Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caderno de aprendizaxe UD 2 o nacemento dunha nova era

192 views

Published on

Actividades UD 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caderno de aprendizaxe UD 2 o nacemento dunha nova era

 1. 1. 1 CCSS, HISTORIA 4º ESO CADERNO PERSOAL DE APRENDIZAXE UD 2 “O NACEMENTO DUNHA NOVA ERA” BLOQUE 1: Unidades 1, 2 (A crise do Antigo Réxime) e 5. NOME E APELIDOS ………………………….………………………………………………. Nº……. 4º ……. Rúbrica de avaliación (criterios de cualificación): 0,5 1 1,5 2 CL, CM Non respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo entre 5 e 3 actividades sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) pero deixo 1 ou 2 actividades sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e elaboro esquemas ou resumos (anexos). CL, AA A maioría das veces non realizo as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, e copio as solucións do encerado. Intento realizar as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, case sempre antes da corrección. Realizo as actividades case sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Realizo as actividades sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. CL, AA Non trato os contidos en profundidade nin emprego o vocabulario adecuado. A maioría das veces trato os contidos en profundidade intentando empregar ademais o vocabulario adecuado. Trato sempre os contidos en profundidade empregando o vocabulario adecuado pero non elaboro esquemas ou resumos. Trato os contidos en profundidade, empregando o vocabulario adecuado e elaborando esquemas ou resumos (anexos). AA, AIP Case non fago autocorreccións, apenas completo ideas nin explico os feitos. Corrixo parcialmente, ás veces non completo as ideas nin explico os feitos. Case sempre corrixo en profundidade, completando as ideas e explicando os feitos. Sempre corrixo en profundidade, completo as ideas e explico os feitos. 0,25 0,5 0,75 1 CL A presentación non é axeitada e presenta moitas faltas de ortografía. A presentación é mellorable ou presenta faltas de ortografía. A presentación é axeitada pero presenta algunha falta de ortografía. A presentación é axeitada e non presenta faltas de ortografía. AA, AIP Avalíase subxectivamente. Intenta avaliarse obxectivamente na maioría dos aspectos. Avalíase obxectivamente pero non recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Avalíase obxectivamente e recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Realizamos as actividades con bolígrafo azul e a corrección con vermello. Con máis de 5 actividades sen facer a avaliación será negativa. O alumn@ que non entrega o caderno nas datas propostas é cualificado cun 0. O caderno pode ser solicitado pola profesora para a súa revisión en calquera momento que o considere oportuno para comprobar que o alumn@ realiza as tarefas. Revisión/avaliación: Data Nota Observacións Actividades de positivo realizadas: Blog:
 2. 2. 2 CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN Contidos comúns + Vocabulario. Cronoloxía. Crise do Antigo Réxime. Revolución Americana. Revolución Francesa. Imperio Napoleónico e Restauración. Neoclasicismo. Os dereitos da muller. Crise do Antigo Réxime en España e retorno ao absolutismo. Prerromanticismo e Goya. 1. Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes aplicando as convencións habituais no estudio da historia. Competencia matemática, Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico, e Competencia Social e cidada. 2. Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os feitos sociais. Competencia en Comunicación lingüística, Tratamento da Información e Competencia para aprender a aprender. 3. Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando delas as transformacións que se producen en Europa no século XVIII. Competencia en Comunicación lingüística, Competencia Social e cidadá, Competencia Cultural e artística. 4. Identificar os trazos fundamentais das revolucións liberal-burguesas, valorando os grandes procesos de transformación que experimentou o mundo occidental, e analizando as particularidades destes procesos en España e Galicia en comparación con outros exemplos representativos. Competencia en Comunicación lingüística, Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico e Competencia Cultural e artística. Caderno de aprendizaxe (traballo diario + actividades + autoavaliación) 30% Tarefa integrada (aprendizaxe activa + proba oral competencias + blog + autoavaliación): corrección actividades e clasificación de documentos históricos. 30% Proba escrita 40% 1.0 Didáctica de Estudio 1.1 Lectura e vocabulario 1.2 Apuntamentos + documentais Semana 1 2.1 Realización actividades 2.2 Tarefa (corrección + clasificación documentos) 2.0 Exposicións/Correccións Actividades Semana 2 e 3 3.1 Actividades de positivo e de reforzo 3.2 Cronoloxía 3.2 Aprendizaxe e Autoavaliación Semana 4
 3. 3. 3 DIDÁCTICA DE ESTUDIO 2 LEMBRA A TÉCNICA DE ESTUDO 1: ¡MOTÍVATE A TI MISMO! «Tes que ser positivo ante os estudios e ter unha razón, un motivo, que consiga espertar o teu interese na materia». A incomprensión do presente nace da ignorancia do pasado, Marc Bloch (Historiador francés). Non perdamos nada do pasado. Só co pasado se forma o porvir, Anatole France (Premio Nobel de Literatura en 1921). TÉCNICA DE ESTUDO 2: PRESTA ATENCIÓN NAS CLASES «presta atención en clase para non chegar a ideas confusas e malas interpretacións, pregunta cando teñas dúbidas e toma nota dos aspectos máis importantes e das ideas principais para potenciar a memoria a longo prazo » Prestas atención en clase? (1-10) Preguntas cando tes dúbidas? (1-10) Tomas notas e apuntamentos evitando copiar do encerado? (1-10) Segues os consellos propostos na unidade anterior sobre como tomar apuntamentos? (1-10) Pon exemplos: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/msec/sec/ite/aprender_a_estudiar/accesible/accesible5.html Aprende a… ESTUDAR A CRONOLOXÍA E A ELABORAR DEFINICIÓNS DE VOCABULARIO: Constrúe aprendizaxes significativas. Como facer definicións de vocabulario? Dando resposta as seguintes preguntas: (Practica cun termo de vocabulario do tema anterior e a continuación revisa a definición na actividade 1.1) Que é? Onde se desenvolve? Cando se desenvolve? Por que se caracteriza? En azul: sitúa os feitos que lembras do tema anterior. Noutra cor: constrúe/relacionando cos que xa sabes, novos aprendizaxes. Que relacións atopaches? Pon un exemplo. Ao final repasa varias veces, sen axuda de ningún tipo, nun papel aparte ou mentalmente. Non leva máis de 2 minutos facelo antes de cada clase.
 4. 4. 4 1.- PRE-TAREFA 1.1 Ao tempo que realizas a lectura silenciosa do tema 2 do libro: Completa co vocabulario do tema anterior e copia unha frase do libro na que apareza o termo (sinala a páxina): • …………………………………………...…………: Forma de organización social (estamental), política (gobernos autoritarios e absolutistas) e económica (agricultura de autoabastecemento e produción artesanal) dos países europeos desde finais o século XV ata principios do século XIX. EX: • …………………………………………………….……..: Sistema político que se caracteriza pola concentración de todos os poderes na persoa do rei, que só é responsable dos seus actos ante Deus. Desenvolveuse na maioria dos estados europeos durante os séculos XVII e XVIII (Francia, España ou Austria). EX: • ................................................................: Sistema político no que o poder do rei está limitado por unha asemblea lexislativa ou Parlamento. Desenvolveuse en Inglaterra a partir de 1689 cando o monarca se compromete a respectar Declaración de dereitos. EX: • ……………………………….: Movemento cultural que se estendeu por Europa ao longo do século XVIII e que cuestionaba os valores e a sociedade tradicionais (relixión, sistema de goberno). Pensadores ilustrados franceses foron Montesquieu, Voltaire e Rousseau. EX: • ……………………………………………………….: Principio político no que os tres poderes do estado (lexislativo, executivo e xudicial) deben ser exercidos por órganos diferentes, para garantir un sistema político xusto, libre e igualitario. Acuñado por Montesquieu no Espíritu das Leis, que a súa vez foi influenciado polo inglés Jonh Locke (describe a separación do poder lexislativo do executivo). EX: • …………………………………………………………: Principio político polo que os cidadáns dunha nación teñen o poder e o delegan nos seus representantes. O poder dos gobernantes reside no pobo e xorde del. Rousseau definiu os conceptos de soberanía nacional e contrato social. EX: • ……………………………………: Grupo definido por un común estilo de vida e análoga función social. Grupo pechado ao que se accede por nacemento. Na sociedade do antigo réxime eran 3: nobreza, clero (os privilexiados) e o terceiro estamento (campesiños, burguesía e todos os demais, os non privilexiados). EX: A que termo de vocabulario fai referencia cada definición? Aporta un exemplo extraído da lectura:  Territorio dominado e administrado por unha potencia estranxeira:  Persoa que coloniza un territorio, polo xeral emigrante que parte dunha metrópole a unha colonia:  Organización dun estado no que os cidadáns ou o Parlamento elixen a súa máxima autoridade para un período determinado:  Lei fundamental dun estado que define os dereitos e as liberdades básicas dos cidadáns e as formas de goberno:  Grupo social non privilexiado (terceiro estamento) que aceptará as ideas ilustradas para intentar cambiar a estrutura social e política. Coa Revolución Francesa chegará a substituír a nobreza no seu papel de clase predominante:  Sistema polo que só teñen dereito a voto os cidadáns que cumpren unhas determinadas condicións, normalmente relativas á riqueza:  Sistema polo que todos os cidadáns teñen dereito a voto:
 5. 5. 5 1.2 Atende aos documentos e as explicacións e toma apuntamentos: A) A REVOLUCIÓN AMERICANA (1775-……………) https://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4&feature=player_embedded  CAUSAS:  1776  1787  1787 B) A REVOLUCIÓN FRANCESA1789 https://www.youtube.com/watch?v=5WmXQUT5eCs CAUSAS  Crise económica e social:  Marxinación política da burguesía:  As ideas ilustradas animaron á ….  Forte crise financeira da monarquía debido a…  A reforma fiscal que intentou levar a cabo a ………………………….. pretendía que …. ETAPAS MONARQUÍA CONSTITUCIONAL E PARLAMENTARIA (1791-1792) REPÚBLICA DEMOCRÁTICA (1792- 1795): A CONVENCIÓN. REPÚBLICA BURGUESA (1795-1799): O DIRECTORIO.
 6. 6. 6 C) IMPERIO NAPOLEÓNICO https://www.youtube.com/watch?list=PLF5A021BC0AA353D4&v=T5f-dZhF6i0 Principais obxectivos de Napoleón en política interna: 1) 2) Política exterior expansionista: 1799  1804  1805  1806  1808-1814  1811  1814  1815  D) RESTAURACIÓN O congreso de Viena A Santa Alianza Cronoloxía Integrantes Obxectivos Acordos
 7. 7. 7 2.1 Realización das actividades en dúas sesións: Segue as pautas para clasificar os documentos: http://www.claseshistoria.com/general/comentariotextos.htm A) A REVOLUCIÓN AMERICANA (1775 - …………) Nº 1- Nomea as causas da revolución: Clasifica o documento: “Todos os homes son por natureza igualmente libres e independentes, e posúen certos dereitos inherentes a súa persoa.(…) Todo poder reside no pobo e, por conseguinte, deriva del. (…) Os poderes lexislativo e executivo do Estado han de separarse e distinguirse do xudicial. (….) todos os homes teñen o mesmo dereito ao exercicio libre da súa relixión”. Subliña as Palabras clave. Natureza do texto: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Nº 2- Ordena cronoloxicamente os seguintes acontecementos da independencia de Estados Unidos: Clasifica o documento: "Sostemos como evidentes estas verdades: que todos os homes son creados iguais; que son dotados polo seu Creador de certos dereitos inalienables; que entre estes dereitos están a vida, a liberdade e a procura da felicidade; que para garantir estes dereitos se institúen entre os homes os gobernos, que derivan os seus poderes lexítimos do consentimento dos gobernados; que cando queira que unha forma de goberno se faga destrutora deses principios, o pobo ten o dereito a reformala ou a abolila e a instituír un novo goberno que se basee neses principios, e a organizar os seus poderes no xeito que ó seu xuízo ofrecerá as maiores probabilidades de alcanzar a súa seguridade e felicidade" (….) Subliña as Palabras clave. Natureza do texto: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino:
 8. 8. 8 Nº 3- Subliña os feitos relacionados coa revolución americana que traten de cambios estruturais (transformacións máis profundas e duradeiras) Pax. 44 : Diferenzas entre cidadáns: sufraxio censitario- Tratado de Versalles -Por encima de todos os Estados está o goberno central federal - Estalido da guerra entre colonos americanos e o exército británico - Declaración dos Dereitos do Home - Influencia da Ilustración europea - Constitución da República Federal dos Estados Unidos de América - Os colonos reciben axuda militar de Francia, España e os Países Baixos - Organización dun exército americano baixo o mando de George Washington - Declaración de Independencia - República como sistema de goberno - Motín do té en Boston - Primeira Constitución da historia que estableceu a división de poderes. Clasifica o documento: Nº 4- Clasifica o documento: Nº 5- Clasifica o documento: https://www.youtube.com/watch?v=dUORlBV1tmA Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino:
 9. 9. 9 B) A REVOLUCIÓN FRANCESA1789 Nº 6- Completa as frases sobre as causas da revolución:  A crise económica e social….  Forte crise financeira da monarquía debido aos…  Marxinación política da burguesía, soamente os .....  As ideas ilustradas animaron á ….  A reforma fiscal que intentou levar a cabo a ………………………….. pretendía que …. http://historiae-contemporanea.blogspot.com.es/2013/11/algunas-vinetas-satiricas-sobre-la.html Nº 7- Completa o texto sobre o comezo da Revolución no ano 1789. A continuación sinala os documentos que aparecen nas seguintes actividades que se poden relacionar cos acontecementos sinalados cun * nesta actividade: Os ……………………….…………….. negáronse a pagar impostos e esixíronlle a ……….………… …….… que convocase os …………………….…………. ……………………………., único organismo que podía aprobar unha reforma fiscal. Versales, maio 1789*: reunidos os estados xerais (nobreza, clero e ………………..………. ………………..……………) os representantes do terceiro estado (…………………….…………… e clases populares), que constituían a maioría e só tiñan un único voto, exisen o voto por ……………………………. . Pavillón de parís (Jeu de paume: xogo da pelota), 20 xuño 1789*: ante a negativa os deputados do terceiro ……………..……………… eríxense en ……………….….……… …………………..……………. (representantes da nación) e comprométense a elaborar unha ………………..…………………….. que reflicta a vontade da maioría dos …………………….…………… . O pobo de París apoia a …………………..…………… . 14 de xullo*: o pobo asalta a fortaleza da ……………………………….. a revolución estendese ao ……………..………… en forma de revolta antiseñorial (gran medo). 4 de agosto*: a ……………………………………. ………………….…………….. abole os privilexios feudais e promulga a declaración de ……………….…………….. do …………….………… e do cidadán. Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino:
 10. 10. 10 Nº 8- Clasifica o documento: Nº 9- Clasifica o documento: Nº 10- Clasifica o documento: Nº 11- Clasifica o texto: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Estilo: Los representantes del pueblo francés, que han formado una Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne estos derechos naturales, imprescriptibles e inalienables; para que, (…..). Por estas razones, la Asamblea Nacional, (……..), reconoce y declara los siguientes Derechos del Hombre y del Ciudadano: I - Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública. II - La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. III - La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.
 11. 11. 11 Nº 12- Sitúa os acontecementos na fase que corresponda: Sufraxio universal masculino/ Sufraxio censitario Asalto palacio real das Tullerías / Convención xacobina / Constitución de 1793 / Robespierre / Protagonismo cada vez maior do exército / Política do terror / Constitución de 1791 / Austria e Prusia inician unha guerra contra Francia / Declaración dos dereitos da muller e da cidadá. MONARQUÍA CONSTITUCIONAL E PARLAMENTARIA (1791-………….) REPÚBLICA DEMOCRÁTICA (……………-1795): A CONVENCIÓN. REPÚBLICA BURGUESA (1795-……………….): O DIRECTORIO. Clasifica o texto: Nº 13- Clasifica o documento: https://www.youtube.com/watch?v=x6MXQqQXAxI Nº 14- Clasifica o documento: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos. Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino:
 12. 12. 12 Nº 15- Clasifica o documento: Nº 16- Subliña os cambios estruturais (transformacións máis profundas e duradeiras) Pax. 44 que trouxo consigo a revolución: Constitución de 1791 e de 1792, Caída do absolutismo, Promulgación de dereitos do home, Desaparece a sociedade estamental, Imponse o liberalismo económico, Crise de subsistencia, Revoltas campesiñas, Xurde unha nova mentalidade liberal e igualitaria. Clasifica o texto: http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com.es/2012/10/la-ejecucion-de-luis-xvi-1793-documentos.html C) IMPERIO NAPOLEÓNICO Nº 17- Ordena cronoloxicamente: Napoleón é derrocado e desterrado a illa de Elba / As tropas napoleónicas derrotan a Prusia en Xena / O Imperio napoleónico alcanza a súa máxima extensión / Guerra da Independencia Española / As tropas napoleónicas derrotan a Austria na batalla de Austerlitz / Napoleón coroase emperador / Congreso de Viena / A armada británica derrota a francesa na batalla de Trafalgar / Redacción do Código Civil / Golpe de Estado e instauración do Consulado. Clasifica o documento: Nº 18- Clasifica os documento: "El rey afrontó toda aquella situación con una compostura y un temple que nos dejó atónitos a cuantos allí nos encontrábamos. Sigo convencido de que aquella firmeza suya la había extraído de los principios de la religión". "Su Majestad subió al patíbulo y quiso abalanzarse sobre la parte frontal como si pretendiera pronunciar un discurso. Se le dijo que aquello no era posible. Entonces se dejó conducir hasta el lugar donde fue atado, desde donde exclamó con voz muy alta: ‘Pueblo de Francia, muero inocente’. Después, volviéndose hacia nosotros, dijo: ‘Caballeros, soy inocente de todo cuanto se me ha acusado. Desearía que mi sangre sirviera para consolidar sobre ella la felicidad de todos los franceses". Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Estilo e características: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Estilo e características: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?):
 13. 13. 13 Nº 19- Clasifica o documento: https://www.youtube.com/watch?v=N8jP3o22HGw, min. 21 Nº 20- Clasifica o documento: Nº 21- Observa o mapa da páxina 41 e responde:  Enumera os países conquistados por Napoleón:  Que países eran os máximos rivais de Francia?  En que países empeza a ser derrotado Napoleón? Clasifica o documento: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Estilo e características: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Texto 1804 Páx. 47
 14. 14. 14 Nº 22- Clasifica o documento: D) RESTAURACIÓN Nº 23- Clasifica o documento: http://historiae-contemporanea.blogspot.com.es/2013/11/algunas-caricaturas-del-congreso-de.html Nº 24- Clasifica o documento: "Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los mismos pueblos geográficos que las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera que contándose en Europa más de treinta millones de franceses, quince de españoles, quince de italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo cuerpo de nación (...); ¡Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! (...) En tal estado de cosas podía haber más probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de códigos, de principios, opiniones, sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el apoyo de las luces universalmente extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran familia europea (...)." Nadie podría negar que si, al entrar en España, Austria, en vez de declararme la guerra, me hubiese dejado cuatro meses de estancia en España, todo hubiese terminado allí y en tres o cuatro años se habría visto una paz profunda, una prosperidad brillante, y una nación compacta (...). Como quiera que sea, esta reunión (la de Europa) se hará tarde o temprano (...) el impulso está ya dado, y no creo que después de mi caída y la aparición de mi sistema pueda haber en Europa otro gran equilibrio que la reunión y la confederación de los grandes pueblos." Natureza do texto: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Tema/idea principal: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Tema principal: Causas: Consecuencias:
 15. 15. 15 Nº 25- La lectura del tema: “Los cien mil hijos de San Luis”. Eslava Galán, Historia de España contada para escépticos. Clasifica el documento: Nº 26- Clasifica os documentos: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Tema principal: Causas: Consecuencias: Natureza dos documentos: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Estilo e características: Temas principais:
 16. 16. 16 Nº 27- Clasifica o documento: Nº 28- Clasifica o documento: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Destino: Natureza do documento: Tipo de fonte (primaria/secundaria, páx. 78): Circunstancias espazo-temporais (cando e onde?): Autoría: Tema principal: Transcendencia:
 17. 17. 17 2.2 Realiza a tarefa no teu blog persoal tendo en conta os seguintes criterios: Blog: ……………………………………………………………………………………………………. RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN DA TAREFA INTEGRADA (AUTOAVALIACIÓN) 0,25 0,5 0,75 1 A C T I V I D A D E E N T R A D A B L O G Usa o Vocabulario CL Non emprego o vocabulario adecuado. Intento empregar o vocabulario adecuado, pero non sempre o consigo. Case sempre empregar o vocabulario adecuado, salvo unha ou dúas excepcións. Trato sempre os contidos en profundidade empregando o vocabulario adecuado. Afonda nos contidos CL Apenas completo ideas nin explico os feitos. Corrixo parcialmente, ás veces non completo as ideas nin xustifico as respostas. Case sempre corrixo en profundidade, completando as ideas e xustificando as respostas. Sempre corrixo en profundidade, explicando as ideas e xustificando as respostas. Interpreta documentos históricos CL Non interpreto o documento histórico. Limítome a nomear datos. Diferencio entre as causas e as consecuencias dos feitos aos que fago referencia. Diferencio entre as causas e as consecuencias do feito ao que fago referencia e interpreto os documentos históricos. Interpreto en profundidade o documento histórico, situándoo no seu contexto. Cita as fontes CL, CD Non cito as fontes. Non cito todas as fontes ou as que cito non son pertinentes. Cito todas as fontes, ademais son fiables e pertinentes. Emprego fontes fiables e pertinentes e ademais especifico para que empreguei cada unha delas. Competencia Dixital CA, CM Evito o uso das TICs e non sigo as indicacións para a realización da entrada no blog. Uso recursos TICs con pouca fluidez e autonomía, a entrada non seguen todas as indicacións propostas. Uso correctamente as TIC, respectando as indicacións propostas para elaborar as entradas. Uso as TIC, respectando as indicacións propostas para elaborar as entradas e abordando con autonomía e creatividade a tarefa. D. SESIÓ NS Regula as propias capacidades AA, AIP Non levo a cabo a tarefa na sesión proposta. Leva a cabo a tarefa na sesión proposta pero queda incompleta. Realizo a tarefa aproveitando o tempo estipulado. A tarefa está case completa. Realizo a tarefa aproveitando ao máximo o tempo estipulado. A tarefa está completa. E X P O S I C I Ó N O R A L Expresión oral CL Sen estrutura e cohesión no discurso. Falta claridade e coherencia no discurso, non utilizo o vocabulario adecuadamente. Teño claras as ideas principais e as expreso correctamente. Transmito con claridade a mensaxe (diferenciando as ideas principais) e manexo o vocabulario adecuadamente. Profundizació n nos contidos CL Non hai relación entre os contidos do tema e a exposición. Hai apartados nos que non chego a afondar. Afondo na maioría dos apartados. Afondo nos contidos e domino o tema. Comunicación CL Posición e xestos inadecuados. Preciso ler o empregar guión de apoio. Fago esforzos por comunicarme sen guión pero non logro manter a mirada e chegar coa voz. Comunico a información e escoitáseme claramente. Escoitáseme claramente e utilizo recursos comunicativos non verbais (mirada e xestos) adecuados para enriquecer a mensaxe oral. AUTO AVALI ACIÓN Autoavaliació n regulada. AA, AIP Avalíase subxectivamente. Intenta avaliarse obxectivamente na maioría dos aspectos. Avalíase obxectivamente pero non recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Avalíase obxectivamente e recoñece os aspectos nos que pode mellorar.

×