Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point 45+

953 views

Published on

Szkolenie Power Point

Published in: Education
 • Be the first to comment

Power Point 45+

 1. 1. Prezentacje multimedialne Microsoft PowerPoint 45+ Słupsk, 19 czerwca 2015 Ewa Białek
 2. 2. Cele szkolenia • Nabycie wiedzy dotyczącej świadomego i skutecznego posługiwania się środkami i narzędziami TIK. • Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez poznawanie nowych narzędzi (programów) do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz zdobycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania. • Rozwijanie kreatywności, tworzenie oryginalnych dzieł w celu ich późniejszego prezentowania i publikowania w internecie. 2 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 3. 3. Program szkolenia • Prawo autorskie, licencje Creative Commons, dostępność w internecie - standard WCAG 2.0. • Udostępnianie prezentacji multimedialnych w internecie. • Microsoft Power Point: – wstawianie i formatowanie tekstów, – wstawianie obiektów graficznych, tabel, filmów, dźwięków, – stosowanie szablonów, modyfikacja wzorca, – formatowanie obiektów - ustawienie akcji, animacja, – przygotowanie pokazu slajdów, – drukowanie dokumentów: slajdów, konspektu, materiałów informacyjnych. 3 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 4. 4. Prezentacja, czyli… • Tekst • Grafika – Obrazy (zdjęcia) – Clipart - grafika wektorowa – Kształty – SmartArt – WordArt • Multimedia – Wideo – Dźwięk • Symbole – Równanie – Symbol • QR Code 4 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 5. 5. Elementy prawa
 6. 6. Podstawowe akty prawne (działania w internecie) • Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) • Ochrona danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) • Dostosowanie (do 30 maja 2015r.) serwisów do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0 – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012r. 6 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 7. 7. Prawo autorskie, Licencje CC
 8. 8. Autorskie prawa osobiste “chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem” Autorskie prawa majątkowe “wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu” gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy jeśli autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca – siedemdziesiąt lat od rozpowszechnienia Prawa osobiste i majątkowe 8 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 9. 9. Przedmiot prawa autorskiego 9 ? ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 10. 10. Przedmiot prawa autorskiego • Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: – urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, – akty normatywne lub ich urzędowe projekty, – proste informacje prasowe, – elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np. typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji, – utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie lecz tylko w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji (w granicach uzasadnionych celem informacji). 10 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 11. 11. • Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. • Biblioteki, archiwa i szkoły w ramach dozwolonego użytku publicznego - nieodpłatnie udostępniać egzemplarze rozpowszechnionych, chronionych utworów. Mają prawo wykonywać również kopie egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, jeśli celem jest uzupełnienie czy ochrona własnych zbiorów. • Muzea i galerie mają prawo do rozpowszechniania fotografii, reprodukcji obiektów w ramach katalogów czy publikacji (folderów, ulotek, plakatów) promocyjnych oraz w mediach w celach informacyjnych. Dozwolony użytek publiczny 11 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 12. 12. • Cytat musi być rozpoznawalny. • Cytat musi być wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła, i to w każdym przypadku, w którym się pojawia. • Zamieszczenie cytatu musi być uzasadnione celem – ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości. • Cytat pełni funkcję pomocniczą – ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani tworzyć jego zasadniczej konstrukcji. • Nie jest jednoznacznie określona dopuszczalna wielkość cytatu. Musi on jednak pozostawać w takiej relacji do całości dzieła, aby przy realizowanych przez cytat celach zachowana była pomocnicza rola cytatu. Prawo cytatu 12 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 13. 13. Dostępność online nie oznacza dostępności prawnej Dostępność 13 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 14. 14. • Udostępnienie twórczości na wolnych licencjach oznacza, że każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo lub za opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia, aby mogła z nich korzystać cała społeczność. • Wolna licencja to rodzaj umowy, którą autor utworu, właściciel praw autorskich, zawiera z całą resztą ludzkości. W ramach tej umowy twórca pozostaje właścicielem praw autorskich ale jednocześnie, jako ich właściciel, pod pewnymi, stosunkowo łatwymi do spełniania warunkami, zezwala wszystkim na: Czym są wolne licencje? 14 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 15. 15. • Creative Commons oferuje licencje, które pozwalają twórcom zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. • Cel: stworzenie alternatywy w ramach istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. • Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons 15 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 16. 16. Creative Commons 16 Uznanie autorstwa (ang. Attribution) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych. Na tych samych warunkach (ang. Share Alike) Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych (ang. No derivative works) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 17. 17. Google – szukanie zaawansowane 17 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 18. 18. Dostępność, WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)
 19. 19. Zasady dostępności Dla kogo? • Osoby z dysfunkcją wzroku • Osoby z dysfunkcją słuchu • Osoby niepełnosprawne ruchowo • Osoby starsze Zasady: • Postrzegalność • Funkcjonalność • Zrozumiałość • Rzetelność Przykłady: – tekst zrozumiały, czytelny, kontrastowy, wyrównany do lewej – odpowiedniki tekstowe (tekst alternatywny) dla grafiki 19 WCAG 2.0 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 20. 20. Dostępność w sieci - polecane 20 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 21. 21. Prezentacje multimedialne
 22. 22. Czym się kierować? • Zgodność z identyfikacją wizualną • Prezentacja: – dla kogo? – w jakim celu? 22 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 23. 23. Czego unikać? • Duża ilość tekstu na stronie, bez podziału na akapity. • Zbyt dużo: – kolorów, – typów czcionek, w tym szeryfowe (Times New Roman), – elementów graficznych niezwiązanych z treścią, – animacji. • Tekst z błędami: – brak polskich znaków, – błędy ortograficzne, gramatyczne, – spacje wstawiane przed (brak po) znakami przestankowymi. 23 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 24. 24. Typy prezentacji • Coachingowe/prezentacja firmy, produktu – zdanie, cytat współgrający z grafiką (zdjęcie, grafika wektorowa, clipart). • Prelekcja/wykład – duży rozmiar czcionki (min 18- 20 pkt), listy wypunktowane, krótkie teksty, równoważniki zdań, dane w postaci infografiki, grafika jako uzupełnienie treści. • Informacyjne/publikacje, broszury – duża ilość informacji, pełniejsze opisy w tym dane liczbowe, grafika uzupełniająca treść, dopuszcza się czcionkę o mniejszym rozmiarze. 24 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 25. 25. Prezentacja i co dalej?
 26. 26. Zapisywanie prezentacji • Różne wersje pakietu Ms Office – 97-2003 – 2003-… • Wybrane typy plików – ppt (97-2003), pptx, – pps (97-2003), ppsx – pdf – wmv – jpg, gif, png 26 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 27. 27. Udostępnianie prezentacji • Przygotowanie do udostępniania: • Miejsca publikowania: – Issuu, Slideshare, Scribd, Youtube… – własna strona www, blog… • Miejsca udostępniania: – media społecznościowe (np. FB…) – własna strona www, blog… 27 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 28. 28. Power Point w działaniu
 29. 29. Okno programu Power Point • Wstążka - pasek menu i paski narzędzi • Karty – reprezentują polecenia i funkcje programu 29 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 30. 30. Wstawianie, układ slajdu… 30 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 31. 31. Projektowanie, wstawianie… 31 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 32. 32. Modyfikacja wzorca 32 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 33. 33. Przejścia, animacje, pokaz… 33 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 34. 34. Drukowanie ©EwaBiałek,CCBYNCSA 34
 35. 35. Źródła • centrumcyfrowe.pl „Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych” • biblioteki.org „Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010” • otwartawiedza.pl • otwartezasoby.pl • mac.gov.pl • commons.wikimedia.org • pixabay.com 35 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 36. 36. Dziękuję za uwagę Ewa Białek ewa@bicom.pl

×