Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stem pešačka tura

1,104 views

Published on

Aktivnost Gimnazije u Zaječaru koja je na Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti KViS 2018. godine osvojila drugu nagradu.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stem pešačka tura

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: STEM PEŠAČKA TURA PODNOSILAC PRIJAVE: GIMNAZIJAU ZAJEČARU AUTORI/REALIZATORI: Mladen Šljivović,Jelena Dimović,Aleksandra Stojanović,Violeta Galik, Dragana Petrović AKTIVNOSTI: Po našoj evidenciji, najveći broj maturanata naše škole nastavlja školovanje. Na osnovu izveštaja o upisu maturanata, razgovora sa razrednim starešinama, kao i sa bivšim učenicima naše škole, zaključeno je da postoji potreba za većim brojem informacija o karijerama nakon fakul- teta, kako bi se učenici opredelili pre upisa. Organizatori su najpre kontaktirali kompanije i izabrali predavače. Dogovoren je tok izlaganja: predstavljanje, potom obilazak radnog mesta, razgovor o školovanju, predstavljanje potrebnih „tvrdih” i „mekih” veština i diskusija sa učenicima i odgovaranje na njiho- va pitanja. Napravljena mapa obilaska sa satnicom. Da bi tim za KViS uspešno organizovao ovu aktivnost bilo je potrebno uključiti i roditelje, školskog psihologa, direktora, kao i druge predmetne nastavnike. Uz njihovu pomoć odabrane su kompanije koje bi dale jasnu sliku o mogućim karijerama u STEM profesijama. Uključene su i velike kompanije, ali i mali porodični poslovi. Aktivnost je i najvljena na sajtu škole, ali i lično prezentovana u odeljenjima. REZULTATI: Evaluacija nakon aktivnosti pokazala je da ciljna grupa odlično ocenjuje ovu aktivnost, ali i da predlažu proširenje za sledeću godinu, kao i aktivniju ulogu učenika preko radionica, vežbi i drugih aktivnosti. Tako su izabrane teme ocenjene sa 4.16 za očekivano, a sa 4.17 za prisutno. Iako je pri- jatnost ovog iskustva ocenja sa 4 (što je visoka ocena) očekivanja su ocenjena sa 4.85. KRATAK OPIS: STEM pešačka tura je aktivnost karijernog informisanja koja učenicima gimnazije, sa intereso- vanjima ka STEM predmetima (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika), omogućava da se u jednom danu kroz direktne susrete sa STEM profesionalcima na njihovom radnom mestu upoznaju sa raznolikošću ponude i po- tražnje za ovim poslovima, potrebnim školovanjem kao i „tvrdim” i „mekim” veštinama, čime se učenicima omo- gućava lakše informisanje o mogućem nastavku školovanja i pokazuje širina primene STEM predmeta. CILJNA GRUPA: Za ciljnu grupa izabrani su učenici treće i četvrte godine koji su pokazali interesovanja za STEM predmete, ali su još uvek bili neodlučni u pogledu nastavka školovanja. CILJ/ISHOD: Osnovni ciljevi bili su: upoznati učenike sa STEM poslovima koji se nude u Zaječaru; ukazati učenicima na mogućnosti primene znanja iz STEM predmeta; upoznati učenike sa „tvrdim” i „mekim” veštinama potrebnim u različitim poslovima; informisati učenike o prilikama za karijeru u STEM oblastima; objasniti učenicima nedavne promene u orijentaciji tržišta iz globalnog u lokalno. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA II NAGRADA 2018 TEMPUS F O N D A C I J A

×