Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EMMFHMMEHHHHWÊH «MHmnmlngmmpnmMwn_Mm
müÊÊÍÚ@CEiiW. HK HRÉÍÍÍÉÍMÊHÍFEEMÉÉÍÍ
ÊÍÍÉÊ Wm| HÉü! ¡U 77ÍÉ¡§Í! H@@ÍÍFWHñH_U¡
NÚÍÉÊ ...
55
ííííímíííííññmíimíínim. 

 

› 7, ir ,  
. EHEHHIÍ. _EUMEEEEEWDÍÉWIMEEÍÍIÍWÉEEEEÉWÍÍ

ÍEEÊÍÉÉÍÉÉFiüñüüíümñuãhiwühiühl...
.i ill. ill. LI. ll ! Is LI H. ll'. IU _Il F. Fi i! IM. il P; H WI, UI. il LU, [Ii ill il D. ll. llli ill! ...
Ill LINE”. P P. “IJ Mi F1. _i i-i L! !! E'. LI! II! II. F. F. ll 1.', l. . il_ LI. l. . ! l llLll _i l- l-. ll l...
Ill IPM”. F ! JIJHTF-H_-1l! ,l! «!tl. “-! _._›_I-I1-J- ll_ ll

ÍÚWÊÍWMEHÍÍÍÍÍHHHÍHRMÍHÍ
FWÊÉHÉÍWÉÍWÍÉÍÊE
. WWÉÊÊWWHÉÊ , ...
l! [FIN-Í P. P. [DJU, F'. 1-4 i-x L L! !
ñmmiiigarw i

É
É
EEE

    
 

, gssg
: immmr
ànsmã

EEÉHHEEHÉ

  

E
Í...
l! [FIN-Í P. P. l! ! M; F'. 1'; l-x L. : 1'! LEX LW. II! II. P. . P. Il. (F1 l. . M_ II. II. I. LUI _l 1- ...
. . .UEMFHEHLEU! LEXPHIHI. F,HIIHFJIMFHU lllllLIllHIl-. Iwl ! llkllllilüllll
ímññiiiñiiñiimüiiiiiiñiññiññmñiii
rüüã. ÉÉÉÍQ...
ll' Ill IN. P. P. l! ! lllk FX t_ l-r L. : l! LEX LW. II! II. P. . P. Il_ (Fr l. . M Fr. l. , I. II. LI. LUI _...
Í
s: 
J
I

l! [FIN-Í P. P. lilellli F'. 1-: 1-' l-il. M. 1'( ll! l- P P. l'. 1-_ l. . ll . -3 l. l'. l- ll ll!...
'Â' [FIN-Í P. P. Ulluk FÉ L_ l-x ll! ! LEX LW. ¡Í! l. . P. P. Il. L-w l_ MF! l'. I. l-. l'. L-l _l 1- l-. II l...
IÚIFÍF'ÃF. F.UI. JUÍÊ FH_ l-L-LÍU' LEX . il-IF. Í-&L-x l-. ÍM-H_ -J-. IIÀ-[FH-l-. Il lWlLÍH-. FN-. I-Í
? ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ...
ÊÉEEH
EÍEWH
'ÉEÉHM

ÍWMÍÍ
ÊHÊÉÊ

_ , a DQSOdOIInIQSpnyHumoI 00m

r É
' "irregular w 
gama”

relil

    
 
  

! J
Í
E
...
ElFtF'-'. F.F. l!¡l! lkFtL-: t-»FLIULEXÍHÍ! IÍ. F.HIIntFrIUM_EIJHIlPIHH-l-. IIlllltlllit-. Ull-lglifllit! IWFÍHÊFÉIIII-llm...
, . 

Y Vi t
 -' 'u' n 8?'

Meu deus. o que tá acontecendo
com a internet da -nàndigaoi hoje? 
Não consigo nem ouvir min...
"Í
Í

   
 

. PAUL IEL-AIM.  _L . IiIIHlHHIlLF, II. LlHLI. lklllillllhllll_ l! l,lkll_llkl. ul. llllllll, l, Ulk ...
;Í

l! [Ft P”. P. P. Ill llll Fl. l_ l-i L. : l! LEX LW. ¡Í! l'. P. . P. Í-l (Fi l_ l! , Fl. l. . I. l. . l'. ...
v _ ssseslm
miiiímmnwmmamui ñmuummmimiumusíammmamm

  

MÉÍÊÉWWWÍHEÉÊÊÉÊÊÉ

¡Í¡ÉÉÉEWHÍim@mñN"'
ÊHÊÉEMEHHHFHHÊHHHH '

¡mwm...
ilmmnmmmu
LÉEEEÉWE
É ÉEEÉN

  
  
  
 
 
   
 
 

É
ÊÊÊÍÊÊEÉEÍÍE
'ÊVÊIÊÊXÊÍÉÉÊVÊÊÍÍÉ

   
 
  

   
 
 
 ...
,PEI

[ÍI

: WI

m

_ e _u u¡ . r . ^ .  o . . z . m. * "jm
¡Úr-¡K-_Illnggggqgllf-: g-P-_p _pI-_uT-¡---_-__ A 

 QÍLÍ...
_ . = ' umnmmmu
vmmüiermwmmuwwwm r üaamñmr

Éi¡. i; Ç'; _, éammwmwH%& I QÊÊÊEÊÊ
emitia: “ * * * *a *to : 8;Ltq: í5ãc3...
EMMFHMMMHHBMHMMHH! HMHMHDHHUHHPHMMMMHMMWMMMHHEMMMHPMHMMMMPHWMMP
Íi _ WÊÊÊMiiiíiíiíííñ¡içiâigêililíiillfízhfiiiñmbiiíñ[VHMÊ...
asanmasmmmmnmmmammsmxseaswrinmmmsmmmmmamsa
MHÊÉEÉEÉÉEÉÊEÍEÊÉÍEÍEEHHEÍÉÉÍÉEUÉÉÍHEÊÊÍMW
pñmigsãiüñííiiLãsiíiisniññisüinnsiiñ...
as@asmaaiãünmnãmssmgssssssnñmasssmaunismmssmmanmsñanssnñiiasnmüaãsz
EññÊñM@ñÉlWÉ¡WHW, Fm @HEEEEEEEEEÍÉ@EEEEEEBEDEEÊWÊHPHMW...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bruno Marco - Níveis de maturidade das empresas nas mídias sociais

362 views

Published on

Apresentação sobre o modo como as empresas encaram as mídias sociais e como obter resultados de acordo com essa visão.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Bruno Marco - Níveis de maturidade das empresas nas mídias sociais

 1. 1. EMMFHMMEHHHHWÊH «MHmnmlngmmpnmMwn_Mm müÊÊÍÚ@CEiiW. HK HRÉÍÍÍÉÍMÊHÍFEEMÉÉÍÍ ÊÍÍÉÊ Wm| HÉü! ¡U 77ÍÉ¡§Í! H@@ÍÍFWHñH_U¡ NÚÍÉÊ 1H7ÊÉH. ÚÉ, ÍÊÍÊÉÉEÊÊEÉEEMÉÉUE WWF Wi? ÊWHÊBHÉUÍÍÍMEWÉÊWH ÉHE! EWãã3EEE'EH . MEEÍEÍWÉIÚ ' . , ÊMÍ¡ÍÊÍmk. ñWsEE NWÍÉEÊÍMHI E UI¡ ! IH F3 ! l F'. ll. Ill. IU. LI. P I! ! ll. . E! l-l ll! ! ! H L- F. IM M1 Hi¡ : i ii Ê¡ mi EE¡ “A Ei_ Í¡ É Em k ímml¡§m@mm§mE_mmá É 'Í i É CHÊ. , gñnam ~ É I w' mmmlimmmmmñ wm*¡ »wm 34.2 “t . É_ Í É . n w¡m1F @MEME ! WMp; (. . DMÊHHEÊÉÊ ÀWÊÉÊ. ñʧ1Êk “”Z; EEhE§F@ÉH Ê@§EEW§§W, Êñ¡QBEHEEWÉEQÃWE EmÍÍ¡ñImIUWÍ| ÍÍIÍEFWÍÍÍLÍE EE ____í E ---W ñÊÊU= u NEW müiiimümlâmí'§¡iEmW@EHU&E mmiimmmwmnmwmñiíammmiaam, E ímiñimimmi iiíñíimãwiñimxi qmiíñññüiiiííiiiiihññííümã . _ . ññigiññiãmñ V4W; amm “ññ¡mÉ¡i2§¡ m: íSmmmL 4ÊP: mmQÇH! ÍF MÉÍHEEFÀ “vaummunii wnmãamar, :gmB$§m '_a mumnmum. lã ã; É __à _ggãiaã wñlMIÍ: :___EHíHL ÉÊÊT , ÊEÊÍHHF" mmlimmm ! !_, 4›»: ami' HJ t/ Í tmãüiíâiiñmiñ-; @E JE: ;iwñ mmnmgmmmmn -: EW ? 'iím @Ê @_㧠lP”% N I I E E É É M Ê F 'J W J, .Ê ÉHÍÍÍ Í lí! ! EEEE EEÉÉÉÍUEQEÉEWEEEV _lããiã “ >; MñÍ¡¡§¡ Éfüññil Éhgglgâ *ÊHÍM ÍLZÉ HF' , ÉÉÉEEEE QEEHÍUÉÊÊEÊ -gwaammmmEw~aã mganmmmggàa EEHEíP'ã§m m¡UEP2h1Ég¡: :Himi¡ ÚÉBEiEE§E_! §gí míiíimmmm” ÍÍÉ ÉÉ¡¡iiWñ¡§: ::âÉEÉ É ãüpmmimiiñmw @r, ..; @ Cdñããik : mgiiiii wuimimm igamüm H . ;.m W; 'Íí& %__ 14;mm§num@w ÁÍA ! EEHÊ Ê míuãñãñ mmmgaaagaãaamgmmmuzg miimmm MIME! mma ii¡ iE? 'iKüññÊ¡ ia¡ . _A HmE_ñ@ñ¡Eñ@ EEE iñãm | ññh㧧F' m É ; .Ê 5:3 - ~_ ; pm amnnmmmm ÍÊ , ñ& k mmü lk WE; lí. %hn *HEÊHÉÊEEE Egg 1_ HMMÉÉT §1§§¡í§ »JEÉQÉE @EEE . ?HW __ _J ÉEHEÉÉÉ, (f u _ “mmmi¡u: :ñ* ããããíñhnmngñnnmñmmhdañ Q ? NEE *Êñ§§Êɧ iiàâ Ju] _w n V %H¡¡WW _ . *ma¡Eüm@u Í fm EEEEE -í¡gm_¡mmmu Eãmüammmm -HWEEWWÍE = :mmnpmmm Tumaaiñü x mmmüñâmz $*“@FFEñ EE I u É u l IIIIÍEÍ 5MÊ'Í EWWIÍEÍÍ ÍWWWÍWÉUV qraxummw _ ; E 'ma' AI _Êü4H'iEüh@'J'. A@ . ñmWÍ&HWHMWÉ"«<EHE nsmwiüüii MÉWÊHÊEEE Mmññiiiii ãnmwiñmii _. §i¡EE _HEEEE aãaíññquü EHHÍUMÉIÍÚ íüü IÊHÚ : EEEÍEEÍÍI E_ gggzíümmãâ míañmn¡ EEÉEEÊEMEEU 'EEÍEEEEUE s HW HmÉÉÍñWHÉEh. ¡ 5 : mm¡¡mmm¡ümmm~@ . M ímmüímmaaañimmmümmmmauummmmmnnumg mmmigmamgmmm'@g§§EmmmaamE@m®§a§m, EEEEJMMDMENERFEHEEEEÉIEWEMEWÍIÍÉ mmmmiunmmmmmmlwugqmmmmnnmnmggmim ímm¡nmmmmmmuup¡Lxram_: m Muñ[ñEi A. ñiiññiüñüñâmñññãüíüümügmümüiñiñ Ê”ñíhñmññimümmñiãããHEFHEEHHÉHHÉÉM ã@mãñ@@ññEñEñmEm¡amñ@¡íñmümmiñíím mímmuimmmummwmmniimñmninmmmmmnanm IÍWEÍÍWRBÉWIWWUWEBWWWÉIÊWIWWWUÊÍW EÊEE ÊÊÉWÊWÍÊÊÊÊWÊVÉVÊÊIÉYÉ . M H E E ñçmñü W ¡. m~ m i¡mñ% E r ag¡ mgnlmmymm ñDhaE: .@E ÉRSEQEQÉH': í EEZEÉE ÍEEWÊÍÊÍÍÍÊÍÍ W ÉÉEÊQÉ _JHMUWÍMÊUÊEEEHEÚÚHE ÉEUEMAUWEÉEL inhãmimmmmmnñim ñiñmmiiiímmmim iiñímüiiiiimñññ EMHHHIÍJMHM HH QE ÍÍ É
 2. 2. 55 ííííímíííííññmíimíínim. › 7, ir , . EHEHHIÍ. _EUMEEEEEWDÍÉWIMEEÍÍIÍWÉEEEEÉWÍÍ ÍEEÊÍÉÉÍÉÉFiüñüüíümñuãhiwühiühlñbHHEEÍMÍÉ F"' ÉÉHÍWMEEBEEEHBÊ sÊÊÊÍÍWÍÍ¡ÉÉÍmÊÍ ÍÍÍÍÍWÉÍHHÉHMNI ÍÍÍÍÍWÍIÍWÉMMÍÍ ããnmmsãi mmmíimüñññümm ai ! mWhÊM®ÉhlMUM É _ EHHHHHBEEEEEHHLHEsmmmmüñããVÍMMEEÚREEMEMHH * ÍÍIMMWWÉFÊÊÊ_ÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÉÊH HÍÍWWÍWÍÉWÍWÍWWÚÍÊWÚÍÍWWÍW H Imwiimimñmimmmiinmiimmmm I! , ! à l". _l L_ l_ 1-: L- P: l-ll_ FH_. _íl! l1!lJ. -. EH W', “Í, i. . l'. [UI D¡ l_ PÉ! ! llÍr UI! l_ F. HU. Il l_ [UN P' ll* É É¡ F. ll IIUIJ L-. 1-. Il. l-l Vl [-141 [Il F". P P. [WHEN 1-. É Fl I! ll'. ll( 1¡ É zlHWHñEñ¡ÍiiñiÍHNÊÊÍWHÍÉMWHHWWWÍÊÍHWHENÍÍÍÊWWÊEÍHWHWWÍÊHWÍEEWÍÊH É . WWHEÉÉÍÍUÍÍÍÊWWÍHHWFÊMÊHÊMMWWÍHHÉMÊEMFÁHÊWWFÍHUHWÉHÉÍWMÚÍÉWÍÍH É EÊMÍ _ , ÉÉÉÉE@WEEÊÉEMMÉÉÉÉEEEWEÍEEQEÉMÉIÍ És xpE'u" , ,.. ÍÉWÉ@WWEÊÍEÊWMFÉÉHHEEEHÉEEEHFEEWÍ Q, _V ~ "› ÍÊÚWWUÍWÍÍHÊMHEEHEHEHMEEEEEÃEEEEi Wii . L Hhh#Ê' A «Am «WHIMMMI_NMWNMMIÍHÍEMÍÍÉÍWÍWÊÍÍMWHÊÉWWII ÉEE¡EmHWHWKHEÍHWÉWÊWEÉHWÉHÊÉÉÊÍWWWÍÉÉÉH@EWÍÉÉEWWMÍUMHMMNÍÍWWHIFWWll É@EEE@EmmaÊÊÊEÊÊÃHÊñÊÊÊEE@§@EEE@EWE§QQEÊEÉEEQEEEEÊÊHMÊÃÊÉEEÊÊÊÊEEHF ÉE553ÊÊÊÉÊÉÊÊEHHFEÊMFHHWEHBÊÊWHWWMFHÊHÉÊ@MEÍÉÊEHÊÊHÊHÊQÊÊHWÊÊEÊEEHÊ $gããgwgWüüüÊIÊHHÉHÉÊÊÍÊÉÉÉÉÉEHEWEEÉÊHEWÉÊÍEÉH¡EMUHHWÊÍÊMWHIEFÉÊÍ i _ *l r ' AvzWida l_ fl 1 , Í ííãâêm S? me Epvego . r JI . , o p o @E5532 _ L l ! ,i amarmcra. I m s neresses em os em resanans x nmenlarconla remnum ralis -l "Iii 7 ãíiiâím r; $;/ Q] , ' L4sz' V'““ Iñiññmu / "W o " › IÊÊÊ *E ¡rnrñiâriíirmr ¡QJ r “ . . z “ : mini-iram , *o / : sgssrr mmñâñím / yr , /ÍÍ/ “ rx(° 27, § ' IEEWÉWI míiiiñm V* **'~? ñ”"**m“m* vw *~s~ , Iiimmir ÊÊÊÊÊÊÊA t' “-"'_ É IÊÊÊÊÊÉ l¡ ~› r s T1111] ÍHIIÍWW” ; _ IWÍWWÍH ÊÊÊÊÊÊÊÊ ' IÊÊEÉÊÊ ma. , -_ = -; L ^ F M7' “Í u_; s_” '« 5% - 'WNW Í4 'V«'J ÉÍÊÊÊ l IÊFÊÊÊÉÊ . ssmm ~ w Ar__, ; ____IH mam: . _WH IÍ EEEF 4. IM IU EEW1 . ;:¡m IE iii . 'WH IE É A -WE IM E L WW IW T v' @É Hà É fjíüm Im i _Í; .H IE E WWÉÍÍWM F ! E Í a I rg I Í I ñUÍÉWÍÊÉÊÍÚWÊMÍWñi*: :; ññiüiiímmiiññiimm EÉEHEEÉÉEEÉEEÊEÊH É Í E Í n U ÉÊÉ É
 3. 3. .i ill. ill. LI. ll ! Is LI H. ll'. IU _Il F. Fi i! IM. il P; H WI, UI. il LU, [Ii ill il D. ll. llli ill! ll ! U mimmmimimñimmmnuññmñh . WEF§FiEãFÊ~ T na HE| na s-im- , ll Ill; t! ! l . hH i. 'H . Í Ê; iA as . if ii F ERHWH Iii ”“' Im im ÃLELH : m›> @É À_ W. ID 1 MMÍÍ HEÊÊHMQÃÊÉEÉ Eããññññ WÊÍHHWHWWÍÍ ÍÍEWÍE HWHWÊÊ HH¡ @mm _4¡ÊÊÉHE§ñ@ . iiim EÍIM UÊÉÉÍ ÊÉW , ELEJQJJQQBÍÀE 1.51:! ! mm mm EE E15¡ É Wii _ii i É É il E i2" . ÊÉÉ. müiñügmmmml . . gmmiml IÍUÉÉI . MUÊÍWI 1¡WWÍEI gññmiül WRHHÊEI LÉÍÉIW iii EÉÍEÊHÍEÍÍEEÊÉÍHIIM VE' _É I mñmiiâàíííiíi immíñmmm_ . .J ÉEEÍWE _s__i___ _ÍEEÊHÍ _ É 1 iimimgiggsgamggggzz ÉÉÉEÉÊJUMÊÊQHEEÊQ. V s? E_ÉÉBHÉ@ÊÉ@§ÊH§H¡ÊÉÊÊ As , ;'iEHEÍEWÚ! mKmmñÉEÉÍWHÊ _ __imÍÍMWWÍmEmmWÍUÍ¡ÍñÉ“'A . ,iHEÉHWHÉÉHEHÉHÉÍÍ¡W 1: Ígííññ_ E É É l É Í É Éñ EE. ; Íñ ÊÍ Í'1ÉÊÊÉ E Him) inúmmmm: mL_; ;_' ammmmmmmmmmss_ E É E_ E im m Jmíiim mmmnmm _mmnmmi Emílmn ÊÉÉÊÉÊÉ *ammamm 3 @E H Em _vííññímmímmnmaiímmniiaií iüñññ s. ãhãEɧ E ããâ _ii Em¡ -h**-'üaâazm uni¡ Êwññíí . __mÉ IPHMHMHMNPHHMHHHMU WWÊÊHMEEEWÍ Ê E E EÊÍEWÉ Es. : E5 E. 4 Ú ÊÊÊEE , EEEEEE WWÍÊÊHW WW ÍHWE WWÊHÉÉÉ @FEE @EEE Q, hmm¡ WM E : EHUÍEÉÉ mmgmmm EEHEEE HEHEEE mññmmmm mnmuümm mnmiimm mmüimu mmñimüm ñüiiiüi mmmmimm É <_: @m¡EmE EÉMÉF J _ _ i E sÉÊIÊd-'iji-nrmiisiáid : raíz: llfg E É E É E I E H W E . EH E I W Ê F E Í Í E E E E É sÇLñÊÉÊ¡; 'ÊñÉÉÉÉE"" _TLWWHEHHEMH il HEEEM*-ag: : Eiñ§? '"H uàvçaãñl mimuüiãjm gmammm mââñmààãmm -naniñijmñmí mmmmmñmmmmmi @EP2 , WIN¡-ãWHiWü EE Íiñh ÍÍMH f¡ [1 ÍÍÉh: ñÉUÍ IÍÍMIÉIUEUÊÍÍEÉÍÊÊÍÉÍÉI ãiñmñmiiñíñm iiimiiiíñim iíímiíiiñíms gzgnggnngm mnnmgguumnm ai : ím¡g¡íg: w_%___. u_ SÉ EE EE í¡u®mHV'_ Hi1 EE aa EEF " EÍL ? â Ílr ÉÊH iii¡ É Í¡ Í¡ QÉEHÉEQQÉÊ I w__ íÚÉEEEÊiEE; ê_: ,s ÍÍÍWÍÊÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍ A ÊUÍHÊÍÊÉÊÍÚWÊMÍW ññiüiiímmiiññiim ÉÉÉHEÊÉÉEEÊEEÊEE íàdlílñ niíÉgiÊVãTíÉ -rÊ-hni-¡ÍÍIÊMAM-(Ilrni -XÊJEÊÉJIÉTÊEÊ
 4. 4. Ill LINE”. P P. “IJ Mi F1. _i i-i L! !! E'. LI! II! II. F. F. ll 1.', l. . il_ LI. l. . ! l llLll _i l- l-. ll l! l1 kill. l. . 1-, Vl, III lüllrl', IJIk IU! F' ! l l'. ll. lllllJ LI. P IU! ll. . UI [li LI! ! D11. I. - H IU M. II! P. P. Ill! ! ñmmm Émiíbiñâmmmüãmimimààiiiimi Íímâ ¡›_ _ MEU¡ÍÉMWÚÍÍMMHHWIÍIÍUMEEHÉK EHi¡HW@WiHE¡HEREWimW¡EÉÉEUWDMIIWMMMIUMWWWMÍÍHUEWÉBHÉW LUÊUWÉ . EEE . . ms 0 gãumsãwânâü «EEññM@ is EÉEÉÉ imminmmmmimmmi ME W¡ mm iiüü. . . _ mmmnnmM_. _u EmU! EEH. _s_ mmmzmmn . i WHHWEE ^““ 'im Eñíidãnñmhiiiiãâññiñüshai mms¡ QYÉÍVÉÊÊàtüÊlíilífniÊWÍiÉtl: MÊTÉÊÉÍTÍÍÊÍHÍVÉÉÍÊ ÊÊÊÊÊÊÊÉHHBigEmHEÊÊEPÊÊEÉÊEÊEÊggãggãEÉEEHÉÉHEÊEÊÉEEÉÊÉWEFFÊE_ " " "l v'ii^_ ', ' J . si. iy_. . “J . . ' “ . , ÉiiiEügãüêãgñuããâüàãgêãgaiÊimEimmmtsÊÊÊÊÊWEÊÊEÊEÊÊÉÊMÊÉÊÉÊÊÊ L . * ' › ' ' J tim I;4l, ..“, i_m_i. l'i ii '. ... ;L EEEF? ?mããüsããiãããããããÊÊÉEEPÊFÊÊEÊÊÊEÊÊÉÍÊEÊÊEÊÊFÊQÊÊÉÊEnEÊEÊÊÊ E¡¡¡m~¡¡n“; Eiiii inñmrms 'üíüümüimimiííiíí. .HBEEÉEi; ÉWÊNm. ¡EE@ ÊÉÉÉL »-; .Ê. ;. _Í, ,É 0”Eiüñüüüüiããáâiimñmáíiiâñm. ÉEâmüíi¡EE' gsm¡ _ : ›; m_m¡¡mu_unuss@i LmhümmñiiñsüÁEDHWÚHWQFEMEW, miimníñíññ . u, ›_›-. ~i: :.= . s '“ 1 , . *r 1 i i _mi immummmmimimiiímsim çmgnscxmnmmmismnlummngmmi ? À da 1. _s ? .is “s'i'i : Tri '- J m_; í;ía'. _ *sEmFÉã- a &Êâàwsããêââ *ÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊE Aim 'mms mqgasmiissssm añãl *“” mamas wgmmnññmmr ~im ima ', Q=EñEE¡E@ñE ; mil mmmmm; nmmmisüwm ; sm immr *“~ mmmiimmmi ; uai mmmmssiimmmñismn : im wma¡ HWEHERWHH THEN m mmiíñnsasügssi ss¡ “REI . msiismms : iii m. E mmüsssü sis vmar mmmüismam -iii mas EEEEEÊW . L, msm rss JEEÚÉEEHE ; iii mms _smmimir . . @sm mas gmmsgmsmm viii msm , gmnmsgr _Çiii ¡Í. .i. _ 1-. .Ín. ~ . ,. :«. r niuíilmi¡ ÊÊÊ @E âããsãã ÉÊ W râããããa? ããrgãümwmíiaâãmmmFãumü âââãââââ““ñããi“sã“isrê'm“ Eãããããâ# . _i n . JJ” _m« 1:3. › ÁÂÍ'i_Ã; I-”ÍW; ~=. W«“7*4. U'_. E ÂÍJ, ¡ñÉÉ_dHã§Í; ññÉà “ÊÊsü'ÊÊÊÊ~3:¡smasdañEÊÊÊÊiuêêãssãããsuÊÊÊÊgmsWEsss5 nmmnummmmsmmiminsimmunsmiã msñmmsññsssmnmimmmmnmummmmíisnmmmiimin ÊWWÉÉWWHNÉWIWÊHMÍEEWHHÉÉHÍ mm¡imñmhmmwmmmiimíggãsmêswg ñngãmgggíi mmmiwmwmmimmmsmminmmmmmsmm mmiissmnmmmmmmiimmss àniwl sims* ii
 5. 5. Ill IPM”. F ! JIJHTF-H_-1l! ,l! «!tl. “-! _._›_I-I1-J- ll_ ll ÍÚWÊÍWMEHÍÍÍÍÍHHHÍHRMÍHÍ FWÊÉHÉÍWÉÍWÍÉÍÊE . WWÉÊÊWWHÉÊ , , . ._g : EEEF----'EH ÉHÉH! PZáñ% EEE_ WWE É_¡7nm@RÊÊÊÉgÊÊʧmum E¡ ÉÍMÊHHFHEWPÍÍÍ _EFEÉÍÍÍWÊWÍ _ÊEÉEEÊEÉEEMMÉEE ÉBHE¡ V“: EE§§ãÊEÊÊEÊÊ5EEQ§¡ãE§§Eâã§ããE§EE@§ã= @KLM i¡Wñ_WíiñÊÊH”""'“"'“E W. .ÊÉÍ: dHn )UÚ@EMMA-Rm WmF'd¡EmmMFEHHHHEÉÊEEM Í . ..p WÍÍMEWÉEWH “IE ãgqããí EÉÊHÉHÊÊÉÉWWWWÉEWÊ « É-ELÉEÉÉEÊEHÊEÊÊEÉEHEÉEEE NME ÍML EEE ÉWÊÊ @Ê EEE; mm¡ mm¡ ÊÉEHSMÉÉÊWWHÍHH ímEmʧÊãÊãi@5ʧÊʧ§Êãg ÍÉÉ W h_' EHÊM1 5ÉHM| HHÊWV ÊÊIVà 'ÚÊMÊ Eümcimaüãmmgnnmmãmããwm iiimiñiímmmíiãmmmñiiüm iiñ ima ami uma . A : :;; WÚÍÍ_ÇWM iii¡ . ~ EHEIÉM mmnuum EHÍEÍW amar¡ ÉNÊEE mñmíi manta Wifi¡ muúin QEEÊHUMW Êããñíã E Í É É É É E É I É Í E Í . 'WF W. UEEÍÍWWWM 4. ÉWUEHEEEÚEÍWEMHAHIM_ E ana Iii EEF ÊÊÊEEQEÊEÊ ÉÊÊÊÉÊÉÊÊ* íñHHEEEEWÉWEWÊÉHÉÉEUNEMHI ímãnmiiimmmiümmhñêaümmãã'~ 'A Haãmmaanmmgiümminãmmmmmqmg ¡_m P: anHE¡mEn_IWWEÉñiñiññiüñimmññik; W mgimimmmmmiimmmiimumm umumümmmmmañimnmüimñm 4 imimamammmimmmmimam ÍWWWÍÍÊÉWWÉÊHEWHWWÊÊHM HHWmñ”"qÉÊWWʧ¡@W. ÊWÍÚÍWÍWÉÉHWWWWMÍÍÊW *umm *amu amññiiñmííññmmimíiüñ '¡Eín%”5:Ê@ÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ . L, r¡, ~1_ . h- . .«Í. ... 1.. .¡ L4-í* mmimmmmimmmmmmnnmm aiammmmimmmmmmummu ' ínmuümmmnmmmmmmmu EññmEÊ: §nñWñ¡mEmmg . .hlãñúüñmükldáiügñâ rãÊ@ÊÊÊÉÊW5ñÊ”¡”@5 ¡1Máñmwɧ§ÊüEããÊÊ m: í ~= E@mMU@Ê: :mH Í '** mmüñmm E F E E ÊÊ “É Wi @FÉ ñüíí mama? ÉHMÍÊ mimim EMM! ! Íñüiíñññigüüiüñ âmãañmaaügññüm jmñññmmminmmmm MWEEÉWWBÉEWEEÉ 'I m E@W¡¡WE@RH: §HH Eiãiimmü ME= ÉE= =mMñíiR@@EHEüE®u@ ímmiípwaiimmü ' íHHÉiEw¡¡¡Wi ÊEÉEÊH ' E @H H¡ HE Hi HW _ 7 ____ EÍÉÊ HÉHÉÉÍHÉÉ ÉEUÉEE ÉÍÉEE ÊEÉÉEEHWÍÊÉEHÉE ÊmÊÍEmÊ3“" ____ _-"QÍEEEÉEE Ê@ÊEF: à§E. EEÊ@ÉEÉH ; mmn:5ÍÉ@ nmrâmmmñ: ; . ..1rf_E: m*g Em/ ÊEMWEÉEE§gÉ$$g&É%gEE@Ê mmxiüng ímmsawàggÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊQÊÊÊEL ÍÍÊÍÍWHDÉmw__E= =§mHmÍiFÉÚ Em iiimmmiñnhnmñmmmümmñ ÊÊÉÉEÍ' EQfE“ ! EEE EEE IEEE âãã H @Ê EÉEEEQF Êñii ÉEÉEÊEE mma¡ mmanmnm mhãããã JÉE . _ . ~im@mnnmãmm _ ; mm; ã mmmnimmmmi ; mñg. gügmmum mmmiimmmmmiii ñmn_-JH§3ÊEEH&iBíEi@EE¡_ _ mmmiimmmimimmmaiiüñüiiñmmamüiiiE EEEEÉEMHiñEmEí¡iiEEE¡""""'¡m IEÍIUEÍÉ Í WE U EUEEIEÍEÊ AMEH Al . mWÍ¡ÍÍu' Éañmâ ÍÍÉÉW ÉWÊEÉ ÊÉEEH ÊÊÊÉÊ IÊÍWÊ @MEME gmiüm IEÉWW : MEME : ÊEEÊ Ém¡ÉÊ ÊÊÍÊÊ ÍRÃWÉ ÍHÉWM ÍÍÍWW EÍEEW EÊÍEE ÍREEE ÊEÉÊW WÍÍWW mmngm miau¡ ÊÊEEÊ WW mmüi lnmumnnmwmnnmwmmmmmnnmmmupwnwmmmunwuwunmmmu EmMiiÍÍEHWÍÉEHEHÊWÉÊHWHÉÉWEEE nvãviwivm_a_ummn_aàrnv'avzalnx_aúiããd. ÉÊÍÊHQEHEHÍUÉÉQEÊÍÍÊ ÍE MM HW @E E mmmüímmaaamimmmwz; .7_ ; ._ 1 . Em EUEEQHEÉEEEEwímüñmãüiuumummügun; !IEEEm(: E1MEIEFAEEEmliükhlmtfalmdmúlttüliíam q: mmmmiunmnmmrmmmgumnmmuummmumimi _r x. , 1.'. F . LÍJ ° ç, _, o êmãããâââãêêkãââãââãTÊÉEÊÉÉ-4 x_ÊEÉWWÉÉÉÉHMEÊÉEEHÊÉMÊÉHHÉ2 ÊÊÉÊHÉÊHÊÊÊHÉÊHÉEFÊWÊÍÉWÍDÊ M ÍE . Í . I iii WÊHÊMÉFÉMFÉÊÊHHHHHEÉÊZÉEÍÊÉÊ ÍWWÊÉWWÍNÉWIIÍHmÍEÉ¡HWÉÉHÍg§ ___¡ ÍHWÍWWWÉWÍWWIÍWÚÍDWWWHÊWÍÍ WWE¡ÍWWHMWMWmmníiññmñãããimmíiiíÍ ÚWEÍÍWEUÉEIWWUHIHWWWÉIÊWÊMWWÍÉÍW mmiim ÉWÉÉW EWMÉM ummmüngmnmmmmmg ÊÊÊÊÊÊÊÊÍNÊÉÍÊÊÉ
 6. 6. l! [FIN-Í P. P. [DJU, F'. 1-4 i-x L L! ! ñmmiiigarw i É É EEE , gssg : immmr ànsmã EEÉHHEEHÉ E ÍÊÊÉEÍÍWH? HÍEÍEÍÍH? E Ê E E E É E É M É É E Í Í ÊÉÊÊÊÊÉÉHMÍ ummu§gmmq§Emmn§E_i i Í I 133 Í E! il¡ . mmmmmpnmmw MÉÍÊÊWFÉHE. IE Ei _WJÊñh_údÉÊ Í Í Í ›mn_lmUmMpMnmMmmplm ÍÍEH E¡ É É @Í g Í E AÊÍ Wi¡ F Ê¡ HJ. ”¡ . É WE .41  . ,_ Àeãããg , ;gm3mmm. ._ cr-; .4mmmnnns: w _E , ;ããl as I W _ ÍÊUUÍÍ Ehnmmmíí EÊEEHÊÊWÍÍ MH Eb. _EEEÊEEQ W imíñ ! $131 Essa EMEB ZÊÊÊÍ saum? immmu gmmmniny- §mmmn: : Iiimm saszasiím âãàñr ciímnmm anus «mi¡ams¡m: -: '-HHQQEEF--W: Wííl L --mlmn Eaíüíãnm ímmmímmíüm ÍIWÊUWHÍHMLI mmmmmmmmmmr~ _Vga-r wmãumí : :- Amggggñmmmlngmmu gm- . @ãâmEià@k__L_ EQEEEEEH_ L _ #lã E É : UE wi @Ê ÍÍP . L. h' , ummmm mm ; ;aaüñÊMHMHÍiWmEMUl : __iwWÉIUÍDW 1 : num EFñ"" [T I F mnummummi _, and mmnmmsmmmnmmw-' _ __ zmnmzmmmmz . WHHEEHEWHW. WEüHE: :__-nwmmmííüEWWWMEÍHDEW ÉÉWWWWHWW' ÊÉHEHEHEÉHHEBÊHHEÉE É E @HHEEEEEHEEEÍHHÊEÊHEHHÊEHÊMÉÊEHHÊEHÊHEÊEÊÉÉÉÉÉÊH É H H . .l W U . ii ãssssqgsãmmsssàssssasmmsgs É QÊEÊQÉÊE 4 W. ~ Hi: A UMMl__. V _ÊÊÊÍEHÉ ÃEÊEÉHHHÉÉEE ÊHWÊÊWEHÉHWK EÍEÍÍWWHÊÉWÉ mmmiímmmiimm ÉHHÉ¡üw¡¡¡WM ÊEÉEÉH ÉÉEE ÊEÍÉÊÊ ÍÍÉEW _ÊWÊÍÉEÉÉHWW HEÊEÉEÊEHEEE ÍUWÍMEWHÍÊÉÍ ÉMMEWMWDEEMH ÉHMÊÊWEÉÊÉEÊ QHÉÉEEÊÉÉÉEE WÊÉÉÍÊÉÉÊÊÉE ÍÍÊÍÍEWÉÚÉÉE ÍÍWÊÍWWÍNÍWM É 1 -y ÍÊÍÍÍÍÉÍÍ ÊÍÍÊÍÍÍÍE Í ÍÍÉÍÍÍÍÊÊÊ añññãaãaam ÉHWÍWWWÉWÍWWMHHMIHWMHHIHIMIIUME¡IMEIUHHIMEIHHEWWMUIWHMWW *””””E I _s_. _.i . ÍWWHUÍEEEEEHUHMIJUL EMMEmMMEããããããããümãããããâããããñügEãmãã nm@EHEHuiiE, H§ÉãME§ 4 : ;¡ . ;, 4_ . 1iããiiiiiiiñíññããíãiñiiñiíi ímmmmmiímmsmmmmmmmlmmnmmmmm IEmEmMIIMIIEEEEEEEIEEEEÉEEÊÉ ÍUHÊÊÊÍÍÊÊ_ íiimm ínimm EBÉE@i_ mmimwín imngmmm @saiam @assaz nmiñmm WEEÉWW müimmn EÉEÉHM : ss Eñíidgnñmhiiiiãíñâiñüàhai mms¡ QVÉÍÍÍÍÉÍÊàtüÊlíilífnYÊWÍvÉtl: MÊTÉÊÉÍTÍÍÉÍHÍVÉÉÍÊ , Q ~m _ _Í mm¡ E F W E E @iii E E I EQ QQ
 7. 7. l! [FIN-Í P. P. l! ! M; F'. 1'; l-x L. : 1'! LEX LW. II! II. P. . P. Il. (F1 l. . M_ II. II. I. LUI _l 1- t! !! lili kll Ill. , UI. !Il Illlll UI¡ IU! F3 ! í l'. ll. Ill! ! LI. F I! ! l! , U! [-1 ll! ! B”. l_- F. IM V111! ÍBWÊÍÊMEHÍÍÍÍÍHHÍÍUÊMÍH EFE FEME"EVE Em Pq m lim @Anal E'| El miñiaímmimñsaaiuiiwiñms, gmiavmr H news miga É . ram. F mHiE'à. IIr I IE . mI_r LIÊ úmum. ¡t g 2 (im E i mass nn¡ I'll us¡ _Im m= m u . mts» lll Im ylmgxx ; Iv 51m; Ii A uam; E LP n. jÍ: ¡ . E ogüí *É _. -_í _LI'ã2 IL as _EssñaasmaassñmñmaammmmñaiiHsmsiiamsmssasss QE, ECÉEÊEÊHEÊHÉEÉWÊEEEEH mi num mas uma HW ¡ E sã? ? : Fig -¡¡nm: ;._a wi Í : ..i , oi _”§h: i¡mm§¡ rQVÉ-ÍÍÍYÊÊítüÊlíilííavÊTVÍfiltl: MÊWÊÃÍTÍTÍÊVÊTÊÉÉÍÊ EHMEWÊHÊEWEÉHEÊHEH ÍÍW WÍÍÍEWFAW Vá . _rm _ m ÊÊÉàÉEâE25WãEÊÊâããNãã%5ãâE@ãã5ãEâããã É ÍÍBW ÍÍEW Í NÍ _EB . ?W . ãgmmgü 21g 1 ~mÊ3L Emmãã WWWWWÉHUEEÉÍHWÍÉWHWWÍÍW'IWWÉHÊÉWWÉÉ. E E E w _ m . Ai_ mmmgioiñ V E i . _m¡immñm¡ manuais” " É q _ / , _. =_, m _. ,. _:aE. mt. m¡@mmmg¡mm_¡m F %i~xJ§. 'nm-_w@mmmm@m LL¡E5LEÉ_- iimmanmmmuimmimmmamiüm m mimmmmm~mmum¡wwm EUÍWEEEÉEEMEIHRMF_“tàrízãi, WBHEEEMHÍHWEEDMIEEMÍEEMM¡ : xa wivw M g m! m i 1 Í IÍA M 5?? @E13 im q mmmwmn É, W ; À _ W A WÚíE_m TM mmmiim EEEIDM WE x“I. Í_ _Â; _d“u4.; 'i . Q, “.__* JÁ_ *”íiu sT' 'yu_. *? E5ÊÊÊÊHÉÊÉÉ5ÊÊHrw@naumm1míʧÊãÊÊ%ÊʧFFÊÊÉÊÊÊÊÊÊEÉÊ' _Ê1 _ñãgãs RÊEÊHQQHHÍEÊWÉFHE@EEHHHEWEÉPFHHWFÊEEUMMEÉHEÉ4 ski °EmâkgwâÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEÉÊÉÊÍÊÊÊÊÉÊIÊ5ÊÊãÊÊ @ÊQ'ÊÊÊ mi: .iiüíwiiüiimlümiiñümiÉñÉÉí$ÉÊdiMdÉÉnÉÉmmmgd *M n'*d miuai ãàmaãgm É ÍÍÍ . A @EE WEÍÍE Êgí a EE¡ ñííñ ÍÉÊÉÊ EÍNQEÍI EE M W E E É É gáãbñíjà §ÊÊÊÊÊ¡5Ê @ÉS Ê: o W, ,-_ à Íhümmdiüüññüñíãdññã &J. x Í É É H ssmssssss: ÊEÊÊÊEÊEÊÊÊÊEQ mmhmf mmmmm asim¡ Éñiiñ MEÉEÊE mimo¡ mwsmín mmwmín ÍMMHW ÊHMÊÊ ÍHÉÉE 4 ÍÊÉÉÍÊÊ ÍÍÊÍÍEW @EEE ímmiwwwimñmmnimiâimwii W , _ ~ i '®* », s« WEEEEÊE
 8. 8. . . .UEMFHEHLEU! LEXPHIHI. F,HIIHFJIMFHU lllllLIllHIl-. Iwl ! llkllllilüllll ímññiiiñiiñiimüiiiiiiñiññiññmñiii rüüã. ÉÉÉÍQHEÍWFEWÉÉEFEÊÍEWHHHFHHM mm. anãa a› avzmaamgqáâganairun 7 . imãLíllñ . r. WHLWLLELK. ' 515,13' eeeâãã”ãê§%ãêãm-Eêãããã%ê§ãàiããâ§íãêããií ãF. E§IUê§"E! ¡5ã5_= W§. EWÊÊTEÉA~g _ nas nim s3Wñ$'MÊÍEWE§s«_, T ÊBEEÊJ. QÊÊEWEÊÊEAÉÉEMÉFÉ7 . . W-14. Í¡ÍÍWEWÍÍÍEWEFEEEHEEMFHEÉ mamiíimíñ * s . “_ . . _ ix 1.4 J, .. “gm EEEEESE* e '; mmmmammmm: m. _“1 Mw 4 ~ ÊHEÍÉWÊÉÍEEWÉEÊÉÊHÊÊÉEEEÊ íiaim müaiimismí üimñiiii Êâããm %§ãÊÊFêÊE@““““m“““““i* ma¡immwnmEmm§w“ »V . , _ 4, ímgnmmmuuunumm ÉWHHEEEEWHHEWEÉHÉÉEUN HEEihmñÊmMMhñÊEÊA“ , EÉÊÉEEEEREFHÊEÊE WII MI E ze @Q LJEE¡ É yaaaggmugme EÊÉEÉÊÊEEÍÍ WUEã= @§ E Mai¡ zamiaznmmn F ñãíñ 4 ma. mñmqnm E aãaà uímmn W EE JE! SÉ ENE. . _ ! J E- : F . .._ _: __5mm- __r __ à _mnmmmaammmínünnm mgãüíñüguüímñíãñãããíñ mssaasaãgmma . rw míaisñm É É E Í E M Í mugtmmmummgnmngmmimm %EE@ÊE@m@à na _ ¡ñ4“ Ea É ' EE x P jà_ _ÊÍHEÊEHHÉHHEHÊHHQÉÍÍÍ '§EíÍHÊ¡E@ããã§; _§a 3., .~ , .i _: _ . ; _ _É - . .' É É É IÍEÍÍÍÍÊÍÉÍ l EE Í É E É É J_W H E É É Í É Ê E É É É T agñaa ¡ m mmlsaaaaig_ HEEÉEEEÉÁÍÕ . zaggamg : .. IBÊEHE É Í Í w; ÍÍEEW_ ÍEÉEE' ÍHÍÉÉ EEEFM . v ; ASPEUEYE_a-nrmmn_Ér-Wivzñav-x_AÉHEJEVEÉÉVZHEVJQÉC Éiñã EEÊÍÊEEÉÊÉEE ííüí J iÉ¡I! ;;. _. mgãüñíüãaíiimü MEEÍEEÍÍÍÍÉÊÉEÊ À “ vggggmmn 74% igmm aaaañmaañgññ gmñññmmminmm gmmiñmmmiimm mmmiimmaiima íHE¡iü»i¡¡ü› üaüãsa EEE E ÉEUEEE EEEEE mmminmmiiimmmpn mmmigumgnümmsai ÉUWÍMWWHÉÊEEMÍH mmmnmmwmmnmmnmg É . _.: : aaasmnml 42É. »f. §ñHEEEE em 1. ammsgaz n . mmmnuüs na Imm É . .iM_MAA§ãW ~aímm¡¡ag¡@ñ§ °maamsnmIm¡n 1 É É Í H_ É 7 A AHEMÍIUMÍIHH AE ÉEMÉEÉ U ÊÍÊÊÊÊ : aaimmr ¡ñíEíW“4 WiiEP*Lxu__, _ WE¡ ¡¡uJi; _ __. __ '~ t-7x *x/55¡ “_. - ~ . ' 'JÍÍÍÍ AÇ “-_ E _-mñmEHEWá@E_ ÊHEMÉEHHIEM É Íñ EEEF' , r EUN¡UÊÉEEV“ É ~____ . ¡ _/ › , , ag . ._› ' I s. _AÍF¡_v . . , __ . ~" EEHH amu ÍHMÊÊWEEÊEEWÊH, ÂHEÉEHÊÉHPMMEE WÊHÊWÊHFMHÊÊHÊE_ ÍÍÊÍÍEWÉÚÉÉÍÍWÍÍ « ÍÊWÉÍWWHNÍWWMÊHM, ÍEWÍWWWÊWÍWWHÍWÚ IEUUIIÍMI !1E~i ÊEMMF v- -Imrn . 0 ? Í . .J-›, _,_ r" _. _¡› íihãíimmümmnàímmm Eli ÍÉEEHÊÍ
 9. 9. ll' Ill IN. P. P. l! ! lllk FX t_ l-r L. : l! LEX LW. II! II. P. . P. Il_ (Fr l. . M Fr. l. , I. II. LI. LUI _l 1- l. . ! I llll ill ! E 1-, UI, !Il Ill'. ll UI¡ ! IU F3 ! í F'. ll. III. IU LI. F IU! ! l Ul l-l LI! ! LER, l- F, W eu: [W P P, IHU! B! U Emmiímmamiii¡imiiimmhmníiimmmhimmmbEmñwmwii; ññwmâiâmmgñmiññwigiññmr §gâãÊÊü@ÊHñÉÊÉÍHÍi@EÉɧ§aEEÊEEE! HÊE! !HWU~É TT! 1"wvgHHWÉ_q_¡. W Wgg ? mais f ' ' s b R k * mãe : :amem CVCFGIFO com NUÍÍO am 3 C OC . m¡ ÊÊÊÊÊ ~ e r 'EE J ' ° 1- “-'= ".§Í*-”* ! É -Roda Moinho Grito de Carnaval v: i L: E W x xa, ' Í mmiii »Nf r . ^' n Flu ¡u¡r¡¡¡¡¡°°“'§«7”›'9'°9, ' Dla x- . ezniíti ÍHWÉÊ “ , 'I' L_ XQQ mmmmmmMHmMmmmm$mw › W] Íímiññ JGHPO deãamba' / À @flw-Jam¡Elmrçp-citãlrwüehvitg--tz lavallunp Hill ¡ÃÉÊÊÍ , - Sábado avant¡ ; asplurnã ' _fffçàu (amam ~ pa¡ xx _ _ p _ y 1 ' . v _ K Qluiílr *Ê(': FÍEI! )IIÊIEIF1'__É_U: F uiélj-favhlrml-vãr ' ' ÊÊÀÊEÊ (jgã-"Qsâçék. 4GrQ0 de Carnaval 7 vw: Í ' . ' U'. u'. .. Wi -ni-w¡ -¡: '.¡; _â , . . r _vp Carmval (v: _ . __ ' ; lzf_llznlnlzilh| l|. lrku: r|mãt-nr _lzlnuuuarlgtlltlsh, ÍLÍ7Í, o "'« *'“ « . É _ e' . 1 5 . .id › o - ÔIVIITÍF “Rã-! Pllllhlâr 737,4' : Nlafàüálâfllvrlñ irmã¡ e. mamae Dra JÔ iii¡ às ' ^. "'"'“"ã'I: ~'u-1-. '¡› * x 'é' x* VJÉÍÍUIEüf-l! lÍIhIMnka-Thlrlük*'Íllãlglililcilillcrllnll " Í ' - . r n . -- 7, ' V? ” ¡Í- K¡ e 'I' 'ElI¡HLÊÊHÍíiêfílníllãlêñllwlrül? É ; . Eiíi Müwmww ~ ; « 77aí- -a ba * ~ . _ . __› 5 amou Pamzaiferémco T' - ' : eeemggzggnãarmamroas 216 'mm'"'*""'”'"'*'“3""' '*'"'"“""”'"'3° ¡Llííliiii . › . el . u¡ Í Ji ¡mmii Sábadod-ewàszzh ipi. ” EEMIE ' V [ [EMM ÍHEÍÉ . « , ,iiñü ÂÊÊEE "' ÊHWÊÊ a ~ e I 1›. L:«» anna omes -Emi¡-"* ~ . 3,555¡ e Rodadgísamba N EEUEÉ _ ! Uímii O melhor do Samba de Ranz e do Rock em Casa Branca. Emb-EEE , apob9ra grirmm¡ Convites e mesas limitadas lüllllllíll! Reservas: 8728-5735 - 3575-3183 restauranteabobora@gmaíl. com Restam-ame íêñlírãbíà iímmimBmiimiiimimmíemaaaaaaãâaaaaãaeaaaaaañm@¡¡ÉÉüÉiÉ¡¡imÉmÉ ÍHÍIÊ ÍIÍÍWÊÉÍIÊTWIÍNIÍITIEÍIÍEÍÍHIEÊIÍEÍÍIIÍÍÍÍÍÍFÍÉMIÍÍÉIEMÍÍÍÊÊÍIÍWWÍWIIFÍIIMIIHÍÍIIIÊWEÊIÍÊÍIEÍMIIIÊÉÉUÍÍÉWIÊ ÍIÍHÍTTÍIÍWWFÍWIÍEÍWIÍWIÍEÍDHÍWWÍÍIIÊVÍÍÉTÍIIÍÍWIÍIÍÍWIEÍ¡ÍIÍWIITÚIÍÍÍFIÍIHWIÍHÊBÍIÍEIEÍIIÍÍIIÍÍHÍIÍWM ííímmmnnmmmmmmnmn ¡ÊÉEEEEÍHÍÍWÊÉÉÍM 1 r . ããgããããââãããããâ. 4 à
 10. 10. Í s: J I l! [FIN-Í P. P. lilellli F'. 1-: 1-' l-il. M. 1'( ll! l- P P. l'. 1-_ l. . ll . -3 l. l'. l- ll ll! !Il i- _ lili | |l ! H1 1-. 1_ ill 1.1 I'll LI, !Il ! Ill FJ _l F'. il» ill: ill' 1-. F l_ l. . U-i l-l II". LI”. _ 'Ci '” “'77 'à _' '_' r vá' ' "" r F_ ' '””"'* ' "" i 7 ' 'ñ ~ l ñññíííüüñ, 1 . »s, x»_ E . ~« « 0- . 1 mmiesaman §mi¡am@_§ç masmsmweme emiiiom r gama¡ @maes essas Emiii mmnii iiííí amam¡ ímiññ WEEEW amami ñiüii mami¡ null! I Êã. ÉE@ÊH@@ÉiíÍ EQÉÉÊÊHHÊHÊÊEÊ Ê_ÍüHÉE¡imÍBUE§ iimmmmíl üiiasaaa saiam E2 E EEHUEMIQUJUUH _EEÉEHÍÍÍIIIÉÍ IÍÍHW ÍÍÉE Em . i inda--uamumwmssmouú HE! !! EFFEEEHÉFÊHHHEWEEHÉPEERÉEEWMHFFHFHHMU= n. --------. i_. “.o-. ”.“. i_*. '_. :ii¡ iimmm ~ . i ÉÍÍJMÊHUHÍEÊÉÊÉÚÍÍWWÊÊEÍÍHÍHÉÍÚHÊUUU! Em UIEMEMUUUIUEEEEEEEIÊEEÊÊÊÊÊÉÊÊÍHEH 'Çgííiííaasaa§anamm§_ _zmamaiamams íiimm JÍÍÊÍÍÉÊÍ Guiana-feira, 17 de Julho de 2013 -19246 aaaaãmaasy gmñññmomih gmmiímmmih mmmiiamagh gmmíiamhug Ki' “pneu do consumuo( Quartaâeira_ 17 de Julho de 2013 - 20116 mmmiae“¡¡ 'SEIÊÍüUÍÍEIIJÂAE-LüiêiíihiiifiíliñíüiàíinIiiitíãiilâliiíiiilíjâlllííüítíkiêlüãlàt hen; mim Emmmmiããããããâããümãããã t! _iÍ M Í É É ÊÊWÉFW ? ____s___w_u_, 1 gmmgimmpgiammmmmmmmwmei 1 ÉUWÍEWWHÍÍ mmmnmmwmmis Ímmiiüñüñv _ uma¡ da Emmua Mmmnam padmm marta-feira, 17 de Julho de 2013 WÊÉÉÊÊÉÉÊÉ______________________________________________ gÊ%Eãg@ÉgL@amMMhmmmmmw 1 ÚHWÍWWWÉWH ' ÍUHÊÉÉÍÍE E E É É Í Í É ÍL. yÍ É É. . É; . ggggmnimmam
 11. 11. 'Â' [FIN-Í P. P. Ulluk FÉ L_ l-x ll! ! LEX LW. ¡Í! l. . P. P. Il. L-w l_ MF! l'. I. l-. l'. L-l _l 1- l-. II llll ill Fla. . UI l-l Ill-JI'. UI¡ ! W F3 ! í F'. ll. III. IU L. . F _Í II_ Ul _l ['15 LER. l. - F. N_ M11 _I F P, IHU! S! U aims¡ñmañimimaamiimmumníiimmmnimmmpEmñwmmainmsmmisñmmmñmiñmmmimmmnn gññiiímmñmãimiiiiimíñmñi-amami mmmmnimiimnanmmmnm mmíii mau gia: : ,4§nmm@n5F __. _m_mmmn um . um ¡mmmmm 1! . na Emi? :nv T « im" *~ ¡ E Viu manage j+vl «4/ A . na mmiii g »JL . c. '. mu mmmn¡ _ um susana¡ W § as "ÍVÊ , _ I QE ÀWÍÊÊM ÊÊÊ WWWÉÉÊQW imãs' 'DH mnmf¡ tmn¡ “ . _ çgiàl ÍWÍÍÍÍÍÚ” ' an'- main-Jg ' i E¡ . W É. l. l : .. «V» um' ~ mmiism IÉEÍÉ sssmmmmümamrimm iimmmímmiñsmmmisss ímañimmmmim: iimiimmmianmmimmmiíñwmiinmm. _munuuwmüummmmmm ímiñññiwiíñíiiiiiñ ianimgnimi WEMEÍEÉEÊHWÍÉÍHEHÉÉEÍEÊHW mmmnmm Eimmmnin¡ üniimwñmí immiñmmn ãiiñmmwinnnmmn wmiñimmmsimsisnni ii ñmmmmmimmmmmimmm m ñiñmmmsñmssmmmi í ç _ 1mm1i-r= 9? ¡w. m M¡Í. %â. À = .-= A_. ›~«Hmm¡¡m -~-m~-mm¡m¡üm» àmníâãúeãsiêüêaúãu mnmÊÊÊÊÊÉÊâEʧ§%E'Egâââãããmãmmimããàãnâ-mmimmmmm ãfããâbããmããâããfãããfãããâãâãâüããrã: EEEÊ: Eâã%: ãã§E%ñEEã§@%â5Ê %ãEE%E . . , .~l _z 2 ¡. ._ _W_ - ' &= . , ,_* 1._ L _ala 5 . u_; . ÊHÊÉÉPÊHWHEEEEEF¡EÉEÉÉEEEH@EHÉÍEHÊÉHi? EEEHÉHEÊEÊÉÍÉÉÉÍHEEWWÊÉÉÉÉÊ1 Hul . ;;Ç' ÍÍÊEÊÍÍÍÚ ÉNÊHFMMÊHH_EÊÉMHHEÊÊÉHÊEÉÊEMÉHÉEREÊEEEWEWEÍÉÊWWÊFEEÕEEÊ_Í5W@EFEÊÉ. MWWÍÍWÍÍÉÍ: ÍÍÍÍÍÍEÉEÉÊÍÉÊÊEÍHÉÍÍW ÊÉWWWÍWWÍÍÍÍWWÉÊÍÍEÍU ÍÍÉWÍÍÍWÍ R 4._ Í_ gââãgâãââãããã ínnnnnnnmmnm mnmmmaamaaggu nm; ÍÍÇ°TÍnmnmn¡ HEÉÉÍVÉÊÍÍÉÉÉJAHEíÉIQYÊÉVEÍíI1NÉÊÍÍ _1 É¡Êñ. HÉÉÉÉÉH ZÚEWÍWHWÉWWWEÉ E É Éãüliñm _ÉEEEEE . . EEUÉÉÊEÍÍÉEEHWÉ Í 1 H J ) EÊHÉÍÉ ÊÉñW@ñWÍNÊi_nl. .Tl; , MEÊEÉHW HEEEEEE B' ÊUmÍMWWHÍÊW'IÍÍ. Ê; EMMHWMWÉENMEEUH, ÍU ÍHEÊEWEEEEEÊÊHÉVEH nmmímnmnmpmmmnu, :Ê É D #Egg mi¡ ímm É -. .__. _._ _ _Q É_, =u jmmüímnaüümig fámwusmmmmmnuummmmwü . .QEEQHEEÇEDEE. EÉ4,ñmEummnm@MQu5Mmam@m m4.nmEmmmmumD&; Eañ Mm¡¡¡Wi'üii¡iñ¡Wmññ cmmmEn@m¡nmE_§E:4mmmü¡nm _mnnimmmmmm MUHUMHMEHE _EÉÉHEEEEEEM , QQEHEEEÊEEM »WHÉHMÊMÉHM »amam r“” “mma ¡mmmv. m mmuum uma m&sàÉÊm ¡iWmW¡“ÊWÉWWWÍiÍHEWM¡m ÊEÍÊÍ Í Í WÊÊÊWÊHPHHÊÉÊHÊÍ 'ÊlI_. Í Íl WÍÍWWHNÉW, mÍWW~' . . Çlñ . .HÊÉ _WE _4ÍmÍ TWWHÊWÍÍÍIÍÍI ããããâããâââàã EQÍÉ
 12. 12. IÚIFÍF'ÃF. F.UI. JUÍÊ FH_ l-L-LÍU' LEX . il-IF. Í-&L-x l-. ÍM-H_ -J-. IIÀ-[FH-l-. Il lWlLÍH-. FN-. I-Í ? ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¡¡ÊãÊFÊ¡Êüm“FH¡ Êiíñíü a_u. ~ a. _; w. u, »I . ._íí s ^- " 1 í. ,I_ A . . ñiiümãsàãágáãgâgãg ~ _ÉÊFÊHHE ñmmmmmmmggmgammzaa miimm L H. H _ a WPEFEHEJEIHE EÍEÍÍILÍNÍQL M¡ LRMÉ( «ÀÃQÍNMIÍÊH vs. . WímímÍÍWWÍEEEÍMHEHMIÊWMMEELEIDMMIÍHMHWÍDWEEMIWÍÍM _. IQEIIIIHUMWIIEEÉMEHMBÉWWiuinhmímmhhñmmmilmlmmmlllm nsããñiñãmiñãñüññiñíñmñJññiiÊÍWÊEÊEWEHEEEEEEHÊÊÊE HBEHMEWÉEÊEEEEEHEHWM ÉÉÉEEEUFÍEÉQEEEQEE aaa p_ Wiiil rwmwww%~*““”” ÍÍEÍÉÍÉIÉ : um IPETHDIUI É mmnmgmaiunu EHWEWÍHÉM _ JÍÉÉÍZ ÍHWHWEHHF *'“ »fa ›-Mg ÃEÉW __ w; .W ÍÍÉ ¡H, _ ~ V, ,__. p, ííh¡HÉ¡¡¡Eñi _ Wiñimwiüüüí_ i ÊÉHUWÉFWÊÊÍD u~»; ¡m¡¡mimmmm . -imñiiñ JIMEE nmmnnlmuw_ EÊ¡[ÍÉiW_Á. ., mm¡ ÊÍEQÍ JprA E nnimmâi 'ÊYÊTÍÉÉÊÊ MÍEÍ ÉÍÍÍÉÍÉEÍÍÍÍÊEÍÉÍÍHWÍÍÍÍ ÍÍÍÊÊEÊÊÍÊÉÉÊÊÊÊÉÊWMÍ ÍEÍÚÍÍÊÊÊÍÍHÍÉÍEÊÍEÉ EE HEEEÉE M H ííííüííímmiíííñímííw . aííü U , nmmmnmiimmnnmi E . EEEEEHIÍÍÍU Í mmm¡mm; ,_ É íñmííüü ¡. :HlEíÉEmmq ÉÍÉÉEEÊÉEÊÉ E MEEÊEEEQQE ÍÉÍÊÊÍÊÊ HUUEEEHÉH É E u-_Ê _EEUÍMIUMIMIH EHÍMUMMWMH muqmnmuüúu _mmimmmhmau *, - 1d_ , HHQEREÉHEM ; JÊWÊÊFE Ííimiñâñihú -g. ,l, ,_, __ ~~íÍEWWÉ as mmmgimmna. WÍIHEM_ um EWWUUÉEEEEHHHÍEEHE, P' E m Í ÍMMEUEEEEEHI . EÊÍHEHEHEÊHHW ÊEHW çiiüüími ííiñíííí E E E EEÉÊÉÊMÊEÉQ EEE ÉEEÉÍEEÊÍÍÍHÊÉÍÊHÍE minimum _ mmmñimmíiimm ; ii EQÉEEEEEEEHEA 2_ '“ mjmñiimwínimm Em › ÍÍ i. ME T . .J, _'Iii ihil , .n4, . _ WWW . ÉWWWHÍÍÍ HHHHHHPÊ#ÊÊEÊHHR@Í Í E M = _!_ EEE_ W É LJ Í Í É É É É mmimnmñ¡: *'. _ inííííímííãããsããànsmmíg ¡¡__ 3 J I x ãagaãgmnmminu É 1 E m É _U, @Én níínmgmnnni, I'm* . k', '*E%, ., ÊÉÊE HJÊ m, Havan¡ Wñüü ÉHÍÊJ *GÍÉÊWÍEÍÍEIEE É! l E mm" W? mmkamnnmalmmnüm ÉÉÉEEÉE E 5 E -nã ãâiügàê_ . M_, ,_ _ F num; A, F 1 E- , EEF v1u=1:a 1 E T , J“@: .-ümm, . ? ima. .mmÊmÊk§gâÊ: iméÍih§ÉhÊ: ” F. §. M'tgÍHÉnÉímñmm¡n 34%. .-. " q, 'a 'a sk ' v n» ~. A V , ,.. , aâãâãm%ãâãàããaãããêãâããfdàãmããüêêímêmãã 2 _§â5§ãEêÊããɧEÊÊ . . __ í _4 ^. -'~-va"_': s._ç'^r__ *. - _Miu_ , ~_; "_ , __, _'-4 _' -___ ~_' EI_ , ._, ,,_. _,¡ ããâããâêãiiññ gaÊÊÊÊEÊÊEEÊÉEÊHÊEEÉÊÊÊEÊ”ÊÊEã¡á: @ÊE“'ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ gmmakámÉÊÊÊÊÊHÊMuiuíüwügsããwüggígmuâãgma@Ê guããá E nã »ÍEÍÍWWWÉEÉWH mmm: &dWB¡¡EmEmüiiqWmmüiii'M¡ümmWE%WW mmmmnninimmm mm w. E gnmiízmímummuyeng . .msm llêillajiflllãâlêñwíblífn _all-ê 'llgoIlitíf-HEÃISEEÉFEEDEE . ms w NEÉEÉELEÉHM ? _m¡ aigimmmmmmuimmmmmammgnu , _ , 'm w. _ gggãgmgggngt 2. iimmigimmmmãmmniggiggngimmmiugm ÊÉEFÉÍ lJ%» *NT , _ ", , ", _,, ;_ç, ., _, ,¡v _ _ _›_ il, .u4 nnmagím ÉÊmÉÊÉ, , ¡_ @#ʧ§ÊÊgÉÉúEÊ&sÉnÉQ@ÊÊʧm1'Z çg 2 M *Êɧ@ñ@¡iüi_mmÊFEÉÊEm$. gqgmguEQÊEÊEEEBEEEEÊÍHÊÊWÊggg Êgmmhm. Éàà. ãwãâããEggEããgiâãügããüãáêãgwãããêâããââãt °. nm@ãÊ¡ÊÊÊâÊÊãã w, ›_: › a _ 'm“, í1 ; .m”1 *, m: h*_' . v , »ET~›, n;: _ nx: ii» ãÊaÊü§§MÊ&ml:5EÊm¡mái@ÊsÊusaãgãnãiãuÊÊEEÉàJñuÊÊÊEmÊEE§mE@Est ímümnâmiui¡imanswnsssmmnñmmnammssanaiammmnñmminmsiüímm _Í ímimmiimmÉiñmiiññmimmmmñüÍññihmmímmniimÊWEEÉWIWMMEÉÉWEWEÉWÍF imimmumumumvmmmmmmim1mmm¡immmnmmmmmmiimmmnuammmmmnsimimmwmwn ÊHIHÍ ãããüüm
 13. 13. ÊÉEEH EÍEWH 'ÉEÉHM ÍWMÍÍ ÊHÊÉÊ _ , a DQSOdOIInIQSpnyHumoI 00m r É ' "irregular w gama” relil ! J Í E nnmmmm1uu: ~% E -_E EEE um . .r Rsezgoa! $3P' › EU QUERO HHEEHMHE . . . Hill. _| _l. Vl&; E lr LI lljl. l-lll m1 ! Ill UI! , 11mm! Im ll”, I! H1 l ll! Lllumnllâ ll. . mu! !! L! ! I! HHIYWIQIIJIIÃHIL! .UI. MU Em' EEEEÉEÊEEEEEFFAEEÉÉÉÉEÉDÃÊEEEEEEEIEEEHEEEgÊÉEÊÊÊÊ sem wanna. . @EEE ÍMWÍEWÉHE HFÉH' ' 7@WÉFÉ@EÉE ÉÉEÊEEÉEB EHÉÉEEEHH 'ÊÊÊÊÊÊÊÊE . .anna *mmsmnsmmr _EEEH IEÉÉÊEEÊEE _ÉEEEÊ IEEÍHEEEEH uinmmn Immümhmmnr ÊÊÊÊÊÊ IÊEÊÊÊÊÊÊÊF 12°( _Lrl , u ¡ñmmíi I2 presentes exclusivos 'Hnimñüümn 7_ para eles c) para elas j_ A À _ ¡ÍIIÍÍÍÍHÍÍÊ UEM. .. , e EÊEÊÊÊ I e _ Ilnnían natura NÊNmQ I E. _-Eíññññ ummuum Swmwdua | ñgiããmgn I ÊÊÊÊÉÊÊÉ 3 A . , ; l L _N 1.'. . WWÍÍWHÍ¡ WÍÍÉWÊÍE . ” rÍmÍñamri-¡iãramsari ' WIÍÚÍÍÍÍÊÍÍÍIÍ_ ÇÀÚJI. .. HÚ . .Í~ WWW ' MÍÉÉEHÉE [WWW -' V HÍEÍWÍÍÍÍWH WMÍE - E mamona @Eb 'E ÊEÊÉÊÊH É* IÍSÉÊIEÍIÊ numa¡ u nessa: WWW” É ÊFÊÊHE É W Ê W EW E E 5 D, E É É Í unmmmnmnaunnumnmÍlnm7n¡ànmaaa¡¡s inannniinnnnigãsmnãsn dnwmmnwgaumuguñ n ¡ É nm nnannnsñsasãaa innmnnnnnmmnn mannnannmmnnmmn "í. fLf7* ÍÉ ÍÍWEEÉÍ mnnm E Lí1,; ÀS4 aasnnassaasasu, ,:lsr; ,.__ : ananás:
 14. 14. ElFtF'-'. F.F. l!¡l! lkFtL-: t-»FLIULEXÍHÍ! IÍ. F.HIIntFrIUM_EIJHIlPIHH-l-. IIlllltlllit-. Ull-lglifllit! IWFÍHÊFÉIIII-llm. . «MLIUIE , ,JUN ? EÊÊÊãdêãããgãããããfiêâããüít? 'PnEWMHWÊÉTEPÊÉÊÉÊÊÊÊDn t e * tram n. . _u_ um' . ..¡. !.. .. n n _ * nzLJÍL- n: .em. r. .., .. ' “' -r›" '1.'. .n . . m_ . . E aaressrnzr s“rÊÊÊ“Ê; e§ÉaÉ*ÊÊâ“Êsüããââ ~~s Ê a*“ EEE en qnnnpnnnanna EFE¡EEÊEÊÉÉÊEÊÊÉMÉÊÉÊÊHEEHHEEoHEmmmH rgunnunaun . nnmnun¡mtnninnnnnninunmnuumnmnaun! numaannuniinnnmnnimmnnnimnnu . nnmnnnnntnnnnumnnssnassnaamnarammnnnmhnamnnlnnnnunnnlnnnnnmmnn . Enasasssasnsnsmñnsnmnmsnímmnmranmnamasnamanesaasnusâannsnnmnnr nnmnimnnín "” *WW* 2 v= ~-a 77-_ríniinnnnnniimmimnmnnn anmnnnuuin . nmnnunnuníiauminnmnuu rmnmssnsnas ç nmssnssnnnasmminiümnn eüíññiñiiiñ *ZWWE¡¡¡WmWE¡ÍEWÊñEEñmí “ñíwiíüíiíir _. wnns¡ñnnnnííimn¡n¡m@n¡ n ninnnin~ r«nnmn§nnnnnn¡ñmn¡u¡mmnr _mn @amassar : nmaannannniimmmnnmnnr mnmnnnnníni . :nmiinnnnnniimmiminnnu xnnnnunuunnq. . , M . unminnnuuunzmminnmnnn _EEÚUEHEEÉUEÍWE › ÊJMÉEUÉKHHEEÉWEÍHKWMIM . sannmnsssniaamminw-~~w rgsnnsnnnmnsnaiaimnan ; ananmnninnnimnmnnn _anhnunannibmmñnwmnaa , mnnnmnuiãmnnnnmin _ÊFEEHEÊEEÍEWÊEFEEFHQ . nnn¡¡nn¡¡nnimn¡§m__, _W M _ . rW¡¡iimmm¡¡Í¡W¡i¡@íÍI ¡nnnnnnnmn¡¡mnmunu« ' - 'mmnnnnnnnninnanimmnr ÍEmUE¡HÍHWÍI¡ÍWWÚUHEHMMHHHMMEMHMWHWHUMHHHÍÍWÉÍWHWÍWEEÍMHÍÊÍWWÍE : innnnnnnnnniii iunnnanmnnumnnnumnnnnmaaaummnüum mnanmnmiiunnnu mní¡nmn. mnñn_m¡iu mn¡ mmimmnammnnmnnnnnninn mmninn . mniinmíiimnñi EIÉtWEV/ BÊWLQHW' nto. -= ǧFÍIE§Q , _ _ . ern=1e~. m'eaa: ›'¡ “ “aroma 'and Enhknnsaalnínmniimnminiinnínínín¡ nnmanünnu mznm naun nunes nuuuunnmnà. Enmnnzmmamnwmnaeammnnaannn nnmnifmmmãâggacnãnzñmgagma nuunnnmmnnnnnnanninnnninmnínninnmmnnnnír tw n . àuaâgluuàasaanmnnimniaunnnmnnnnnnnnnunnnnnmununlnnmngnnn na= Ê¡Ê“¡§““$5Ê“§Ê@ÉÉã%*““§“â৓§ÊÊ““@““ÉSÊHÊÊÊEHEEEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ e . v '. .-" «Qu 0.* m';5-›. '.ev”-_ . '-'~. '. 'Â. ^.. .-. “", ~ ~. ' "Í . ^'. ~.7 Í! ..›__Í. n.. _ : É:HÊÊÉÊÊEâ&EnE@3§maÊÊãsÊüsmguzkãíãggmgmgmz~2nʧ§¡n¡nn. nnHnnr ç 2 anauannqpnianmmanuunpnumnnnnunnunugnnnnnmmmnnnnnminiEínmnnimr I . ..~ _l_, _¡_¡ , _1K _. __| ._ _ V. ~_É__V. ›cn. .: ,. V.'. t_ lnn. '¡. ní_. t f: nnniiamuammameawümuannwmünz ramnmunninnmnnnuninmnisrnnmsaia: assinar íümíiü nümnnmnmiw nmmsminsn mawünmnnnnm nnníaaniai BMÍÍÍÍWEEEEÉHM gggãgammãgmnnmnnsg rnsniimaggâaiâgmâiman Êaggnmasa n, iÊ; on FÊÊEÊÉÊ __, . L4" 'jns ' n”- 'JT "tn n¡ 'l "É 7. r. I . ›_»< l , u nnnaÊãmühñãgãgâããígüããhmgâgsmmâmâmnmãggêdngiâ? ámmâãmlhdgwniaânnnnar nnnn§amBH H nnw“ñ m. nnn a. n. . na P . ~ nr: _mansa nnnuannnnunar Éumimmnúâgãgêââãhâãxggnaaa ÊÊÊÊÊÊÉÊÊügêãàênúaâghninmn ziniinímnnnín ã#EgngggngmgngnmiggmggggunInngggnnngnngnggnggnmnuggm uxnmnngg nilíÍ* . gfiwívñí ' : - um '›: <~ 'L*~Ê. A-'. V.. _v~: », ~'. ° rV-r: '~; v.; -> , a n-. uv §n@ãÊ? mEÊE$ʧ§ãããaÍ= amee§Ê§ã§u¡mÊÊÊàãÊnEsmu sãâíâaaa Ê' 7 . nãñ wnsehámnnsasnuaaamanns¡seusgmasmmmgumsnnnnuanmamu ; ;_. ;.sr nnminmmnmmummgnmuuwmmmxaeasngnàmnnwgmrY K__aaammnínmnnníninnnmiinin ÊÊWÊÉWWHMHWWIWENÉHMWNNMÊHEÊÉÊWÉWÉWn. E,, ,MH nammninmnnmnnaníannsnír nnnamnnnnimnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmiinnmnmannnninnmmnanmnnnnnninimmwmar
 15. 15. , . Y Vi t -' 'u' n 8?' Meu deus. o que tá acontecendo com a internet da -nàndigaoi hoje? Não consigo nem ouvir minha músicas da lady gaga. sàLittleMonsterlndignado ; '-'Í: -'I"JLÍ. 'I-'y U1 É" : w Diga Oi! -I›'--I: tt_; ;nr_nn 'nn g_ ¡ õYagoVnctor_ Yago. ficar sem ouvir »Mother Monster não dá, ne? Diz ai: como está sua conexão agora? ' '33 V390 VÍCÍOI' *V113 ! :|'I'n"-'«n':1n: '_n. ' ? rt ¡ É @digam Ainda estou num Bad Romance aqui com essa intemel. Parou de cair mas tá lenta demais. w -UII Gin-Inn 2531!¡ . _- üYagovnctor_ Yago. já tentou reiniciar o modem? Só não vale ficar de poker face. hein? n' V390 VÍCÍOT n. Y.-1-a-3'n. "n: :t_r j? ! in t . @digam . na reiniciei, ja troquei o cabo do Telephone. Nada deu certo. HELP f” Diga O" ~Iv'ín-: ).1I' mr. 5 , üYagovictor_ Just u and i. Yago. faz assim: pode informar por DM nome e CPF do titular. n** O¡ e tel pra contato? Vetifncaremos sua conexão. ' Ya Wctor u veto : :cn g0 11__I: n r I . @digaoi Mando sim. Obrigado pela atenção. Appiause para vocês. um. ? Diga ÓÍI *-', '*n'_i: c;. =nru PíItn 3, . üYagoVictor_ Opa. Yago. A gente faz de tudo pra manter esse Loveüanne vivo <3
 16. 16. "Í Í . PAUL IEL-AIM. _L . IiIIHlHHIlLF, II. LlHLI. lklllillllhllll_ l! l,lkll_llkl. ul. llllllll, l, Ulk Ill_ I! Illllllll¡ . I.FIl1Il. .U. lllHl! |.l! !l| I FIIIHILEIWEHIUUlJI U eí“i“¡“ AââêããâêzâaíiâgââaâüãgzãziiatEiaâãêãíââãtâãgzãzgazãñâãü ~ . 2,1' l " *! íI! ,.14Í"-- ! _._'. .1.. . '_, ._ *f Emi? ? zãâããããããããmãwêiãât_ _zaga Ê: aFt§“E~~ _um_ _ . .__1 _, ¡_¡_ _. É 'u_~. , i. M _ gmmaxm Eiãimiliáãjgbâü'§EÍWMml¡§HHEEEHEEMHHaS: EEmWE@EEagf*“É”gggíãlgââêããâããíãããtdãâããêã ãíãñs-íñãímññiâañm. ° L4 r s- ? Pñmimamszásgaagsmsãam gñummmWÉHÊHWHEMEBHEü? PFÊÉEi@@ÍHãEEEEEEñ@. E @FH E É É ã ÍÍÊÍÊÍÍÊÊEÊÉÍÊÉÉÊÊÊÊÉÊWMÍÊÍÍÍÍ Í Í ÉVETEV-'Iã _EIIM immmãm L. .. n A o. íwmimmm ñmimiiímíEmiiinmmiminnmíimi jim W¡ÍÍEWEEEFEÊEELÉÊEÉEEEEÊÍÊEFHÍÉIEW : umtmnmmmwiiümiñmmwiimmiiimimmmimñuüum ÊEWEWÉHENSÉF Em E _pg ¡Ím¡ÊHÉ7u“ @mma . Eñããñâiiiíí W É EH "ÍVÊ if_ ÉÉWEÉWÊE »Ep ÍWÍW m_ ããâ Í¡ _il ü¡iÉ¡¡EE¡EEEEE. ã% : 1 miiii im . . 5 u4r* E ; íñimñíiñi É E É mmnmmmmmnmn _EEUEEEEEME ÍHEHEHEÊHHM ÉÊÍÊQEWU_ ii _. ?P "” nuummmpümpmm. *À* iã! êEE§EE“ÉEÉʧ as . u! , 7» '- "-. ',. . . .. ›. M' *Em ' l , . É; asssvãñ@mmxgxoaamazwxgggãrwñ¡Heli ; gmrõifêêíizunnultgmmzxtxoragmwmaã' gmmaçamnmnmummmmnñmmmmsmsam amuimmsmmmmmümmmmammmühm mmEHEWWEãE§mã§Ei¡¡Eimiihuü1!HWEEHEEHHEMNÉQMUUEWWHUEE mmmiimwm 'm; m_h¡iwmmmü¡¡¡¡ mmíiinmmrmmm mmusimmmism ammíimmiiimmimiiiimmmmsiiiE im§H§mmH¡mmm. miH¡Ewm¡ü¡ . . . É . üEÉEñ$WÊñR '. %- “WXT ÍÊF Ê. -_E - E FWF¡" . 'KÉÉ' ! JE ; '_, A qu Wii Wm* qm 7A“0jyw ; g ; .u 2. . Jã; n . _4 N X : ammagmtmç-mj. aan-any ¡ÊÊÍ auiuâamcaama¡cñnüñãamganpzmugm; 4mm; ÊÍWÍNWWWHH RMÍEÍHMWÍÍÉÉÊÉM ÍEÊEJMMMHÉDÊÊÊÊÚÉWÊMÍÍÍWHW EMWÍÍMWÊÊÊÊÊÊRÊÉÍUWWÍÚÊEÊÍÍ ÚÚÍEÍHÊÚÍEÚUUÊÉQÍEWMÉÊHE ' ÍHÚÍÊWEHWIÉW Wfüüümüuuiimíiij ÍÍÍHWÚÉÉHÍWÍUÍÍWHUÉHE m&'TwI*_*-A . . nã, . ,.. -.. -,. i7. 1,. .iii . 17,. _ai_ IÉÃÊQ e "ÊFÊFÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDÀÊÊÊÂÊ ÊÊÊÊÊÊÉM ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊEÂÊÊÊÊÊÊÊÊ ' ÍÍÊIÍWWÊUÊÉÉÍWÍIÉD. MIÍFFÚÊÊ ñÊãñ@ÊÊiÊñÊHÊʧÍÊWÊÊ¡íK« ÍÍWÊÍWWÍWÉWWÍÍHWÊÍÍWRÍÉEHÍÉ_ mÍ¡ÍWñ¡_mmÍm__Í¡WÊWE¡¡ ÍÍWÍWWWÉWÍWWÍÍÍÚÍÚWWÍWEWÉÍilÍWÍÍÍWÊÍÉÍÊWWÍÍ E @Ê E É I 4 : M iíñíimiiñiiñiiíHííimñiüniíñlimi iími'EEÊÍEÚÊHÍÍHÊÉÍÊUÍEEÍÊEUEEÉ IÉÉÉEEÊEHWÊÉHÍMUMMWMU Í I E Í E Í E Iiiímiiíñíâiiiiííüm Eñãã Eñiiíããíâñmmññsp ÍÊIIIÊHÍÚEEÍÍ EIEÉÊEÊÊÂÉHEEEÊÊÉÉMEÃÉHÊÊHHãmã É Í É É É ñɧWÍWÍÍÍÍWÍÍÍg. E -E Q WWÍÍEEEE- si? :É ii¡ ÊWEÉEÊEEE ÍÊEHEIWIÍÊ_ EMÍIUEÍIH HE ElmEI§íñÊÊ. ;_. _ ãii . gmmmm ÍEÉEQQÊÍ ii E É Í Í__; ._E, .,. .1. ! ã!EâãÉâ§ã”“
 17. 17. ;Í l! [Ft P”. P. P. Ill llll Fl. l_ l-i L. : l! LEX LW. ¡Í! l'. P. . P. Í-l (Fi l_ l! , Fl. l. . I. l. . l'. LUI _l 1- l. . ! I [ill lll l. . l-. ll ! Il Ill'. l', IJIl ! W Fl ! l F'. ll. III. IU l. .. F IU! ll_ ll Ill LI! ! ! ll L- EEmiEWmmami¡iiaiiimühmníiimmmhimmmbinñwmmñinmiimiúimmmñmñ jññiimmmñmñiñíiiiiüiiiiizmmimiimmñmummmñmmnimiiüugmwmmñmi MUi: Emmmummmmmmnimmnnunimimmmiimmmiiniirrw s «rgin rúwir Wi" IPHONE VS GALAXY 6 l¡ W n. ñ í U! E¡ f¡ Il I u . v, WHERE ¡FIEÍÍ i . g p _W 3.313,3 "ÍTÍÊ F [Í l¡ É : É ss iss l "A35 *WE Ia l _HE pq Í EE mg “ Élfi ¡l! 7 lili m¡ l ' WE and¡ . e alii_ : ÍÉÉÊÊ " e a Éãisá? ? íñiíñ ; 'ns / *'/ / Essas sssss “ / Il. i . l mmmimííi: -________ mmmmi 934m1¡ IÍÍÍÊÍÍÍL! CtiiiidIiiuI'^'-' ¡iiigillgllg 'E : lífvlüeliléiíâls il saum: IÍlÍFÍÍIÍ mgmmm _1 giiíi-: uilàls ¡Wiñm l um. :num-ei _i_ *r : insira-Qi l Óigliíli -iççigglghlgtt-lr'qfrrtlÊ* ! Àãitlt-Iuhllel-ñ? IOM O “ *Ms EÍREH D p «VÍV mimar t: :lut-lüelelslízls murais Égswn ~ ÊÊÊÊF . llil__ -~›. ; . .null : mim p¡ il ligar: :?Emillia-rumoualsu-! uellç-zla@! lki mig¡ Emmim r. 'ul Fifàç__ _ç_g Eñílü lllllllllnlll *e , ea _. __ Heim. . : ÍÊFÍEIIHÍÕÍÍ-Íl* 11;_. «,›lg› yiuàtunhlgcrne ummii¡ i2** _íris ÀÊÊÊÉÊ _. rt- . ~ "4._. wmmmms'. til» -s _ . ll___ . _ b4s e u A i›¡ ÊÊÊÊÊ ______ __l%'%"âg§l _í ______________ _ÊÊÉÊÊ ÍIÍÍWÍÉÍIÍÍWÍNHÍIÍÍIIÊHWÊIÊIÍÊÍÍÊÍÉÊÍÍÍÍÍWYÍJÍÍÍWW¡ml¡WWWÍTÍÍHÍÊÉÍÍÍEÊÊNIÍWMUIÊÍÍTUÍÉWIÊÉIÍÍl¡ ÍHÊWÍÍÍWITWÍIÍIÍEÍWITÍWIÍEÍIÍWÍWÍTÍIÍÍWÍÍTÍIIÍÍWIÍIÍÍWIEÍEÍIÍÍÍÍHÍÍÍÍÍIÍIHWIÍWÍBÍÍÍEIBÍIIÍÍÍÍÍHÍÍÍWMÊÍIÍH
 18. 18. v _ ssseslm miiiímmnwmmamui ñmuummmimiumusíammmamm MÉÍÊÉWWWÍHEÉÊÊÉÊÊÉ ¡Í¡ÉÉÉEWHÍim@mñN"' ÊHÊÉEMEHHHFHHÊHHHH ' ¡mwmm¡¡mmw"'__, _~«~s ÉHEEEEEEQEEEQEEEEE EÚEIWWMV vç IUÍÍÍUUUHÊÍÉEÉMÍÍM EÚHUEHF W EMUIIMMMHHMIIIUIEUs_HHÉ¡Éí “ MWÉEÉÊEEEÊÊEEEQEEÉÉEÉÉÊÉHW V EESFÉÊÊBEEÊE; EEÍSEHEÉÉÚEEE Wt'i, ¡mmdL. _üEmsL_4wh§m_m ÉHEME * oiii¡ñmmñimiiimiimmmümmmmi ¡sssssssss V ÍHEHÊÊEMWÉÍEEEEÊ' v_ . _r ____________ __ _____- . x - " _tàài IQHAILJIMJLEÀH! 151515151442415 . d ! ÊEÊÉEEãÉÊãEã§ÉÊÊEÊÉE! É~v isesss
 19. 19. ilmmnmmmu LÉEEEÉWE É ÉEEÉN É ÊÊÊÍÊÊEÉEÍÍE 'ÊVÊIÊÊXÊÍÉÉÊVÊÊÍÍÉ 'É mmãmmmiiàs mmimmmiim ÊÊÊÊÊÉHÉHÊEEÉ Ç° A @ÍÚEMMW ÊHÊUHHWIM _ÊWHEÉÉMEE ii. E Ê ii H1 ___ME ÊWÍÍÊNMMÊÊ e: E M W É É É Ml l ÉUÍWWWÍÍ ÍHÍÍHHEI %REÉEEmÍÊ 7 É IA. r ÍEÍÉWER ÍEHMÊWF ÍEÉWÉHE -ÍUÉÉWHE . .ÉEHÍMHWMIM ÊÉWEEEEÉÉEÊ . ÉÉWÊÉEÉÉFÊF . úüãüãããüãññ Eis Emis . HHWÊÊÊÊHWUH E n E E _; sM «asma gmÊ; mimmmJnE%m%? ãmms¡ I m E É H7” à. . . ã_ = -Êu íâàç¡ L '. 6¡*Y . '@L . w *ñÊm¡d§@#dÍE§g. i @íümmnmm ? ÍÉÍÍÍHWWÍÍ mí I. : i 'mummmm¡mmm¡¡~ 4_ ssmnnnmnznmmni ; mminmnmmmmml sssasmaamass 'H ill¡ "i3 si. Í % 1n_, n.sw_ Junlmmmlm ¡1mnnnmmmn *: s:sssssssm: ss' ohzmnsmnnãmmmnm inmnã ñíãíí nasal É'Ís , ç. ãmmimsmn “-dim A A e É nagw_ , HEEIEE A %a r s s r . ;L__; -n -Í . .~ ! EMEB passava ¡m¡mms. mmragmma. nmummmmimãñms WUU¡¡iH@Hi§E. *Hl usam_ AÊEWÉEBWMFEBHEÉEE _ms mmmmmiimmmnmmmmmm “swf , ãããlditãl riiüjãã i_<a¡s ml ! M E; E .3i_ gñmp/ íüñíimã' 'msirjg J _sima mimíiümñ ¡L'§üH¡¡lRmEH¡F wmmímmmiimm. “EEÉEEHEUEV - MñE§E%üüüEL : :mmmmms -42 m m m ll na Ê rm _fs s @msm 4EEEL mmEE; m mÊ㧧§üÊmmmmÉ¡¡mmmpmmEmmmÊmÊ . __ . W E E E E iii H É H *amimnmig mñmlannnmng õimíimmmng snmiimmíis íñmiímmmil mmmllmmim íñsiñm @EEE . ME EEHHEE mlnmmr BÉÊEEE @musas RFFÊHE mmimmr mmimmv mhimmr müiiss EÊHMÊEE_ [il . I A , .Ê _ ~ . _ 7 #à 7. E_2_HMi@EEEE. ñHHE E . WHÊWEFWFWWWWW í . ¡ÊÍÍÍTÍIÍÍÍNÉKÍÉVÍV r WE¡ WÍI_ ÊDMEMEEEEMIEEÉ É É Í E É E . É a l ' Í¡ El HE É impãâs EEE nuns W E _ W EÊUÍÍWW ÚWMÍÍWW k k . É E E ís IEU1 üñííímiímmlüã Éiaff-'*ãüíüE QÉEÉEEEÊ : ..¡i¡mm¡sim . iismmiiim /4 H _EÍEEEÉEÉV : Ui . A *ñsmmñisr , anime É upar M -i*›-E@mm-. mmmDm§mmmmmn@v , .. I EDEEEMEMRi¡W¡MWH@Emü@ãE$§ÉW HÍMMHHMÊEMHHEIMMMKEEEEEQEEMQQEEEMMHM unmmmmvimanmgmmmmñ . 'iüíÉññíEñÉ¡HUH . añmmmmã gmmamsñmmaemmmsmñnñimñmññmmn ññmmmñm_amssmswñmhnnmmmssnññmumñsmsv mmmñsmmsmnammmmmñmmmmmuunñmmunmmr @HM _ ›_V q_p _“! ›Ã _ _ pw ÊÊÊÊEÊEEE¡Êããêããêíft-Êãüêíltãlãââãêãããíàüêl ããââããâüãilããí ÊEEEEEEEEÍÉEEÍ Í¡ Ê¡ Ii @V V dñ DE 1 E mmãmñzgm 'E ÉÊÉHÊÍEEEÉÉHHÊE E E IÍEEÉÊIÍE FH É mmmgmmmmmummümqm EEUEÉWEÉÊEÉWEWE @ss s mñññmmí ME msññsaã Ego Em uma mn mmmimg um, p¡m É É É li_ Is. ammmm¡ iÍ@@uÊÉÊHã§Mm, _JÍMEHHEEEÍWWW nmvwmminmumnmm E _W“~- . ;¡_ Ea? @Ê u EEE. ÊE HWEEMHU : pñ _Ê IWUM _W _W EUWÉ EH ÍW ÊÊ EÍUWW ãñãiü WE É
 20. 20. ,PEI [ÍI : WI m _ e _u u¡ . r . ^ . o . . z . m. * "jm ¡Úr-¡K-_Illnggggqgllf-: g-P-_p _pI-_uT-¡---_-__ A QÍLÍQBRwllM E9111¡ EMBMÀGEM A_ ~ ~~ ? '45 ç . ~ _ ç Tnanquilo, .temzar . . - nnaiumazsemanamínda @JF . - . z'_'*'wg§¡ U V I _ J l, ... x -. . , . v *' x , * ' ' : IÍKÀ COMO DEVERIAM SER ÉÉ “ . EEIÍ5-*'¡'¡I= °«ÍI: .'ÊEÍFI '_ A _ _ f¡ _. uma . .nzcñzzaamzmmaxaa . dh ar=1 _a_¡= r.= ¡ amada _ãámímààíãxvaíamâ
 21. 21. _ . = ' umnmmmu vmmüiermwmmuwwwm r üaamñmr Éi¡. i; Ç'; _, éammwmwH%& I QÊÊÊEÊÊ emitia: “ * * * *a *to : 8;Ltq: í5ãc3°aã°; ?àê§af§5ai , z' mirim rir ¡ÍÉEÊEE N t "ny ¡f! u** f' 'y u: Í' 'HH' V' ~ doem cotamentodasbatatas Assim / ÉÉEmE-H" Ímiinm NJ" N "U i 'u' ' ""' y v i oarajplfdaapresemraformaeo ' z/ ¡ÍEWÍÍE . -. . , , Inlwnlmagz-¡nzwmra--zuundin-r! ncízniarhmxtrazrer'Hfirrzrlü-; ev- l Saw, nãompomowmanm / / sem o air' e í . a _ z “ “bmw Z : ' - í u i a “ E e « i; / ”"°m9”m9W imhümmc . W' ¡ ¡ "*» _ ~ ¡ Hlmwdür Eñimmmu . W , ¡ né? ÉÉÉEWEH mi / ,»WN, 3 EEÉEBWE . . ' - , i) ' a i 5 ÊÊÊÊÊÊE *E%“ ' i . m ? “"W““ E P* E imummmn “ Eowewmm x ' TXX Todas btatash"dolataã EEE-Wim¡ : Eâsmmwmmmm “vñ ea . ea WSPW giühmüññ “E Ermmmmmwm , p? mF? m%? wWñ5 iüñañññ É kntEÍr°Wach$raJtémê _ r “as, rageiseque : meio ci. E _Émiiñ i7¡ ' É eduranteotranspofte. ;fun-l _' ' ' emoanvo: valcomp: : É “ÚWWWLVÍÍ «E - É osobe-caixa-desce-carxa q um pacãaego mem Ê _uimmia JE poderia quebrar todas elas. e ; ãgríêdom E T ¡Hasnãoioardopacoteesíá _- z as a . Sm as; ¡EÍEÍÍÍÍÍLÉÍ ; mÉ: uwmmmmwm z' Wemw iñummün i_mM§ i '”““ mnimmme WWÍÍWFÉÉN . _ . W. mllilmli¡ ' ¡ÉÊEÍÉW IEEÊEÍF a É¡ -aaaz 'Batatas chips Fritas industrializadas : Ea: EWMÍÍ_ díñññii¡ aiñíiüm: íEE,5E 5 *ig* E . k _ / X x_ _ , xx i _ A 11mm de negar a r x¡ ¡gi. w'. ^*_ São 3 Fábrlcas no País e 45 produtores a J ¡/ / , , fornecendo 500 toneladas de batata por dlal ímmmimiímí mam ââÉ; ~A. - t' / É! IJ ÊEUÊHEEHIH É! Depois de selecionadas e lavadas, pasar por avaliação no iaboratorio e entram na linha de produção E¡ ; QQ . ..uh , 985 ctz/ Ê_ m Í 1 m3 514;¡ 2012 - E! ! EE¡ É¡ 'É AI descasca, esquenta, fatia, ima, tempere, embala 73.33 e começa me caminho que você acabou de ver. "*~ li. Í! ! ÍE E Í] ÊÍEEEÊÊÍTEEIÉÊÊHÉEEÊ ii i1¡ mnmmmmnnm _ümmmiíiím íííñüü. E2232 E! ÊÍ
 22. 22. EMMFHMMMHHBMHMMHH! HMHMHDHHUHHPHMMMMHMMWMMMHHEMMMHPMHMMMMPHWMMP Íi _ WÊÊÊMiiiíiíiíííñ¡içiâigêililíiillfízhfiiiñmbiiíñ[VHMÊÍÍÍEÊIÍÃÍÉÉÍÍÍÍÍEEIYÊWÉEHWÊHÉ i, Hi iu * r i ' _J ñ; . “ i. F_›, :'. -_ V. "i yüñujuzm' 'hj F É r. - rírír * r . o nmmaàaañasm ea üñamEhH¡ÚjñH ÚHWÍWMWÉWÊWIIÍ mmmmmmmñmumm íiñingin Tlñãlãíhdãfvíñfê-imrlztín_ÊIQVTÉVÊNSWcI_MÊHÉdFEVÍIÊÊYÊ_ liíâ gmninmnm H EEE n ÊÊÊÊÊVÊNÊVÉÊÉYÊÉ um ÊVÉÉW
 23. 23. asanmasmmmmnmmmammsmxseaswrinmmmsmmmmmamsa MHÊÉEÉEÉÉEÉÊEÍEÊÉÍEÍEEHHEÍÉÉÍÉEUÉÉÍHEÊÊÍMW pñmigsãiüñííiiLãsiíiisniññisüinnsiiñiiiñui MEPEIEEEIÍÍEÉEJÊEÉEEÉÊÍEEEFEDFFPÍÉÉE. ÕEDEÉ _smp_semmnermmgesmsEmsmsssaummmmsmmummnmas_ , _e QEiWNHEEEEEENÊEEHEEWWEÉEÍEEEÍEEE Í. ., p,. .EÍHÊEWEÊEEWÊÊÍQÍÍÍÍÍÊÍÍÍÊÊÍÊEÊÍ MÍÍÍÍEEÊÍÉLIÊÍIÉÉEÉEFÉÊÉÊÊIIÍÉWEÊWÊEÊÍÍÚMEÉÍÉ F F t¡ iiííiiíãiiiiíiíñ ÉÉÉÉEEÊÉ! Íü É Í Í ÉÍÍÍF ÍÍÊ É Í ' ÊÉÉÉÉ . ÊEEÉÉEHÉEÉÉHMÊ zmgmmñmmm. É às @ma ÍÉÍÍMUMÍÍ . _se: ms¡m¡wammme¡mmsmmm __ asmmemmmmmmmmwmmmmme o EMEEEWÉEUEHHEEEFEI _: ..IÉE¡i¡EñÍEã¡¡ÉiÊE¡ _. EIEHí n . ,_í: .I_lã_ E É EÉ. E _memmsamrmuesuxsmrsaeamsmsmssmwmssmemmewsemii em mmimlssmmimmmummmmísmsmísübmimmmíiriiñmmsswíí EEÉ mmmeiip mH. LEKMEEWEñEEWEE_¡¡ñE , , MWÉ uma. WWMJWWMEEWEEEEHÉÉ, EJÉEFUHEIEEÉÍÍ gi! mma. nmasunmsumssssmssaaimmmmam . . i, i i @UE wii, ümmemwumgmümmmmisâwmsímnsmmmmamwaemmmümmm uma mam mnueamnanammseemmmenai e , usem _ii li; ÉUDUÉEÍHMEÊHÉÊÍQDÊÉÍIÉÍÍÍEEÍMHBWÉÉEBIE a “mamae _nsaamaawwa Lnmmsimí an_ u ami _u 3 . i . c_ . r. ea. :_J_. ___, _ mananuâãgm¡ tam_ It. ..i. i »ÍA . es, ., Êr. _, __. I . .i , ._ _, , . mEmsEEasmmasmmsmammñeumsamamñn , ,i . _uumüsmm uma _mmmmssmmaessegazn a, mesmas¡ ; t. mm@mmm@. ., : mam _m¡p¡wsm¡smsmwaaamsas. mesmas¡ ; _,_mmmmmes, _ . _E¡E _H m wmmmmññmsw H@ÊEãWmÊiHHE. ,, : awmm¡mm, a, mmm nu_ mmHimnu¡msF, .__ _ mmmsa; aW¡ñmmEEEUi , .mul um , c,smmuuwnimm¡¡s ÊÊ¡HiÇ. uR¡p§ÉEÉI§. . , _m§I mhz! !mvwi¡m5¡B¡i¡I¡ñH4a¡§ñ¡¡m , .¡mm@@nmmmmmmíEsmm aamamenmmmmammsuummsenemsmmsm___nimwmaememsmsseew nhimüüíüiñdüíüña. MEÊUÉMEEEÉÉEÉFEEHDEÉEEEEEEEEÉEMH MFEEELWHÉEEEREHHJIÉÊHJEÉERWÉEÉ_IHUEÊÉEBMÚHHHHÍHEI _is_Eniiiimãíüsszmsñíxiishsãümairiiiipammnñiiiiüm _smm: ma¡¡mga¡, .aaissmwmwsumseaMmniuiisseiemmispaz _emmmm¡mmmm@m__ _mme›. ammmmmam_msmmmmmmmmame_enem aemumrmmmmram_aW. mammamwsmwwsznmanainssurzmaiissn pmisâms ¡: ¡mirFR ÍEEILÉEEÍÍÉÊEPÍÊÍÍÍÉEEÍEÊÊWÍÊEÊI pmsemaw. mman¡mans¡Hsa: wmsuaamsmmsmmemmmmmmnmmammm wa-, mmxmmmasmma. .mms_: misnmaeswmmrmmmmmmeeawmampm pma. uawm¡¡ aims _MEME mmmmwswmmwemmmeeemwmeeeemeu ua¡_¡§ã. ií. Ei¡sE5¡sHH_imñsisiãmíiñímmümmmsmmmmmmm _Baguim EEMÊü§ÉMúN§FÉrIMEUÉEEHEEÉKEEEÉEEEHEÉEEEDH _¡meemm-mmmsmmeuumw, jammEmsmmswmmmmmmmmmmsswwsssu “memeaswwswwmmamummawummsmmmemm mmmmsmeeemimiemmm uÉW®mKMEÉñê_EHHÊEÍÍNÊEEEÊÊWEW , .§ñNEül! MíüEW¡Et wmmewmmmmmremmmmuwesmsmme mmszmnsuissmsnu piÉÉlrhÊ¡lÍLEÍEñ iiãaziisiiííüriñüiiiimmm. , M . mmmmmu-mmmMummWH: mms. ammsmmmmmmmummiúpamsmüñsiümn _mesma. sm¡smmmaramsma. e¡s¡rmn er mwmsmgmammmammmm miiemssmiíñmmlwsziiñeziüiiiiria mmmmmeuuwememuww mmmimñsmmñwsmmuw mais Hüüñüüñüüi, ÉÊEEEÉEEMEMÉEQHE mñwmmuliñm - Eunumñhnnmíüiiüññlímiiiñañmsaiñaínum mmmmmamemmentr. . eaeaamesmmmmmmmsmmmamgmmsmmaspms mamae . mwmmamew. zwmmazmamawwmsmaammmmmmmmsmmmamme niiílm iiííãilaeaiiilaiísñiiiimuñmnñsmmwmsümammmm -¡i¡i@a¡¡ñ%5¡nHm2¡nmsziiiiiímihlniiimiinnsiisigii Mñimímlwim, UEMHÍEÍEÉHEHEEÍÍEÍÊMWEÍÍWMMIEÉÊEWEÊEÍI wmmmmnummmujmmmm mmñm«. EmímEmmEmmmmms MEBWEÉMHÊ ummmmmmm sr É, . eméññimñmñmmmmmms uzümmmmmã mmmmmrnñ ¡i§¡, _ . gíJ3m¡sñmümühmmWiEmmmüasnmsímmm mmümaumw W , _ c . Erzmiñiñüiñmñmiiiipñmmgñmsin _ , .. n , mmmm W m H @FEE E E E _io E E E a_ Í E , í m_ mñsmmmsmmismau alí. __q. mi. i.m_mimn§m . Ínllmmí
 24. 24. as@asmaaiãünmnãmssmgssssssnñmasssmaunismmssmmanmsñanssnñiiasnmüaãsz EññÊñM@ñÉlWÉ¡WHW, Fm @HEEEEEEEEEÍÉ@EEEEEEBEDEEÊWÊHPHMWHWWWÊÍHWHPFEHF §mE¡EQmDÊEWE¡EHi'*. manhasmn@sinnanaHnmwsnumuimmmninümmimiimmminnwn mmm¡; ã_¡¡¡msEma¡ mmüiimmmm/ 'iínnnimnw mmusimmiismmmmsiiinmmüimnn Hans *qüiiüüímiñi mmsiümmim »W WHEEEE. ñiñíñíüiiim; BNEÍÍÍWIHÉEEHM ' @ÊÊÊÊÊÊEEEEÉÍÉ“mÊEÉEÊÊÊÊÊ/ áb/ ÉÊÉÉÉÊEÍEEEÊEÉÉÊÍÊÊEÊE 'ÉÃUÉMÉÊÊÊÊÊ _L_ L? H ' . a JW À¡ E! l . a 'g . ' A _ . $51.47 Í_ , . ñümizíüiáãñãããgêünmiüãêgiiíñ5_ âÊ<tHÉHÉEÉEE3EEã§EãMgJdnaE4 ããmnñmim umaEgmmgnnnnnmnunnmmununnngnnnmngmnmgnnnnnngnummnnnnnnnnnggnn mania Emmimnnmiimmmmmiimmmnmmnmngnmnmnnnmnnnngnnnsnmmmmuimm'mmiuimímmhmuu ÉÉMIV _mmnmnnnmmiummmnmnnnI¡mmmminnmnnnnmnngnmmmüinm nmnqqimgmmmmmu gs? // /EEEEHEHHHÊEHÊEEEÉHÇÍ¡ÍEEEEWMÚÉÉBEUEU§¡M%@E@iÉiEEi§iEH@HE§EIE 9% / «ñgggmggnnñu Emmmgmih@Ê¡$q§Ê§gg%FñggiãgããhwãyggâãâglÊEÊÉÊÉHQÊÊ , Iii 4/ . n a¡ a . .a-lim *map _›_› (LA __ i3." , _ rm o_ g _ 'à : kn mm'4âÊnéÉmÊ&ã§gê Êgããasãàgsaswasmãms $mÊ#ÊÊmmma âágâmmmnmàgmn Em_iümmmmnmmmimmimmmmmmmiiinímssmmnñimnñmiñiimñwnsnmmmmmnsnmímüimín mmmimmwmmimmmimminmmmmmmmmmummmiimnmnmmmmnmiimmwmuimmmmmniimimmwmín

×