Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliometria w procedurach awansów naukowych

2,654 views

Published on

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bibliometria w procedurach awansów naukowych

 1. 1. Bibliometria w procedurach
 awansów naukowych Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 19 lutego 2015 r.
 2. 2. Plan 1. Podstawa prawna awansów naukowych. 3. Wskaźniki bibliometryczne w awansach naukowych. 2. Kryteria oceny dorobku publikacyjnego. 4. Bibliometria jako dyscyplina vs. bibliometria stosowana 
 (w awansach naukowych). 5.Wnioski.
 3. 3. 1 Podstawa prawna awansów naukowych
 4. 4. habilitacja profesura akty prawne (mające bezpośrednie zastosowanie w awansach naukowych) komunikaty i interpretacje CK akty prawne określające zasady oceny jednostek naukowych regulacje wewnętrzne jednostek
 5. 5. ocena jednostek naukowych ocena czasopism ocena pracownika jednostki naukowej ocena kandydata do stopnia/tytułu naukowego Ocena nauki a ocena kandydata
 6. 6. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – wykaz dyscyplin akty prawne (mające bezpośrednie zastosowanie w awansach naukowych)
 7. 7. Komunikat nr 4/2014 CK w sprawie formy dokumentowania wniosku 
 o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Komunikat nr 2/2013 CK w sprawie wniosków o nadanie tytułu profesora (kserokopia dowodu osobistego) Komunikat nr 3/2012 CK w sprawie sporządzania wykazu opublikowanych prac naukowych (…) oraz oświadczeń współautorów (wzór wykazu) Komunikat nr 2/2012 CK dotyczący toku postępowania habilitacyjnego Komunikat nr 6/2011 CK w sprawie sporządzania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferatu (wzór wniosku i autoreferatu) Komunikat nr 5/2011 CK w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Komunikat nr 4/2009 w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora (wzór formularza analizy) komunikaty Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 8. 8. 2 Kryteria oceny dorobku publikacyjnego
 9. 9. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych w obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Habilitacja – kryteria oceny Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych (wspólne dla wszystkich obszarów wiedzy) Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta (wspólne dla wszystkich obszarów wiedzy)
 10. 10. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports; udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe; wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. 
 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego Habilitacja – kryteria oceny specyficzne dla obszaru nauk
 11. 11. autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w §3, dla danego obszaru wiedzy; autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów, zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych; sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. 
 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego Habilitacja – kryteria oceny wspólne dla wszystkich obszarów wiedzy
 12. 12. indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach; międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną; wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych krajowych wystawach lub targach Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. 
 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego Habilitacja – kryteria oceny wspólne dla wszystkich obszarów wiedzy
 13. 13. Komunikat nr 3/2012 CK w sprawie sporządzania wykazu opublikowanych prac naukowych (…) oraz oświadczeń współautorów Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki przyrodnicze Habilitacja – wzór wykazu osiągnięć naukowych Publikacje w JCR Sumaryczny Impact Factor Liczba cytowań Indeks Hirscha
 14. 14. Profesura – kryteria oceny Kryteria oceny w zakresie osiągnięć i dorobku naukowego dla nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Kryteria oceny w zakresie osiągnięć i dorobku naukowego (wspólne dla wszystkich obszarów nauki)
 15. 15. wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych; wykaz autorskich monografii; wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych; członkostwo w redakcjach naukowych. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
 w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 
 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Profesura – kryteria oceny wspólne dla wszystkich obszarów wiedzy
 16. 16. dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym, prawa własności przemysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskane w kraju lub za granicą, wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązań oraz procedur, ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców, udziały lub akcje objęte lub nabyte w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanych z tymi wynikami, udział w zespołach eksperckich i konkursowych; Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
 w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 
 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Profesura – kryteria oceny specyficzne dla obszaru nauk
 17. 17. A ponadto…
 18. 18. Habilitacja i profesura Prezydium Centralnej Komisji, na wniosek Sekcji Nauk Medycznych, postanowiło zwrócić się do jednostek naukowych działających w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o kulturze fizycznej, przeprowadzających postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora, o dołączanie do dokumentacji każdego postępowania szczegółowej analizy bibliometrycznej publikacji kandydata do habilitacji lub tytułu profesora (wg załączonego wzoru). Komunikat nr 4/2009 w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora
 19. 19. Dlaczego w ankiecie jest wskaźnik Index Copernicus Habilitacja i profesura
 20. 20. dot. oceny dorobku jednostek naukowych [Sic!] Wśród pytań i odpowiedzi na stronie internetowej CK Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika impact factor do oceny dorobku jednostek naukowych: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/pytania/oswiadczenie.pdf CK odsyła do oświadczenia MNiSW dot. oceny osiągnięć jednostek naukowych! Habilitacja i profesura
 21. 21. (…) wiele czasopism naukowych z listy filadelfijskiej, oprócz wydawania kolejnych seryjnych numerów publikuje również suplementy zawierające in extenso materiały konferencyjne nadsyłane przez komitety organizacyjne i redakcyjne, z pełnym lub częściowym pominięciem obowiązujących w czasopiśmie rygorów peer review. 
 W takich przypadkach stosowanie współczynnika IF czasopisma do konferencyjnego suplementu jest nieuprawnione. (…) warunkiem koniecznym do uznawania dorobku publikowanego w takich suplementach musi być pewność, że w stosunku do niego stosowane są przez redakcje identyczne procedury peer review, jak wobec materiałów publikowanych 
 w głównym czasopiśmie. Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej 
 przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika impact factor do oceny dorobku jednostek naukowych: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/pytania/oswiadczenie.pdf dot. oceny dorobku jednostek naukowych [Sic!] Habilitacja i profesura
 22. 22. 3 Wskaźniki bibliometryczne w awansach naukowych
 23. 23. Impact Factor PROFESURA I HABILITACJA – ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
 24. 24. Impact Factor IF = Impact Factor = współczynnik wpływu [czasopisma] 
 = wskaźnik wpływu [czasopisma]
 = miara oddziaływania [czasopisma] Wskaźnik bibliometryczny określający miarę oddziaływania czasopisma, obliczany corocznie przez Thomson Reuters (wcześniej przez: Institute of Scientific Information) na podstawie liczby cytowań odnotowanych w bazie Web of Science.
 25. 25. IF =y ——————— C + Cy-2 y-1 L + Ly-2 y-1 IFy – współczynnik wpływu czasopisma obliczony dla rokuY Cy-x – liczba cytowań wszystkich publikacji, jakie ukazały się 
 w czasopiśmie, w latachY-X odnotowanych w rokuY L y-x – liczba publikacji naukowych, jakie ukazały się 
 w czasopiśmie, w latachY-X Impact Factor
 26. 26. Uwaga Wynik (IF) interpretowany jest w odniesieniu do wyników innych czasopism z tzw. grupy jednorodnej (dyscyplina naukowa). Potrzeba zróżnicowania wynika z odmiennej kultury cytowań oraz tzw. czasu życia informacji (krótki czas życia informacji to szybko pojawiające się zainteresowanie artykułem wygasające po krótkim czasie, długi czas życia to często opóźniona reakcja na artykuł i dłuższa jego obecność w obiegu naukowym). Impact Factor
 27. 27. IF określa 
 miejsce 
 czasopisma 
 na liście 
 rangowej
 tej samej grupy czasopism 1 kwartyl
 Q1 2 kwartyl
 Q2 3 kwartyl
 Q3 4 kwartyl
 Q4 Najwyższy IF Najniższy IF
 28. 28. Najwyższy IF w 2013 r. PhysiologySport sciences Physiological Reviews
 IF = 29,041 Exercise Immunology 
 Review IF = 9,929 < Q1Q1 Impact Factor Rehabilitation Neurorehabilitation and Neural Repair IF = 4,617 Q1 <
 29. 29. Zastosowania IF analiza prowadzona w bibliotekach w celu selekcji do prenumeraty (coraz rzadziej, od momentu upowszechnienia się baz pełnotekstowych z pakietami czasopism) pomoc autorom w wyborze miejsca publikowania porównywanie czasopism z tej samej kategorii (grupy jednorodnej) ocena dorobku autora (raczej nie na podstawie wartości IF, 
 ale liczby artykułów w czasopismach z JCR oraz pozycji czasopisma w danej grupie jednorodnej, kwartyla) Impact Factor
 30. 30. Sumaryczny Impact Factor HABILITACJA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH PROFESURA I HABILITACJA – ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
 31. 31. Sumaryczny Impact Factor SIF (Sum IF, SumIF, Sum. IF) = Sumaryczny Impact Factor Wskaźnik bibliometryczny określający jakość dorobku naukowego autora. Stanowi sumę wartości IF czasopism, 
 w których autor opublikował artykuły naukowe (IF zgodne 
 z rokiem publikacji).
 32. 32. SIF = IF + IF + … + IF SIF – Sumaryczny Impact Factor autora IFn – Impact Factor czasopisma, w którym opublikowano artykuł 
 (zgodny z rokiem publikacji) 1 2 n Sumaryczny Impact Factor. Uproszczony wzór
 33. 33. Sumaryczny Impact Factor SIF odnajdujemy w publikacjiVirgila Diodato: Dictionary of Bibliometrics (1994) jako jedno z podejść do obliczania Author Impact Factor.
 34. 34. SIF ≠ AIF (Author Impact Factor), nie jest tym samym, co tzw. nowy wskaźnik AIF, porównywany z indeksem H pod względem skuteczności w ocenie dorobku autora. Podany wzór pochodzi z tekstu Raj Kumar Pan i Santo Fortunato: Author Impact Factor: tracking the dynamics of individual scientic impact (2014). DOI: 10.1038/srep04880 Sumaryczny Impact Factor
 35. 35. IF i SIF – trudne decyzje
 36. 36. IF publikacji nowych Autor opublikował artykuł naukowy w 2014 r. Nie znamy IF czasopisma dla tego roku. Rozwiązanie 1: Przyjmujemy ostatnią aktualną wartość IF (z 2013 r.) Konsekwencje: czasopismo może mieć dużo niższą wartość IF w kolejnym roku, czasopismo może zostać usunięte z JCR, negatywna ocena pracy jednostki zajmującej się dokumentacją dorobku 
 (w momencie rejestracji pracy wpisywana jest aktualna wartość IF, która ulega zmianie w bazie wraz z pojawieniem się nowej edycji JCR). Rozwiązanie 2: Przyjmujemy, iż brak obliczonego IF oznacza, iż IF=0 Konsekwencje: krzywdzące dla autora, który ma znaczący, ale „świeży” dorobek.
 37. 37. IF a artykuły w suplementach i numerach specjalnych Autor opublikował artykuł naukowy w suplemencie lub numerze specjalnym.Artykuł przeszedł standardową procedurę recenzowania. Rozwiązanie 1: Uwzględniamy artykuł Konsekwencje: autor może zostać [niesłusznie] posądzony o nadużycie przez recenzentów / radę wydziału. Rozwiązanie 2: Odrzucamy artykuł Konsekwencje: wartość dorobku autora zostaje zaniżona.
 38. 38. IF a artykuły w suplementach i numerach specjalnych ale… z logiki tworzenia IF wynika, że „proceedings papers” uwzględniane 
 w obliczaniu tego wskaźnika (indeksowane w Web of Science), 
 są traktowane na równi z artykułami naukowymi opublikowanymi 
 w regularnych zeszytach: http://wokinfo.com/media/pdf/JCR_Elements2013data-2014.pdf
 39. 39. Wartość SIF a negatywna ocena dorobku Sumaryczny Impact Factor autora wynosi 0. Przyczyna 1: Autor zajmuje się tematyką w niskim stopniu reprezentowaną w czasopismach z IF. Przyczyna 2: Dorobek autora jest lokalny. Przyczyna 2: Autor jest humanistą.
 40. 40. Wartość SIF a negatywna ocena dorobku Sumaryczny Impact Factor autora wynosi 0. Uprzejmie informujemy, że żaden z przepisów (ani ustawowych, ani wykonawczych) nie określa progu wymaganego dla dorobku IF czy punktów MNiSW/KBN – tak więc nie można stwierdzić wprost, 
 że brak takich punktów stanowi przesłankę do odrzucenia wniosku. Odpowiedź Pani Marii Woźniak z Biura CK na pytanie:
 „Czy Sumaryczny Impact Factor = 0 dyskwalifikuje habilitanta, jako osobę niespełniającą kryteriów ujętych w Rozporządzeniu?”
 Korespondencja z dn. 10 czerwca 2013 r.
 41. 41. Co się dzieje, gdy wprowadzamy wartości progowe dla SIF
 w awansach naukowych (postępowanie habilitacyjne) 
 na poziomie dziedziny…
 42. 42. Median IF w 2013 r. PhysiologySport sciences Median IF = 2,345Median IF = 1,425 < Impact Factor Rehabilitation Median IF = 1,412 <
 43. 43. Sumaryczny Impact Factor Wyobraźmy sobie, że wartość progrowa dla SIF=3, a kandydaci mają po dwie publikacje (z tego samego czasopisma): PhysiologySport sciences Median IF = 2,345Median IF = 1,425 Rehabilitation Median IF = 1,412 Q1 
 lub Q2 (z wyższym IF) Q3 Q1 
 lub Q2 (z wyższym IF)
 44. 44. Liczba cytowań HABILITACJA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH PROFESURA I HABILITACJA – ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
 45. 45. Liczba cytowań Liczba cytowań Wskaźnik bibliometryczny określający jakość* dorobku naukowego autora. Ustalany na podstawie liczby cytowań wg bazy Web of Science. * Pojęcie jakości odnoszę tutaj do interpretacji (jakościowej) wartości wskaźnika ilościowego.
 46. 46. Uwzględniane są wszystkie cytowania: artykułów, materiałów konferencyjnych, abstraktów konferencyjnych, listów do redakcji, recenzji itd. Liczba cytowań
 47. 47. Liczba cytowań – Web of Science Dane o cytowaniach na platformie Web of Science Dane o cytowaniach w bazie Web of Science Core Collection Dane oparte o wskaźniki bazowe (uwzględnia tylko cytowania dla prac zaindeksowanych w WoS) Pełne dane (uwzględnia również cytowania dla prac niezaindeksowanych w WoS) Podstawa obliczeń
 48. 48. Liczba cytowań – Web of Science Dane o cytowaniach na platformie Web of Science Dane o cytowaniach w bazie Web of Science Core Collection Dane oparte o wskaźniki bazowe (uwzględnia tylko cytowania dla prac zaindeksowanych w WoS) Pełne dane (uwzględnia również cytowania dla prac niezaindeksowanych w WoS) Podstawa obliczeń Najczęstsza interpretacja
 49. 49. Liczba cytowań – Web of Science Dane o cytowaniach na platformie Web of Science Dane o cytowaniach w bazie Web of Science Core Collection Dane oparte o wskaźniki bazowe (uwzględnia tylko cytowania dla prac zaindeksowanych w WoS) Pełne dane (uwzględnia również cytowania dla prac niezaindeksowanych w WoS) Podstawa obliczeń Najczęstsza interpretacja A co z autocytowaniami? Brak rozstrzygnięć!
 50. 50. Indeks H HABILITACJA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
 51. 51. Indeks H Indeks H = Wskaźnik Hirscha = H-index Wskaźnik bibliometryczny określający jakość dorobku naukowego autora. Ustalany na podstawie liczby n publikacji, z których każda była co najmniej n razy cytowana w obrębie bazy Web of Science.
 52. 52. Indeks H 4 x cytowane 1 x cytowane 5 x cytowane 4 x cytowane indeks H = 3
 53. 53. Indeks H – Web of Science Dane o cytowaniach na platformie Web of Science Dane o cytowaniach w bazie Web of Science Core Collection Dane oparte o wskaźniki bazowe (uwzględnia tylko cytowania dla prac zaindeksowanych w WoS) Pełne dane (uwzględnia również cytowania dla prac niezaindeksowanych w WoS) Podstawa obliczeń
 54. 54. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) HABILITACJA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
 PROFESURA I HABILITACJA – ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
 55. 55. Publikacje naukowe w czasopismach JCR Journal Citation Reports Baza tworzona przez firmę Thomson Reuters (udostępniana za pośrednictwem platformy Web of Science), w której zamieszczone są listy czasopism generujących wskaźnik wpływu IF, obliczany na podstawie danych gromadzonych 
 w bazach bibliometrycznych Sience Citation Index i Social Sciences Citation Index. Publikacja naukowa = recenzowana?
 56. 56. Publikacje naukowe w czasopismach JCR – możliwe interpretacje Artykuły naukowe publikowane w regularnych numerach czasopism z JCR Artykuły naukowe publikowane w regularnych numerach czasopism z JCR oraz numerach specjalnych/suplementach, jeżeli redakcja potwierdziła, 
 że tekst został poddany standardowej procedurze oceny. Teksty naukowe publikowane 
 w czasopismach JCR (numerach regularnych i specjalnych/suplementach) uwzględniane przy ustalaniu wartości wskaźnika IF (ang. citable items). 
 Nie uwzględniane teksty niezaindeksowane w WoS. Wg mnie
 57. 57. 4 Bibliometria jako dyscyplina vs. bibliometria stosowana (w awansach naukowych)
 58. 58. Bibliometria 
 – ustalenia naukowe IF czasopisma określa jakość badań autora publikującego w nim. SIF IF jest miarą wpływu czasopisma, wartości IF nie powinny służyć do oceny autorów. Bibliometria
 stosowana Wartość IF określa miejsce czasopisma na liście czasopism 
 o podobnym profilu. Wartość IF porównywane są bezpośrednio.
 59. 59. Bibliometria 
 – ustalenia naukowe Niektóre uczelnie wprowadzają nienegocjowalne wartości progowe. Indeks H Indeks H określa jakość dorobku autora, ale należy przy tym pamiętać, że istnieją autorzy o niskim H, z wybitnymi pracami. Bibliometria
 stosowana Istnieje związek między wielkością H a dyscypliną. Indeks H jest miarą uniwersalną.
 60. 60. Bibliometria 
 – ustalenia naukowe Liczba cytowań zależy tylko od jakości dorobku. Liczba cytowań Autorzy zajmujący się gorącymi tematami (ang. hot topics) mają większe szanse na cytowania. Bibliometria
 stosowana Prace przeglądowe są statystycznie częściej cytowane niż prace badawcze. Przekonanie o tym, że częściej cytowane są prace wybitne.
 61. 61. 5 Wnioski
 62. 62. 1. Wskaźniki bibliometryczne wspomagają ocenę osiągnięć naukowych. 2. Tworzenie wartości progowych wskaźników bibliometrycznych dla całej dziedziny jest merytorycznie nieuzasadnione. 3. Tworzenie wartości progowych w obrębie dyscypliny a jeszcze lepiej subdyscypliny ma sens, o ile uwzględnia również (poprzez ocenę jakościową) odstępstwa wynikające ze specyficznego charakteru danego obszaru, którym zajmuje się kandydat (np. możliwości publikacyjne związane z historią sportu). 4. Używanie wskaźnika IF do oceny kandydata jest niezalecane przez Thomson Reuters. 5. Systemy do oceny dorobku naukowego muszą dostosowywać się do zmian 
 w komunikacji naukowej, a nie odwrotnie. Wnioski
 63. 63. W prezentacji wykorzystałam grafikę: Mixed emotions / Søren Rajczyk. Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa (flickr.com)
 64. 64. ewa@rozkosz.info

×