Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caderno aprendizaxe UDI 5 Viaxando polo mundo

1,147 views

Published on

Proxecto

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caderno aprendizaxe UDI 5 Viaxando polo mundo

 1. 1. XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO CADERNO PERSOAL DE APRENDIZAXE UDI 5 “VIAXANDO POLO MUNDO” BLOQUE 1 COMPLETO NOME E APELIDOS ………………………………………………….………………………………………………. Nº……. 3º ……. Rúbrica de avaliación (criterios de cualificación): 0,5 1 1,5 2 Respecto das pautas. CL, CM Non respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo entre 5 e 3 actividades sen facer. Non respecto algunha pauta de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo 1 ou 2 actividades sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade incompleta. Elaboración propia. CL, AA A maioría das veces non realizo as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, e copio as solucións do encerado. Intento realizar as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, case sempre antes da corrección. Realizo as actividades case sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Realizo as actividades sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Profundar nos contidos. CL, AA Apenas tomo apuntamentos ou elaboro moi poucos esquemas ou resumos (anexos ao final do tema). Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) sen afondar en todos os apartados do tema. Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) de todos os apartados tratando os contidos en profundidade. Tomo apuntamentos e elaboro esquemas ou resumos (anexos) de todos os apartados tratando sempre os contidos en profundidade. Autocorrección. AA, AIP Case non fago autocorreccións, apenas completo ideas nin explico os feitos. Corrixo parcialmente, ás veces non completo as ideas nin explico os feitos. Case sempre corrixo en profundidade, completando as ideas e explicando os feitos. Sempre corrixo en profundidade, completo as ideas e explico os feitos. 0,25 0,5 0,75 1 Presentación. Corrección formal e ortográfica. CL A presentación non é axeitada e presenta moitas faltas de ortografía. A presentación non é axeitada ou presenta faltas de ortografía. A presentación é mellorable ou presenta faltas de ortografía. A presentación é axeitada e non presenta faltas de ortografía. Autoavaliación regulada. AA, AIP Avalíase subxectivamente. Intenta avaliarse obxectivamente na maioría dos aspectos. Avalíase obxectivamente pero non recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Avalíase obxectivamente e recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Realizamos as actividades con bolígrafo azul e a corrección con vermello. Con máis de 5 actividades sen facer a avaliación será negativa. O alumn@ que non entrega o caderno nas datas propostas é cualificado cun 0. O caderno pode ser solicitado pola profesora para a súa revisión en calquera momento que o considere oportuno para comprobar que o alumn@ realiza as tarefas. Avaliación: Data Nota Observacións Avaliación Inicial Autoavaliación Avaliación final Actividades de positivo realizadas: Blog:
 2. 2. DIDÁCTICA DE ESTUDO 4: COIDA O TEU CEREBRO! Durmir ben, practicar deporte regularmente e unha alimentación saudable mellorarán o rendemento do teu cerebro. - Necesitas un mínimo de 8 horas de sono. - A maiores das 3 comidas toma dúas merendas (a media mañá e a media tarde). - O almorzo debe ser completo e variado. - Evita: refrescos, pastelería industrial, doces e Fast-Food. - Procura tomar: auga, froitos secos (noces, anacardos, améndoas), froita, verdura e pescado (omega 3). Aprende a... ELABORAR PRESENTACIÓNS ESCRITAS E A PREPARAR EXPOSICIÓNS ORAIS Nunha presentación: Na exposición oral: Controla os nervios: pensa en positivo, confía en ti mesm@. Fala con seguridade: respira pausadamente, diríxete ao público coa mirada (non leas) e concéntrate en transmitir a mensaxe con claridade. Ensaia previamente a posta en escena: practica todas as veces que sexan necesarias. http://teatrocole.blogspot.com.es/search/label/Hablar%20en%2Fpara%20p%C3%BAblico http://www.claustro.net/preparadores-personales/consejos-utiles-para-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-un-examen-de-oposiciones/ LEMBRA: TÉCNICA DE ESTUDO 1: ¡MOTÍVATE A TI MISMO! Tes que ser positiv@ ante os estudos e ter unha razón, un motivo, que consiga espertar o teu interese na materia. TÉCNICA DE ESTUDO 2: PRESTA ATENCIÓN NAS CLASES! Presta atención en clase para non chegar a ideas confusas e malas interpretacións, pregunta cando teñas dúbidas e toma nota dos aspectos máis importantes e das ideas principais para potenciar a memoria a longo prazo. TÉCNICA DE ESTUDO 3: AS PROBAS HAI QUE EMPEZAR A PREPARALAS DENDE O PRIMEIRO DÍA! Levar a materia ao día é fundamental. Aproveitamos as clases para resolver dúbidas, estudar e repasar contidos. http://es.wikihow.com/estudiar Nos temas anteriores prendiches a … TOMAR APUNTAMENTOS CONSTRUÍR APRENDIZAXES SIGNIFICATIVAS As diapositivas non levan texto a excepción dos títulos ou das palabras clave. Os contidos quedan reflectidos a través de DOCUMENTOS: gráficas, mapas, textos, fotografías, táboas estatísticas ou audiovisuais. As fontes consultadas e os documentos utilizados son fiables e rigorosos (fontes especializadas, universidades, gobernos,...). Inclúe un comentario da bibliografía (fontes consultadas) e ligazóns. ACTIVIDADE DE POSITIVO 1: Elabora unha reportaxe dixital sobre un conflito actual relacionado co control dos recursos naturais. Inclúe texto de elaboración propia, documentos xeográficos (gráficas, mapas, fotografías,...) e bibliografía. ACTIVIDADE DE POSITIVO 2: Caderno completo, con apuntamentos e esquemas ou resumos de todos os apartados (anexos).
 3. 3. 3 1.- “O MEDIO FÍSICO” 1.1 Relaciona cada termo coa súa definición: 1.2 Toma notas: latitude, lonxitude, paralelos e meridianos: http://www.youtube.com/watch?v=QXTTgo3XPcc http://www.youtube.com/watch?v=Oy1b5RZ44CY 1.3 Diferenza entre latitude e altitude: 1.4 Sitúa onde corresponda: Cordilleira - Dorsal Oceánica (Atlántico) - Chaira Abisal – Cabo - Fosa Mariña – Península - Golfo – Depresión - Illa - Val - Meseta - Delta - Chaira (llanura) - Estreito - Canal - Serra -Arquipélago - Plataforma Continental Formas de relevo continentais Formas de relevo do fondo oceánico Accidentes costeiros e marítimos 1.5 Indica, entre os seguintes conceptos, cales son factores (f) e cales elementos (e) do clima.
 4. 4. 1.6 Clasifica os seguintes elementos naturais do mundo segundo sexan climas ou paisaxes e segundo a zona climática na que se sitúan. Completa a táboa. CLIMA LATITUDE TEMPERTURAS E PP PAISAXES NATURAIS ESPECIES AUTÓCTONAS Polar Deserto polar Tundra Subsolo xeado, permafrost: musgos, liques e pequenas flores. Tundra de arbustos e herbas no verán, tras o desxeo. Subpolar Taiga Bosque de coníferas (abetos, pinos). Alta montaña Estratificación: bosque perenne  bosque caducifolio e prado  bosque de coníferas  prado alpino  neves perpetuas. Aciñeiras  carballeiras  faias  coníferas  prado alpino. Continental Bosque de coníferas De N –S: Tundra-Taiga- Bosque de coníferas (pinos, abetos e bidueiros), bosque caducifolio e pradería. Oceánico Bosque caducifolio e landa Bosque caducifolio (carballos, faias e castiñeiros) e prados. Mediterráneo Bosque perennifolio Aciñeiras e sobreiras, monte baixo ou garriga (tomiño, romeu) e estepa (palmito). Subtropical Bosque de laurisilva Loureiro, teixo, castiñeiro de indias, magnolios, ébano. Desértico Deserto Cactos, palmeiras, nopais e arbustos. Tropical Sabana Estepa tropical Xungla tropical Prosopis, baobab, acacias, gramíneas. Ecuatorial Selva Ficus, caoba, plátano, cacao, nogal, ébano, arbustos, herbas e flores. Sesión 1 Proxecto Viaxando polo mundo: Investigación/elaboración material expositivo sobre o medio físico: Localización: situación continental, territorios e km2, latitude e lonxitude (imaxe satélite). Unidades de relevo máis relevantes (cordilleiras, mesetas, depresións,..) e maiores altitudes (mapa físico). Clima (climograma) e paisaxe (mapa temático/fotografías): tipos e características: Pp, Tª, AT. Fontes: Libro de texto, dicionario xeografía física web, presentación paisaxes do mundo (blog aula),...
 5. 5. 5 2.- “ACTIVIDADE ECONÓMICA” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidades 5-9)  As actividades destinadas á obtención de ………………………………, como a agricultura, a gandaría e a …………………………, e as que proporcionan recursos ..............................., como a silvicultura e a ………………………………… . Predomina nas economías dos países .................................................. .  Inclúe actividades relacionadas coa transformación dos recursos naturais coma a ......................................, a produción de .................................... e a .................................. .  Sector económico que inclúe as actividades que non producen bens ............................., senón que lle prestan ................................ á poboación. Inclúe actividades moi heteroxéneas e diversas como o ................................ ou a ................................... . Sector predominante nas economías dos países .................................................... . 2.1 Completa as definicións. Sinala o termo que corresponde a cada unha das actividades e o sector económico ao que pertence. Recurso ........................... que, unha vez transformado, pode ser utilizado para xerar ............................... , forza, luz ou calor para a industria, o ........................................... ou para uso doméstico. Actividade lúdica que implica o ....................................... temporal de persoas fora da súa residencia habitual durante máis dun ......... . Coidado e explotación dos ………….…………..…….. Os principais produtos que se obteñen da explotación forestal son a ………………....……, a cortiza, a resina, os piñóns, as bagas, os froitos silvestres e os cogomelos. Destaca ademais o uso cinexético das zonas forestais. Actividade destinada a edificar (vivendas, naves industriais, etc.) ou a realizar obras de enxeñería. Técnica de cultivo de especies ………………….……….., vexetais e animais, en ambientes físicos …………….………………… (piscifactorías ou ............................. .............................), co obxectivo de manter as condicións que estas especies atopan no seu medio natural. Conxunto de actividades de transacción ( ........................, venda e ...............................) de mercadorías e ................................... a cambio de outros servizos ou de diñeiro, que se efectúa entre un comprador e un ........................................ . Conxunto de procesos que permite extraer os minerais, situados a maioría no ............................... . Conxunto de actividades necesarias para transformar unha materia prima nun ................................. que pode ser ........................ ou semielaborado. SECTORES ACTIVIDADES 2.2 Completa: TIPOS DE INDUSTRIAS EXEMPLOS PRINCIPAIS FACTORES DE LOCALIZACIÓN
 6. 6. 2.3 Consulta os seguintes indicadores económicos do teu país: Balanza que rexistra as importacións e exportacións dun país durante un período concreto, xeralmente un ano. Positiva ou negativa Balanza que rexistra todas as transicións comerciais de bens, servizos e capitais que se levan a cabo nun país en relación co resto do mundo durante un período concreto, xeralmente un ano. Excedentaria ou deficitaria Indicador económico que mide o valor de todos os bens e servizos producidos nunha economía durante un período de tempo. Per cápita 2.4 Nomea os 7 principais bloques comerciais e identifica a lo menos 3 países de cada bloque: 2.5 Sinala onde se sitúan (colocar no mapa): As zonas industriais históricas: As zonas industriais emerxentes: As zonas industrias emerxentes secundarias: BRICS: PIGS: 1 4 3 5 6 7 2 Sesión 2 Proxecto Viaxando polo mundo: Investigación/elaboración material expositivo sobre as actividades económicas: Porcentaxe de poboación empregada por sectores económicos (gráfica). Dispoñibilidade de materias primas e fontes de enerxía (gráfica ou mapa temático). Actividades que predominan na economía do país: sectores e exemplos concretos (mapas temáticos/fotografías/gráficas). Bloques económicos e relacións comerciais (mapa político ou temático de coropletas/fluxos). Balanza comercial/pagamentos: importacións e exportacións (táboa ou gráfica) . PIB. Fontes: Libro de texto, INE, OMC, ONU, OCDE.
 7. 7. 7 3.- “DESENVOLVEMENTO HUMANO DESIGUAL” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidade 10) 3.1 Completa: Páxinas 218, 220 e 222 Países subdesenvolvidos Países desenvolvidos Problemáticas asociadas Característica principal Demografía Sociedade 3.2 Relaciona: Expansiva ou progresiva: típica dun país subdesenvolvidos, presenta altas taxas de natalidade e unha esperanza de vida moi baixa debido a la alta mortalidade. Estancada ou estacionaria: típica dun país en vías de desenvolvemento, nos que se aprecia redución da mortalidade e a natalidade asegura o relevo xeracional. Regresiva ou invertida: típica dun país desenvolvido. Poboación envellecida con baixas taxas de natalidade e una esperanza de vida moi elevada. 3.3 A que termos fan referencia as seguintes definicións? - Consumo desenfreado de bens e servizos. - Cartos que un país, goberno ou estado debe a algunha institución ou organismo externo á nación (FMI ou o Banco Mundial). - Proceso de internacionalización da actividade política, económica e financeira, xeralmente asociado a unha uniformización dos costumes e dos referentes culturais dos distintos países do mundo. - Indicador socioeconómico que ten en conta a esperanza de vida, os anos de media de escolaridade e o Ingreso Nacional Bruto dun país para valorar o seu grao de desenvolvemento. 3.4 A globalización a debate: positiva ou negativa? (Despois da lectura/debate extrae as túas propias conclusións): http://xeografiarte.blogspot.com.es/2016/02/mais-voces-contra-globalizacion.html Sesión 3 Proxecto Viaxando polo mundo: Investigación/elaboración material expositivo sobre o desenvolvemento humano: Poboación: nº habitantes, densidade poboación e distribución da poboación cidades-medio rural (mapas temáticos e gráficas). Réxime demográfico: esperanza de vida e outros indicadores, natalidade, fertilidade,… (pirámide de poboación) IDH (gráficas ou similar).
 8. 8. 4.- “ORGANIZACIÓN POLÍTICA” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidade 11) 4.1 A partir da lectura do texto sobre o país imaxinario de Tercilandia, explica que é un Estado e que elementos permiten definir Tercilandia como un Estado. 4.2 Sinala exemplos de formas de organización territorial e de organizacións supranacionais. Formas de organización territorial: Organizacións supranacionais: 4.3 A que forma de goberno se refire cada definición?  Forma de goberno na que o rei exerce función de xefe do Estado baixo o control do poder Lexislativo (Parlamento) e do poder Executivo (Goberno). O rei reina pero non goberna.   Sistema de goberno democrático no cal o xefe de estado é elixido polo pobo ou os seus representantes, para que goberne por un período establecido de tempo.   Forma de goberno na que o monarca ostenta o poder absoluto, controlando os 3 poderes (executivo, lexislativo e xudicial).   Forma de goberno autoritario caracterizada pola concentración de tódolos poderes nunha soa persoa (ditador) ou nunha asemblea e pola perda de tódolos dereitos e liberdades.   Doutrina económica, política e social que aspira á eliminación do sistema capitalista e a superación da loita de clases, propugnando a propiedade colectiva dos medios de produción e a xustiza social.  4.4 Sitúa onde corresponda:  Eleccións libres, plurais, periódicas e por Sufraxio universal  Os cidadáns non participan da política  Parlamento  Existencia de partidos políticos  Non hai eleccións libres nin plurais  División de poderes (lexislativo, executivo e xudicial)  MONARQUÍA PARLAMENTARIA  REPÚBLICA PARLAMENTARIA  MONARQUÍA ABSOLUTA  O poder o exerce unha soa persoa ou un grupo de privilexiados  Non se recoñecen os dereitos humanos  Liberdade de expresión e de prensa  Constitución  Vixencia dos Dereitos humanos  Non hai liberdade de expresión nin de prensa  Soberanía popular  DITADURA  COMUNISMO Estados Democráticos Estados Non Democráticos
 9. 9. 9 Sinala o termo ao que fan referencia as seguintes definicións:  Sistema polo que todos os cidadáns teñen dereito a voto.  Principal órgano de representación cidadá. Ten, entre outras, as funcións de elaborar e aprobar leis, aprobar os presupostos xerais do estado e controlar a actividade do goberno.  Principio político no que os tres poderes do estado (lexislativo, executivo e xudicial) deben ser exercidos por órganos diferentes para garantir un sistema político xusto, libre e igualitario.  Lei fundamental dun estado que define os dereitos e liberdades básicas dos cidadáns e as formas de goberno.  Principio político no que o poder reside no pobo, que o cede aos gobernantes a través de eleccións libres. ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL DE ESPAÑA 4.5 Le con atención os seis primeiros artigos do Título preliminar da Constitución española de 1978 e responde as preguntas. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 Artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas Artículo 3 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5 La capital del Estado es la villa de Madrid. Artículo 6 Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. — En que artigos se fala da organización territorial do Estado? É España un Estado centralista? Por que? — Cales son as principais institucións autonómicas de Galicia? En que ano foi aprobado o Estatuto de Autonomía de Galicia? http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/default.aspx — En que artigos se establece a capital do Estado? E os seus símbolos? — Argumenta que principios básicos dun Estado democrático están recollidos nos artigos do texto e explica en que consisten. — Completa o esquema da páxina 258 sobre a organización política e territorial de España.
 10. 10. 4.6 Distingue no mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. Repasa as páxinas 250 e 251. Seguidamente, sinala as afirmacións falsas e corríxeas. ❏ A organización territorial de España estrutúrase en dous niveis: os municipios e as provincias. ❏ Os concellos son os centros de goberno e de administración municipal e están formados polos concelleiros e polo alcalde. ❏ As provincias gobérnanse e adminístranse a través dos cabidos, formados polos ministros e o presidente. ❏ O Estatuto de Autonomía é a norma institucional básica de cada comunidade autónoma Sesión 4 Proxecto Viaxando polo mundo: Investigación/elaboración material expositivo sobre aspectos políticos: Fronteiras e organización territorial (mapas políticos). Forma de goberno: elementos democráticos/non democráticos e órganos/institucións de goberno. Constitución: cronoloxía, bandeira, capital e outros aspectos (artigos da constitución/fotografías). Fontes: Libro de texto, ICEX, ONU, UNESCO, Amnistía Internacional, Human Rights Watch,... ACTIVIDADE DE POSITIVO 3: Elabora un vídeo musical sobre España e as súas provincias. ACTIVIDADE DE POSITIVO 4: Crea un póster multimedia con Glogster sobre os aspectos físicos, económicos, humanos e políticos máis salientables do teu país (infórmate na páxina 255 do libro).

×