Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caderno de Aprendizaxe UD 5 Paz, Piedade e Perdón

791 views

Published on

Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX: Imperialismo, Primeira guerra Mundial, Revolución Rusa, Anos 20, Crack do 29, Auxe dos fascismos e Arte.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caderno de Aprendizaxe UD 5 Paz, Piedade e Perdón

 1. 1. 1 CCSS, HISTORIA 4º ESO CADERNO PERSOAL DE APRENDIZAXE UD 5 “PAZ, PIEDADE E PERDÓN” BLOQUE 1 e 2: Tema 6, 7 e anexos cultura e arte (+ repaso cronoloxía e vocabulario unidades anteriores). NOME E APELIDOS ………………………….………………………………………………. Nº……. 4º ……. Rúbrica de avaliación (criterios de cualificación): 0,5 1 1,5 2 Respecto das pautas. CL, CM Non respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo entre 5 e 3 actividades sen facer. Non respecto algunha pauta de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo 1 ou 2 actividades sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade incompleta. Elaboración propia. CL, AA A maioría das veces non realizo as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, e copio as solucións. Intento realizar as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, case sempre antes da corrección. Realizo as actividades case sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Realizo as actividades sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Profundar nos contidos. CL, AA Apenas tomo apuntamentos ou elaboro moi poucos esquemas ou resumos (anexos ao final do tema). Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) sen afondar en todos os apartados do tema. Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) de todos os apartados tratando os contidos en profundidade. Tomo apuntamentos e elaboro esquemas ou resumos (anexos) de todos os apartados tratando sempre os contidos en profundidade. Autocorrección. AA, AIP Case non fago autocorreccións, apenas completo ideas nin explico os feitos. Corrixo parcialmente, ás veces non completo as ideas nin explico os feitos. Case sempre corrixo en profundidade, completando as ideas e explicando os feitos. Sempre corrixo en profundidade, completo as ideas e explico os feitos. 0,25 0,5 0,75 1 Presentación. Corrección formal e ortográfica. CL A presentación non é axeitada e presenta moitas faltas de ortografía. A presentación non é axeitada ou presenta moitas faltas de ortografía. A presentación é mellorable ou presenta algunhas faltas de ortografía. A presentación é axeitada e non presenta faltas de ortografía. Autoavaliación regulada. AA, AIP Avalíase subxectivamente. Intenta avaliarse obxectivamente na maioría dos aspectos. Avalíase obxectivamente pero non recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Avalíase obxectivamente e recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Realizamos as actividades con bolígrafo azul e a corrección con vermello. Con máis de 5 actividades sen facer a avaliación será negativa. O alumn@ que non entrega o caderno nas datas propostas é cualificado cun 0. O caderno pode ser solicitado pola profesora para a súa revisión en calquera momento que o considere oportuno para comprobar que o alumn@ realiza as tarefas. Avaliación: Data Nota Observacións Autoavaliación: Avaliación da profesora:
 2. 2. 2 DIDÁCTICA DE ESTUDO 5: ORDEN E RUTINA FOMENTAN O HÁBITO DE ESTUDO. Orden e limpeza  Facilitan a concentración e axudan a optimizar o tempo. Mantén limpos e ordenados os apuntamentos, o teu pupitre e a túa mesa de estudo. http://como-estudiar.estudiantes.info/2007/09/el-mejor-sitio-para-estudiar.html http://www.volveraeducar.com/estudio/lugar/aprendizaje/ambiente/condiciones/16.htm Rutina  Estuda todos os días á mesma hora e no mesmo lugar. Evita as distraccións. Móbil e dispositivos electrónicos apagados durante o horario de estudo. http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/08/28/1045236/crear-rutina-estudios.html https://www.examtime.com/es/blog/habitos-de-estudio/ Empregas as seguintes técnicas ou recursos á hora de estudar? https://www.youtube.com/watch?v=fynvWxfzlf4 SI NON Aprende a … IDENTIFICAR CAUSAS E CONSECUENCIAS Páx. 120-121 CAUSAS CONSECUENCIAS Motivos que causan o feito histórico Por que? Causas de longa duración/remotas Causas de curta duración/inmediatas Efectos que desencadea o feito histórico En que deriva? Consecuencias a curto prazo Consecuencias a longo prazo LEMBRA: 1: ¡MOTÍVATE A TI MISMO! Tes que ser positiv@ ante os estudos e ter unha razón, un motivo, que consiga espertar o teu interese na materia. 2: PRESTA ATENCIÓN NAS CLASES! Presta atención en clase para non chegar a ideas confusas e malas interpretacións, pregunta cando teñas dúbidas e toma nota dos aspectos máis importantes e das ideas principais para potenciar a memoria a longo prazo. 3: AS PROBAS HAI QUE EMPEZAR A PREPARALAS DENDE O PRIMEIRO DÍA! Levar a materia ao día é fundamental. Aproveitamos as clases para resolver dúbidas, estudar e repasar contidos. 4: COIDA O TEU CEREBRO! Durmir ben, practicar deporte regularmente e unha alimentación saudable mellorarán o rendemento do teu cerebro. Nos temas anteriores aprendiches a … TOMAR APUNTAMENTOS ESTUDAR A CRONOLOXÍA E A ELABORAR DEFINICIÓNS DE VOCABULARIO CONSTRUÍR APRENDIZAXES SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAR IDEAS PRINCIPAIS DAS SECUNDARIAS
 3. 3. 3 OS IMPRESCINDIBLES DAS UNIDADES ANTERIORES ARTE DO SÉCULO XIX Páx. 129-1371 e 136-137 Completa as táboas sobre os estilos artísticos e as correntes arquitectónicas da segunda metade do século XIX: REALISMO IMPRESIONISMO POSTIMPRESIONISMO CRONOLOXÍA CARACTERÍST ICAS TEMÁTICA EXEMPLO (obra e autor) CORRENTES HISTORICISTAS ARQUITECTURA DE NOVOS MATERIAIS ESCOLA DE CHICAGO MODERNISMO CARACTERÍSTICASEXEMPLO (OBRAEAUTOR) 3 ACTIVIDADES DE POSITIVO SOBRE GAUDÍ (MODERNISMO): http://historiartex.blogspot.com.es/2016/02/video-documental-dunha-obra-de-gaudi.html
 4. 4. 4 COMPLETA AS DEFINICIÓNS DE VOCABULARIO GLOSARIO E BLOQUE 1 1. Forma de organización social (..........................), política (gobernos autoritarios e ....................................) e económica (agricultura de autoabastecemento e produción artesanal) dos países europeos desde finais o século ..... ata principios do século XIX. 2. Sistema político que se caracteriza pola concentración de todos os poderes na persoa do ......., que só é responsable dos seus actos ante ............... . Desenvolveuse na maioría dos estados ............................. durante os séculos ......... e XVIII (Francia, España ou Austria). 3. Sistema político no que o poder do rei está limitado por unha asemblea lexislativa ou ................................. . Desenvolveuse en ................................ a partir de 1689 cando o monarca se compromete a respectar Declaración de .................................. . 4. Movemento cultural que se estendeu por ........................... ao longo do século ........... e que cuestionaba os valores e a sociedade tradicionais (relixión, sistema de ............................). Pensadores ilustrados franceses foron Montesquieu, Voltaire e .......................... . 5. Forma de goberno xurdida do intento dalgúns monarcas europeos por conciliar o .............................. coa filosofía da ............................... . Catarina II de Rusia, Federico II de Prusia, Xosé II de Austria e Carlos III de ........................... . 6. Principio .............................. no que os tres poderes do estado (lexislativo, executivo e .........................) deben ser exercidos por órganos diferentes, para garantir un sistema político ..............., libre e ...................... . Acuñado por .................................. no Espírito das Leis, que a súa vez foi influenciado polo inglés Jonh Locke. 7. Principio .............................. polo que os cidadáns dunha nación teñen o .................. e o delegan nos seus representantes. ................................ definiu os conceptos de soberanía nacional e contrato .......................... . 8. Grupo ......................... ao que se accede por ......................... . Na sociedade do antigo réxime eran 3: ..................., clero e o terceiro estamento (..............................., burguesía e todos os demais). 9. Teoría .......................... formulada por Adam .................. que defendía o libre ........................... internacional e a libre .............................., rexeitando a intervención do estado na ............................. Xurde da aplicación do método científico e das ideas da Ilustración. 10. Territorio dominado e administrado ......................... e economicamente por unha potencia ................................. 11. Persoa que coloniza un ......................., polo xeral emigrante que parte dunha metrópole a unha colonia. 12. .......... fundamental dun estado que define os ......................... e as liberdades básicas dos cidadáns e as formas de ............................. . 13. Organización dun ...................... no que os cidadáns ou o ................................... elixen a súa máxima autoridade para un período determinado. 14. Sistema polo que só teñen dereito a ................... os cidadáns que cumpren unhas determinadas condicións, normalmente relativas á ...................... . 15. Sistema polo que todos os cidadáns teñen ......................... a voto. 16. Ideoloxía herdeira da ............................ e da Revolución Francesa fundamentada na ....................... do individuo. 17. Ideoloxía ....................... que sostén o ......................... dos pobos a decidir sobre eles mesmos e a defender a súa soberanía. 18. Corrente ......................... xurdida a principios do século ............., que valora a ................................., o individualismo e a expresión dos ............................... por enriba da razón. 19. Cartos, .........................., instalacións, máquinas ou tecnoloxías necesarias para producir bens ou ...................... .
 5. 5. 5 20. Clase ......................... dominante na sociedade capitalista, que gozaba dun estatus ............................ privilexiado por ser a ............................ dos medios de produción e que alcanzou a prominencia política. 21. Clase social que, na sociedade ............................., carece de medios de ............................ e só dispón da súa forza de traballo como medio de ............................ 22. Organización da produción ................................ especializada na elaboración de produtos ........................ . 23. Sistema de ......................... industrial desenvolvido a principios do século ......... no que diferentes traballadores interveñen sucesivamente no proceso de ............................. dun produto. 24. Movemento ............................. que xurde en ............................., en plena revolución industrial (en torno ao ano 1811), que rexeita toda clase de ................................ (oposición ao maquinismo). 25. Doutrina .......................... xurdida en Europa durante a Revolución ........................... que propugna unha transformación da ................................. para lograr a ................................ entre as persoas. 26. Movemento ............................ estendido por Europa na segunda metade do século ....... e principios do ......., que rexeitaba o ......................... e outras formas de autoridade e que promove unha sociedade baseada exclusivamente na ............................... voluntaria entre as persoas. 27. Grupo ....................... que combate un exército regular mediante ataques ..................... e sorpresivos. 28. Levantamento ...................... contra o goberno promovido por un xefe do ........................ . No século XIX en España os pronunciamentos foron protagonizados por militares que querían instaurar un réximes ......................... . 29. Durante o século XIX e as guerras carlistas, partidarios do príncipe .................. Mª Isidro (irmán de ............................), absolutistas. 30. Durante o século XIX e as guerras carlistas, partidarios de ............................ (filla de fernando VII), .................... . 31. Sistema político con predominio de ......... partidos que compiten ou ........................... no poder. 32. Persoa que exerce unha .......................... ou influencia política ....................... nunha vila ou comarca. 33. ................................. por parte do ..................... das propiedades dos nobres, da ...................... e das terras comunais, e a posterior .................. nunha poxa pública. A continuación relaciona cada termo cunha temática: POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDADE CULTURA E ARTE
 6. 6. 6 ORDENA CRONOLOXICAMENTE OS ACONTECEMENTOS Publicación do DICCIONARIO FILOSÓFICO de Voltaire / Guerra dos Sete Anos / Reinado de Luis XIV de Francia / Publicación do ESPÍRITO DAS LEIS de Montesquieu / Tratado de Utrech / Inicio da monarquía parlamentaria en Inglaterra (Gloriosa Revolución) / Publicación do CONTRATO SOCIAL de Rousseau / Finalizan as obras do Palacio de Versalles / Reinado de Carlos III / Publicación do primeiro tomo da Enciclopedia francesa / Guerra de Sucesión española / Reinado de Filipe V: 1661-1715 1688 1700 1700-1713 1700-1746 1713 1748 1751 1756-1763 1759-1788 1762 1764 Primeira Constitución escrita da historia / Reinado Carlos IV/ Congreso de Viena / Trienio Liberal de Rafael Riego (1º ciclo de Revolucións liberais en Europa) / Independencia das colonias españolas en América / Guerra Independencia Americana / Lámpada eléctrica (Edison) / Golpe de Estado de Napoleón / Máquina de Vapor (J. Watt) / Reinado de Fernando VII / Santa Alianza / Inicio da Primeira Revolución Francesa / Proclamación do Imperio de Napoleón – Código Civil / Primeira liña de ferrocarril (G. Stephenson) / Guerra de Independencia Española / Constitución de Cádiz / Primeiros barcos de vapor (Fulton)/ Primavera dos Pobos - Publicación do Manifesto Comunista de Marx e Engels / Unificacións Ilatia e Alemañá - Teléfono (Bell)/… 1768 1775-1783 1776 1787 1788-1708 1789 1799 1804 1805 1807 1808-1814 1812 1814-1815 1814-1833 1815 1820-1823 1824 1825 1830 1843-1868 1848 1871 1881 1885 1868-1874 1895 1898
 7. 7. 7 1. IMPERIALISMO Páx. 107-113 1.1 Completa unha vez realizada a lectura das páxinas 107-113: DEFINICIÓN COLONIALISMO DEFINICIÓN COLONIA IMPERIOS EUROPEOS (Metrópole e principais colonias) Mapa páxina 113 IMPERIOS NON EUROPEOS (Metrópole e principais colonias) http://historiartex.blogspot.com.es/2015/05/imperios-europeos.html 1.2 O inicio da expansión 1850-1880. A) Clasifica o texto: B) Comenta o tema e as ideas principais dos fragmentos da película (Las Montañas de la Luna) ambientada en 1850. https://www.youtube.com/watch?v=C07ecsJj2QY, https://www.youtube.com/watch?v=mFP7STrYjZ4
 8. 8. 8 1.3 Le con atención os seguintes textos. — Ambos os textos son xustificacións do colonialismo. Con que argumentos? 1.4 Completa: 1.5 O reparto do mundo: 1880-1914. A repartición do continente africano. Páx. 123 Responde as preguntas e completa as lendas do mapa co país que corresponda. Por que motivo se celebrou a Conferencia de Berlín en 1885? Que se acordou? Que estados europeos participaron na repartición do continente africano? Despois da perda de Cuba, Filipinas e Porto Rico, cales foron os dominios coloniais españois en África?
 9. 9. 9 2. PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL Páx. 114-125 2.1 Responde as preguntas sobre as CAUSAS do conflito:  Discrepancias coloniais. Que dúas potencias entran en conflito nas “crises marroquís”? En que anos se producen estas dúas crises?  O nacionalismo nos Balcáns. En que ano estala a guerra dos Balcáns? Por que é provocada?  As rivalidades económicas. Que país experimenta un rápido desenvolvemento industrial ata chegar a converterse en competidor do Reino Unido?  As rivalidades territoriais. Que potencias se disputan territorios?  A crise da paz armada. Que potencias competían en armamento (aplicando a chamada “economía de guerra”)? 2.2 O estoupido da contenda: Que magnicidio serviu de “casus belli” (circunstancia que provoca unha declaración de guerra, a miúdo é un pretexto que oculta causas máis profundas)? Quen o leva a cabo? Quen declara a guerra? 2.3 BANDOS enfrontados: (MAPA PAX. 113) TRIPLA ALIANZA POTENCIAS CENTRAIS TRIPLA ENTENTE POTENCIAS ALIADAS PAÍSES QUE FORMAN A ALIANZA PAÍSES QUE ENTRAN NO BANDO DURANTE A GUERRA PAÍSES QUE SE DECLARAN NEUTRAIS
 10. 10. 10 2.4 FASES da guerra: A GUERRA DE MOVEMENTOS A GUERRA DE POSICIÓNS A CRISE DE 1917 O FIN DA GUERRA CRONOLOXÍA 1915-1916 OBXECTIVO Avance rápido de pola fronte occidental CARACTERÍSTICAS Guerra de trincheiras Novo armamento: Coa entrada de EEUU: entrada de importantes recursos materiais e humanos. BATALLAS OU FEITOS IMPORTANTES Marne: Francia frea o avance de Alemaña. PAÍSES QUE ENTRAN/SAEN DA GUERRA SAE: RUSIA. ENTRAN COA T. E. EEUU E GRECIA. ALIANZA FAVORECIDA TRIPLA ALIANZA 2.5 Nomea as CONSECUENCIAS da guerra: Reforzo: actividade 2 páx. 144  Demográficas:  Económicas:  Sociais:  Políticas:
 11. 11. 11 3. A REVOLUCIÓN RUSA Páx. 150-151 3.1 Ordena cronoloxicamente os acontecementos que se suceden en Rusia: Constitución da URSS – Outubro vermello: toma do poder dos bolxeviques – Abdicación do tsar Nicolao II – Derrota de Rusia na guerra ruso- xaponesa – Rusia abandona a Primeira Guerra Mundial – Domingo Sanguento - Introdución da NEP por Lenin – Guerra civil – Revolución fallida contra o réxime tsarista – Goberno provisional de Kerenski – Creación da Duma – Constitución dos Soviets - 1905 Derrota de …. … … 1917 Febreiro: …. Febreiro: Goberno …. Outubro …. …. 1918-1924 1918-1920: 1921-1927: 1922: 3.2 Relaciona os seguintes termos da revolución: Menxevique, Bolxevique, Tsar, Duma e Sóviet. 3.3 De cine: Fragmento de Outubro de Eisenstein (URSS, 1927). Que acontecementos históricos reflicte esta película de modo case documental? É propagandística? Por que? 3.4 Indica se as afirmacións seguintes son causas remotas, causas inmediatas, consecuencias a longo ou a curto prazo da Revolución Rusa de outubro de 1917. — A retirada de Rusia da Primeira Guerra Mundial — A nacionalización de fábricas, bancos e o comercio exterior — As duras condicións de vida dos campesiños e os obreiros — A acumulación de terras en mans da nobreza, a Igrexa e a monarquía — A planificación da actividade económica por parte do Estado — Os escasos logros conseguidos pola oposición ao tsar, tras a revolución de 1905 — A creación dunha Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) — As reivindicacións dos sóviets tras a revolución de febreiro de 1917 — O poder absoluto dos tsares — O desenvolvemento económico e as melloras sociais, pero baixo un réxime autoritario.  Título que se lle daba ao emperador de Rusia (ata 1917)   Asamblea representativa (1905)  Membro da facción máis moderada dos socialistas (1903 POSDR-1917)  Membro da facción máis radical dos socialistas (minoría)   Consello revolucionario formado por obreiros ou traballadores e soldados (durante a revolución rusa: febreiro- outubro 1917)
 12. 12. 12 4. DOS FELICES ANOS 20 A CRISE DE 1929 Páx. 152-159 4.1 Europa despois da gran guerra: Artículo 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rin, sea sobre su lado derecho. Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la concentración de fuerzas armadas (...). Art. 170. Estará estrictamente prohibida la importación en Alemania de armas, municiones y material de guerra, sea cual fuere su naturaleza. Art. 173. Quedará suprimido en Alemania todo servicio militar universal obligatorio. Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Tratado de .............................., 19.....  Que outros tratados cambiaron as fronteiras de Europa (tratado/País)?  Que penalizacións lle foron impostas a Alemaña por parte dos vencedores?  Entre os cambios territoriais implicou a derrota dos imperios centrais en Europa están:  A desaparición de Imperios europeos: …………………………….. e ………………..…………………….……  A aparición de novos estados:  A Sociedade de Nacións foi fundada no ano …………. e tiña como obxectivo …… 4.2 Os felices anos 20: http://www.nonmeconteshistorias.blogspot.com.es/2011/04/locos-o-felices-anos-20.html  Que país non sufriu a crise da posguerra? Por que?  Que foi o plan Dawes?  Que factores posibilitaron o crecemento económico do sistema capitalista?  Que novos sectores industriais comezan a expandirse?  Que novas formas de incentivar o consumo aparecen coa nova sociedade de consumo?  A sociedade de consumo era un fenómeno esencialmente ………………..…………….. que foi exportado a Europa a través do ………………………., producido maioritariamente en ……………………..…………….  Cal foi a primeira filme sonora da historia do cine? En que ano se estrea?  Que novos ritmos (música e baile) aparecen nesta década a nivel internacional?Que deportes comezan a facerse populares?
 13. 13. 13 4.3 A crise de 1929:  Que causa o crack do 29?  Que consecuencias tivo?  Entre os anos 1933 e 1937 EEUU desenvolve o New Deal, un conxunto de medidas para superar a depresión económica. En que se baseaba a proposta? Cales foron as medidas principais? 5. O AUXE DOS FASCISMOS 5.1 Aparición dos totalitarismos:  Exemplos máis significativos:  Outros estados europeos sen tradición democrática que instauran ditaduras conservadoras e nacionalistas durante os anos 20 e 30:  Trazos característicos do estado autoritario:  Completa a lenda do seguinte mapa sobre os sistemas políticos na Europa do período de entreguerras: 5.2 Sitúa onde corresponda: Xestapo - Intervencionismo estatal - Fasci dei combattimento –Mussolini – Marcha sobre Roma – Führer - Nacionalsocialismo - Autarquía - V. Manuel III – Política exterior expansionista – Terceiro Reich – Duce – Leis de Nüremberg – Espacio Vital – Mein Kampf ITALIA FASCISTA ALEMAÑA NAZI
 14. 14. 14 5.3 Completa as afirmacións sobre o nazismo alemán coas seguintes palabras: campos de concentración – führer - Xestapo - liberdades individuais - partido único – poboación - poder sen limitacións - pluralismo - propaganda - réxime totalitario - Terceiro Reich. — O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caracterizouse polo papel predominante do . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a ausencia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., o exercicio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a mobilización continuada da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sustentada en organizacións subordinadas ao partido (sindicatos, asociacións xuvenís etc.) e a vontade de monopolizar todos os aspectos da vida social mediante a comunicación de masas, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e a educación. — O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . instaurado polo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (caudillo) Adolf Hitler caracterizouse pola supresión das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . recollidas na Constitución, a eliminación de toda oposición política, a creación da policía secreta do Estado (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) e a construción de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.4 Completa o mapa conceptual coa información do cadro e terás un resumo do período de entreguerras:
 15. 15. 15 6. ARTE 6.1 PRIMEIRAS VANGARDAS. Relaciona as obras cos seus autores e a corrente artística á que pertencen, sinalando a cronoloxía e as características principais de cada peza. OBRA AUTOR CORRENTE ARTÍSTICA CRONOLOXÍA CARACTERÍSTICAS 6.2 A que TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS DO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX pertencen as obras? Xustifica a túa resposta.

×