Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sector primario avaliación inicial

846 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sector primario avaliación inicial

 1. 1. Evawww.aulasabertas.blogspot.com
 2. 2.  Que actividades inclúe o sector primario? Inclúe as actividades agrarias (agricultura e gandaría) e outras ligadas á extracción de recursos naturais, como por exemplo a pesca e a explota forestal. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca.
 3. 3. CLIMA RELEVO SOLOPARCELAS CULTIVO POBOAMENTO POLICULTIVO MONOCULTIVO ESPALLADOOPENFIELD REGADÍO CONCENTRADO BOCAGE SECAÑO INTENSIVA EXTENSIVA
 4. 4. Openfield Bocagelímites leiras abertas parcelas cerradastamaño de pouca extensión relativamente grandesforma e formas regulares e irregulares
 5. 5. Segundo a • POLICULTIVO: cultívanse especies distintas. variedade do • MONOCULTIVO: especializase nun só cultivo produto. Segundo as • REGADÍO: precisa de auga que obtén do subsoló ou de encoros.necesidades de • SECAÑO: en principio só se auga abastecen da auga da chuvia. Segundo o • INTENSIVA: gran productividade no mínimo espazo posible.aproveitamento • EXTENSIVA: baixos rendementos en do solo relación o gran tamaño das parcelas.
 6. 6. Carlos Maside
 7. 7. SISTEMAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DEFINICIÓN Agricultura orientada a producir todo o necesario para a supervivencia. OBXECTIVO  Autoconsumo TÉCNICAS Técnicas rudimentariasCARACTERÍSTICAS •Poucas ferramentas (aixada ou arado con animais) •Baixos rendementos •Expostos a climatoloxía (secas) e as pragas •Policultivo EXEMPLOS NO •Agricultura itinerante por cremación . África, MUNDO América de Sur e Asia. Tubérculos, millo, mandioca (LOCALIZACIÓN E •Agricultura extensiva de secano. África, CULTIVOS) Centroamérica e Sudamérica. Cacahuetes, millo. •Agricultura irrigada do arroz. Asia Monzónica: arroz
 8. 8. SISTEMAS AGRÍCOLAS TECNIFICADOS AGRICULTURA DE MERCADO DEFINICIÓN Agricultura orientada a venda de produtos. OBXECTIVO  Aumentar as vendas e reducir os custos. TÉCNICAS Altamente tecnificada.CARACTERÍSTICAS •Mecanización do agro. •A especialización da producción agraria. •Rápida comercialización dos produtos agrarios. EXEMPLOS NO •Agricultura de plantación: Zona tropical: Senegal, MUNDO Brasil. Monocultivo : café, té, cacao. (LOCALIZACIÓN E •Agricultura cerealística especializada: EEUU, Canadá CULTIVOS) e Australia: trigo, millo, algodón. •Agricultura atlántica •Agricultura mediterránea: Sur de España, Francia, Italia, Marrocos: vide, oliveira, froitas.
 9. 9. Agricultura mediterránea modernaCultivos de secaño (oliveira e trigo)
 10. 10. Agricultura mediterránea modernaAgricultura de regadío (froitas e hortalizas)
 11. 11. Agricultura mediterránea modernaAgricultura de invernadoiro
 12. 12. Agricultura cerealistica tecnificada
 13. 13. Agricultura de Plantación
 14. 14. Árboles de color canela, frutos dorados. Las manos de color caoba de Yosef, de tan solo 9 años, envuelven las semillas blancas del cacao en paquetes de grandes hojas verdes durante 12 horas. Por 20 céntimos al día. Las semillas fermentan al sol. Después, ya desenvueltas, el sol las seca, a la intemperie, y lentamente las pinta de cobre. Entonces, el cacao inicia su viaje por el mar azul camino de Europa. Desde las manos que lo cultivan hasta las bocas que lo comen, el cacao se procesa en las fábricas de Inglaterra, Suiza y Holanda de Mars y Nestlé. ¿Os suenan? Luego se venden en los supermercados de todo el mundo: por cada euro que entra en la caja, dos céntimos va a las aldeas de donde el cacao proviene. Mi ilusión de corresponsal en África era hacer un buen reportaje sobre la calidad de nuestros chocolates suizos. Por eso me fui allí, a una de esas aldeas, en las montañas de Ghana. Recorrí las plantaciones. Cuando me senté a descansar, saqué de la mochila unas barras de ese riquísimo chocolate. Antes del primer mordisco, me encontré rodeado de niños curiosos. Yosef era uno de ellos. Les encanto. Ellos nunca habían probado eso.ADAPTADO PATAS ARRIBA, EL MUNDO AL REVÉS, EDUARDO GALEANO
 15. 15. GANDARÍA E SILVICULTURA
 16. 16. GANDARÍA EXTENSIVA GANDARÍA INTENSIVATRADICIONAL MODERNA Adoita a complementar a Gandaría de alto rendemento:agricultura. tecnoloxía avanzada, cuantiosos investimentos Zonas de climas extremos: moi Practícase nos paísessecas (África subsahariana) ou moi desenvolvidos(Europa occidental,frías (N. Europa) América do norte)Lugares con pasteiros abundantes Grandes explotacións(chairas dos EEUU ou a Pampa especializadas e dotadas deArxentina) modernos sistemas de control de alimentaciónGando vacún e ovino (gando nonestabulado, semiestabulado) Avicultura e gando porcino (gando estabulado)Itinerancia / Transhunacia (España) Depende das necesidades do mercado. Obxectivos: reducir os custos e aumentar os beneficios.
 17. 17. a) Que é a SILVICULTURA? Coidado e explotación dos bosques.b) Que recursos ofrece? A madeira (o máis importante) cortiza e resina.c) Para que se empregan estes recursos?Madeira  mobles, construción, celulosa (pasta para papel)Cortiza  boias, flotadores ou rollas (tapóns)Resina  colas e pinturasd) Que áreas xeográficas dispoñen dunha maior superficie forestal?Países da zona climática continental: Rusia, Canadá, Suecia, Finlandia, EEUU,…Países da zona climática tropical: Brasil, Congo, Indonesia,..e) Que zonas sufriron un maior retroceso da masa forestal? Por que?Europa pola urbanización e industrialización.Sueste asiático (India, China) pola sobrepoboación.Na Amazonia e en África tropical pola explotación indiscriminada dos recursos naturais.f) Por que é importante a conservación dos bosques?Ofrecen recursos naturais importantesProtexen o solo da erosiónRegulan o clima (pois producen osixeno e favorecen as chuvias) Son o hábitat de moitos seres vivos.
 18. 18. A PESCAJoaquín Sorolla Esperando a pesca(Valencia,1908)
 19. 19. PESCA TRADICIONAL PESCA INDUSTRIAL OU ARTESANALProdución escasa destinada ao Gran volume de capturas paraautoconsumo (só unha pequena abastecer aos mercados.parte se destina ao mercado).Aparellos de pesca sinxelos: Necesita: recursos económicos,arcos, frechas, arpóns, nasas, unha tecnoloxía avanzada eanzois e redes. unhas infraestruturas portuarias.Practícase preto da costa. Segundo o lugar: pesca de baixura (preto da costa) ou de altura (en alta mar).Rexións pouco desenvoltas. Países Países desenvolvidos.pouco desenvolvidos (África, Asiae sudamérica).
 20. 20. PRINCIPAIS ZONAS PESQUEIRASZonas onde a plataformacontinental é extensa, as augasson pouco profundas e oplancton abundantes (Mar doNorte e Mar do Xapón).Zonas de contacto entrecorrentes mariñas frías ecálidas (Mar do Xapón e costasde Terranova).Zonas costeiras preto das quepasa unha corrente mariña fría(Norte de Chile, Sur de Perú eSuroeste de África)
 21. 21. OS PROBLEMAS DO MARContaminación da augadebido aos vertidos tóxicosindustriais e as frecuentesmareas negras.Esgotamento dos caladoirosa causa da sobrepesca ousobreexplotación. Conflitos e falta de caladoiros dende o recoñecemento das augas xurisdicionais.
 22. 22. La agricultura ecológica es un sistema de producción agraria yganadera que proporciona alimentos de la máxima calidad a travésde las técnicas más respetuosas con el medio ambiente. Estemétodo de producción prescinde de la utilización de sustanciasquímicas, como pesticidas, fertilizantes de síntesis y aditivos, conel objetivo obtener alimentos naturales, saludables y con todas suspropiedades nutritivas y a la vez minimizar los efectos negativossobre el medio ambiente.
 23. 23. ACTIVIDADES AGRARIAS QUE ACTIVIDADES AGRARIAS CONTAMINAN O MEDIO AMBIENTE RESPECTUOSAS CO MEDIO AMBIENTE •AGRICULTURA QUÍMICA: •AGRICULTURA ECOLÓXICA:Emprega produtos químicos: Busca aumentar a biodiversidade eHerbicidas mellorar as propiedades do solo:Praguicidas Non emprega produtos químicosPesticidas Rota os cultivosAbonos ou fertilizantes químicos… Control natural de pragas Emprega sementes tradicionaisOutras práctica que emite gases con e variedades locaisefecto invernadoiro, aparte dalabranza, é a queima de residuos. Redúcense as prácticas que emiten gases con efecto invernadoiro e as técnicas agresivas co medio ambiente.
 24. 24. Na actualidade un 5,2% dapoboación activa está ocupada no sector primario
 25. 25. Ao redor dun 9 % da poboación activa galegaestá ocupada no sector primario
 26. 26. Principais cultivos Comunidades que destacan pola súa produciónCEREAIS Orxo, trigo e millo Castela e León, Castela A mancha e AragónOLIVEIRA Oliva Andalucía (Xaén e Córdoba)VIÑEDO Vide Castela A mancha , Comunidade Valenciana, Cataluña, Andalucía e A RioxaÁRBORES Laranxas, limóns, Comunidade ValencianaFROITEIRAS mandarinasCÍTRICASÁRBORES Maceiras, cerdeiras, Cataluña, Comunidade Valenciana,FROITEIRAS NON melocotoeiros MurciaCÍTRICASFLORES Caravel, rosa Andalucía, Galicia, Murcia, Canarias, Comunidade ValencianaHORTALIZAS DE Tomate, pemento, Andalucía (Murcia)INVERNADOIRO
 27. 27. Comunidades que destacan pola súa produción encereais, viñedo e oliveira
 28. 28. www.interempresas.net
 29. 29. ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOSRecibe importantes axudas Estas axudas son cada vezfinanceiras máis reducidasModernización dasexplotacións agrariasAumento da produtividade O mercado non podeagrícola absorber toda a produción  Cotas ou límites de produciónAmpliación do mercado Aumento da competición

×