Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi

290 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi

  1. 1. Shrnutí výzkumné studieArgumentace vybraného tématu: Moje práce obsahuje shrnutí výzkumné studie, týkající se vlivu vybraných charakteristikrodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů. Výzkumnou studii jsem se rozhodla shrnout, aby byla přístupnější veřejnosti, protožebude kratší než celá výzkumná studie a budou v ní jednodušší (méně odborné) výrazy, kterýmporozumí i osoba, do tohoto oboru nezainteresovaná. Toto téma jsem si vybrala, protože souvisí s mám studiem oboru Sociální pedagogiky naMasarykově univerzitě v Brně.Anotace: Výzkumná studie zjišťovala rozvoj rizikových faktorů ve vlivu některých rodinnýchcharakteristik. Jedná se o dílčí výsledky analýzy rizikového chování u adolescentů. Zkoumanýsoubro tvoří 1635 adolescentů. Výsledky výzkumné studie potvrzují vliv některých rodinnýchcharakteristik na rozvoj rizikového chování, především se jedná o přímý vliv kouření rodičů nakuřácké chování dítěte.Klíčová slova: rizikové chování, rodiče, rodinné prostředí, adolescenceVýzkumná studie: Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů Výzkumná studie se snažila zjistit, jak ovlivňují některé rodinné charakteristiky rozvojrizikového chování. Pro výzkumnou stuii byly k dispozici podrobné informace od rodičů a děti. Nenívěnována taková pozornost informacím např. z vrstevnického okolí děti, což je logickýmdůsledkem povahy samotného výzkumu. Co je vůbec rizikové chování?? Rizikové chování mládeže je v současnosti téma, kterému je věnována velká pozornost.Rizikové chování, často označováno jako sociálně-patologické jevy mládeže, ohrožuje zdravývývoj jedince a také nežádoucím způsobem proměňuje společnost jako takovou. Stále se zvyšujepočet případů rizikového chování dospívajících a zároveň s tím se u některých typů snižujevěková hranice jejich prvního výskytu a mění se jejich příčiny. Teoretická východiska výzkumné studie: V této výzkumné studii byly zvoleny charakteristiky rodinného prostředí pro zkoumánívlivů, které mohou ovlivňovat vývoj dítěte a podílet se na vzniku rizikového chování. Volba
  2. 2. těchto charakteristik byla podmíněna důležitostí rodiny a všech jejich charakteristik pro vývojdítěte, a nastavením sběru informací od respondentů. Charakteristiky rodinného prostředí: 1) Kouření a užívání alkoholu rodiči, 2) Konflikty rodiče/ů s dítětem, 3) Zaměstnání rodičů a míra jejich zaměstnanosti, 4) Dlouhodobé nemoci rodičů, 5) Funkčnost rodiny.Charakteristiky byly vybrány s ohledem na známé souvislosti s rizikovým chováním dětí.Jako rizikové byla v rámci výzkumné studie stanovená následující chování: 1) Užívání návykových látek: a) Kouření, b) Alkohol, c) Nelegální drogy, d) Houby (psychoaktivní), e) Čichání těkavých látek 2) Poruchy chování a) Agresivní chování, b) Záškoláctví. Cíl, metody a soubor výzkumné studie: Cílem výzkumné studie bylo vzájemné souvislosti mezi přítomností vybranýchnegativních charakteristik rodinného prostředí a projevy specifických typů rizikového chováníu adolescentů. Výzkumná studie potvrdila vliv některých rodinných charakteristik na rozvojrizikového chování. Zkoumaný vzorek tvoří celkem 1635 adolescentů ve věku 15 let a jejich rodič (rodiče).Z toho bylo 52% chlapců a 48% dívek. Data byla získávána pomocí dotazníků, sledujících jednotlivé oblasti, témata a otázky.Dotazníky byly rozdělné na skupiny, určené dětem, jejich rodičům a ošetřujícímu lékaři. Dotazníky se kódovaly podle předem stanovených propracovaných instrukcí a následněse převáděly do elektronické formy. Posléze byla data zpracována v programu IBM SPSSStatistics 19 standardními statistickými metodami – vybrané proměnné byly testovány pomocíkontingenčních tabulek s využitím Pearsonova ch² testu. Výsledky výzkumné studie: Výsledky byly prezentovány pro jednotlivé charakteristiky rodinného prostředí v pořadí,jak jsou uvedeny výše. Všechny výsledky pracovaly se skupinou adolescentů jako celkem. Tabulky ve výzkumné studii ukazují, že je možné pozorovat vztah mezi kuřáctvímjednoho z rodičů a kouřením jejich dítěte. U obou rodičů se projevila signifikantní souvislostmezi kouřením rodičů a kouřením dětí (nezávisle na pohlaví rodiče). Stejně tak je možnépozorovat vliv toho, zda kouří pouze jeden z rodičů nebo oba. Signifikantní vliv hraje takémnožství cigaret, které rodiče průměrně vykouří za den.
  3. 3. Data v tabulce také dokazují zjištění, že nejvýznamnější roli hraje samotná otázkakouření/nekouření rodičů. Zajímavým zjištěním je také, že největší procento dětí, které kouří, seobjevuje u rodičů, kteří vykouří 10-19 cigaret denně. Na ostatní projevy rizikového chování nemá kouření rodičů signifikantní vliv. U užívání alkoholu rodiči se neprokázaly žádné přímé signifikantní souvislosti s projevyrizikového chování. Pod konflikty v rodině bylo zařazeno několik možných typů (hádky rodiče s dítětem,fyzické ublížení dítěti a citová krutost k dítěti pro každého z rodičů). Sledoval se jednak vlivjednotlivých typů konfliktů na projevy rizikového chování, jednak vliv počtu těchto konfliktů.Rozdíly v přítomnosti rizikového chování vychází především z otázky přítomnosti konfliktuv rodině. Jejich kumulace již další efekt v podstatě nemá. V otázce zaměstnání rodičů se zjišťovalo, zda je možné nalézt vliv na projevy rizikovéhochování dítěte v návaznosti na: 1) Zaměstnání jednoho z rodičů, 2) ,,nestandardní“ zaměstnanost rodičů: a) Práce v noci, b) Práce o víkendu. Analýzou bylo zjištěno, že vliv na rizikové chování je u osoby matky. V případězaměstnanosti matky je možné sledovat mírně zvýšené projevy rizikového chování, jmenovitěkouření a užívání alkoholu. Naopak ve chvíli, kdy je matka nezaměstnaná, se objevuje zvýšenéagresivní chování dítěte. V rámci analýzy vlivu dlouhodobých onemocnění rodičů se prokázala signifikantnísouvislost pouze u hospitalizace matky. Delší nepřítomnost matky způsobená hospitalizací můžetak mírně potencovat některé projevy rizikového chování. Závěr výzkumné studie: Je možné konstatovat několik skutečností. Souvislosti mezi vybranými charakteristikamirodinného prostředí a přítomností rizikového chování u dítěte se projevily jak ve smyslu příméhovlivu, tak i v podobě vlivu nepřímého. Přímou souvislost je možné pozorovat v otázce kouření rodičů a dětí (zde se potvrzujevliv modelového chování a přejímání zažívaných vzorců chování). Velký rozdíl je předevšímudětí kouřících a nekouřících rodičů, samotná intenzita kouření rodičů již nehraje takovou roli. Zajímavým výsledkem výzkumné studie je, že se tento vliv neprojevil u konzumacealkoholu.
  4. 4. Je důležité zdůraznit, že významnou roli zde hraje vliv dalších okolností jako je např. vlivvrstevnické skupiny, který na návykovém chování adolescentů bezesporu výrazný vliv a častobývá jednou z hlavních příčin (Hu et al., 1995). Nepřímý vliv je možné sledovat v několika různých oblastech. Analýza dat ukázalasouvislosti v situaci konfliktů mezi dítětem a rodičem. V tomto kontextu se také objevil nejširšíokruh souvisejících typů rizikového chování. Dostupná data bohužel neumožňují analyzovatpříčiny konfliktů s rodiči. Poslední prokázaná souvislost je spojená se sníženou možnostíkontaktu rodiče s dítětem. Za zmínku stojí také skutečnost, že u některých negativních či rizikových kontextůrodinného prostředí se souvislost s rizikovým chováním neprojevila (nefunkční rodinnéprostředí, změna partnera,…). Je možné uvažovat o tom, že vliv širšího sociálního prostředívyrovnává tyto negativní vlivy, a proto se ve výsledných hodnotách neprojevily žádné odlišnosti. Zdroje informací:NOVOTNÝ, Jan Sebastian a Petr OKRAJEK. Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředína rizikové chování 15tiletých adolescentů. 2012, roč. 9, č. 2. Dostupné z: http://e-psycholog.eu/clanek/150.HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Portál, 2005.Miovský, M., & Zapletalová, J. (2006). Primární prevence rizikového chování na rozcestí:specializace versus integrace [přednáška]. III. ročník celostátní konference „Primárníprevence rizikového chování: specializace versus integrace“ Praha, 27. - 28. listopadu2006.

×