Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produksjon

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Produksjon

 1. 1. Produksjon 1 Bokstaver og grafikk
 2. 2. Bokstaver og grafikk • Det er mange virkemidler man kan bruke for å fremheve et budskap. • Når man skal produsere og bearbeide informasjon handler det ikke bare om de rent tekniske ferdighetene med å lage en form for presentasjon, det handler om å være bevisst de ulike virkemidlene man kan benytte. • Digitale formkrav gjelder blant annet hvordan skriftstørrelse og –farge, linjeavstand og struktur er tilpasset type tekst – og det viktigste er integrasjon av ulike dokument- og medieelementer (bilder, video, tabeller o.l.) for å lage en multimodal (sammensatt) tekst.
 3. 3. Refleksjon • Egenrefleksjon: Når du skal presentere innhold for dine elever; tenker du på hvordan du kan bruke ulike virkemidler for å fremheve det du vil formidle? Plenum: Hvordan kan dere bruke bilder, video, lyd, diagrammer og tekst for at elevene lettere skal forstå innholdet dere presenterer for dem? • Egenrefleksjon: Når man snakker om dårlige presentasjoner sier mange «death by PowerPoint». Hvordan forstår du et slikt uttrykk? Plenum: Hva tror dere elevene tenker om hvordan man skal lage en presentasjon for å formidle kunnskap og ideer for andre? Hva tror dere elevene tenker er viktig når de selv skal produsere?
 4. 4. Produksjon 2 Bilder og opphavsrett
 5. 5. Bilder og opphavsrett • Bilder, clipart eller annen grafikk skal være et positivt tilskudd til teksten – enten for å understreke/forsterke/fremheve et budskap eller for å erstatte deler av teksten. • Hva slags type grafikk man skal bruke avhenger av budskapet, f.eks. vil det noen ganger være mer passende med en tegning enn et fotografi, eller å bruke et diagram for å illustrere talldata framfor at de står i en tabell. • Man må kunne tilpasse grafikken gjennom å beskjære, skalere, endre farger og legge på ulike typer filter – slik at man tydelig får fram budskapet. • Grafikk man finner på Internett har alltid en eier, og man må derfor være sikker på at grafikken kan brukes lovlig.
 6. 6. Refleksjon • Egenrefleksjon: Hvordan finner du fram til bilder du kan bruke som illustrasjoner i dine presentasjoner? I hvilken grad søker du bevisst etter bilder som er lovlige å bruke? Plenum: Har dere noen gode tips til nettsteder hvor elevene kan finne bilder de har lov til å bruke? Bør dere lage en oversikt over disse slik at de er tilgjengelige for alle – hvem har ansvar for å gjøre dette? • Egenrefleksjon: Har du endret på bilder/grafikk du har funnet for å fremheve budskapet bedre, f.eks. gjennom å skalere, beskjære, legge på filter eller sette sammen flere bilder? Plenum: I hvilken grad har elevene de tekniske ferdighetene til å bearbeide bilder på ulike måter? I hvilken grad tror dere elevene er i stand til å vurdere hvilke type bilder de skal velge ut for å støtte opp under teksten de produserer (hvilke bilder som passer med teksten)?
 7. 7. Produksjon 3 Diagrammer og tabeller
 8. 8. Diagrammer og tabeller • Grafikk kan være både bilder (foto, tegninger, clipart) og ulike typer diagrammer og tabeller. Grafikken kan være statisk eller dynamisk (at den beveger på seg, f.eks. i form av en animert gif) • Tabeller med tall eller tekst kan skape en bedre struktur – de kan gi en bedre oversikt enn løpende tekst. • Diagrammer kan ofte erstatte deler av tekst og gjøre den mer forståelig fordi man framstiller informasjonen visuelt. Man kan bruke ulike typer diagrammer, hvis man skal vise 1 av 4 kan det f.eks. gjøres slik
 9. 9. Refleksjon • Egenrefleksjon: Hvor ofte bruker du diagrammer, tabeller eller annen form for grafikk for å tydeliggjøre eller understøtte en fagtekst? Plenum: Har elevene nødvendige ferdigheter til å lage ulike typer diagrammer slik at de kan bruke slik grafikk i sine presentasjoner eller for å støtte egen læring? • Egenrefleksjon: Det er en kunst å velge riktig type diagram for å støtte en fagtekst eller for å erstatte deler av teksten med grafikk. Hva tenker du på når du skal velge type grafikk du skal bruke i dine presentasjoner? Plenum: I forbindelse med innlæring av fagstoff; hvor vil det passe inn (hvilke kompetansemål) at elevene jobber med å vurdere type grafikk de skal bruke og deretter lage disse diagrammene?
 10. 10. Produksjon 4 Lenker og navigasjon
 11. 11. Lenker og navigasjon • Lenker på nettsider, i presentasjoner eller dokumenter har i hovedsak to funksjoner; å føre en videre til utdypende stoff/forklaringer eller å forenkle navigasjonen for brukeren – og ofte er det en kombinasjon av disse • Lenker kan gi brukeren muligheter til å hoppe fram og tilbake i innholdet, og dermed føre til en form for interaktivitet – også basert på de valgene man har tatt (valget avgjør hvilke sider man blir ført til – «hvis du fikk til dette kan du prøve deg på dette», «hvis du vil vite mer om dette kan du trykke denne lenka») • En automatisk generert innholdsfortegnelse er også en form for lenking, og som gjør det lettere å få oversikt over innholdet og navigere i f.eks. et større dokument • Lenker behøver ikke bestå av tekst, de kan også være i form av symboler (f.eks. er pilene i nettleseren en form for lenker, og ofte brukes et hussymbol som lenke for å komme til framsiden
 12. 12. Refleksjon • Egenrefleksjon: Hvordan strukturerer du innhold for elevene gjennom å bruke ulike typer lenker (f.eks. for å finne fordypningsstoff)? På nettsider åpnes lenker enten i samme fane/vindu eller i ny fane/nytt vindu. Hvordan klarer du å orientere deg fram og tilbake mellom nettsidene (går du deg «vill» eller har du teknikker for å komme tilbake til utgangspunktet)? Plenum: Vet elevene hvordan de skal lage lenker på nettsider, i dokumenter, i presentasjoner? Bruker de dette aktivt i eget arbeid? • Egenrefleksjon: Har du tidligere tenkt over at en automatisk generert innholdsfortegnelse gir leseren raskt oversikt over innholdet og fører til en enklere navigasjon? Plenum: Vet elevene hvordan de lager automatisk genererte innholdsfortegnelser? I hvilke sammenhenger er det naturlig at de jobber med å lage slike (eks. i forbindelse med rapportskriving)?
 13. 13. Produksjon 5 Lyd, video, og animasjon
 14. 14. Lyd, video, animasjon og publisering • Man kan framheve budskapet gjennom å bruke lyd, video og animasjon – men man skal ikke overlesse presentasjonen med slike. De skal kun brukes hvis de har et formål. • På samme måte som annen grafikk har lydfiler, videoer og animasjoner man finner på Internett en eier – og man må derfor være sikker på at man fritt kan bruke det man finner, eventuelt på hvilke måter man kan benytte materialet. • Når man lager et sammensatt produkt (dokument, presentasjon, video o.l.) må man både tenke på hva som er budskapet (hva skal formidles) og hvem som er målgruppe (hvem henvender vi oss til). Begge deler vil legge premisser for hvordan produktet skal se ut.
 15. 15. Refleksjon • Egenrefleksjon: Mange lærere produserer videoer («flipped classroom», omvendt undervisning) som læringsstøtte for sine elever. Lager du slike og tenker du over om de skal brukes før, under eller etter undervisning? Plenum: I hvilken grad bruker elevene denne type læringsressurser for å støtte egen læring – ressurser produsert av lærer og ressurser de finner selv på nett? • Egenrefleksjon: Hvis elevene produserer videoer som en del av skolearbeidet; når får de vist fram sine produkter? Skal videoene vises for hele klassen (og hva tenker dere da om tidsbruk og interesse), skal de danne grunnlag for vurdering, skal de brukes som en del av elevenes stillas for egen kunnskapsbygging, skal de publiseres på nett? Plenum: I hvilke forbindelser vil det være fornuftig at elevene får i oppgave å lage videoer?

×