Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Systemy informatyczne - definicje

5,247 views

Published on

 • Be the first to comment

Systemy informatyczne - definicje

 1. 1. Informatyka w zarządzaniu (zintegrowane systemy informatyczne) Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek
 2. 2. Wiele wymyślono po to, żeby nie trzeba było myśleć Karel Capek
 3. 3. Definicje Ewa Białek • System - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy. • System informatyczny - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.
 4. 4. APICS • 1957 r. Powstanie APICS (American Production & Inventory Control Society) • Cele: Ewa Białek – opracowanie metod wykorzystania komputerów w zarządzaniu organizacjami produkcyjnymi, – tworzenie standardów wspomagających zarządzanie – sterowanie produkcją.
 5. 5. Pojęcia podstawowe Ewa Białek • • • • • • MRP MRPII ERP CRM BI KMS
 6. 6. Ewa Białek Schemat
 7. 7. MRP • MRP (Material Requirements Planning) - planowanie zapotrzebowania materiałowego: – techniki wspomagające zarządzanie produkcją, – optymalizacja zapasów i procesu produkcyjnego. Ewa Białek • Standard opracowywano w latach 60-tych, rozpowszechnił się wraz z upowszechnianiem się komputerów.
 8. 8. MRP - założenia Ewa Białek • Towar powinien trafić do klientów w określonej przez nich ilości w możliwie najkrótszym czasie. • Wielkość produkcji danego towaru musi być dokładnie zaplanowana. • Wymusza to planowanie zakupu podzespołów i materiałów potrzebnych do produkcji. • Błędy planowania zwiększają koszty produkcji co powoduje mniejszy zysk.
 9. 9. MRP - cele Ewa Białek • Redukcja zapasów. • Dokładne określenie czasu dostawy surowców i półproduktów. • Dokładne wyznaczanie kosztów produkcji. • Lepsze wykorzystanie infrastruktury (magazyny, możliwości produkcyjne). • Szybsza reakcja na zmiany w otoczeniu. • Lepsza kontrola poszczególnych etapów produkcji.
 10. 10. MRP II Ewa Białek • MRP II (Manufacturing Resource Planning) – planowanie zasobów produkcyjnych. • Standard opublikowany w 1989r. • Rozwinięcie standardu MRP – dodatkowe moduły związane z procesem sprzedaży, wspomaganiem podejmowania decyzji i inne.
 11. 11. Korzyści z MRP II (kierownictwo) Ewa Białek • Spójny i efektywny sposób zarządzania całym przedsiębiorstwem. • Większa elastyczność zarządzania w trudnych sytuacjach ekonomicznych. • Dokładniejsza i bogatsza informacja o działaniu firmy na wszystkich szczeblach.
 12. 12. Korzyści z MRP II (sprzedaż, zaopatrzenie) Ewa Białek • Usprawnienie dostaw produktu do klienta. • Sprawniejsze planowanie sprzedaży. • Szybsza i dokładniejsza reakcja na zmiany potrzeb klienta i sytuację na rynku. • Lepsza kontrola stanów magazynowych i dostaw. • Usprawnienie kontaktów z dostawcami.
 13. 13. Korzyści z MRP II (produkcja) Ewa Białek • • • • Zwiększenie produkcji. Lepsze wykorzystanie zasobów. Zwiększenie wydajności. Dokładniejsze i bardziej realistyczne plany produkcji.
 14. 14. Korzyści z MRP II (finanse) Ewa Białek • Zmniejszenie kosztów magazynowania materiałów/produktów. • Szybszy cykl dostaw – szybszy przepływ pieniądza. • Dokładniejsze informacje finansowe (koszty i zyskowność produkcji).
 15. 15. ERP Ewa Białek • ERP (Enterprise Resource Planning) –planowanie zasobów przedsiębiorstwa. • Rozwinięcie systemów MRP/MRP II - dodatkowe moduły – np. Finanse, Metody planowania sieciowego. • W założeniu - integracja wszystkich aspektów pracy przedsiębiorstwa.
 16. 16. Ewa Białek ERP – obszary działania • • • • • • • • • • Magazynowanie Zarządzanie zapasami Śledzenie realizowanych dostaw Planowanie produkcji Zaopatrzenie Sprzedaż Kontakty z klientami Księgowość Finanse Zarządzanie zasobami ludzkimi
 17. 17. Firma – przed ERP Ewa Białek • Każdy dział (kadry, finanse, płace) ma własny system komputerowy. • Każdy system przechowuje określone dane i zarządza określonymi zadaniami. • Wszelkie działania firmy (np. wypłacanie pensji pracownikom) wymaga synchronizacji poszczególnych systemów (np. stały numer pracownika). • Komplikacje związane z przepływem informacji.
 18. 18. Firma – z ERP Ewa Białek • Jeden zintegrowany system zbudowany wokół jednej składnicy danych. • Wyeliminowanie problemów związanych z synchronizacją danych. • Mniejsza ilość danych - brak konieczności dublowania danych w różnych systemach. • Łatwiejsza, tańsza obsługa systemu informatycznego jeden zamiast wielu.
 19. 19. Korzyści z ERP Ewa Białek • Optymalizacja produkcji (jak najlepiej wyprodukować dany produkt). • Śledzenie zleceń – od przyjęcia do realizacji. • Śledzenie dochodów – od planu do realizacji. • Zarządzanie zależnościami w BOM (Bill Of Material). • Synchronizacja zamówień podproduktów/materiałów, stanów magazynowych i kosztów zakupów. • Szczegółowa informacja finansowa.
 20. 20. ERP - systemy dedykowane Ewa Białek • • • • • • Transport, spedycja Farmacja Przemysł spożywczy Serwis urządzeń i instalacji Zarządzanie projektami budowlanymi Przemysł ciepłowniczy
 21. 21. ERP II Ewa Białek • Dalsze rozszerzenie systemów ERP o dodatkowe moduły. • Otwarta architektura – możliwość łatwej integracji z innymi systemami. • Architektura rozproszona – skalowalność, duża wydajność, odporność na awarie.
 22. 22. CRM • CRM - Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientem. • Zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientem. • Rodzaje: Ewa Białek – operacyjny, – analityczny, – komunikacyjny.
 23. 23. Ewa Białek • Systemy ERP - standardowa obsługa komórek organizacyjnych. • System CRM - uzupełnia systemy ERP, generując dane najistotniejsze z punktu widzenia zarządzania firmą. • ERP i CRM wzajemnie korzystają ze swoich zasobów: o ile można korzystać jedynie z zasobów ERP to korzystanie z danych CRM bez wymiany z ERP jest niemożliwe.
 24. 24. CRM operacyjny Ewa Białek • Automatyzacja podstawowych procesów biznesowych związanych z marketingiem, sprzedażą i serwisem. • Śledzenie kontaktów z klientem w celu usprawnienia obsługi. • Przykładowe wykorzystanie: “call centers” (infolinia).
 25. 25. CRM komunikacyjny • Odpowiada za komunikację z klientem. • Różne kanały komunikacyjne: strona WWW, email, AVR (Automated Voice Response), SMS. • Cele komunikacyjnego CRM-u mogą obejmować: Ewa Białek – redukcję kosztów kontaktów z klientem, – podniesienie ich jakości.
 26. 26. CRM analityczny Ewa Białek • Projektowanie efektywnych kampanii reklamowych. • Analiza zachowań klientów – wspomaganie decyzji dotyczących cen, nowych produktów itp. • Wspomaganie planowania produkcji poprzez prognozy popytu.
 27. 27. BI • BI (Business Intelligence): Ewa Białek – analiza danych zgromadzonych w systemach informatycznych (hurtowniach danych), – określenie stanu obecnego oraz prognoz dotyczących przedsiębiorstwa i rynku.
 28. 28. KMS • KMS (Knowledge Management System): Ewa Białek – w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, – w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system informatyczny, system motywacyjny, system pomiarowy), których celem jest wsparcie ZW w organizacji.
 29. 29. Pozostałe Ewa Białek • EIS - Executive Information System – system wspomagania decyzji przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. • MIS - Management Information Systems – ogólniejszy termin związany z gromadzeniem i analizą informacji w celu wspomagania decyzji w biznesie. • DSS - Decision Support Systems – systemy wspomagania decyzji. Ułatwiają podejmowanie decyzji na podstawie generowanych raportów i zestawień.
 30. 30. Ewa Białek Schemat
 31. 31. Wybór zintegrowanego systemu informatycznego • Kryteria, które pozwolą zidentyfikować i wybrać rozwiązanie spełniające oczekiwania przedsiębiorstwa: Ewa Białek – – – – – – – – specjalistyczna wiedza dotycząca wymiany systemu, wyeliminowanie wdrażania metodą prób i błędów, orientacja w branży, wykorzystanie rozwoju technologii dla dobra firmy, gwarancja skalowalności, wysoki poziom pomocy technicznej i obsługi, rzetelność i zaangażowanie, zapewnienie zwrotu z inwestycji.
 32. 32. Ocena systemów informatycznych
 33. 33. Kryteria Ewa Białek • Przeznaczenie oprogramowania • Główne aplikacyjne cechy oprogramowania
 34. 34. Przeznaczenie oprogramowania (cz.1) • Może obsługiwać przedsiębiorstwa: Ewa Białek – małe (do 3000 transakcji/mc, do 3000 indeksów, do 30 użytkowników), – średnie (do 10 tys. transakcji/mc, do 10 tys. indeksów, do 60 użytkowników), – duże (>10 tys. transakcji/mc, >10 tys. indeksów, >60 użytkowników), – z rozbudowaną siecią dystrybucyjną, – eksploatacji skomplikowanych urządzeń, np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa.
 35. 35. Przeznaczenie oprogramowania (cz.2) • System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: Ewa Białek – – – – – – – – – ciężki, elektromaszynowy, elektroniczny, spożywczy - produkcja procesowa i dyskretna, spożywczy - obsługa hodowli i kontraktacji, chemiczny procesowy, farmaceutyczny aparaturowy, lekki, meblarski. • Najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce.
 36. 36. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania (cz.1) Ewa Białek • Obsługiwany typ produkcji: – ETO - realizacja indywidualnych projektów (Engineering To Order) projektowanie i realizacja, – obsługa produkcji powtarzalnej (masowej), – obsługa produkcji smukłej (Lean Production), – obsługa produkcji zleceniowej (MTO), – JIT (Just in time) w sferze produkcji, – KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia, – obsługa produkcji ciągłej aparaturowej, – możliwość konfiguracji zamówień jednostkowych z dostępnych wariantów i opcji, – obsługa produkcji specjalizowanej, np. wrażliwej na modę.
 37. 37. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania (cz.2) • Obsługa sieci dystrybucyjnych: – zarządzanie kontaktami z dostawcami (SRM), – współpraca z klientami CRM, – zarządzanie transportem. Ewa Białek • Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa. • Sterowanie jakością. • APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania. • S&OP - planowanie sprzedaży i operacji.
 38. 38. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania (cz.3) • Obsługiwane typy przedsiębiorstw: – przedsiębiorstwo jednofirmowe, – przedsiębiorstwo wielofirmowe, – przedsiębiorstwo międzynarodowe. Ewa Białek • Obsługa Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 39. 39. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania (cz.4) Ewa Białek • Analizy ekonomiczno-finansowe - narzędzia. • Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe. • System informacji zarządczej - Business Intelligence (BI). • Rachunek kosztów projektów zgodnie z MSR11. • Rachunkowość zaangażowania projektu. • Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie.
 40. 40. Ewa Białek 40
 41. 41. Ewa Białek źródło: www.biznes.benchmark.pl 41
 42. 42. Ewa Białek źródło: www.biznes.benchmark.pl 42
 43. 43. Dziękuję za uwagę Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek

×