Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UBD - Użytkowanie baz danych wprowadzenie cz.1

711 views

Published on

Użytkowanie Baz danych - wprowadzenie cz.1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UBD - Użytkowanie baz danych wprowadzenie cz.1

 1. 1. Użytkowanie baz danych cz 2. pojęcia podstawowe) mgr inż. Ewa Białek ewa.bialek@apsl.edu.pl www.e-bialek.pl/apsl
 2. 2. Bazy danych - pojęcia podstawowe
 3. 3. Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami. Arthur Conan Doyle
 4. 4. • Kluczowe pojęcia: – dane, informacja, – przetwarzanie danych, – baza danych, system zarządzania bazą danych, – tabela, rekord, pole, – klucz podstawowy (główny), klucz obcy, – relacja, raport, index – formularz, kwerenda, • Organizacja baz danych, relacyjne bazy danych • Projektowanie baz danych ©EwaBiałek,CCBYNCSA 4 Słownik pojęć lab 1. lab 2. lab 3.
 5. 5. • Dane są reprezentacjami obiektów świata zewnętrznego (np. imię, PESEL) wybranymi ze względu na potrzeby zapamiętania określonych faktów, zdarzeń, prawidłowości itp. lub ze względu na łatwość ich przetwarzania (np. reprezentacja cyfrowa, a nie literowa liczb) • Aby uzyskać informację, tj. dane wraz z ich znaczeniem (sensem), dane muszą być zinterpretowane, odniesione do tego co reprezentują ©EwaBiałek,CCBYNCSA 5 Słownik: dane, informacja źródło: www.inzynieriawiedzy.pl
 6. 6. • Przetwarzanie danych – uporządkowane wykonywanie operacji na zgromadzonych danych podczas ich użytkowania • Podstawowych operacje na danych: – wprowadzanie, – modyfikowanie (aktualizowanie, dodawanie nowych, usuwanie niepotrzebnych), – przeglądanie, – sortowanie (porządkowanie), – wyszukiwanie, – prezentacja (wyświetlanie lub drukowanie). ©EwaBiałek,CCBYNCSA 6 Dane: przetwarzanie danych
 7. 7. • Big data – duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analiza może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 7 Dane: BigData, otwieranie danych
 8. 8. • Administrator danych - podmiot odpowiedzialny, przedsiębiorca lub osoba, która jest uprawniona do pozyskiwania danych, zobowiązana do stosowania odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych w tym osobowych, uwzględniając zagrożenia i rodzaj chronionych danych. W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. • Administrator danych - prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane sposoby ich zabezpieczenia Dane osobowe - to wszelkie dane, informacje, które przypisane są konkretnej osobie albo pozwalają na ich podstawie na jej zidentyfikowanie. Do danych identyfikujących należą między innymi numer PESEL, NIP albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. /Ustawa o ochronie danych osobowych Art. 36. 1./ ©EwaBiałek,CCBYNCSA 8 Dane: administrator danych źródło: www.mikroporady.pl
 9. 9. • Baza danych - definicje: – zbiór powiązanych ze sobą danych i obiektów związanych z określonym tematem lub zadaniem, – zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, – zbiór danych, które można przetwarzać za pomocą odpowiednich programów komputerowych. • Przykłady: – książka adresowa, – dane w administracji publicznej, – dane dla rachunków bankowych, – dane dotyczące pacjentów szpitali. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 9 Słownik: baza danych
 10. 10. • Zarządzanie bazami danych i ich przetwarzanie odbywa się z użyciem systemów informatycznych • Baza danych i obsługujący ją system informatyczny nazywane są systemem zarządzania bazą danych • Z systemem zarządzania bazą danych współpracują programy (aplikacje) użytkowników przetwarzające dane, umożliwiające: – wprowadzanie i modyfikowanie danych, – wyszukiwanie danych, porządkowanie wg różnych kryteriów, – tworzenie zestawów danych, – usuwanie danych. • Użytkownicy otrzymują uprawnienia do edycji konkretnych danych od administratora bazy danych odpowiedzialnego za prawidłowe działanie systemu informatycznego oraz bezpieczeństwo danych zawartych w bazie ©EwaBiałek,CCBYNCSA 10 Słownik: system informatyczny - zarządzanie bazami danych
 11. 11. • Tabela - podstawowa jednostka organizacyjna bazy przechowująca dane odnoszące się do pojedynczego typu przedmiotów • Pole - kolumna tabeli zawierająca tylko jeden element danych (np. imię, PESEL) każde pole ma własną nazwę oraz określony typ (tekst, liczba, data/czas, tak/nie); dla pola można określić dodatkowe parametry: rozmiar, format, wartość domyślną • Rekord - pojedynczy wiersz tabeli z zestawem danych pochodzących z różnych pól ©EwaBiałek,CCBYNCSA 11 Słownik: tabela, pole, rekord
 12. 12. • Raport - zestawienie wybranych z bazy informacji, w formie gotowej do wydruku, np. spis numerów telefonów lista tytułów książek z biblioteki • Klucz podstawowy (główny): – pole jednoznacznie identyfikujące każdy rekord, – informacja zawarta w polu klucza nie może powtarzać się w rekordach (kluczem nie może być np. imię, nazwisko, miasto, itp.) – najczęściej jest to dodatkowe pole (np. numer rekordu), wartość tego pola ustawiana jest w programie automatycznie. • Klucz obcy - pole odwołujące się do klucza podstawowego innej tabeli ©EwaBiałek,CCBYNCSA 12 Słownik: raport, klucz
 13. 13. • Relacja - związek dwóch tabel oparty na parze klucz podstawowy - klucz obcy • Relacje umożliwiają takie zaprojektowanie bazy danych, aby dane niepotrzebnie nie powtarzały się w rekordach • Baza danych, w której między tabelami tworzy się relacje nazywana jest relacyjną bazą danych ©EwaBiałek,CCBYNCSA 13 Słownik: relacja
 14. 14. • Relacje mogą być: – "1 na 1” – rekordowi jednej tabeli odpowiada jeden rekord drugiej tabeli. • Np. tabela Pracownicy i poufna tablica Zarobki, powiązane poprzez pole o tej samej zawartości ID (identyfikator pracownika) – "1 na n” – każdemu rekordowi jednego zbioru (tabeli) odpowiada dowolna liczba elementów drugiego, ale każdy rekord drugiej tabeli ma jeden (i tylko jeden) odpowiednik w drugiej; np. tabela Agencje zawierająca informacje o agencjach i tabela Agenci, zawierająca informacje o agentach. W jednej agencji może pracować wielu agentów. – "n na m” – każdemu rekordowi jednej tabeli odpowiada dowolna liczba rekordów drugiej. W celu wyeliminowania redundancji (nadmiarowości) danych tworzy się tabele powiązań (dodatkowa tabela) i przechodzi na relacje 1 do n. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 14 Słownik: relacyjna baza danych
 15. 15. • Formularz - służy do wprowadzania danych i przedstawienia ich w innej formie niż tabela. Użytkownik ma wpływ na szatę graficzną i położenie wyświetlanych danych • Kwerenda - (zapytanie) – służy do: • wybrania z tabel rekordów według ustalonych kryteriów, • łączenia pól z powiązanych ze sobą tabel, • dokonywania obliczeń na polach liczbowych, • uzupełniania, dołączania i usuwania rekordów. – może być tworzona na podstawie tabel lub innych kwerend, – przykłady kwerend: studenci studiujący na danym kierunku, mieszkańcy danego DS. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 15 Słownik: formularz, kwerenda
 16. 16. • Bazy proste: – kartotekowe - każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami. Do baz tego typu należą liczne programy typu - książka telefoniczna, książka kucharska, spis książek, kaset lub płyt. Wspólną cechą tych baz jest ich zastosowanie w jednym wybranym celu – hierarchiczne • Bazy złożone: – relacyjne - wiele tablic danych może współpracować ze sobą; bazy te posiadają wewnętrzne języki programowania (SQL), za pomocą których możemy tworzyć własne menu oraz zaawansowane funkcje obsługi danych – obiektowe – strumieniowe ©EwaBiałek,CCBYNCSA 16 Organizacja baz danych (według struktur danych, których używają)
 17. 17. • Ta sama informacja nie powinna być wielokrotnie wprowadzana do jednej lub kilku tabel uaktualnienie danych wymaga ich zmiany tylko w jednym miejscu unikamy wystąpienia niezgodności danych zapisanych w różnych miejscach • Każda tabela powinna zawierać informacje tylko na jeden temat umożliwia to przetwarzanie danych dotyczących jednego zagadnienia niezależnie od danych dotyczących innych zagadnień • Należy powiązać każde pole bezpośrednio z zagadnieniem, którego dotyczy tabela • Nie należy wprowadzać danych pośrednich lub obliczonych • Trzeba uwzględnić wszystkie potrzebne informacje Informacje należy przechowywać w możliwie najmniejszych jednostkach logicznych (np. oddzielnie imię i nazwisko) • Trzeba ustalić pola kluczowe tabeli T ©EwaBiałek,CCBYNCSA 17 Bazy danych: zasady projektowania tabel
 18. 18. Bazy danych - MS Access
 19. 19. • Aplikacja • Plik MS Access może zawierać: – tabele - przechowują dane, – kwerendy - zestawienia danych pochodzących z różnych tabel, – formularze - do wprowadzania i wyświetlania danych, – raporty - zestawienia danych (najczęściej przeznaczone do druku), – strony dostępu do danych (umożliwiają dostęp do danych w sieci przez przeglądarki internetowe), – makra - w języku makro Access, – moduły - w języku Visual Basic for Applications. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 19 Ms Access
 20. 20. • Wprowadź dane w tabeli – w programie MS Excel; wykorzystaj przyjazny dla użytkownika formularz do wprowadzania danych • Wyszukaj dane spełniające określone kryteria • Wykonaj sortowanie, filtrowanie danych • Stwórz zestawienia danych !Uwaga! Pełną treść zadania otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć ©EwaBiałek,CCBYNCSA Zadanie 1 (praca z danymi w programie MS Excel) 20
 21. 21. • Zaimportuj dane z pliku tekstowego do arkusza MS Excel • Zaimportuj do tabeli programu MS Access dane z pliku tekstowego • W MS Access utwórz nową tabelę • Utwórz relację między określonymi polami obu tabel • Z użyciem kreatora raportów stwórz raport !Uwaga! Pełną treść zadania otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć ©EwaBiałek,CCBYNCSA Zadanie 2 (praca z danymi MS Excel, MS Access) 21
 22. 22. Dziękuję za uwagę mgr inż. Ewa Białek ewa.bialek@apsl.edu.pl www.e-bialek.pl/apsl

×