtrumsskiktet i sina badrum. IKEA vill kunna erbjuda så kallade ”non-drill solutions” till så många människor som möjligt och har därmed identifierat dubbelhäftande tejp som en tänkbar lösning. Då tejp i sig är något av ett nischat område är det oftast svårt att klart definiera ett behov samt att följa upp och utvärdera prestandan. Arbetet har utförts på IKEA Components i Älmhult som har till uppgift att möte IKEA of Sweden med lösningar på olika typer av komponenter och produkter under utvecklingsstadiet. Under arbetets gång har en förstudie utförts där tejpens egenskaper och förutsättningar har stått i centrum. Denna kunskap har sedan legat till grund för de tester som har utförts och även den utvärdering av resultat som följde. Informationen användes sedan för att ge IKEA rekommendationer på framtida produktutvecklingsaspekter samt till at identifiera lämpliga tejpleverantörer för fortsatt samarbete inom området för dubbelhäftande tejp. Erik Petersson, Daniel Petersson och Martin Nilsson Lind Non-Drill Solutions för IKEA
 25. 25. 26 ” Healthy Way - Trådlös medicinsk enhet kombinerad med mobiltelefonen! Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Raj Kumar Mohanasundaram och Venkata Krishnan Natarajan, med 25 000 kronor. Handledare: Wlodek J.Kulesza BTH, Fredrik Jonsson KTH Koll på hälsan är jätteviktig, men det är oroligt att alltid vara på sjukhuset. På uppdrag av AstraZeneca kom vi med en lösning på att undersöka patienter utan att de är på sjukhuset. Så kallad ”fjärr- hälsokontroll” är välkänd i världen just nu, det finns ju massa applikationer på mobiltelefoner att ha kontroll på hälsan. Men alla är inte riktigt pålitliga, man måste bli undersökt av läkare eller annan sjukvårdspersonal då och då. Därför kom vi med den här lösningen som skickar EKG signaler trådlöst via patientens mobil på realtid. Det sker med hjälp från en liten utvecklad EKG mätare som är kopplad till ett plåster med elektroder. Det här plåstret är flexibelt och bekvämt och fästs på kroppen för att mäta EKG. Hela enheten är tunn och sitter bra. Den hjälper sjukvården att ha koll på patienter och hjälpa dem vid behov eftersom mätningen sker på realtid. AstraZeneca fortsätter jobba för att implementera systemet och vi tror att det är viktigt för att kunna ge snabb hjälp. Med kunskaper från det här projektet har vi startat ett företag som kallas Connected Senses som har säte i Stockholm. Just nu gör vi ett projekt tillsammans med Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) och Riksidrotts- förbundet (RF) för att utveckla smarta träningsverktyg. Raj Kumar Mohanasundaram, Venkata Krishnan Natarajan
 26. 26. 27 ” Mapping the brake energy in articulated haulers Sparbanksstiftelsen Kronan har Mandeep Singh Walia och Gaurav Chopra med 25 000 kronor. Handledare: Lars Håkansson BTH, Magnus Karlsson Volvo CE The usage of construction equipment performing off-road transports varies greatly. This increases the challenges for the companies to constantly develop fuel efficient vehicles for their customers. In order to choose the best design solutions for their machines, it is crucial to understand the variability in machine usage among customers. Collecting data from the machines during the operating cycles describe the effective usage of machines and if there are some limitations that could be worked upon. The thesis project focused on the development of an analysis method to study the potentials of recovering the brake energy in Volvo articulated haulers. The method is based on the algorithms developed in this project using the data collected from various customer sites. The method was later implemented in the data measurement system and verifications were performed to check the accuracy of the method. The method is used by Volvo CE on number of machines that run on customer sites. The method also got published in an international conference (32nd Annual Brake Colloquium & Exhibition) in USA. The developed method will provide Volvo CE with a clear image of the usage of haulers by customers under different working conditions and provide a clear understanding of the possibility to use hybrid systems from both economic and environmental perspectives. Volvo customers will benefit from lower fuel consumption and more sustainable design, resulting in less CO2 emissions, which would benefit the society. Mandeep Singh Walia, Gaurav Chopra
 27. 27. 28 ” Crowdfunding Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Ulrika Grusell och Jaquelinn Gustafsson med 25 000 kronor. Handledare: Anders Wrenne BTH Företag i uppstartsfasen är i behov av kapital och därför är finansieringsfrågan viktig för dem. Det är dock problem för dessa företag att skaffa finansiering och det existerar ett finansiellt gap. Den grundläggande orsaken till det finansiella gapet är att det finns en informations-asymmetri mellan finansiärerna och företagen. Mer än hälften av alla nystartade företag lägger ner sin verksamhet inom fyra år och denna siffra skulle kunna minskas om det fanns fler möjligheter till finansiering för dessa företag. Crowdfunding är ett fenomen som innebär att allmänheten kan gå in och finansiera ett visst projekt inom ett företag. Fenomenet växer kontinuerligt och blir en alltmer viktig faktor för företag i uppstartsfasen. Crowdfunding kan vara ett alternativ för de företag som har svårigheter att skaffa finansiering via traditionella finansieringsformer. Crowdfunding går till så att man söker upp särskilda crowdfunding- plattformar på internet varifrån fortsatt spridning sker via sociala nätverk. Kapitalet skaffas via gåvor, donationer eller förköp av framtida varor och tjänster. Incitament för allmänheten att skjuta till kapital kan också vara utlovade materiella belöningar eller finansiell avkastning. En av de saker som framkom i vår studie är att ”fria pengar” är viktiga. Med ”fria pengar” menas kapital som respondenten får utan att det ställs krav på redovisning tillbaka till finansiären eller investeraren som vid annan typ av finansiering. I vår studie har vi med hjälp av två företag som använt sig av crowdfunding, kommit fram till att detta fenomen kan vara ett komplement till de sen tidigare existerande finansieringsformerna. Ulrika Grusell Jaquelinn Gustafsson
 28. 28. 29
 29. 29. Sparbanksstiftelsen Kronan, vars område omfattar större delen av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt Halmstads kommun, har till uppgift att vara stabil aktieägare i Swedbank. Enligt stadgarna ska utdelningen på stiftelsens aktier användas för att främja och utveckla gamla Sparbanken Kronans region. Sparbanksstiftelsen Kronan ska också verka för sparsamhet och för att sparbanksidén blir förankrad i breda grupper i samhället. Stiftelsen ger också ekonomiskt stöd till en rad andra projekt som gagnar regionens utveckling. Kontaktperson på Sparbanksstiftelsen Kronan: Gunilla Johansson Storgatan 17 352 30 Växjö Telefon: 0470-124 91 E-post: kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se Hemsida: www.sparbanksstiftelsenkronan.se Fakta om: Sparbanksstiftelsen Kronan 30
 30. 30. 31
 31. 31. Foto: Johannes Rydström

×