Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Colegio Oficial de    Bizkaiko                Ingenieros Industriales  Industri Ingeniarien     ...
mazarredotik             -zioaren laguntzei buruzko informazioa.                     MUTU...
mazarredotik  Ikus-onespenen alorrak aurre- ko orrialdeko emaitzak izan zituen 2011n.                  ...
mazarredotikkalitatearen   kudeaketarako,iraunkortasuna sustatzeko etaberrikuntza bultzatzeko sistemak         ...
mazarredotik tzionatzen, eta Elkargokideari zein baimendutako beste erabiltzaile batzuei bertan edozein unetan zer-   2...
mazarredotik    ITALIAKO IPARRALDERA BIDAIA (2012ko Apirilaren 10-15)   10. Goizeko 10,25ean, taldeko 54 ki-   Jau...
Colegio Oficial de    Bizkaiko                 Ingenieros Industriales  Industri Ingeniarien    ...
mazarredotikciones o ayudas de la Administración.                   -  Mutualista de la Ingeniería Civ...
mazarredotik 2011 los resultados que se presen-                     por nuestros colegiados se ha afia...
mazarredotiky de la mejora de los sistemas degestión de la calidad, fomento dela sostenibilidad y apoyo a la in-     ...
mazarredotik  La Web funciona permanen- temente y facilita al Colegiado y a                      2...
Mazarredotik 34
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mazarredotik 34

299 views

Published on

Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialeko aldizkaria

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mazarredotik 34

 1. 1. Colegio Oficial de Bizkaiko Ingenieros Industriales Industri Ingeniarien de Bizkaia Elkargo Ofiziala mazarredotik iazkoarekin konparatuta; hala ere, funtzionamendu-indizeak ondo sa- narrizko estaldura duena, eta erre- gistratutako proiektuen kasuan, mar doaz. Batez ere Gobernu Ba- 100.000€koa. Gainera, estaldura ho- tzordeko langile eta kideen lanaga- riek handitu egin daitezke, norberak Maiatzak 2012 tik, Elkargo hau aurrera eramateko nahi izanez gero. ahalegin handia egiten ari baitira. Elkargokide horiek: Hori guztia ikus-onespen telema- Besarkada handi bat, tiko eraginkor baten bidez egiten Batzar honetan Kontu Ikuskari- Nestor de Goicoechea - Dekanoa da, eta horrek aurrezpen nabarmenatzaren Txostena eta 2011ko ekital- dakar denboran eta kostuan.diari dagozkion Urteko Kontuak aur-keztuko dizkizuegu, hala badagokio, Gainera, arlo horrek erraztu egi-onartzeko. Urte zaila izan da aurten- ten ditu proiektuen ordainsariak ko-goa, eta etengabeko berrikuntzak Gure Dekanoak Mazarredotik bratzeko kudeaketak, aurkeztutakogertatu dira zenbait lege indarrean aldizkariaren aurreko zenbakian ira- lanak gutxienez 10 urtean gorde etasartu direlako: Ómnibus Legea, Ater- garri zuen bezala, “garai berriak” zaindu daitezke, eta elkargokideei eraki Legea deritzona eta Errege Dekre- datozela-eta, azken hilabeteotan guztietako ziurtagiriak egiteko bideatua. Horregatik, bagenekien aldake- Elkargoak sakon berrikusi ditu elkar- ematen du: elkargokide izaerari dago-ta esanguratsuak eragingo zituela gokideei ematen dizkien zerbitzuak zkionak, eskuduntzei, ikus-onetsitakogure egituretan eta Elkargoaren he- eta GIDA berri bat prestatu du. lanei, esperientzia profesionalari edolburuetan, eta halaxe izan da. kontratatu diren aseguruei buruzkoak. Gida hori Elkargoaren web orrian dago: Aipatzekoak dira, halaber: Izan dugun etorkizuneko ikus-pegiari esker, austeritate handiko www.coiib.es/coiib/documentos/ Euro Ingeniari egiaztagiria lor-parametroetan ibili gara, marketi- DocumentosContenidos/Colegiacion/ tzeko aukera, Ingeniarien Elkartena areagotu, aseguruak aldatu eta guia_de_servicios_COIIB.pdf. Nazionalen Europako Federazioakbeste hainbat neurri hartu ditugu, ematen duena.eta horrela, emaitzen balantze po- Gune estatikoa izan beharreansitiboa aurkeztu ahal izan dugu zerbait dinamikoa egin nahi dugu. Ho- orrian eskuratu daitekeena.ekitaldi honetan. Zorionak, beraz, rretarako, aldian behin egiten direnGobernu Batzordeko kide eta lan- berrikuspenetan elkargokideei aban- -gile guztiei, krisi-urte gogorra izan taila profesionalak eta ekonomikoak kion legeria ezagutzea, LEGISTECarren, emaitza onak lortu direlako. ekartzen dizkieten zerbitzu berriak atariaren bitartez. eta hobekuntzak sartzen joango gara. Nolanahi ere, ziurgabetasun-mai-la handia bizi dugu oraindik. Horre- Ondoren, edukien aurrerapen aukera, indarrean daudenak eta ba-gatik, Elkargoan hartu behar dugun bat eskaintzen dizuegu; hala ere, liogabetuak, AENORekin dugun hi-jarrera honakoa izan behar da: me- kontsultak egin nahi badituzue, tzarmenari esker.hatxu hori gure etorkizuna sendo- goian emandako web helbidera jot- Ofiziozko Txandan izena ema-tzeko aukera bihurtzea. Horretarako zea gomendatzen dizuegu, azken tea, peritu-txosten judizialak edoprestatu beharra daukagu eta gure berrikuspen eguneratua ikusteko. bestelakoak egiteko.Elkargoaren egiturak eta zerbitzuak PROFESIONALENTZAKO ZERBITZUAK Aretoak eta/edo gelak aloka-berriz diseinatu. Baina hori patxadazegin behar dugu: irudimenez, lan Horiek dira Elkargoaren izatearen tzea edozein ekitalditarako, abantai-eginez eta denok parte hartuz. funtsa eta industria ingeniaritzaren lazko prezioan (%20ko deskontua). eguneroko zereginekin lotura zuze- ENPLEGU ZERBITZUAK Batzar honetan 2011ko Ekitaldian na duen jarduera. Arlo horretako ata-izan den Emaitzen Kontuari buruzko Zerbitzu hauek soldatapeko in- lei dagokienez, modu eskematikoaninformazio zehatzagoa emango da; geniariei begira eskaintzen dira ba- bada ere, honakoak aipa daitezke:hala ere, nabarmentzekoa da, beste tez ere, bizi garen garai zail hauetansarreren, errentamenduen, komi- - Proiektuak ikus-onetsi, erregis- berebiziko garrantzia dutelako:sioen eta finantza-eragiketen ata- tratu eta dokumentu bidez kontro-lak parte esanguratsua hartu duela latzea; horri esker, sinatzen duenaren Lan Poltsa, hala nahi duten elkar-gure ekitaldi honetan; diru-sarrera titulazioa eta gaitasuna bermatzen gokideak enpresetatik jasotako es-guztien % 25 gutxi gorabehera. Datu dira, baita dokumentazioaren zuzen- kaintzekin kontaktuan jartzen dituena.hori kontuan hartu beharrekoa da tasuna eta osotasun formala ere. Lan-aholkularitza, arlo horretakoegin litezkeen hurrengo plangintza argibideak behar dituenarentzat; le- - Sor litezkeen kalte-ordainak,eta berregituraketetan. Hori eta bes- henengo kontsulta doan izaten da. defentsa eta fidantzak ordaintzekote zenbait gauza etengabe agertuko estaldura. Horretarako, sinatzaileakdira gure jardueretan. erantzukizun zibileko aseguru pro- osagarri batzuei buruz bi urtean be- 2012ko lehenengo lau hilabe- fesionala dauka, ikus-onetsitako hin elkargokideen artean egiten denteetan jarduerak behera egin du, proiektuen kasuan 300.000€ko oi- inkestaren informazioa.2012ko Uztaila 34. zenbakia
 2. 2. mazarredotik -zioaren laguntzei buruzko informazioa. MUTUALITATEA ETA AURREIKUSPENA Ingeniaritza Zibileko Elkarte Mu- beste erakunde batzuekin egindako akordioak, elkargokideei abantaila- zko baldintza ekonomikoak eskain- - tualistaren (AMIC) bidez, bizi-asegu- tzen dizkietenak; esaterako:tarako deialdia, AMIC-Solidaridad ruak, baliaezintasunekoak, autoare-elkarteko arauen arabera. nak, osasunekoak, etab. eskaintzen - dira, eta Langile Autonomoen Erre- TER (6308 Bulego Birtuala).DOKUMENTAZIO ZERBITZUAK gimen Berezian nahitaez sartzearen Elkargoaren ustez funtsezkoa da alternatiba dira. (IMQ), hainbat mediku-aseguru di-IKTen erabilera sustatzea elkargoki- Euskadiko Ingeniari Elkargoen tuena.deen arteko harremanetan; bitarte- Borondatezko Gizarte Aurreikuspe- -ko horien bidez eskaintzen ditu ho- neko Erakundeak (EPSV) inbertsio rako bereziki aurkezten dena.nakoak: estrategia askotako Pentsio Planak eskaintzen ditu. Zerbitzu berriak lortzeko laneankongresu interesgarriei buruzko jaki- jarraitzen dugu, gure elkargokideek Bi gai horiei buruzko kontsulta prestazio gehiago izan dezaten, etanarazpenak. zehatzagoak egin daitezke Elkar- jarrera irekia daukagu eskura ditu- DYNA Aldizkaria (bi hilez be- goaren web orrian, gai horiei dago- gun zerbitzuak hobetzera datozenhingoa), azken bi urteotan maila te- zkien ataletan. ekarpenak kontuan hartzeko.knologiko gorenean kokatzea lortuduena; orain kolaborazio eta albiste AISIALDI ETA KULTURA ZERBIT-entretenigarri eta interesgarrien saila ZUAKsendotzen ari da. Bizitza honetan dena lan egitea ez Atal honen barruan sartzen dira, Mazarredotik Aldizkaria (sei hilez denez, Elkargoak aisialdirako jardue- Elkargoak gure elkargokideen Jar-behingoa), gure Elkargoaren jarduerei ra-eskaintza zabala dauka, elkargo- duera Profesionalaren zerbitzuanburuzko informazioa ematen duena. kideek eta haien senideek harreman eta mesedetan burutu dituen ekin- pertsonal lasaiagoa izan dezaten. tza guztiak. Ondoren, zerbitzuka Elkargokideen katalogoa. erregistratutako jarduera guztiak Horretarako hainbat ekintza an- aurkezten dizkizuegu. tolatzen dira: Talde Bidaiak, Mus Txa-kudeatzen dituen enpresen Gida pelketa, Urteroko Jaia, BURDIÑOLA IKUS-ONETSIAKprofesionala, interesdunek aurretik Klubaren mendi-ibiliak, etab. Horieskatuta. 2011ko eta 2012ko lehen guztia Bizkaiko Elkargoan. Eta Gi- lauhilekoko emaitzak Leihatila bakarra, elkargoaren puzkoa, Araba eta Nafarroako elkar-jarduerekin edo jarduera profesiona- goekin batera, Golflekin zerikusia duten era guztietako Txapelketa.kudeaketak egiteko. Horrez gain, aipatuPRESTAKUNTZA ZERBITZUAK beharrekoak dira atal honetan, Elkargoare- Ohikoa da elkargokideen pres- kin lotuta egon arren,takuntza eta hobekuntzarako ikas- antolakuntza autono-turte bakoitzean garatzen den pro- Tramitazio kopurua moa duten bi erakun-grama, eta elkargokideen aldetik oso de oso estimatuak:harrera ona izan du beti. Jarduera-motaren arabera, honakoak eskain- -tzen dira: rien Musika Elkartea (AMIBI), hemengo na- hiz kanpoko musikaburuzko Hitzaldiak edo jardunaldi giroan entzute handiairekiak, iraunkortasunari eta inguru- duen abesbatza. A A A A IA A A A A A A LAmenari buruzkoak bereziki. IL O O IL IN TZ U IL U IL R AI R D TX R ZT A R A R A IA PI ZA EN IR R TS ZT U EK U R A TA A A B O A U M B M A R A ikastaro te- U Ingeniariak (LI), Eus-knikoak eskari handiko teknologiei kadiko hiru elkargoekburuz. Elkargokideei prezio merkea- sortutako GGKEren Bi-goa eskaintzen zaie eta lehentasuna Hileko diru-sarrerak zkaiko adarra. Milakadute plazak erreserbatzeko orduan. Informazioa nahi - izanez gero, horietakokideei beherapen handiak egiten bakoitzak badu berezaizkie elkargoko kuotetan eta ikas- web orria, eta elkar-taroen matrikuletan. goaren web orritik sartu daiteke.akordioak ditugu masterrak, gra- A A A A A IA A A A A A LA IL BESTE ZERBITZU BATZUK O O IL IN TZ IL IL U U R AI R TX D R ZT A R A R A IA PI ZA EN IR R TS ZT U EK R U Aduondokoak edo ikastaroak ematen TA A A B O A U M B M A R A Udituzten zenbait erakunderekin: GE- Aipatu beharre- 2010 diru-sarrerak 2011 Aurrekontua 2011 diru-sarrerakCEM, CADEM, etab. koak dira, halaber,2 Mazarredotik. 2012ko Uztaila
 3. 3. mazarredotik Ikus-onespenen alorrak aurre- ko orrialdeko emaitzak izan zituen 2011n. Zerbitzu berriak BIIEOk 2011n jarri zituen mar- elkargokide guztiei otsailean jaki- narazi zitzaiz kienak. txan Dokumentuen Kontrola eta Ondorenean, poliza berri ho- Lan Profesionalen Erregistroa, rren datu garrantzitsuenak ager- erakusten dutenez, 2011n, bi fakto- borondatezko ikus-onetsiaren or- tuko dira, 2010eko polizarekin al- re garrantzitsuk eragin handia izan dezko zerbitzu moduan. Zerbitzu deratuta: dute gure taldearen jarduera pro- fesionalean, ondoren aurkezten diren grafiko konparatiboetan is- latzen den bezala: den krisi ekonomikoa, oraindik ere 2012. urteko ekitaldian era- gin duena. horiek aukera ematen diote elkar- ELKARGOKIDE TXANDA 1000/2010 Errege Dekretua in- gokideari berrikuspen tekniko (Do- kumentuen Kontrola) bat eskat- Elkargokide Txanda izeneko darrean sartzea, elkargoaren zeko, hala nahi izanez gero, edo zerbitzuaren helburua hauxe da: derrigorrezko ikus-onetsiari egindako lanak gordetzea; horrela, jarduera librean edo ingeniaritza buruz-koa. dokumentuen ikus-onetsiei lotu- sozietatean ari diren ingeniariak Halaber, ikusten da diru-sa- tako zerbitzu garrantzitsuenetara errazago kontratatzea, Elkargoari rreren jaitsiera ez dela tramitazio sarbidea izateko. kontsultak egiten dizkioten herri- kopuruarena bezain nabarmena tarren aldetik. izan, batez ere ikus-onetsiaren pro- Zerbitzu horiek gutxi erabiltzen 2012ko 1. lauhilekoan, 7 es- zeduraren aldaketari dagokionez. dira oraindik, erabilera-datuak tra- kaera erregistratu dira, eta horrek Izan ere, erregulazio berriarekin, mitazioen %5a baino txikiagoak esan nahi du 2011ko garai berean aukera ematen du lan guztien ja- dira, eta diru-sarreren %1. Hala erregistratutako eskaeren aldean, torrizko Elkargoan ikus-onespena ere, ikus-onetsien zerbitzu tradi- %50eko beherakada egon dela. egiteko, lana garatzen ari diren le- zionalaren aukera osagarri garran- kua kontuan izan gabe. tzitsua dira, eta batez ere, Eran- KONTSULTAK tzukizun Zibil Profesionalaren es- Azkenik, borondatezko ikus- talduraren berme bat, elkargoaren Elkargoari helarazten zaizkion onetsiaren portaera bikaina ikus polizaren bidez. hainbat gairi buruzko kontsultak dezakegu, aurreko urteetako ratio argitzea da gure elkargokideek ge- berberetan mantentzen dena, tra- ERANTZUKIZUN ZIBILEKO hien eskatzen duten zerbitzuetako mitazioen %70-75 eta diru-sarre- ASEGURUA bat; kontsulta horiek Web orriaren ren %40-45. Horrek pentsarazten bidez, posta elektronikoz, telefo- Tituludun Lanbideetan Jardu- digu askoz handiagoa dela krisi noz edo gure bulegoetan zuzenean teari eta Euskadiko Elkargo eta ekonomikoaren eragina lortutako egin ohi dira. Kontseilu Profesionalei buruzko emaitzetan, erregulazioaren bera- 2012ko 1. lauhilekoan, Arlo ren aldaketarena baino. Profesionalak 79 kontsulta erre- “..., elkargoek beharrezko neu- Elkargokideek, ingeniaritzek gistratu ditu guztira, arlo tema- rriak hartuko dituzte elkargoki- eta horien bezeroek aurretik aipa- tiko hauen arabera arreta eman deek aseguratzeko duten beharra tutako lan profesionalen elkargo zaienak: betetzen dutela bidezko tramitazioarekin lotutako bermatzeko” zerbitzuen balorazio positiboa egi- ten dute, eta emaitza horiek balo- Betebehar razio horri egotzi ahal zaizkio. hori betetze al- dera, 2011ko ur- 2012ko lehen lauhilekoan, ba- tarriletik, BIIEOk tez besteko jaitsiera berretsi da, bai elkargokide tramitazio kopuruari dagokionez, guztientzako baita 2011ko azken 2 lauhilekoe- Erantzukizun tan erregistratutako diru-sarrerei Zibil Profesiona- dagokienez ere, lauhilekoaren leko Oinarrizko amaieran jaitsiera nabarmena- Poliza bat ema- goarekin: ten du elkargo- Ikus-onetsi elektronikoak kide guztien- tzat. PROIEKTUAK ETA Abian jarri zenetik hiru urte bai- DIRU-LAGUNTZAK no gehiago iragan ondoren, gure Erantzukizun Zibil Profesio- elkargokideen ikus-onetsi elektro- naleko 2012rako poliza 2011ko 2008tik hona, ERAIKAL pro- nikoaren erabilera finkatu egin da, baldin-tza ekonomiko berbere- graman parte hartzen du BIIEOk, eta ikus-onetsi guztien %60 izatera tan berriztatu zen eta estalduren EAEn etxebizitzak eraikitzeko iritsi da, batez beste. hobekuntza batzuk ere badaude, sektorean ari diren enpresetan Mazarredotik. 2012ko Uztaila 3
 4. 4. mazarredotikkalitatearen kudeaketarako,iraunkortasuna sustatzeko etaberrikuntza bultzatzeko sistemak Erronkak. Iraunkortasuna jardue- raren ardatz nagusi bezala. da bertaratzeari eta parte-hartzeari dagokionez. Gainera, Ekoefizien- tziaren astean parte hartu dugu,ezartzeko diru-laguntzak jaso- erakunde horrek berak antolatuta,tzeari begira. - gure Elkargoan ospatutako hitzaldi rriaren enpresa-jardueraren ar- BIIEOk eragile traktorearen batekin. datz nagusi bezala.lana egiten du, elkargokideen bi-dez Elkargoari lotuta dauden in- -geniaritzen eta sektoreko beste niaritzak eta Arkitekturak eko-enpresa batzuen izenean. Diru- nomia berde berriarekin dutenlaguntzak eskatzeko proiektuak konpromisoa. WEB ORRIAegin eta enpresa bakoitzean kon- 2005eko urrian, webgunea-prometitutako egiaztagiriak lor- - tea 2012. Prozesuen optimizazioa ren lehen bertsioa argitaratu zentu arte egindako aurrerakuntzen ingurumenarekiko konpromiso (www.coiib.es), eta gero, garatuzjarraipen-txostenak idazten ditu. bezala. eta edukietan nahiz zerbitzuetanGainera, enpresa parte-hartzai- haziz joan zen. Zerbitzurik na-leentzako diru-laguntzen ko- Jardunaldiak barmenena aipatzearren, 2008kobrantza ere kudeatzen du. amaieran Ikus-onetsi Elektronikoa - ireki zen, baina ez ditugu ahaztu Hiru urteotan zehar, honako nuaren eta Eraikuntza Iraunko-hauek dira tramitatutako proie- rraren bidez. beste zerbitzu batzuk, hala nolaktuen emaitzak eta lortutako diru-laguntzak: On-line Denda. 2010ean Leihatila eta txostenak bakarra (Elkargokide egitea On- idaztea. Line), kontsumitzaileenganako arreta. 2011n, On-Line Mutualita- - tearen eskaera, Eskaera Kontsul- zaritza- eta ta, Inskripzio anitza ekitaldi mota Meatze- Inge- desberdinetarako, ikastaroak, bi- niarien Elkar- daiak, eta abar. Pertsona bakarra- goarekin lan- ren fitxa eta barne-datuen estan- kidetzan). darizazioa, eta aspektu nabarmen bezala, Elkargoko Buletina euska- - raz eta gaztelaniaz. noa eta Indus- tria: aukera 2012rako, egindako aldaketak teknologikoak nabarmenduko ditugu, eta egiteari logistikan. dagokionez: Ikastaroak - lak eta informazioa, taldeentzat). Gobernu Batzorderako deialdi eta Diseinua, Eraikuntza, ustiapena. dokumentuekin hasi zen eta da- goeneko Ekintza Profesionaleko tal-daude Lan Buletineko eskaintzak ja- 50001 arauaren arabera. deekin ari gara lanean.sotzeko izena emanda. Elkargoan langabezia egoeran -erregistratuta dagoen pertsona gia, helburuak, ekintza planak txartel adimentsuarekin. - eta lotutako adierazleak lerroka- -letik 21 inskripzio berri erregistra- tzeko Kudeaketa eredua. te, Ekitaldi eta Lan Poltsan.tu dira.Jasotako eskaintzak Hitzaldi eta Jardunaldien deial- sortzea, webgunean kudeaketa-mo- Kontuan hartutako epean, 71 diak 230 pertsonako kopurua lortu dulurik lotuta ez daukan inprimakiaeskaintza jaso dira, aurreko urteko du, eta ikastaroenak ia 45 pertso- erakusteko, Elkargoak egoki ikustenepe berean baino %27 gutxiago. nakoa. dituen zerbitzu berriak burutzeko aukera ematen duena. EEEk antolatu ditu (Energia- ren Euskal Erakundea), eta hainbat - Aurtengo lehenengo seihilekoan energia espezialitateri buruzko ikas- rriro zabaltzea, unean bertan, edu-hainbat prestakuntza jarduera egin taro bi eman dira. kiak, sarbideak eta abar webgu-dira Elkargoan: nean birkokatuz. Batez ere, zerbitzu IHOBErekin daukagun Lankide- erakargarriagoa eskaintze alderaHitzaldiak tza Proiektuaren barruan, Eraikunt- beste erakundeekin ditugun hitzar- za Iraunkorrarekin eta Ekodiseinua- menei aplikatuko zaie. - rekin lotutako lau tailerreko ziklo rako erronka eta aukerak. bat eman da, eta arrakastatsua izan Webgunea etengabe ari da fun-4 Mazarredotik. 2012ko Uztaila
 5. 5. mazarredotik tzionatzen, eta Elkargokideari zein baimendutako beste erabiltzaile batzuei bertan edozein unetan zer- 2012 (*) Asistentzia Mota Zenbk. ezagutzera ema- teko, Perualdere- bitzuetan sartzeko aukera ematen 1. Aplikazioen zerbitzaria eta datu Baseak (barne eta kin elkarlanean dio, bakoitzaren profilaren arabera. kanpo erabiltzaileentzako euskarria 14 eta Bizkaiko Foru Honako hauek dira zerbitzu horiek: 2. Posta zerbitzaria (BIIEO posta kontuan arazoak dituzten Aldundiak la- elkargokideentzako sostengua 2 gunduta. 3. Sistema eskuragarri ez egotea 1 4. Software (sw instalazioa, erabiltzailearentzako urrutiko RVU[YVSH RVUÄNYHaPVH HSKH[aLRV L[H HIHY 5. Web zerbitzaria 3 6. Hardware garabeherak 1 EKB (Euskal 7. Bestelakoak (hainbat motako eskaerak, informatikari Kultura Batzor- edo BIIEOri buruzkoak) 22 dea) Elkargoan euskararen alde- Bizkaiko Abesbatzen XXXIX. Astea- ko jarduerak an- - ren harira. tolatzeaz arduratzen da, eta elkar- kien Gida gokideei zerbitzua ele bietan eskaini - ahal izateko lana kudeatzen du. duna Jauregian, apirilaren 25ean, Era berean, azpimarratzekoa da ingeniari berriei diplomak emateko 2009an BIIEOren webgunea eskura- ekitaldian. Euskaraz irakurtzeko zaletasuna garritasun estandarretara (W3G) eta areagotu eta elkargokideei infor- Web orrietako segurtasun estanda- hildako elkargokideen omenezko mazioa bi hizkuntzetan emateko rretara (IPSCA secured egiaztagiria) Mezan parte hartu zuen, maia- asmoz egiten da. egokitu izana. tzaren 30ean, Aita Agustindarren Aurten, aurreko urteetan bezala, Azkenik, bereziki azpimarratu Elizan. elkargokideen artean ale bat bana- behar dugu BIIEO dela EAEko Indus- Webgune propioa dauka, he- tu da. Bertan islatzen dira Elkargoari tria Ingeniaritzako lehen Elkargo men: http://www.coroingenierosbi- eta Elkarteari dagozkion jarduerak, Ofiziala, zerbitzu guztiak euskaraz zkaia.com/. Horrela, hedapen han- EKBek jasotakoak. nahiz erdaraz eskaintzen dituena. Ondoren, 2008ko martxotik hona diagoa eman ahal izango die bere erregistratu diren bisiten estatis- jarduerei. tikak aurkezten ditugu, data horre- Hauen helburua euskaltzaleen Bidaiak. Bidaia labur bat egin bilgune izatea eta euskararen erabi- tan hasi baitzen sarrera-datuen kon- da Italiako Lakuetara. 56 pertsonak lera bultzatzea da. trola egiten. hartu dute parte, eta oso arrakasta- tsua izan da. Aurten hitzaldi bat izan da: “Energia kontsumoa eta CO2 isur- Bisitak Burdino- ketak murrizteko bideak, EAEko la Kluba. Hiru garraio sektorean. Eszenarioen az- 2008 (1) 39.938 184.270 2,27 min. astean behin terketa bat.”; hizlaria Gorka Bueno txangoak egi- Mendieta izan zen. 2009 56.502 365.346 3,35 min. teko jardue- rari eutsi dio, 2010 53.757 310.149 4,40 min. eta ekainaren 2011 97.047 465.812 3,25 min. - tartean Na- 2012 (2) 24.454 119.371 5,10 min. farroako Piri- nioetara egin da asteburuko José Luis Alcalde Hortigüela Kudeaketa sistema propioen txangoa, Izaban ostatu hartuz. Oro Ceferino Álvarez Martínez euskarri eta administrazioaren ere- har, jarduerek oso parte-hartze han- Juan Ignacio Churruca Otero mutik kanpo, lan/asistentzia hauek dia dute, eta kidetasun-, ariketa-, Manuel Damborenea Terroba burutu ziren: natura- eta kultura-helburuak be- Fernando Fernández García-Molina tetzen ari dira. José Antonio Icaran Astorquia IC-LI. IC-LI GKEren jarduerari Félix Itza Apraiz eutsi zaio eta, beti bezala, Gobernu José Ramón Lecuona Aguirre Bizkaiko Ingeniarien Musika Batzordeak laguntza irmoa eskaini Unai Mallea Rincón Elkartea. Bizkaiko Ingeniarien dio ekimen baliotsu horri. Lan han- Tomás Negro Jauregui Abesbatzak hainbat kontzertu dia egiten ari da, eta proiektu be- José Orbegozo Arroyo eman ditu. Horien artean aipatuko rriak aurkezten. Lankideen artean Ángel Sacristán Arrieta ditugu: gehiago ezagutarazteko helburua Juan Antonio Solaun Abasolo markatu da, eta zentzu horretan Alberto Unzurrunzaga Aristegui aktiboki ari gara lanean. Hitzaldi bat prestatu da Peruko proiektua goian beude Mazarredotik. 2012ko Uztaila 5
 6. 6. mazarredotik ITALIAKO IPARRALDERA BIDAIA (2012ko Apirilaren 10-15) 10. Goizeko 10,25ean, taldeko 54 ki- Jauregia, Akademia eta Filarmonika -deok zuzeneko hegaldian abiatu ginen Antzokia, Arena Anfiteatroa, Listoia ko presidentea etorri zitzaigun bisitatze-Milanera. Iritsi bezain laster, Galileo ja- eta Mazzini eta Capelo kaleak Julieta- ra, eta azkenean gure Taldearen Himnoatetxean bazkaldu eta arratsaldean hiria ren etxeraino, balkoi famatua eta bron- kantatu genuen denon artean.bisitatu genuen autobusez. Sforzatarren tzezko estatua dauden lekuraino. Eta 14. Euripean abiatu ginen, autobusez,Gazteluan gelditu eta arretaz bisitatu beste hauek ere ikusi genituen: Piazza hiriko tokirik esanguratsuenak ikustera, Pogenuen. Handik Milango erdialdera delle Erbe bere iturriarekin, Domus Mer- ibaiaren alde bietan zehar. Gero, Piazzajoan ginen, Duomoko Plazara, Katedra- catorum, Berlina, Torre del Gardello, Casa Castellora eraman gintuzten San Lorenzo Mazzanti; Piazza dei Signori eta Palazzo Eliza, Madama Jauregia eta Errege Jaure-Emmanuele II.ren Galerian zehar pasea- del Comune (Udaletxea), Lambertitarren -tzera. Atahotel Executivera eraman gin- Dorrea eta Auzitegien Jauregia; Merka- tuz, San Joan Bataiatzailearen Katedrale-tuzten eta tarte libre bat izan genuen, tu Zaharreko Patioa Scala Della Ragione raino joan ginen. Hantxe dago Hil-oihaleuripean. Rocking Horse Jatetxean afal- ederrarekin; Arche Scaligere (Scaligerita- Santua. Beste hauek ere ikusi genituen:du genuen, hoteletik gertu. rren Hilobiak) eta Cangrande Jauregia. 11. Gosaldu eta gero, Luganora Eta beste hauek ere bisitatu genituen: Emmanuele II.aren Jauregia, Piazza Car-abiatu ginen, Suitzako mugara. Euria Castelvecchio, bere dorre sendoekin, eta lo Alberto eta bertan dauden Bibliotekaegin zuen goiz osoan. Aingeruen Andre Scaligeritarren zubia Adige ibaiaren gai- Nazionala eta Carignano Jauregia, GaleriaMariaren eliza bisitatu genuen, Erre- nean. Roberto Jatetxean bazkaldu eta Subalpina, eta Zinemaren Museo Naziona-nazimentuko freskoak ikusi, eta gero, Gardako laku ertzean dagoen Sirmionera lean amaitu genuen. Han, igogailu pano-hirian zehar ibili ginen lonbardiar esti- joan ginen. Hirigune historikoan ibili on- ramikoan igo ginen tenplete bateraino etaloko etxeen artean. Laku ondoko Ciani doren, itsasontzia hartu eta Salóra joan hiriaren ikuspegi ederraz gozatu genuen.Parke Zibikoa bisitatu genuen. Udaletxe ginen. Gero, Milanera itzuli eta aurreko Bazkalostean Milanera itzuli ginen. Auto-aurrean aperitiboa hartu eta, bazka- gauetako jatetxe berean afaldu genuen. busak hiriaren erdigunean utzi gintuenlostean, Como aldera jarraitu genuen, 13. Gosaldu ostean, Paviako Kar- eta Duomoko estalkira igo ginen. Bisitalakuaren mendebaldera. Han, Kate- tusiara abiatu ginen. Hango gidariek horren ostean, hotelera eraman gintuz-drala, Eliza, San Fedele Plaza eta Porta Athleticen bandera eta bufandekin egin ten, eta gero, Calafuria Unione Jatetxera, ziguten harrera. Kartusia eta Klaustroa eta bertan afaldu genuen. Afalostean,Gero, lakua ikusteko tarte bat atera bisitatu genituen: lonbardiar estilokogenuen. Milanera itzuli eta denbora li- multzo izugarria, Errenazimentuko fa- harrigarri bat antzeztu zigun.brea izan genuen Duomoko Plazaren txada duena. Sakristia zaharrean Balde- 15. Gosaldu eta aireportura abiatuinguruetan ibiltzeko. Aurreko gaueko ssarreren triptikoa ikusi genuen, Embria- ginen. Azken erosketak egin, hegaz-jatetxe berean afaldu genuen; pastaz chitarrena. Handik irten eta Paviako hiria kinera igo eta Bilborantz irten ginen.osatutako menua, bidaia osoan bezala. bisitatu genuen. Kartusia ondoko jatetxe Eguerdi aldera iritsi ginen eta hortxe 12. - batean bazkaldu ondoren, Turinera abia- amaitu zen bidaia.kipean. Han, hainbat leku bisitatu ge- tu ginen, Art Hotel Olympicera, eta han-nituen: Bra Plaza, Guardia Nagusiaren txe afaldu genuen. Postreetan geundela, José Antonio Martínez Añón 6 Mazarredotik. 2012ko Uztaila
 7. 7. Colegio Oficial de Bizkaiko Ingenieros Industriales Industri Ingeniarien de Bizkaia Elkargo Ofiziala mazarredotik cionamiento van relativamente bien. Gracias fundamentalmente a todos pagos de indemnizaciones, defensa y fianzas, siendo además ampliables los trabajadores y a los miembros de voluntariamente. Mayo 2012 la Junta de Gobierno que están co- Y todo ello por medio de un eficaz laborando con intensidad para sacar visado telemático que supone una este Colegio adelante. notable economía en tiempo y costo. Os presentamos en esta Asam- Un fuerte abrazo,blea el Informe de Auditoría y las Complementariamente, esta área Nestor de Goicoechea - DecanoCuentas Anuales correspondiente al puede facilitar la gestión de cobroejercicio 2011, para su aprobación. de los honorarios de los proyectos, la - guarda y custodia por un mínimo detinuas innovaciones, como conse-cuencia de la entrada plenamente en Para estos “nuevos tiempos” que y la emisión de todo tipo de certifi-vigor de la Ley Ómnibus, la denomi- nuestro Decano anunciaba en el nú- cados a los colegiados respecto a sunada Ley Paraguas y el Real Decreto, mero anterior de Mazarredotik, el colegiación, atribuciones, trabajossabemos que iba a afectar cambios Colegio ha llevado a cabo durante visados, experiencia profesional o se-en nuestras estructuras y objetivos estos meses una profunda revisión guros contratados.de nuestro Colegio de forma impor- de los servicios que presta a los cole- Son también dignos de mención:tante y así ha sido. giados y se ha preparado una nueva Nuestra visión del futuro nos ha GUÍA de los mismos. acreditación de Euro Ingeniero quehecho movernos en una serie de pa- Ésta se sitúa en el sitio web del expide la Federación Europea de Aso-rámetros de gran austeridad, intensi- Colegio: ciaciones Nacionales de Ingenieros.ficación de marketing, modificaciónde seguros y otras tantas acciones que www.coiib.es/coiib/documentos/han hecho posible presentar en este DocumentosContenidos/Colegiacion/ elaboración de proyectos que se en-ejercicio un balance positivo de resul- guia_de_servicios_COIIB.pdf cuentra disponible en la web. - De manera que no se convierta -bajadores y miembros de la Junta de en algo estático sino dinámico, ta a la ingeniería industrial a travésGobierno que han hecho posible dar incorporando en sucesivas revisiones del portal LEGISTEC. nuevos servicios o mejoras que supongan más ventajas profesionales - Seguimos en un marco de gran gentes y anuladas, por convenio connivel de incertidumbre. Nuestra pos- y económicas a los colegiados. AENOR.tura desde el Colegio debe ser tal que Damos a continuación un avancetransformemos esta amenaza en una de su contenido, aunque recomenda- Turno de ofi-oportunidad que apuntale nuestro fu- mos que, en caso de consulta, se ac- cio para peritaciones judiciales o deturo. Para ello nos tenemos que pre- ceda a la dirección web indicada para otros tipos. - conocer la última revisión actualizada. Alquiler de salas y/o aulas avicios de nuestro Colegio. Pero esto, precio preferente (descuento delpoco a poco, con imaginación, trabajo SERVICIOS PROFESIONALES 20%) para todo tipo de eventos.y con la participación de todos. Constituyen la razón de ser del SERVICIOS DE EMPLEO Aunque a lo largo de esta Asam- Colegio y su actividad más directa-blea se dará cumplida información so- mente relacionada con el quehacer Con énfasis más directo en losbre la Cuenta de Resultados del Ejer- diario de la ingeniería industrial. ingenieros asalariados, se ofrecen es-cicio 2011, sí me gustaría resaltar que Como capítulos de esta faceta, pode- tos servicios que presentan especialel capítulo de otros ingresos, arren- mos citar de forma esquemática: relevancia para estos difíciles tiem-damientos, comisiones y financieros, pos que estamos viviendo: visado, re-alcanzan ya en nuestro ejercicio una gistro y control documental de pro- Bolsa de Trabajo que poneparticipación importante, cerca del yectos, que garantizan la titulación y en contacto a los colegiados que lo25% del total de ingresos. Dato que habilitación del que los suscribe, así deseen con las ofertas recibidas dehay que tener en cuenta para futuras como la corrección e integridad for- las empresas.planificaciones y reestructuraciones mal de la documentación del mismo.que puedan llevarse a cabo. Esto y asesoría laboral, gratuitaotras cosas más serán una constante se- en la primera consulta, para quienen cada una de nuestras actuaciones. guro de responsabilidad civil profe- precise aclaraciones de este tipo. sional del firmante, que con una co- En este primer cuatrimestre, de encuesta bertura básica de 300.000€ para pro- - bianual entre los colegiados de los yectos visados, o de 100.000€ paraso de la actividad, comparado con el niveles salariales medios y otros com- los registrados, cubren los eventualespasado, aunque los índices de fun- plementos.Julio de 2012 Número 34
 8. 8. mazarredotikciones o ayudas de la Administración. - Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC) se ofrecen seguros de vida, forma que ofrezcan a los colegiados ventajosas condiciones económicas, invalidez, auto, salud, etc., y es al- entre ellas: - ternativa a la inclusión obligatoriaditos de honor según las normas de - en el Régimen Especial de Trabaja-AMIC-Solidaridad. dores Autónomos.SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN - La Entidad de Previsión Social co (IMQ) en sus diferentes seguros El Colegio considera fundamen- (EPSV) de los Colegios médicos.tal el fomento para las relacionescon los colegiados del uso de las diferentes Planes de Pensiones con -TICs y por ese medio ofrece: variadas estrategias de inversión. cialmente presentada para las fe- chas de Navidad. Ambos temas pueden consultar-oposiciones, ferias y congresos de se con detalle en los correspondien- Continuamos trabajando en lainterés. tes apartados a ellos dedicados en consecución de nuevos servicios la web del Colegio. que ofrezcan mayores prestacio- DYNA (bimestral), nes a nuestro colectivo, y estamos - SERVICIOS DE OCIO Y CULTURA abiertos a las aportaciones que bus-seguido estar en el más alto nivel Como todo no ha ser trabajo en quen una mayor satisfacción de lostecnológico y ahora consolida una esta vida, el Colegio también dispone servicios disponibles.parte de colaboraciones y noticias de una amplia gama de actividadesamenas e interesantes. de ocio que se proponen fomentar Mazarredotik se- un distendido contacto personal en-mestral, con la información de las tre los colegiados y familiares. En este apartado se aglutinanactividades de nuestro Colegio. todas las acciones desarrolladas por Se canalizan a través de la orga- el Colegio en servicio y beneficio del Catálogo de colegiados. Ejercicio Profesional de nuestros cole- Campeonato de Mus, de la Fiesta giados. A continuación, presentamos Guía profesional de los Anual tradicional, de las excursio- las actividades registradas por servicio.colegiados o de las empresas de sugestión previa solicitud de los inte- VISADOS Club BURDIÑOLA, todo ello en elresados. Colegio de Bizkaia, y de un Torneo Resultados 2011 y 1er ventanilla única para todo de Golf conjuntamente con los de cuatrimestre de 2012tipo de gestiones relativas a cualquier Gipuzkoa, Álava y Navarra.actividad colegial o profesional. Además y con or-SERVICIOS DE FORMACIÓN ganización autónoma, pero vinculada con el Es tradicional y de amplia acep- Colegio, incluimos entación por el colectivo el programa este capítulo dos enti-que se va desarrollando a lo largo dades muy queridas:de cada curso lectivo enfocado a laformación y mejora personal de loscolegiados. Según el tipo de activi- Musical de Ingenierosdad, se imparten: de Bizkaia (AMIBI), coro de gran prestigio Conferencias o jornadas abier- en los ámbitos musi-tas sobre los temas más actuales, cales, dentro y fueracon incidencia especial en la soste- del territorio.nibilidad y medioambiente. Cursos técnicos con matrícula la Cooperación (IC-LI),para las tecnologías de mayor de- rama de Bizkaia de lamanda, para los que los colegiados ONGD creada por lostienen precios más reducidos y pre- tres colegios de Euskadi.ferencia en la reserva de plazas. Ambas disponen de información en susen la cuota colegial y en las matrí- webs respectivas a lasculas de cursos a los colegiados en que se puede accedersituación de desempleo. desde la web colegial. - OTROS SERVICIOSciales con diferentes entidades queimparten másteres, posgrados o De no menor im-cursos, como GECEM, CADEM, etc. portancia son los acuerdos que se hanMUTUALIDAD Y PREVISIÓN concertado con al- Por medio de la Asociación gunas entidades, de 8 Mazarredotik. Julio de 2012
 9. 9. mazarredotik 2011 los resultados que se presen- por nuestros colegiados se ha afian- zado alcanzando unas cifras prome- que en 2011 y algunas mejoras de coberturas que fueron comunica- das a todos los colegiados el pasado tan en la página anterior. dio del 60 % del total de visados. mes de febrero. Nuevos servicios importante efecto que dos relevan- tes factores han tenido durante el El COIIB puso en marcha en 2011 datos más importantes de esta nue- - los servicios de Control Documental va póliza en relación con la póliza dad profesional de nuestro colecti- y Registro de Trabajos Profesionales de 2010: las gráficas comparativas que se presentan a continuación: - tos, siguen haciéndose notar en el presente ejercicio 2012. - TURNO DE COLEGIADO como servicios alternativos al visado sado colegial obligatorio, con la voluntario. Dichos servicios ofrecen El servicio de Turno de Colegia- entrada en vigor del Real Decre- al colegiado la posibilidad de solici- do se establece para facilitar la con- to 1000/2010, el 01 de Octubre tar, a petición propia, una revisión tratación de ingenieros en ejercicio de 2010. técnica (Control Documental) o el libre o en sociedad de ingeniería Asimismo, se observa cómo depósito de los trabajos realizados por aquellos ciudadanos que diri- el descenso en los ingresos no ha teniendo así acceso a los más impor- gen sus consultas al Colegio. sido tan acusado como el del nº de tantes servicios asociados al visado tramitaciones, debido fundamen- de documentos. En el 1er cuatrimestre 2012, se talmente al cambio de procedi- han registrado un total de 7 solici- El uso de estos servicios es aún miento de visado que, con la nueva tudes, lo que supone un descenso minoritario, inferior al 5% del total regulación, permite el visado en del 50% respecto a las registradas de las tramitaciones, y un 1% de los el Colegio de origen de todos los en el mismo periodo de 2011. ingresos pero constituyen una im- trabajos independientemente del portante alternativa complementa- CONSULTAS emplazamiento en el que estos se ria al tradicional servicio de visados desarrollen. y, supone sobre todo, una garantía Uno de los servicios más de- de la cobertura de la Responsabili- mandados por nuestros colegiados Finalmente, podemos observar y por los usuarios en general, que un excelente comportamiento del dad Civil Profesional a través de la póliza colegial. trasladan al Colegio a través de la visado voluntario que se mantiene Web, del correo electrónico, tele- SEGURO DE RESPONSABILIDAD fónicamente o de forma directa en anteriores, 70-75% de tramitacio- CIVIL nuestras oficinas, es la resolución de nes y 40-45% de los ingresos, lo consultas de diversa índole. que nos invita a pensar que es mu- cho más relevante el impacto de la Ejercicio de Profesiones Tituladas y Durante el 1er cuatrimestre de crisis económica en los resultados de Colegios y Consejos Profesiona- 2012, el Área Profesional ha re- obtenidos que el propio cambio de gistrado un total de 79 consultas, regulación. atendidas referentes a las siguien- “…, los colegios adoptarán las medidas necesarias para garantizar tes áreas temáticas: Dichos resultados son atribui- bles a la valoración positiva que, el cumplimiento por parte de los colegiados, de las del deber de ase- ingenierías y de sus clientes, se rea- guramiento por liza de los servicios asociados a la parte de sus cole- tramitación vía colegial de los tra- giados” bajos profesionales anteriormente En cumpli- comentados. miento de di- Durante el primer cuatrimestre cha obligación, desde enero de de 2012, se confirma el descenso 2011, el COIIB medio tanto en el número de tra- proporciona una mitaciones como en los ingresos Póliza Básica de registrado en los dos últimos cua- Responsabilidad trimestres de 2011, con un descen- Civil Profesional so más acusado al final del cuatri- para todos sus colegiados. PROYECTOS Y SUBVENCIONES mestre. La póliza colegial de Respon- El COIIB viene participando des- Visado Electrónico sabilidad Civil Profesional para el de 2008 en el programa ERAIKAL - ejercicio 2012 fue renovada con para la consecución de ayudas para miento, el uso del visado electrónico las mismas condiciones económicas la promoción de la implantación Mazarredotik. Julio de 2012 9
 10. 10. mazarredotiky de la mejora de los sistemas degestión de la calidad, fomento dela sostenibilidad y apoyo a la in- Conferencias - Dentro del Proyecto de Colabo- ración con IHOBE se ha realizado un ciclo de cuatro talleres relacionadosnovación en las empresas del sec- rrollo de la red inteligente. con la Edificación Sostenible y eltor de la edificación residencial de Retos de la Gestión del Agua enla Comunidad Autónoma del País participación. Además, se ha partici- Bizkaia. La sostenibilidad como eje central de la actividad. pado en la Semana de la Ecoeficien- El COIIB actúa como agente cia, organizada por la misma enti-tractor en representación de inge- dad, con una conferencia celebradanierías y otras empresas del sector de la actividad empresarial en la en nuestro Colegio.de la construcción relacionadas nueva economía verde.con el Colegio a través de sus cole- -giados, elaborando los proyectos promiso de la Ingeniería y Arqui-para la solicitud de ayudas y reali- PÁGINA WEB tectura con la nueva economíazando los informes de seguimien- verde. Desde octubre del 2005 en queto sobre los progresos de activida- se hizo pública la primera versióndes realizadas en cada una de las de la Web (www.coiib.es), ésta haempresas hasta la obtención de los Euskadi 2012. La optimización de ido desarrollándose y creciendo encertificados comprometidos y ges- procesos como compromiso am- contenidos y servicios. Como servi-tionando el cobro de las ayudas biental. -para las diversas empresas partici- lar la apertura a finales de 2008 delpantes. Jornadas servicio de Visado Electrónico, sin Los resultados de los proyectos - olvidar otros nuevos servicios quetramitados y las ayudas obtenidas han ido incorporándose a lo largo Sostenible. Tien-que se presentan en la tabla infe- - da On-line. A lo largo de 2010 Ven-rior: dacción de informes como perito. tanilla única (Colegiación On-Line), servicio de atención a consumido- - res. En 2011 solicitud On-Line Mu- ración con el tualidad, Consulta de Solicitudes, Colegio de I. Inscripción múltiple a diferentes Agrónomos y tipos de eventos, cursos, viajes, etc. Minas) Ficha única persona y estandariza- ción datos internos y, como aspecto más destacado, Boletín Colegial en Industria: opor- euskera y castellano. tunidades tec- nológicas en la Para 2012, destacamos los cam- logística. bios efectuados y en realización: Cursos (canales e informaciones, para grupos). Se comenzó con convoca- de Aguas re- torias y documentos para la Junta - de Gobierno y ya se está trabajan- trucción, explotación. do con el grupo de Acción Profe- El número de inscritos en la actua- - sional.lidad para recibir las ofertas en el Bole- tica de acuerdo a la norma ISO 50001. multiplataforma. El número de personas registra-das en situación de desempleo en el modelo de Gestión para la ali- Noticias, Eventos y Bolsa de Trabajo. - neación de la estrategia, los ob-trado 21 nuevas inscripciones desde - jetivos, los planes de acción y losenero de 2012. mularios para mostrar en la web un indicadores asociados.Ofertas recibidas formulario que no lleve asociado un modulo de gestión, pero permita En el periodo considerado, se realizar nuevos servicios que el Co-han recibido 71 ofertas, un 27% La convocatoria en Conferencias y Jornadas ha alcanzado el número legio estime oportuno.menos que en el mismo periodo del de 230 personas y la de los cursos se acerca a 45 personas. en la web, en curso, con reubicación de los contenidos, accesos, etc. en la web. Se aplicará sobre todo a los Durante el primer semestre del pre- convenios que tenemos con otras dos cursos sobre diversas especiali- - entidades de cara a ofrecer un ser- dades energéticas.gio diversas actividades formativas: vicio más atractivo.10 Mazarredotik. Julio de 2012
 11. 11. mazarredotik La Web funciona permanen- temente y facilita al Colegiado y a 2012 (*) Tipo Asistencia preparado una conferencia para Número dar a conocer el otros usuarios autorizados el acceso permanente a los servicios disponi- 1. Servidor aplicaciones y BBDD (soporte a usuarios proyecto en Perú, bles según su perfil entre los que se internos y externos 14 en colaboración encuentran los que citamos a conti- 2. Servidor de Correo (soporte a colegiados con con Perualde y nuación: problemas en la cuenta de correo del COIIB) 2 apoyado por la 3. Indisponibiidad del sistema 1 Diputación Foral 4. Software (instalación de sw, control remoto a ususario de Bizkaia. WHYH JHTIPHYSL JVUÄNYHJP}U L[J 5. Servidor web 3 - 6. Incidencias hardware 1 pleo 7. Otros (peticiones diversas relacionadas con la informática o con el COIIB) 22 EKB (Euskal Kultur Batzordea) es la responsable de organizar en el Colegio actividades en favor del euskera, gestionando las de Contenidos tareas necesarias para ofrecer su servi- Euskalduna, el día 25 de abril, con cio a los colegiados en ambas lenguas. motivo de la entrega de diplomas a Se debe destacar asimismo, los nuevos ingenieros. la adaptación en 2009 de la Web Su objetivo es promover la afi- del COIIB a los estándares de ac- participado en la Misa por los Inge- ción por la lectura en euskera, y cesibilidad (W3G) y de seguridad nieros difuntos, el día 30 de mayo, ofrecer a los colegiados la informa- en páginas Web (certificado IPSCA en la Iglesia de los P.P. Agustinos. ción en ambas lenguas. secured). Tiene su propia página Web - Finalmente, se quiere hacer es- que está en: http://www.coroinge- riores, se ha distribuido entre los pecial mención al hecho de que el nierosbizkaia.com/, para poder dar colegiados un ejemplar donde se COIIB es el primer Colegio Oficial de mayor difusión a las actividades Ingeniería Industrial de la CAPV en que realiza. Colegio y a la Asociación recogidas ofrecer todos los servicios tanto en por esta Comisión. euskera como en castellano. A conti- Viajes. Se ha realizado como nuación, se presentan las estadísticas viaje, uno corto el viaje a los Lagos de visitas registradas desde marzo de Italia, con la participación de 56 El objetivo es convertirse en de 2008, fecha de comienzo del con- personas, siendo un éxito para los punto de encuentro de euskaltzales trol de datos de acceso (ver tabla 1). participantes. y promover el uso del euskera. Club Bur- dinola. Con- celebrado una conferencia: “Ener- Visitas Páginas visitadas Promedio tiempo tinúa con su gia kontsumoa eta CO2 isurketak actividad de murrizteko bideak, EAEko garraio 2008 (1) 39.938 184.270 2,27 min. excursiones sektorean. Eszenarioen azterketa cada tres se- bat.”, en la que actuó como ponen- 2009 56.502 365.346 3,35 min. manas, desta- te Gorka Bueno Mendieta. cando que la 2010 53.757 310.149 4,40 min. excursión de 2011 97.047 465.812 3,25 min. fin de semana se ha realizado 2012 (2) 24.454 119.371 5,10 min. entre el 15 y José Luis Alcalde Hortigüela al Pirineo Na- Ceferino Álvarez Martínez Fuera del ámbito estrictamen- varro, con alojamiento en Isaba. La Juan Ignacio Churruca Otero te del soporte y administración de asistencia general a las actividades Manuel Damborenea Terroba los sistemas de Gestión propios, se está siendo muy buena, cumplien- Fernando Fernández García-Molina efectuaron los siguientes trabajos / José Antonio Icaran Astorquia asistencias (ver tabla 2): ejercicio, naturaleza y cultura. Félix Itza Apraiz IC-LI. Se continúa con la activi- José Ramón Lecuona Aguirre dad de la ONG IC-LI, con el decidi- Unai Mallea Rincón Asociación Musical de Ingenie- do apoyo de la Junta de Gobierno Tomás Negro Jauregui ros de Bizkaia. El Coro de Ingenie- a esta valiosa iniciativa. Se esta de- José Orbegozo Arroyo ros de Bizkaia ha celebrado distin- sarrollando una importante labor y Ángel Sacristán Arrieta tos conciertos, citando entre ellos: presentando nuevos proyectos. Se busca darse más a conocer entre los Juan Antonio Solaun Abasolo Alberto Unzurrunzaga Aristegui - activamente en este sentido. Se ha q.e.p.d Mazarredotik. Julio de 2012 11

×