School report 02_2011[1]

481 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

School report 02_2011[1]

 1. 1. Rapport om skoleundersøkelsen Microsoft Partners in LearningNyskapende undervisning ved Evabra testskoleFebruary, 2011
 2. 2. Evabra testskole Skoleundersøkelsesrapport Denne rapporten presenterer resultatene til en spørreundersøkelse blant skoleledere og lærere ved Evabra testskole. Undersøkelsen evaluerer deltakernes rapporter om nyskapende undervisningsmetoder på skolen, inkludert bruk av teknologi i læringsprosessen og skolens støtte når det gjelder nyskapende undervisningsmetoder. Formålet med undersøkelsen er å gi skolene verktøy som gjør det mulig å evaluere og utvikle nyskapende undervisning og læring. På denne måten blir det enklere for skolene å forberede elevene på liv og arbeid i det 21. århundret. Denne undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser for skoleledere og lærere, som er utviklet som en del av et bredere internasjonalt forskningsprogram som kalles Innovative Teaching and Learning (ITL) Research, det vil si en undersøkelse med fokus på nyskapende undervisning og læring. Dette forskningsprogrammet er sponset av Microsoft Partners in Learning og har rådgivere fra UNESCO, OECD og andre organisasjoner. Se www.itlresearch.com for mer informasjon. Undersøkelsesdataene som rapporteres i dette dokumentet, fokuserer på måling av nøkkelelementer i denne undersøkelsesmodellen (ITL- undersøkelsen), for eksempel i hvilken grad lærere bruker nyskapende undervisningsmetoder i klasserommene. *IKT: I dette dokumentet henviser informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til et bredt spekter av teknologiske verktøy og ressurser, for eksempel datamaskiner (inkludert bærbare), mobiltelefoner, grafiske kalkulatorer, digitalkameraer, elektroniske tavler, annen maskinvare, programvare (for eksempel presentasjonsprogramvare, tekstbehandlingsprogrammer og regneark) og Internett. Begrepene datamaskiner, teknologi og IKT brukes om2 hverandre.
 3. 3. Evabra testskole Innledning og metodologi Skoler over hele verden prøver å forbedre elevenes læreopplevelser gjennom effektiv bruk av teknologi. Elevene trenger nye ferdigheter for liv og arbeid i det 21. århundret, og disse ferdighetene er ikke godt nok utviklet i tradisjonelle undervisningsmetoder. Microsofts Partners in Learning School Research (PILSR), en skoleundersøkelse om undervisnings- og læringsmetoder, tilbyr verktøy som alle skoler eller systemer kan bruke til å evaluere nyskapende undervisningsmetoder og foreta endringer i undervisningen slik at den møter elevenes nye behov. Se www.pilsr.com for mer informasjon. Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant skoleledere og lærere ved Evabra testskole, Norway, som ble fullført i February, 2011. Skolen kan gjenta disse spørreundersøkelsene hvert år for å måle skolens fremgang. Formålet med denne rapporten er å gi et grunnlag for diskusjon og refleksjon i det bredere skolemiljøet, og informere om strategisk planlegging og faglig utvikling. Alle skoler som deltar i PILSR-undersøkelsen inviteres til å delta i den internasjonale gruppen av lærere som er interessert i denne undersøkelsen på http://www.partnersinlearningnetwork.com/communities/37053179b8ad48e4b89a2d2b1034e286/Pages/default.aspx for å dele ideer, eksempler og erfaringer. Prøvestørrelse og Metode Undersøkelsesutvalg Svarprosent •Undersøkelsene ble utført blant skoleledere •Alle skoleledere og lærere på skolen fikk •Av 3 lærere ved Evabra testskole, svarte 3 på og lærere ved Evabra testskole i tilgang til spørreundersøkelsene. lærerundersøkelsen – en svarprosent på 100 %. February, 2011. •Av 1 lærere ved Evabra testskole, svarte 1 på •Alle evalueringer og målinger som vises i •Spørsmålene i undersøkelsen ble stilt på rapporten, er basert på antall undersøkelsen for skoleledere – en svarprosent på Norwegian. undersøkelsessvar fra skolen. 100 %. •Evalueringen av nyskapende •Svarprosenter på under 80 % (av det totale antallet undervisningsmetoder baseres på lærernes lærere og skoleledere på skolen) har liten rapporter om egne undervisningsmetoder. troverdighet (de gjenspeiler ikke nødvendigvis undervisningsmetodene på skolen).3
 4. 4. 4 Evabra testskoleHva er nyskapende undervisningsmetoder? Elevsentrert pedagogikk Utvidet læring utenfor klasserommet Nyskapende undervisningsmetoder*“Nyskapende undervisningsmetoder” i denne undersøkelsen omfatter merenn bare bruk av teknologi. Det at en skole har teknologi tilgjengelig, vil ikkenødvendigvis være nok i seg selv til å endre undervisningen og læringen påskolen. For at elevenes læring skal kunne forbedres, må teknologien være endel av de nye pedagogiske metodene, som omfatter elevsentrert læring og Bruk av IKT iinnøving av læring på måter som kan finne sted når som helst og hvor som undervisning oghelst. læring*Basert på definisjoner fra forskningsprogrammet "Innovative Teaching and Learning Research"(undersøkelse med fokus på nyskapende undervisning og læring): www.itlresearch.com.
 5. 5. 5 Evabra testskole"Nyskapende" undervisningsmetoder*Bruk av begrepet “nyskapende” til å beskrive kombinasjonen av de treundervisningsmetodene som er beskrevet nedenfor, er tilsiktet. Elevsentrertpedagogikk og utvidet læring uten for klasserommet er konsepter som har langetradisjoner. I denne undersøkelsen brukes begrepet “nyskapende” til å beskrivehvordan disse metodene i kombinasjon med teknologi, kan brukes til å møteutfordringer innenfor undervisning og læring på en ny måte. Det er kombinasjonenav disse pedagogiske metodene med teknologi som skaper muligheter for virkelignyskaping. Elevsentrert Utvidet læring Bruk av IKT i pedagogikk utenfor klasserommet undervisning og læringElevsentrert pedagogikk omfatter undervisnings- Denne undervisningsmetoden henviser til Disse undervisningsmetodene tarog læringsmetoder som er basert på læringsaktiviteter som gjenspeiler aktivitetene utgangspunkt i at lærere og elever brukerprosjektarbeid og samarbeid, fremmer til effektive og produktive arbeidsgrupper i teknologi til læringsformål. Bruk av IKT kan hakunnskapsbygging, krever selvevaluering og - moderne organisasjoner. Læringsaktivitetene ulik betydning avhengig av hvordan dennevurdering, og er både personlig tilpasset strekker seg utover de tradisjonelle grensene til teknologien implementeres pedagogisk.(muliggjør valgmuligheter og relevante valg for klasserommet, for eksempel ved å omfatte Denne undersøkelsen fokuserer på hvordanhver enkelt elev) og individualisert (lar elever personer utenfra klasserommet (blant annet IKT brukes og ikke bare om IKT brukes.arbeide i eget tempo og tilpasset deres foreldre, eksperter, samfunnsmedlemmer osv.). Undersøkelsene gjør for eksempel forskjell påspesifikke lærebehov). Alle disse elementene er Aktivitetene gir elevene muligheten til å lære grunnleggende og gjentagende bruk avbasert på tidligere forskningsundersøkelser, noe døgnet rundt (for eksempel forskningsprosjekter teknologi og mer avansert bruk av teknologisom gjør dem til viktige faktorer når det gjelder å utenfor klasserommet), oppmuntrer til som drar nytte av teknologien for å fremmeutvikle elevers ferdigheter for det 21. århundret. tverrfaglig samarbeid og fremmer internasjonal dypere læring. og flerkulturell forståelse.*Basert på definisjoner fra forskningsprogrammet "Innovative Teaching and Learning Research"(undersøkelse med fokus på nyskapende undervisning og læring): www.itlresearch.com.
 6. 6. 6 Evabra testskoleIndeks for nyskapende undervisningsmetoder*Diagrammet til høyre viser hvordan lærerneved Evabra testskole rapporterer bruk av de Elevsentrert pedagogikkulike elementene i nyskapende 2.95undervisningsmetoder, og hvordan Personlig tilpasset læring 3.83skoleledere anslår bruken av disse metodene 2.95blant lærerne på skolen. Disse metodene Kunnskapsbygging 3.57beskrives mer detaljert på de neste sidene. 2.92 Samarbeid 4Annen relatert forskning viser at nyskapende 2.42 Selvstyring 3.75undervisningsmetoder har stor betydning forelevers utvikling av ferdigheter for det 21.århundret (se www.itlresearch.com). Utvidet læring Utvidet klassesamfunn 1.13 1.63 Flerkulturell forståelse 2.17 2.5 2.26 IKT-bruk Lærerens IKT-bruk** 2.26 3.11 Elevens IKT-bruk** 2.39 3.55 Totale indeksresultater for nyskapende undervisningsmetoder (lærernes svar) Lærere Skoleledere*Alle elementer er målt basert på lærernes rapporterte brukshyppighet for en metode på en fempunkts skala. Høyere resultater angir en høyerebrukshyppighet for en metode. Alle elementer viser gjennomsnittsverdier for alle skolens svar for hver enkelt gruppe (lærere og skoleledere).Dataene er justert for å ta hensyn til antallet ganger en klasse er sammen i uka.**Elevers og læreres IKT-bruk er beregnet ved å bruke gjennomsnittet av teknologibruk på middels og høyt nivå (se side 10-11).
 7. 7. 7 Evabra testskoleElevsentrert pedagogikkDisse diagrammene viser hvor ofte lærere og skoleledere rapporterer at de bruker elevsentrerteundervisningsmetoder. Personlig tilpasset læring % lærere praktiserer dette minst 1 til 3 ganger i måneden Lar elevene velge hvilke emner de vil lære om eller hvilke spørsmål de vil se 67% nærmere på? 100% Lar elevene velge hvordan de vil løse en oppgave eller hvordan de vil vise hva de 100% har lært? 100% Gir elevene muligheten til å lære eller arbeide i eget tempo? 100% 100% Tilpasser undervisningstempoet i tråd med elevenes forståelsesnivå? 67% 100% Tilpasser oppgaver for enkeltelever på bakgrunn av deres kunnskaper, ferdigheter 67% eller undervisningsbehov? 100% Velger emner, aktiviteter eller eksempler som er relevante for elevenes liv 33% utenfor skolen? 100% Lærere Skoleledere Eksempel på læringsaktivitet: Elevsentrert pedagogikk Elevsentrert undervisning krever at elevene er aktive, ansvarlige deltakere i egen læring. Et eksempel kan være en læringsaktivitet der elevene blir bedt om å organisere seg i tre grupper, hvor hver gruppe skal arbeide på et prosjekt som går ut på å utforme et nytt skolebibliotek. Prosjektet må omfatte bruk av konsepter fra matematikk, historie og biologi. Studentene kan velge de bestemte konseptene de vil bruke fra disse fagområdene og hvordan de vil bruke dem i utformingen av biblioteket (personlig tilpasset læring). Til slutt skal elevene vurdere hver enkelt gruppes arbeid i henhold til bestemte krav, og deretter endre prosjektet med utgangspunkt i tilbakemeldingen fra medelevene (selvstyring).
 8. 8. 8 Evabra testskoleElevsentrert pedagogikkDisse diagrammene viser hvor ofte lærere og skoleledere rapporterer at de bruker elevsentrerteundervisningsmetoder. % lærere ber elevene om å gjøre dette minst 1 til 3 Kunnskapsbygging ganger i måneden Analyserer informasjon fra flere kilder for å utarbeide en rapport eller en løsning … 67% 100% Underbygger egne ideer med tall, fakta eller annen relevant informasjon 100% 100% Rapporterer eller oppsummerer informasjon som elever har lest eller fått … 100% 100% Kombinerer informasjon fra flere fagområder 100% 100% Utarbeider egne svar ved hjelp av informasjon de har innhentet 100% 100% Bruker kunnskapene sine til å utarbeide løsninger på faktiske problemer utenfor … 67% 100% Samarbeid Utfører en bestemt oppgave sammen med andre elever 100% 100% Lager fellesprodukter som inkluderer bidrag fra alle elevene 67% 100% Drøfter arbeidet sitt med hverandre 67% 100% Presenterer gruppearbeidet for klassen 100% 100% Selvstyring og -vurdering Vurderer kvaliteten på arbeidet de har utført 67% 100% Gir tilbakemelding til medelever eller vurderer arbeidet til andre elever 33% 100% Kontrollerer egen fremgang mot fullføringen av en aktivitet 33% 100% Bruker tilbakemeldingene de har mottatt, til å gå gjennom eget arbeid før de får … 33% 100% Lærere Skoleledere
 9. 9. 9 Evabra testskoleUtvidet læring utenfor klasserommetDisse diagrammene viser hvordan lærere og skoleledere rapporterer bruk av metoder som utvider læringen utenfor klasserommet. % lærere ber elevene om å gjøre dette minst 1 til 3 Utvidet klassesamfunn ganger i måneden Arbeider med elever fra andre skoler? 0% 0% Involverer foreldre eller familiemedlemmer i en oppgave eller aktivitet? 0% 0% Rådfører seg med eksperter utenfor skolen i forbindelse med en oppgave … 0% 0% Lytter til en gjesteforeleser? 0% 0% Drar på ekskursjon eller besøker et sted utenfor skolen, enten fysisk eller … 0% 0% Legger frem arbeidet sitt for et annet publikum enn klassekameratene? 0% 0% Produserer arbeid som skal brukes utenfor klasserommet (f.eks. på et … 0% 0% Samarbeider med et eller flere samfunnsmedlemmer om en særoppgave 0% 0% Flerkulturell forståelse Engasjerer seg i saker tilknyttet global gjensidig avhengighet (for eksempel … 0% 0% Arbeider med personer utenfor klassen som kommer fra andre land eller … 0% 0% Studerer informasjon om andre land eller kulturer? 67% 100% Studerer temaer som er direkte relevante for familien eller samfunnet? 67% 100% Lærere Skoleledere Eksempel på læringsaktivitet: Utvidet læring Elever blir bedt om å lage en presentasjon av et forskningsprosjekt som beskriver hvordan jobber forandrer seg Elevgrupper besøker foreldrenes arbeidsplasser, og tar i bruk digital fotografi og video, fortellinger, bilder og kunnskaper om emnet. Deretter undersøker de ulike teamene arbeidsmarkedstrender ved hjelp av data de har samlet inn fra Internett eller andre kilder, til å lage diagrammer som sammenlikner det de har lært lokalt med trendene i andre land. Til slutt sender de rapporter til de lokale myndighetene, der de identifiserer ressurser og programmer som kan bidra til å utvikle arbeidsmulighetene i lokalsamfunnet.
 10. 10. 10 Evabra testskoleIKT brukt i undervisning og læring av lærereDisse diagrammene viser hvordan lærere og skoleledere rapporterer lærernes bruk av teknologi i læring. IKT-bruk på høyerenivå er mer integrert i læremålene og sterkere tilknyttet nyskapende undervisningsmetoder en grunnleggende IKT-bruk. % lærere sier at de gjør dette minst 1 til 3 ganger i måneden Grunnleggende IKT-bruk Presenterer informasjon eller gir instruksjoner til elevene 67% 100% Større undervisningseingasjement Forbereder en time (for eksempel gjøre undersøkelser eller lage 100% støtteark for elevene) 100% Organiserer data om klassen (for eksempel karakterer, fremmøte) 100% 100% IKT-bruk på høyere nivå Utfører demonstrasjoner i klasserommet (for eksempel databaserte 0% simuleringer, virtuelle laboratorier) 100% Evaluerer elevenes læring i forhold til forhåndsbestemte læremål 67% eller -standarder 100% Kommuniserer med elever (for eksempel via e-post). 67% 100% Kommuniserer med foreldre (for eksempel via e-post). 0% 0% Samarbeider med eksperter, lærere på andre skoler eller andre 0% samfunnsmedlemmer for å fremme elevenes læring 0% Legger ut undervisnings- eller læreressurser på Internett (f.eks. i en 0% blogg eller wiki) for andre lærere eller elever 0% Lærere Skoleledere
 11. 11. 11 Evabra testskoleIKT brukt i undervisning og læring av eleverDisse diagrammene viser hvordan lærere og skoleledere rapporterer elevenes bruk av teknologi i læring. IKT-bruk på høyerenivå er mer integrert i læremålene og sterkere tilknyttet nyskapende undervisningsmetoder en grunnleggende IKT-bruk. % lærere sier at elevene gjør dette minst 1 til 3 ganger i måneden Grunnleggende IKT-bruk Finner informasjon på Internett 100% 100% Større undervisningsengasjement Øver inn rutinemessige ferdigheter og metoder 67% 100% Har prøver eller leverer inn hjemmelekser 33% 100% Skriver eller redigerer fortellinger, rapporter eller stiler ved hjelp av… 100% 100% IKT-bruk på høyere nivå Analyserer data eller informasjon 33% 100% Oppretter multimediepresentasjoner (for eksempel ved hjelp av lyd… 67% 100% Bruker simuleringer eller animasjoner til å utforske et system eller… 0% 100% Utvikler simuleringer eller animasjoner av et system eller abstrakt… 0% 0% Får tilgang til ressurser på klassens nettsted fra en ekstern plassering 67% 100% Samarbeider med medelever fra klassen via e-… 100% 100% Arbeider med elever eller voksne utenfor klassen 0% 0% Lærere Skoleledere
 12. 12. 12 Evabra testskoleHindringer for bruk av teknologiDette diagrammet vises prosentandelen av lærere og skoleledere som sier at elementet er en "betydelig hindring" når detgjelder bruk av IKT i undervisning og læring. % sier "betydelig hindring" Ikke nok datamaskiner til lærerbruk 0% 0% Ikke nok datamaskiner til elevbruk 33% 0% Umoderne datamaskiner og programvare 67% 0% Internett-tilkobling upålitelig eller ikke tilgjengelig 100% 0% Datamaskiner blir ødelagt av hærverk eller stjålet 0% 0% Svak infrastruktur for å støtte IKT 67% 0% Ikke tilstrekkelig teknisk støtte for IKT 100% 0% Sperret tilgang til relevante Internett-områder 0% 0% Vanskelig å få tilgang til datamaskiner i laboratorier eller på biblioteket 33% 0% Utilstrekkelig tid til å forberede undervisningstimer med IKT 67% 0% Ikke tilstrekkelig faglig utvikling/opplæring i bruk av IKT for… 0% 100% IKT støttes ikke av skolens ledelse eller retningslinjer 0% 0% Påkrevd innhold i læreplanen støttes ikke av IKT 0% 0% Lærere Skoleledere Spørsmål: "I hvilken grad mener du at følgende er hindringer for bruk av IKT i målklassen din?"
 13. 13. 13 Evabra testskoleEmner for faglig utvikling og nivåer av nyskapendeundervisningsmetoder Gjennomsnittligindekspoeng for innovative undervisningsmetoder* etterprofesjoneltutviklingsemne Dette diagrammet viser Forbedrer elevenes prestasjoner i standardvurderinger 1.92 gjennomsnittsforskjellen i resultatene for nyskapende Gir elevene muligheten til å delta aktivt i egen læring undervisningsmetoder mellom (arbeide med langsiktige prosjekter, samarbeide med 2.43 lærere ved Evabra testskole medelever, vurdere eget arbeid osv.) som har deltatt i disse Innføring i dataprogrammer eller Internett emnene for faglig utvikling, og (tekstbehandling, regneark, e-post, nettsteder eller 2.43 de som ikke har deltatt. databaser osv.) Hver variabel isoleres ved å Bruk av IKT i undervisning og læring 2.43 sjekke deltakelse i andre emner. Klasseromsledelse 0 Forbedrer kunnskapen om nasjonale og regionale retningslinjer 2.26Spørsmål: "Har du i løpet av de to siste årene deltatt i faglig utvikling som gjaldt noen av følgende emner?"(kun undersøkelsen for lærere)*Alle elementer er målt basert på lærernes rapporterte brukshyppighet for nyskapende metoder på en fempunkts skala. Se side 6 ovenfor hvis du vil vite mer.
 14. 14. 14 Evabra testskoleTyper av faglig utvikling og nivåer av nyskapendeundervisningsmetoder Gjennomsnittlig indekspoeng for innovative undervisningsmetoder* etter type profesjonell utvikling Dette diagrammet viser Formell klasseundervisning eller workshop 2.09 gjennomsnittsforskjellen i resultatene for Utdanningskonferanser eller seminarer (der lærere eller nyskapende forskere legger frem sine forskningsresultater og… 2.26 undervisningsmetoder Utdanningsprogram (for eksempel et program eller mellom lærere ved Evabra studium med avsluttende eksamen) 0 testskole som har deltatt i disse typene av faglig Observasjonsbesøk til andre skoler 0 utvikling, og de som ikke Deltakelse i et nettverk av lærere, som er opprettet har deltatt. 0 spesielt for faglig utvikling av lærere Hver variabel isoleres ved å Individuell eller gruppebasert forskning innenfor et emne du har faglig interesse av 0 sjekke deltakelse i andre typer. Rådgivning eller observasjon og veiledning fra kolleger, som en del av en formell skoleordning 0 Uformelle samtaler med kolleger, der dere diskuterer hvordan du kan forbedre undervisningen 2.26 0Spørsmål: “5.2 Har du i løpet av de to siste årene deltatt i noen av følgende typer faglige utviklingsaktiviteter?"(kun undersøkelsen for lærere)*Alle elementer er målt basert på lærernes rapporterte brukshyppighet for nyskapende metoder på en fempunkts skala. Se side 6 ovenfor hvis du vil vite mer.
 15. 15. 15 Evabra testskoleSamarbeid blant lærere Resultater for lærersamarbeid og 5 nyskapende undervisningsmetoderDette diagrammet viser forholdet Resultater for individuelle nyskapendemellom individuelle læreres nivå avselvrapportert samarbeid med 4lærerkolleger på skolen og deres undervisningsmetoderresultater når det gjelder nyskapendeundervisningsmetoder. 3Annen relatert forskning har vist atsamarbeidsnivået mellom lærerne påen skole er sterkt tilknyttet det 2generelle nivået av nyskapendeundervisningsmetoder på denneskolen. (Se www.itlresearch.com) 1 0 0 1 2 3 4 5 Resultater for samarbeidsmetoderSpørsmål: "Hvor ofte samarbeider du med kolleger på skolen på følgende måter?”Disse spørsmålene ble stilt på en fempunkts skala. "Aldri" kodes som 1 og "4 til 5 ganger i uka" som 5.Høyere resultater angir en høyere brukshyppighet for en metode.
 16. 16. 16 Evabra testskoleOppmuntring og anerkjennelse for nyskapende undervisningDette diagrammet viser oppfatningen til lærere og skoleledere når det gjelder støtte for nyskapende undervisningsmetoder påskolen. % Ja Lærere blir oppmuntret til å utforske eller innføre nye 67% undervisningsmetoder 100% Lærere blir belønnet eller får anerkjennelse for å forbedre 0% undervisningsmetodene sine 100% 0% Lærerevalueringer vektlegger nye undervisningsmetoder 100% 100% Skolen oppmuntrer lærerne til å drøfte nye undervisningsmetoder 100% Lærerne benytter evaluering av kolleger til å forbedre 0% undervisningen (inklusive gjennomgang av læreplaner og 100% observasjon av undervisning i klasserommet) Skolelederen eller andre overordnede observerer lærernes 0% undervisningstimer 0% Lærere Skoleledere Spørsmål: "Hvilke støtteordninger finnes det ved skolen for å hjelpe lærere å forbedre måten de underviser på?"
 17. 17. 17 Evabra testskoleHvis du vil vite mer Du finner flere opplysninger og verktøy for 1 denne rapporten på www.pilsr.com under menykategorien "Training Materials" (opplæringsmateriale). Bli med i lokale og internasjonale 2 grupper med lærere som er interessert i å utvikle nyskapende undervisningsmetoder på [www.partnersinlearningnetwork.com] Gjennomfør undersøkelsen på samme årstid neste år for å måle 3 skolens fremgang

×