Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caderno aprendizaxe ud 4 un mundo desigual

790 views

Published on

Actividades economía

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caderno aprendizaxe ud 4 un mundo desigual

 1. 1. 1 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO CADERNO PERSOAL DE APRENDIZAXE UD 4 “UN MUNDO DESIGUAL” BLOQUE 1: Repaso das unidades de economía (5-9) + Unidade 10 NOME E APELIDOS ………………………………………………….………………………………………………. Nº……. 3º ……. Rúbrica de avaliación (criterios de cualificación): 0,5 1 1,5 2 Respecto das pautas. CL, CM Non respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo entre 5 e 3 actividades sen facer. Non respecto algunha pauta de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) ou deixo 1 ou 2 actividades sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade sen facer. Respecto as pautas de elaboración (bolígrafo azul/vermello, nº liñas,…) e non deixo ningunha actividade incompleta. Elaboración propia. CL, AA A maioría das veces non realizo as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, e copio as solucións do encerado. Intento realizar as actividades por min mesm@, coas miñas palabras, case sempre antes da corrección. Realizo as actividades case sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Realizo as actividades sempre por min mesm@, coas miñas palabras, antes da corrección. Profundar nos contidos. CL, AA Apenas tomo apuntamentos ou elaboro moi poucos esquemas ou resumos (anexos ao final do tema). Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) sen afondar en todos os apartados do tema. Tomo apuntamentos ou elaboro esquemas ou resumos (anexos ao final do tema) de todos os apartados tratando os contidos en profundidade. Tomo apuntamentos e elaboro esquemas ou resumos (anexos) de todos os apartados tratando sempre os contidos en profundidade. Autocorrección. AA, AIP Case non fago autocorreccións, apenas completo ideas nin explico os feitos. Corrixo parcialmente, ás veces non completo as ideas nin explico os feitos. Case sempre corrixo en profundidade, completando as ideas e explicando os feitos. Sempre corrixo en profundidade, completo as ideas e explico os feitos. 0,25 0,5 0,75 1 Presentación. Corrección formal e ortográfica. CL A presentación non é axeitada e presenta moitas faltas de ortografía. A presentación non é axeitada ou presenta faltas de ortografía. A presentación é axeitada pero presenta algunha falta de ortografía. A presentación é axeitada e non presenta faltas de ortografía. Autoavaliación regulada. AA, AIP Avalíase subxectivamente. Intenta avaliarse obxectivamente na maioría dos aspectos. Avalíase obxectivamente pero non recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Avalíase obxectivamente e recoñece os aspectos nos que pode mellorar. Realizamos as actividades con bolígrafo azul e a corrección con vermello. Con máis de 5 actividades sen facer a avaliación será negativa. O alumn@ que non entrega o caderno nas datas propostas é cualificado cun 0. O caderno pode ser solicitado pola profesora para a súa revisión en calquera momento que o considere oportuno para comprobar que o alumn@ realiza as tarefas. Avaliación: Data Nota Observacións Avaliación Inicial Autoavaliación Avaliación final Actividades de positivo realizadas: Blog:
 2. 2. DIDÁCTICA DE ESTUDIO 3 TÉCNICA DE ESTUDO 1: ¡MOTÍVATE A TI MISMO! «Tes que ser positiv@ ante os estudos e ter unha razón, un motivo, que consiga espertar o teu interese na materia». TÉCNICA DE ESTUDO 2: PRESTA ATENCIÓN NAS CLASES «presta atención en clase para non chegar a ideas confusas e malas interpretacións, pregunta cando teñas dúbidas e toma nota dos aspectos máis importantes e das ideas principais para potenciar a memoria a longo prazo» http://es.wikihow.com/poner-atenci%C3%B3n-en-clase Lo más básico que puedes hacer para concentrarte en clase es alejarte de las distracciones que evitan que prestes atención. Hay muchas cosas que podrían provocar que tu atención esté en cualquier otro lugar menos en la clase. Trata de ser más consciente de lo que haces cuando dejas de prestar atención. Una vez que sepas qué es, podrás encontrar una manera de deshacerte de ello. TÉCNICA DE ESTUDO 3: AS PROBAS ESCRITAS HAI QUE EMPEZAR A PREPARALAS DENDE O PRIMEIRO DÍA « Levar a materia ao día é fundamental. Aproveitamos as clases para resolver dúbidas, estudar e repasar contidos» Aprende a… TOMAR APUNTAMENTOS CONSTRUÍR APRENDIZAXES SIGNIFICATIVAS en dous pasos; constrúe, relacionándoos cos que xa sabes, novos aprendizaxes: 1º Parte do que sabes 2º Relaciona os novos contidos cos que xa sabes Realizaches aprendizaxes significativas nos temas anteriores? A continuación realiza actividades que entraron dos temas anteriores e descubre se fixeches aprendizaxes significativas e duradeiras. Reflexión:
 3. 3. 3 1.- “ACTIVIDADE ECONÓMICA E SECTOR PRIMARIO” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidades 5, 6, e 9)  As actividades destinadas á obtención de ………………………………, como a agricultura, a gandaría e a …………………………, e as que proporcionan recursos ..............................., como a silvicultura e a ………………………………… . 1.1 Completa as afirmacións: — As terras cultivadas pódense clasificar segundo: os tipos de cultivo (herbáceos, ……………….....……………… ou ……………....…………………), as variedades dos cultivos (policultivo ou ……………………......……….), o rendemento das terras (agricultura ………….…....…….………… ou agricultura extensiva) e os sistemas de cultivo (secaño ou ………………….……..…….). — O espazo agrario divídese en parcelas, que son diferentes segundo o seu tamaño (…………...………………….. ou ……………………………), forma (regulares ou ………….……..…………….) e límites (campos ………..…….……………. ou campos ………………………..…………..). — Polo xeito en como en se dispoñen as vivendas, un poboamento pode ser ……………………………….. ou ………………………………….. 1.2 Subliña os exemplos e as características que teñan relación coas paisaxes agrícolas tecnificadas: a) Agricultura mediterránea moderna – Ricicultura monzónica - Agricultura cerealeira tecnificada - Agricultura itinerante ou de rozas - Agricultura de plantación - Agricultura extensiva de secaño - Agricultura atlántica. b) Especialización - Grandes extensións - Ferramentas rudimentarias - Mercado – Policultivo - Rendementos baixos - Rendementos elevados - Tamaño reducido - Tecnoloxía – Subsistencia. 1.3 Completa as definicións de... Agricultura que prescinde de utilizar produtos …………………..………….. (fertilizante insecticidas, sementes modificadas, etc.) para aumentar a ………………………………… do solo e das plantas. Iso supón apostar por unha menor ………………………………, a cambio de produtos máis saudables e un maior respecto as condicións ………………………….. de cada área. Produtos que se obteñen a partir da manipulación …………...……………….. das sementes. Esta manipulación permite obter plantas coas características desexadas (por exemplo, de cor ou tamaño) e que sexan máis resistentes a certas ……………..…………….. ou enfermidades ou ben a determinadas condicións adversas como as secas. Coidado e explotación dos ………….…………..…….. Os principais produtos que se obteñen da explotación forestal son a ………………....……, a cortiza, a resina, os piñóns, as bagas, os froitos silvestres e os cogomelos. Destaca ademais o uso cinexético das zonas forestais. Técnica de cultivo de especies ………………….……….., vexetais e animais, en ambientes físicos …………….………………… (piscifactorías ou ............................. .............................), co obxectivo de manter as condicións que estas especies atopan no seu medio natural. Proceso de redución do emprego ……………………..………, ante o maior dinamismo doutras actividades e a ……….……………………… das tarefas do campo. Asociado ao proceso de industrialización e ao éxodo rural, en España comezou nos anos 60. 1.4 Problemas da pesa son: 1.5 Que é a minaría? E as materias primas? E as materias primas estratéxicas?
 4. 4. 2.- “ACTIVIDADE ECONÓMICA E SECTOR SECUNDARIO” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidades 7 e 9) 2.1 Sinala a resposta correcta. 2.2 Enumera todas as fontes de enerxía renovables que coñeces: 2.3 Completa: 2.4 Sinala onde se sitúan: As zonas industriais históricas: As zonas industriais emerxentes: As zonas industrias emerxentes secundarias: BRICS: 2.5 Completa: Definición Termo Exemplo Elementos que se empregan para elaborar os bens e prestar os servizos: …….. Empresas ou grupos de empresas que teñen a base nun país e filiais ou sucursais en varios países do mundo onde realizan actividades coma a fabricación e a comercialización do produto. Cartos, edificios, instalacións, máquinas ou tecnoloxías necesarias para producir bens ou servizos. Traslado dunha empresa cara a rexións ou países onde a man de obra é máis barata ou ten vantaxes fiscais co fin de reducir os custos de produción.
 5. 5. 5 3.- “ACTIVIDADE ECONÓMICA E SECTOR TERCIARIO” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidades 8 e 9) 3.0 Completa a táboa empregando o termo apropiado para cada definición e aporta un exemplo: 3.1 Completa o esquema sobre as actividades do sector terciario e nomea 3 das súas características: 3.2 Identifica a que medios de transporte fan referencia as seguintes afirmacións. • Utilízase principalmente nas zonas metropolitanas e nas distancias medias, onde resulta moi cómodo para os viaxeiros. • Permite transportar un número reducido de persoas con gran mobilidade, aínda que depende dunha rede de infraestruturas que poden ser máis ou menos densas. • Permite transportar grandes cantidades de mercadorías voluminosas ou pesadas entre grandes distancias, aínda que é lento. Cales son os principais contaminantes atmosféricos que cita o texto da páx. 177? 3.3 Explica como evolucionaron as telecomunicacións nos últimos anos? Actividades Terciarias Servizos ........................... Educación ........................ ........................... Servizos ao ....................... .......................... Turismo ......................... Servizos ás ........................ .......................... ........................... Publicidade Servizos de distribución Comercio .......................... ........................... TERMO EXEMPLO Sector económico que inclúe as actividades que non producen bens materiais, senón que lle prestan servizos á poboación. Predominio e crecemento do sector terciario na economía dun país. Países desenvolvidos Conxunto de actividades de transacción (compra, venda e aluguer) de mercadorías e servizos a cambio de outros servizos ou de diñeiro, que se efectúa entre un comprador e un vendedor. Balanza que rexistra as importacións e exportacións dun país durante un período concreto, xeralmente un ano. Realización por parte de empresas externas de determinadas tarefas de xestión empresariais que anteriormente se realizaban dentro das mesmas empresas.
 6. 6. 3.4 Consulta a páxina 181 do teu libro e sinala as afirmacións incorrectas sobre as tendencias actuais do comercio interior e corríxeas. ❏ O comercio electrónico creceu moito nos últimos anos. ❏ Cada día diminúe o número de establecementos comerciais de gran tamaño como os hipermercados ou as grandes superficies. ❏As chamadas marcas brancas adoitan ser menos económicas ca as tradicionais. ❏ As franquías e as cooperativas son novos tipos de empresas comerciais. ❏ As promocións comerciais como as rebaixas e os descontos non serven para aumentar o volume de vendas dos comercios. 3.5 Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. A continuación calcula a balanza comercial dos países da táboa da páxina 183 e indica se é positiva ou negativa. Completa as afirmacións sobre o papel do estado na política económica: Os Estados poden aplicar diferentes medidas proteccionistas para limitar as …………………………….……… e favorecer as exportacións de produtos propios: os ……………….…….………….., que son Impostos que deben pagar os ……….……….……………. cando os seus produtos atravesan as fronteiras; as ……….……....… ………….………….….., que son ………..……………………….. á importación de determinados produtos estranxeiros; e as …………………….…………….., que son axudas económicas ás empresas que ………………………………. produtos nacionais. Nomea os 7 principais bloques comerciais e identifica a lo menos 2 países industrializados de cada bloque: 3.6 Desenvolve o tema (redacción aparte): O TURISMO. Definición, orixe, factores que favorecen o desenvolvemento do turismo, empresas de servizos que xera o turismo, efectos positivos que ten o turismo para o país que o recibe (importancia económica), efectos negativos que ten o turismo para o país que o recibe, principais zonas emisoras do turismo mundial e principais zonas receptoras do turismo mundial. O turismo en España e Galicia. O turismo é … A continuación debuxa no mapa do mundo os principais fluxos comercias coa axuda do texto da páxina 183 e do mapa de fluxos da páxina 188. Coa axuda do texto da actividade 22 marca/sinala os países con maior movemento comercial. 1 4 3 5 6 7 2
 7. 7. 7 Redacción: ACTIVIDADE DE POSITIVO 1: Elabora unha vídeo-reportaxe sobre o turismo en España e Galicia empregando o texto das páxinas 204 e 207 do libro e documentos xeográficos (gráficas, mapas, fotografías,...). Inclúe a bibliografía.
 8. 8. 4.- “UN MUNDO DESIGUAL” Xeografía e Historia 3º ESO - BLOQUE 2 (Unidade 10) 4.1 Lectura individual e silenciosa do tema 10 (páx. 216-233). Ao tempo que realizas a lectura sinala: 15-20 minutos Vocabulario destacado (aporta unha definición corta): PIB: Organismos nos que podes consultar datos estatísticos sobre países: PNUD (Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento), 4.2 Completa, coa axuda do teu compañeir@, a táboa comparativa (información nas páxinas 218, 220 e 222): 15´ O desenvolvemento humano desigual Países subdesenvolvidos Países desenvolvidos Problemáticas asociadas Característica principal Situación xeográfica e exemplos Demografía Sociedade Política Economía Ao rematar, contrasta (e completa se é necesario) as respostas cos teus compañeiros de equipo cooperativo.
 9. 9. 9 4.3 A continuación, coa axuda dos anexos, completa a táboa comparativa de indicadores socioeconómicos: 10´ 2 taxas/países subdesenvolvidos 3 taxas/países desenvolvidos Taxa natalidade (%o) Alemaña 8 %o, Chad 44 %o, Mortalidade infantil (%o) Esperanza de vida ao nacer (anos) Desenvolvemento humano (IDH) Alfabetización de adultos Acceso a internet PIB por habitante Cal é a principal causa do desenvolvemento desigual no mundo? 4.4 Cales son os principais países emerxentes e que características teñen en común? 5´ https://www.youtube.com/watch?v=T5TkzqZ06SM 4.5 A globalización a debate: positiva ou negativa? (Despois do debate extrae as túas propias conclusións): 4.6 Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. ACTIVIDADE DE POSITIVO 2: Elabora unha reportaxe dixital sobre un conflito actual relacionado co control dos recursos naturais. Inclúe texto de elaboración propia, documentos xeográficos (gráficas, mapas, fotografías,...) e bibliografía. ACTIVIDADE DE POSITIVO 3: Caderno completo, con apuntamentos e esquemas ou resumos de todos os apartados (anexos). http://xeografiarte.blogspot.com.es/2014/02/minerais- extratexicos-e-conflitos.html

×